Scenariusz lekcji – Argumentum: De Alexandro educando. Alexander magnus fuit!!!Pobieranie 11.49 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar11.49 Kb.

Scenariusz lekcji – Argumentum: De Alexandro educando. Alexander magnus fuit!!!

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości:


Uczeń wie, jakim wodzem był Aleksander Wielki, jakie bitwy stoczył, uczeń wie, jak należy tłumaczyć tekst; jakie są rodzaje zdań podrzędnych i jakie konstrukcje w nich występują.
  1. Umiejętności


Uczeń umie samodzielnie tłumaczyć tekst; potrafi opowiedzieć wydarzenia z życia Aleksandra Macedońskiego; potrafi wskazać i nazwać zdania podrzędne oraz wykorzystane w nich konstrukcje.
 1. Metoda i forma pracy


 • Bezpośrednia: zapisanie numeru lekcji i tematu na tablicy; powitanie uczniów;

 • Pośrednia: tłumaczenie tekstu;

 • Referat: wygłasza nauczyciel (dotyczy Aleksandra Wielkiego)

 • Pogadanka: podczas referatu zadaję uczniom pytania na rozumienie i słuchanie, np. jak myślą, dlaczego Aleksander Wielki „nosił” ze sobą Homera?
 1. Środki dydaktyczne


Osipowicz A., Lingua Latina. Lingua nostra, Warszawa 2003.
 1. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


Czynności wstępne: Witam uczniów po łacinie: Salvete! Sedete! Zapisuję numer, temat lekcji na tablicy, sprawdzam listę obecności.
  1. Faza realizacyjna


Wprowadzenie materiału oraz sprawdzenie i ćwiczenie wiadomości:

Krok I:

Przedstawiam uczniom sylwetkę Aleksandra Wielkiego: Pokazuję uczniom fotografię przedstawiającą słynnego wodza i pytam się o wrażenia estetyczne?

Następnie mówię o:

   • jego pochodzeniu (Filip II i Olimpias);

   • jego podbojach;

   • jego imperium; proszę uczniów, by otworzyli książki na str. 157 i pokazuję trasę pochodu Aleksandra Wielkiego w latach 334-330 p.n.e.;

   • bitwach, w których wziął udział (Cheronea, Teby, nad rzeką Granik, Issos, Gaugamela);

   • legendach dotyczących jego życia (węzeł gordyjski-przysłowiowy póżniej)

   • jego zamiłowaniu do czytania Homera podczas „podróży”.

Krok II:

Przechodzimy do tłumaczenia tekstu: str. 149:
De Alexandro educando
Alexander Magnus filius fuit Philippi, regis Macedonum, et Olympiadis, quorum ille ab Hecule, haec ab Achille gentis originem repetebat. {-}Philippus propter omina de filio maximam spem conceperat, itaque in eius educationem omnes cogitationes converti et epistula missa Aristotelem, qui tum summa litterarum florebat, ad instituendum puerum in Macedoniam vocavit. Cuius disciplina per quinqiennium usus Alexander ad virtutem et honestatem animum conformavit. Ipse quidem praedicavit non minus se debere Aristoteli, quam Philippo, huius enim munus fuisse, quod viveret, illius, quod honeste viveret. {-}

Ex veterum monumentis nihil anteponebat Homeri libris, quem unum omnem sapientiam, in qua consisterent imperia, optime complexum esse existimabat. Itaque carmina eius secum ferre solebat et, cum quiesceret, sub pulvino reposita habebat.Crebra autem lectione totum fere edidicit. {-} Achillem felicem praedicabat, quod Homerum virtutis suae praeconem invenisset.
Krok III:

Podczas tłumaczenia zwracam uwagę na konstrukcje gramatyczne, zdania podrzędne oraz pytam o formy czasowników i rzeczowników;

np. epistula missa – ablativus absolutus

qui tum summa litterarum florebat – zdanie przydawkowe

instituendum – gerundivum

se debere – accusativus cum infinitivo

quod Homerum virtutis suae praeconem invenisset – zdanie przyczynowe – quod- coniunctivus
  1. Faza podsumowująca


1. Utrwalenie wiadomości: pytam uczniów, czy mają jakieś wątpliwości, ewentualne – wyjaśniam.

2. Zadanie pracy domowej: Jako pracę domową zadaję nauczyć się tekstu pod względem gramatyki, słownictwa, znać realia, sylwetkę Aleksandra Wielkiego;
 1. Bibliografia


Osipowicz A., Lingua Latina. Lingua nostra, Warszawa 2003.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna