Samolotowy kabinowy podgrzewacz powietrzaPobieranie 32.99 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar32.99 Kb.

Załącznik nr 1 A (a) Specyfikacja techniczna

Lp.

Opis

Minimalne wymagania zamawiającego

1.

Przedmiot zamówienia

SAMOLOTOWY KABINOWY PODGRZEWACZ POWIETRZA

2.

Ilość: 1


Termin dostawy loco PL Lublin S.A.

Dostawa do dnia: 15.10.2012 r.

3.

Przeznaczenie

Podgrzewanie kabin niżej wymienionych samolotów

a) ATR 42/72,

b) A,318, A319, A320, A321,

c) B 737-300/400/500, B 737-600/700/800/900,

d) B757-200/300,

e) B767- 300/400,

f) CRJ-100/200/700

e) E170/175, E190/195,

g) SAAB 2000,4.

Wymagania ogólne

 1. Urządzenie fabrycznie nowe,

 2. Umieszczone na dwuosiowej przyczepie (przednia oś skrętna),

 3. Dyszel w wykonaniu standardowym (oczko Ø 76 i amortyzator sprężynowy),

 4. Wyposażone w hamulec postojowy,

 5. Obsługiwane przez jednego operatora,

 6. Rama i obudowa urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie,

 7. Urządzenie wyposażone w pulpit sterowniczy z niezbędnymi wskaźnikami do oceny prawidłowej pracy, oświetlony,

 8. Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków , przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim

 9. Urządzenie zdolne do pracy w temperaturach otoczenia od -30˚C do +40°C,

 10. Wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo

eksploatacji ,

5.

Spełniane normy i certyfikaty

a) Certyfikat CE

b) Zgodnie z normą PN-EN 12312-17, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1

c) Zgodne z IATA AHM -973


6.

Dokumentacja

 1. Podstawowa dokumentacja wyrobu powinna być dostarczona w j. polskim lub angielskim,

 2. Akceptowane będzie autoryzowane przez producenta tłumaczenie dokumentacji wyrobu na j. polski, a dotyczące w szczególności; Instrukcji Obsługi, Instrukcji Napraw, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wyrobu,

 3. Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części, instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu, (w tym konkretnej wersji - jeżeli to ma zastosowanie),

 4. Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne, będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego, w terminie bezzwłocznym od daty wydania,

 5. Przyjęcie dokumentacji, po jej analizie i akceptacji przez zamawiającego,

7.

Gwarancja, serwis

 1. Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji, zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.

 2. Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) powyżej.

 3. Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu, będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego.

 4. Gwarancja dotycząca serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu - loco PL Lublin, będzie zapewniona w czasie 7 dni, od daty zgłoszenia zamówienia.

8.

Napęd-Silnik

a) Silnik tłokowy, wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o mocy

gwarantującej pracę generatora ciepła z mocą nie mniejszą niż 90 kW.

b) Standardy odnośnie emisji spalin zgodnie z aktualnie obowiązującymi

przepisami UE(COM) dla maszyn niedrogowych

c) Automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika w zależności od

wymaganej wydajności nagrzewnicy,

d) System zimowy (podgrzewanie silnika i układem prostowniczym

doładowującym akumulator) 1. Posiadający zabezpieczenia chroniące przed zbyt :

 • wysoką temperaturą głowic,

 • zbyt niskim ciśnieniem oleju,

 • zapchanie filtra powietrza

9.

Nagrzewnica

 1. Moc generatora nagrzewnicy min. 90 kW,

 2. Temperatura powietrza wyjściowego min 60°C,

 3. Utrzymywanie zadanej temp. ±5°C,

 4. Wąż grzewczy dł. 10 m zakończony złączem ISO1034 i dodatkowo

kołnierze redukcyjne do pozostałych typów samolotów wymienionych w pkt.3,

 1. Możliwość ciągłego utrzymywania żądanego przepływu powietrza

i temperatury,

10.

Wyposażenie dodatkowe

 1. Gaśnica proszkowa o zawartości minimum 3 kg środka gaśniczego

 2. Zabezpieczenie przed próbą odholowania urządzenia od statku powietrznego bez uprzedniego rozłączenia łączących agregat ze statkiem powietrznym węży grzewczych „drive away protection”.

 3. Ochronniki słuchu – 2 komplety,

 4. Komplet kluczy serwisowych,

 5. Komplet specjalnych narzędzi serwisowych jeśli instrukcja obsługi

urządzenia przewiduje ich stosowanie do wykonania bieżącej obsługi,

11.

Szkolenie personelu

 1. Producent przeszkoli 4 przedstawicieli zamawiającego, w uzgodnionym terminie, przed terminem dostawy wyrobu loco PL Lublin,

 2. Producent zapewni przeszkolenie personelu zmawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi wyrobu oraz przeszkolenie w zakresie serwisu podstawowego (podstawowe naprawy, wymiana części lub zespołów, konserwacja wyrobu). Szczegółowy zakres przeszkolenia będzie przedmiotem zapisu w umowie na dostawę wyrobu,

 3. Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta. Wzory w/w dokumentów będą uzgodnione pomiędzy Stronami,

 4. Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania.

 5. Miejsce szkolenia zostanie uzgodnione pomiędzy dostawcą, a producentem,

 6. Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu,

12.

Inne

 1. Standard i kolor pokrycia lakierniczego wyrobu: RAL 9016

 2. Gwarancja producenta dotycząca skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego: 3 lat od dostawy,

 3. Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dot. ochrony środowiska naturalnego.

 4. Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo PL Lublin i napisy identyfikujące użytkownika.

 5. Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli to wymagane),

 6. Wyrób będzie wyposażony w wymagane oświetlenie, w tym; oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego ,

 7. Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne,

 8. Wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne,

 9. Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu,

 10. W cenie urządzenia:

 • transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego

....................................................

(czytelny podpis lub pieczątka
z podpisem osób/osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)


Pobieranie 32.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna