Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan Ul. Szpitalna 7Pobieranie 61.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar61.2 Kb.
Kościan , 11.08.2010 r.
Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07
Do zainteresowanych
dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu
nr postępowania: SPZOZEPII/23/28/10
Pytanie 1. Dotyczy pakiet nr 2.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o następujących parametrach:Rotawirus:

  • czułość:>99%

  • specyficzność: 98%

  • dodatnia wartość predykcyjna: 95%

  • ujemna wartość predykcyjna: >99%

Adenowirus:

  • czułość: > 90%

  • specyficzność: 99%

  • dodatnia wartość predykcyjna:>99%

  • ujemna wartość predykcyjna:99%

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 2. dotyczy pakiet nr 1.7 – drobny sprzęt laboratoryjny

Czy w poz 1 Zamawiający dopuszcza próbki o śr 13 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 3. dotyczy pakiet nr 1.7 – drobny sprzęt laboratoryjny

Czy w poz 5 Zamawiający wymaga próbek z heparyną litową o poj. 5 ml czy 5 ml krwi?

Odpowiedź:Zamawiający wymaga próbek z heparyną litową na 5 ml. krwi
Pytanie 4. dotyczy pakiet nr 1.7 – drobny sprzęt laboratoryjny

Czy w poz. 8 Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 1000 szt.

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza końcówki pakowane po 1000 szt. z zachowaniem całkowitej ilości przedmiotu zamówienia
Pytanie 5. dotyczy pakiet nr 1.7 – drobny sprzęt laboratoryjny

Czy w poz 18 Zamawiający dopuszcza zestaw do OB na 1 ml składający się z próbki ( 0,8ml krwi + 0,2 ml cytrynianu sodu ) i rurki?Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 6. dotyczy pakiet 2.1- sterylny sprzęt jednorazowy

Czy w poz 3 i 4 Zamawiający wymaga próbek z podziałem kołnierza ułatwiającym otwarcie?Odpowiedź: Probówki nie muszą posiadać podziałki, mogą posiadać kołnierz ułatwiający otwarcie

Pytanie 7. dotyczy pakiet 2.1- sterylny sprzęt jednorazowy

Czy w celu potwierdzenia sterylności poz 1-5 Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą stosowanych certyfikatów?Odpowiedź: Tak
Pytanie 8. dotyczy pakiet nr 2.2 -wskazówki i podłoża transportowe

Czy w poz 3-5 Zamawiający wymaga próbek transportowych o średnicy min 13 mm co zapewni zanurzenie wymazówki w odpowiedniej ilości podłoża?Odpowiedź: Tak
Pytanie 9. dotyczy pakiet nr 2.2 -wskazówki i podłoża transportowe

Czy w poz 4 Zamawiający wymaga zestawów z udokumentowaną przeżywalnością szczepów wzorcowych w okresie 0,6,24,48 i 72 godz. od pobrania? Czy stosowany dokument należny przedłożyć wraz z ofertą?Odpowiedź: Tak
Pytanie 10. dotyczy pakiet nr 2.2 -wskazówki i podłoża transportowe

Czy zamawiający wymaga aby wszystkie wymazówki pochodziły od jednego producenta co zwiększy komfort pracy poprzez zastosowanie tych samych standardów znakowania kolorystycznego czy pakowania?Odpowiedź: Tak
Pytanie 11. dotyczy pakiet nr 2.5 – test do oznaczenia Rotawirusów i Adenowirusów w kale

Czy Zamawiający dopuści testy, których sposób pakowania eliminuje konieczność stosowania pochłaniacza wilgociOdpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 12. dotyczy pakiet nr 2.5 – test do oznaczenia Rotawirusów i Adenowirusów w kale

Czy Zamawiający dopuści czułość w przypadku rotawirusów na poziomie 98% w przypadku swoistości 100% ( adenowirusy zgodnie z wymaganiami )?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza
Pytanie 13. dotyczy pakiet 2.18

Proszę o podanie nazwy pożywek, jakich oczekuje Zamawiający w pozycjach 1 i 2

Odpowiedź: Podłoże agarowe do oznaczenia lekowrażliwości beztlenowców: Wilkins- Chalgren + 5% krwi, a do przygotowania zawiesiny bulion Brucella lub inny dowolny dla beztlenowców.

Podłoże agarowe do oznaczenia lekowrażliwości drożdżaków: RPMI+2% glukoza + MOPS


Pytanie 14. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1.1 Standardowych krwinek wzorcowych do układu AB0) w zestawie 3 but. x 4 ml ( bez A2)? W Przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie ilości w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krwinki wzorcowe do układu AB0 w zestawie 3 x 4 ml w ilości 180 zestawów
Pytanie 15. dotyczy projektu umowy -§ 4 ust. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę z „ 30 dni od doręczenia poprawnie wystawionej faktury „ na „ 30 dni od dnia wystawienia faktury VATOdpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 16. dotyczy projektu umowy -§ 5 ust. 2

Czy Zamawiający zmieni zapis po słowie „ w terminie 3 dni” na „ nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia reklamacji?

Wykonawca aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właśnie rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudna do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 17. dotyczy projektu umowy -§ 6 ust. 2

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych : z 0,5% na 0,2 %” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełniania świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucje lichwy, jednak w takim przypadku zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które wykonawca może nie mieć wpływu , co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być bowiem wzbogacenie się z powodu nieterminowych dostaw.
Naszym zdaniem ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzenie wysokich kar umownych jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z rożnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru to przecież bez względu na wysokość kary Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenie tym szkody Zamawiającego.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu -§ 6 ust. 2 tak, aby wysokość kar za opóźnienie w spełnianiu zobowiązania nie przekraczała 0,2 % za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 18. dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający pisząc w formularzu asortymentowo- cenowym „ cena jednostkowa opak. nettto” oczekuje podania wielkości opakowania w przypadku kiedy Zamawiający sam nie określił wielkości opakowaniaOdpowiedź: Tak
Pytanie 19. dotyczy pakiet 1.7 poz 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Cristal czy Gilson Pipenman?Odpowiedź: Zamawiający oczekuje końcówek typu Gilson
Pytanie 20. dotyczy pakiet 2.1 i pakiet 2.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie zamiast nr katalogowego Producenta nr katalogowy oferenta? Zazwyczaj każdy Dostawca posiada własne numery katalogowe produktów, podanie ich w formularzu cenowym ułatwi później Zamawiającemu składanie zamówień a Wykonawcy ich realizację.Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zaznaczeniem czy jest to numer katalogowy producenta czy oferenta
Pytanie 21. dotyczy pakiet 2.1 poz 3

Ze względu na różnie podawaną u rożnych dostawców pojemność próbek o tych samych wymiarach ( raz jest to pojemność użytkowa, raz pojemność całkowita ), zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie próbek o wymiarach 16x 100 mm i pojemności użytkowej 10 ml a pojemności całkowitej 11 ml.Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22. dotyczy pakiet 2.1 poz . 3 i 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenienie tj. podanie jednostkowej i wartości osobno dla próbek i osobno dla korków. Prośbę motywujemy tym, iż w naszym systemie zarządzającym sprzedażą probówka i korek stanowią odrębne pozycje asortymentowe, maja swoje numery katalogowe i ceny sprzedaży , mogą pochodzić od innego producenta, mają też rożne dokumenty dopuszcza jace je do obrotu i używania.

Powyższe oczywiście nie oznacza, iż produkty te nie są ze kompatybilne i mogą być przez Zamawiającego traktowane i używane jako zestaw produktów.

Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 23.dotyczy pakiet 2.1 poz 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipetek Pasteura pakowanych po 5 szt. przy czym opakowanie zbiorcze będzie wynosiło 300 szt. takich pipetek?Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 24. dotyczy pakiet 2.2 poz 6.

Ze względu na specyfikę produktu czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie go do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę, produkt zostaje wydzielony do pakietu nr 1.2.2.1
Pytanie 25. dotyczy pakiet 2.2 poz. 7

Czy zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie wymazówek z wacikiem z wiskozy?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Pytanie 26. dotyczy pakiet 2.2 wymagane cechy

Trwałość w/w materiałów min 22 tygodnie od daty dostarczenia do laboratorium – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia o spełnianiu tego wymogu?Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie 27. dotyczy projektu umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w paragrafie 4 ust 5 zapisu „ obciążenia” na uznania”?

Odpowiedź.: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 28. dotyczy projektu umowy

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w paragrafie 6 ust 3?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie 29. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w paragrafie 9 ust 1 zapisu „ Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia w szczególności Zamawiających dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

a) istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

b) istotnej zmiany cen producenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30. dotyczy pakiet nr 2.5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu pakowanego po 10 sztuk?Odpowiedź: Nie, zamówienie zgodnie z specyfikacją
Pytanie 31. dotyczy pakiet nr 2.21

Czy Zamawiający dopuści żeby Wykonawca dostarczył wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania testu oprócz kontroli ujemnej?Odpowiedź: Nie, zamówienie zgodnie z specyfikacją

Pytanie 32. Dotyczy Pakietu nr 2.6. Barwniki do metody manualnej

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawów odczynników do barwienia Grama w gotowych pojemnikach do użycia (wraz z dozownikami) w opakowaniach jednostkowych 250 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wg. zapotrzebowania Zamawiającego?Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33. Dotyczy Pakietu nr 2.14. Podłoża gotowe na płytkach Petriego poz. 13 Agar Schaedler z 5% Krwią Baranią + Neo Vanco

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści możliwość zaoferowania równoważnego podłoża do hodowli beztlenowców Schaedler Agar z 5% krwią baranią, zawierającego w składzie Kanamycynę oraz Vankomycynę?Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 34. Dotyczy Pakietu nr 2.14. Podłoża gotowe na płytkach Petriego poz. 16 Agar selektywny do diagnostyki E.coli 0157:H7.

Czy Zamawiający w pozycji 16 dopuści możliwość zaoferowania podłoża Chromogennego pozwalającego na selektywną hodowlę oraz identyfikację szczepów E.coli 0157: H7?Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszczaPytanie 35. Dotyczy Pakietu nr 2.14. Podłoża gotowe na płytkach Petriego – Wymagane cechy (pod tabelką asortymentowo – cenową) poz. 5 Krążki od jednego producenta.

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w poz. 5 wymagane cechy i zamiast „Krążki od jednego producenta” nie powinno być „ Podłoża od jednego producenta”?Odpowiedź: zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

Pytanie 36. Dotyczy Pakietu nr 2.3. Podłoża gotowe w probówkach poz. 6 - Bulion Todd Hewitta.

Czy Zamawiający w poz. 6 bulion Todd Hewitta dopuści możliwość zaoferowania podłoża Todd Hewitta z Gentamycyną oraz Kwasem Nalidiksowym, do selektywnego namnażania Streptococców Grupy B (S.agalactiae) ?Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37. Dotyczy Pakietu nr 2.16. Testy biochemiczne do identyfikacji gatunkowej drobnoustrojów na paskach – metoda manualna.

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo – cenowej o możliwość wyceny odczynników niezbędnych do wykonania testów ? Takie rozwiązanie nie wpłynie w żaden sposób na wartość pakietu a jedynie umożliwi Zamawiającemu niezależne zamawianie odczynników w zależności od realnego zapotrzebowania w laboratorium?Odpowiedź:Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 38. Dotyczy Pakietu nr 2.16. Testy biochemiczne do identyfikacji gatunkowej drobnoustrojów na paskach – metoda manualna.

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów wyspecyfikowane w tabelce asortymentowo – cenowej (poz. 1-7) pochodziły od jednego producenta? Jedynie w takim przypadku możliwe będzie wystandaryzowanie systemu odczytu testów dla wszystkich grup drobnoustrojów w zaoferowanym przez poszczególnych wykonawców oprogramowaniu identyfikacyjnym. ?Odpowiedź: Tak

Pytanie 39.Dotyczy opisu przedmiotu Zamówienia 4.1

pkt.4.1.14 Zobowiązuje się wykonawcę do włączenia analizatora/systemu do szpitalnej sieci informatycznej „Eskulap” Politechniki Poznańskiej którego opiekunem serwisowym jest „Konsultant-Komputer” Poznań, wraz z dostawą, instalacją i próbami niezbędnego oprogramowania oraz synchronizacją aparatów z laboratoryjnym systemem komputerowym jeżeli będzie to niezbędne, tak, aby w 21 dniach od daty podpisania Umowy aparat był w pełni gotów do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wpięcia aparatu do posiewu krwi do sieci informatycznej szpitala „Eskulap”?

System do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dostarcza informacji odnośnie wyniku „-„ lub „+” dla danej hodowli. Oprogramowanie systemu dodatkowo pozwala na raportowanie informacji dotyczących aktualnych oraz ostatnio wyjętych butelek z aparatu w postaci: numeru stacji, oznaczenia rodzaju podłoża, stanu butelki, daty oraz godziny rozpoczęcia protokołu, długości protokołu inkubacji, daty oraz godziny zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, daty i godziny zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych?


Pozostałe dane, takie jak imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala znajdują się w programie informatycznym lub rejestrze badań laboratoryjnych, gdzie wypisywany jest ostateczny wynik badania, dlatego też nie ma konieczności, aby aparat był wpięty w sieć laboratoryjną szpitala.


Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wpięcia aparatu do sieci informatycznej

Pytanie 40. Dotyczy Pakietu nr 2.4. Krążki diagnostyczne i odczynniki poz. 12 - Test do oznaczani CF gronkowców m( opakowanie po 250 testów)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testu do oznaczani CF gronkowców – w opakowaniach po 100 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań wg. zapotrzebowania Zamawiającego?Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41. Dotyczy Pakietu nr 2.4. Krążki diagnostyczne i odczynniki poz. 13. Test do oznaczania koagulazy 0.5 ml

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testu do oznaczania koagulazy w ampułkach po 3 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości szt. wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w tabelce asortymentowo cenowej ?

Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42. dotyczy pakietu 2.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 1 i 2? Umożliwi to złożenie ofert producentom i dystrybutorom na część z szerokiej oferty sprzętu jednorazowego użytku.

Odpowiedź:Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 43. dotyczy pakietu 1.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do krwi utajonej w kale o standardowej czułości 50 ng/ml?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 44. dotyczy pakietu 1.4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do RSV z kontrolą pozytywną?Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 45. dotyczy pakietu nr 2.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do RSV z kontrolą pozytywną?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 46. dotyczy pakietu 2.21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu RSV kasetkowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 47. dotyczy pakietu 2.7

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 jednego opakowania próbek typu Mikrobank o wielkości 80 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 48. dotyczy pakietu 2.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie MIC testów w opakowaniach jednostkowych 30 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości do potrzeb Zamawiającego?Odpowiedź: Zamawiający nie wyrażą zgody

Pytanie 49. dotyczy pakietu 2.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków wykonanych z trwałej bibuły, które są produktem równoważnym dla E- testów?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 50 .dotyczy pakietu 2.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów pochodzących z drugiego pasażu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 51. dotyczy pakietu 2.12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny termin ważności dla krążków antybiotykogramowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 52. dotyczy pakietu 2.12

Zamawiający proszony jest o odstąpienie od wymogu, aby certyfikat zawierał kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem. Jednoznacznym potwierdzeniem wysycenia krążka odpowiednim stężeniem antybiotyku jest podana na certyfikacie kontroli jakości informacja o nazwie krążka antybiotykowego i stężeniu dla którego kontrola została przeprowadzona i na jej podstawie certyfikat utworzony.Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 53. dotyczy pakietu nr 2.14

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 17 podłoża Mueller- Hinton na płytkach 140 mm?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )ZAMAWIAJĄCY


: datadir -> doc
doc -> Szpital specjalistyczny w pile im. Stanisława Staszica 64-920 Piła, ul. Rydygiera 1 Dyrektor (067) 210 62 00 Centrala
doc -> Wykaz asortymentowy zamawianych środków dezynfekcyjnych pakiet A
doc -> Ad 6 ait czy zamawiający dopuści do przetargu aparat usg nie posiadający obrazowania harmonicznego na wszystkich oferowanych głowicach? Odp
doc -> Formularz cenowy
doc -> Specyfikacja techniczna
doc -> Załącznik nr 2 Wymagania techniczne urządzeń akustycznych do Kameralnej Sceny Studyjnej Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu przy Placu Teatralnym1
doc -> Zapytanie ofertowe na okresową konserwację anten zbiorowych typu,,Azart” w budynkach Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki I Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16
doc -> Agencja wywiadu
doc -> Opinia sanitarna
doc -> Imię i nazwisko Numer członkowski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna