Scenariusz lekcji chemii klasa III gimnazjumPobieranie 24.57 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.57 Kb.
SCENARIUSZ LEKCJI CHEMII KLASA III GIMNAZJUM

Autor: Joanna Blajchert klasa III f 25.10.2007DZIAŁ: Węgiel i jego związki z wodorem.
TEMAT: Poznajemy budowę, właściwości i zastosowanie etynu (acetylenu).
CELE LEKCJI:

 1. Dydaktyczne:

Uczeń: - przyporządkowuje etyn do alkinów,

  • podaje wzór sumaryczny i strukturalny etynu,

  • używa zamiennie nazw etyn i acetylen,

  • opisuje sposób otrzymywania etynu z karbidu,

  • pisze równanie reakcji otrzymywania etynu,

  • rysuje schematy prostych doświadczeń,

  • wymienia właściwości etynu,

  • podaje zastosowanie etynu,

  • pisze równania reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego etynu,

  • układa równania reakcji przyłączania bromu i wodoru do etynu,

  • nazywa produkty reakcji przyłączania bromu i wodoru do etynu

 1. wychowawcze:

uczeń: - współpracuje w grupie,


FORMY PRACY:

  • indywidualna,

  • w grupach


METODY NAUCZANIA:

 • słowna – naprowadzająca,

 • praktyczna – doświadczenie w formie pokazu,

 • ćwiczeniowa


ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • karbid, woda z etanolem (1:1), roztwór nadmanganianu potasu, fenoloftaleina,

 • probówki z korkami, zlewka, duży krystalizator, wężyki gumowe, lejek, łyżeczka,

 • karty pracy, domino edukacyjne,

 • ćwiczenia uczniowskie i podręcznik Kulawik, Litwin, cz.3.


TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ: Węgiel i jego związki. Proste węglowodory nasycone i nienasycone, alkohole, kwasy karboksylowe, mydła, estry, tłuszcze, cukry, białka.
STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH:

I. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu:

1) uczeń stosuje terminy i pojęcia mat.-przyr.

II. Wyszukiwanie i stosowanie informacji:

1) uczeń odczytuje informacje w formie tabeli, schematu,

2) operuje informacją.

III. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych:

1) uczeń wskazuje prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów i systemów,

2) posługuje się językiem symboli i wyrażeń algebraicznych,

4) stosuje zintegrowana wiedzę do objaśniania zjawisk przyrodniczych.

IV. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów:

1) uczeń stosuje techniki twórczego rozwiązywania problemów,

4) tworzy i realizuje plan rozwiązania.

PRZEBIEG LEKCJI:

CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Czynności organizacyjne.


2. Domino edukacyjne – zadanie na rozgrzewkę. Uczniowie w parach układają kostki domina zawierające wzory i nazwy różnych węglowodorów.

3. Przypomnienie wiadomości o węglowodorach – w formie ciągu pytań.   1. Co to są węglowodory?

   2. Jak je dzielimy?

   3. Co to są węglowodory nasycone i nienasycone?

   4. Jak doświadczalne odróżniamy węglowodory nasycone od nienasyconych?

   5. Na czym polega polimeryzacja? – Zadanie z egzaminu gimnazjalnego.CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

Przedstawienie uczniom celów lekcji i zapisanie tematu: Poznajemy budowę, właściwościi zastosowanie etynu (acetylenu).


 1. Zapisanie w zeszycie wzoru sumarycznego i strukturalnego etynu (acetylenu):

C2H2 H C C H


 1. Rozdanie kart pracy i wypełnianie jej przez uczniów wg wskazówek nauczyciela.

 2. Podanie tytułu pierwszego doświadczenia „Otrzymywanie etynu (acetylenu) z karbidu”, narysowanie na tablicy schematu doświadczenia i przeprowadzenie doświadczenia.
Karbid (węglik wapnia)


Woda

Z etanolem

(1:1)


fenoloftaleina

Obserwacje:

Karbid (węglik wapnia) reaguje gwałtownie z wodą. Wydzielają się pęcherzyki bezbarwnego gazu, nierozpuszczalnego w wodzie. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo.Wnioski:

Etyn (acetylen) otrzymuje się z karbidu i wody wg reakcji:

CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
(Uzupełnieniem tej części będzie rozwiązanie zadania egzaminacyjnego dotyczącego

rozpuszczalności Ca(OH)2).
 1. Podanie tytułu doświadczenia nr 2 „Badanie właściwości etynu (acetylenu)”

Wykonanie doświadczenia przez nauczyciela.

Podzielenie uczniów na czteroosobowe grupy.

Uczniowie w kartach pracy, po uzgodnieniu w grupach, rysują schemat obserwowanego doświadczenia, zapisują obserwacje, a następnie wnioski będące zbiorem wszystkich właściwości etynu. Wspólne uzupełnienie informacji.
a) b)


roztwór nadmanganianu potasu
etyn

etyn
Obserwacje:

 1. Roztwór nadmanganianu potasu odbarwił się.

 2. Etyn palił się kopcącym płomieniem.


Wnioski:

Właściwości etynu (acetylenu):  • gaz,

  • bezbarwny,

  • bezwonny,

  • słabo rozpuszczalny w wodzie,

  • lżejszy od powietrza,

  • aktywny chemicznie,

  • jest palny, ulega reakcji spalania całkowitego, półspalania i spalania niecałkowitego,

  • odbarwia roztwór nadmanganianu potasu, czyli ulega reakcji przyłączania,

  • ulega polimeryzacji.
 1. Zastosowanie etynu (acetylenu) przedstawi uczennica, po wcześniejszym samodzielnym zapoznaniem się z tym zagadnieniem.

 1. stosowany w palnikach acetylenowo-tlenowych do cięcia i spawania metali

 2. do produkcji tworzyw sztucznych,

 3. do produkcji rozpuszczalników organicznych
 1. Rozwiązanie zadania 1 w karcie pracy dotyczącego spalania etynu (indywidualnie)

Spalanie całkowite: 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O

Półspalanie: 2C2H2 + 3O2 → 4CO2 + 2H2O

Spalanie niecałkowite: 2C2H2 + 1O2 → 4CO2 + 2H2O


 1. Rozwiązanie zadania 2 w karcie pracy dotyczącego reakcji przyłączania cząsteczek bromu

i wodoru do etynu (w czteroosobowych grupach). Nauczyciel wspomaga pracę uczniów.

a) C2H2 + Br2 → C2H2Br2 (dibromoeten)

b) C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 (tetrabromoetan)

c) C2H2 + H2 → C2H4 (eten) uwodornienie

d) C2H4 + H2 → C2H6 (etan) uwodornienie


 1. Rozwiązanie zadania 3 w zależności od indywidualnych umiejętności uczniów. Uczniowie słabi wybierają zadanie o małym stopniu trudności polegające na uzupełnieniu tekstu.

Uczniowie zdolni rozwiązują zadanie rachunkowe z egzaminu gimnazjalnego związanego

ze spalaniem węgla.


CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

1. Rozsypanka zawierająca kartki z właściwościami różnych substancji. Uczniowie pojedynczo podchodzą do tablicy, wybierają jedną właściwość etynu i za pomocą magnesu umieszczają ją na tablicy.


Zadanie domowe:

Zadanie 39, 40 str. 22Dla chętnych zadanie 41 str.22
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna