Scenariusz pożarowy dla budynku dydaktycznego d-5 Katedry Telekomunikacji agh w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 78. WstępPobieranie 35.36 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar35.36 Kb.
Scenariusz pożarowy

dla budynku dydaktycznego D-5 Katedry Telekomunikacji AGH w Krakowie

przy ul. Czarnowiejskiej 78.

Wstęp.

Podstawą opracowania scenariusza jest decyzja Inwestora i Projektanta, w świetle pisma

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 31 marca 2009r. nie określa się

się rodzajów budynków dla których opracowuje się scenariusze pożarowe.

W praktyce przyjmuje się że wymóg ten dotyczy obiektów użyteczności publicznej

o dużych powierzchniach lub wysokościach , bądź przeznaczonych do przebywania

w nich dużych grup ludzi, w tym budynków w których istnieje obowiązek stosowania

systemów sygnalizacji pożarowej sterujących działaniem urządzeń przeciwpożarowych.

W świetle rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. § 28 adaptowany obiekt D-5

nie wymaga obligatoryjnie posiadanie systemu sygnalizacji pożaru. Posiadanie takiego

systemu wynika jedynie z § 30, ust. 2 ze względu na sterowanie-uruchamianie zaproje-

ktowanymi urządzeniami przewidzianymi do funkcjonowania podczas pożaru .

Scenariusz opracowano przy założeniu że obiekt mieści się w jednej strefie pożarowej,

proponowane urządzenia przeciwpożarowe głównie w postaci przeciwpożarowych klap

odcinających klap oddymiania w klatkach schodowych , żaluzji-kurtyn oraz system

sygnalizacji pożaru mają za zadanie szybkie wykrycie pożaru oraz nie dopuszczenie do

rozprzestrzenia się przede wszystkim dymów i gazów pożarowych utrudniających

bezpieczną ewakuacje osób.
  1. Charakterystyka ogólna obiektu.

Obiekt D-5 obecnie dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia przewidziany jest projektowo do modernizacji, adaptacji i nadbudowy.

W obiekcie przewidziany jest następujący program uzytkowy:

- sale dydaktyczne,

- pomieszczenia socjalne,

- pomieszczenia techniczne ,

- pomieszczenia pracowników naukowych,

- laboratoria i pracownie komputerowe,

- pomieszczenia administracyjne .

Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne bez podziemnych.

- wysokość 16,00 m,

- długość 59,40 m,

- szerokość 20,00 m.

- powierzchnia użytkowa 3.500,80 m2.

- łączna liczba osób przebywających jednocześnie w budynku ok. 330 .

Klasyfikacja pożarowa :

- obiekt średniowysoki,

- kategoria zagrożenia ludzi ZL III z pomieszczeniami ZL I,

- pomieszczenia zaliczone do technicznych:

a) wentylatornie,

b) serwerownie,

c) węzeł cieplny,

d) rozdzielnia elektryczna,

e) pomieszczenie centrali systemu sygnalizacji pożaru
2. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej ze względu na powierzchnie i mieści

się w dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej (5000 m2).

a) parter – strefa pożarowa zaliczona do ZL III z pomieszczeniami ZL I + wydzielone

pożarowo pomieszczenia techniczne,

b) I piętro - jak wyżej,

c) II piętro – strefa pożarowa zaliczona do ZL III + pomieszczenia techniczne

wydzielone pożarowo oraz sala konferencyjna z możliwością pobytu ponad

50 osób – ZL I,

d) III piętro – strefa pożarowa zaliczona do ZL III.

d) wydzielone pożarowo klatki schodowe zakwalifikowane jako strefy pożarowe.

Obiekt stanowi samodzielną strefę pożarowa w stosunku do przyległego obiektu

i oddzielony jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego z otworami okiennymi

i drzwiami o wymaganej odporności ogniowej w tym także ze względu na

zapewnienie wymaganych odległości miedzy obiektami jak w projekcie.

Obiekt w części istniejącej i projektowanej spełnia wymagania klasy odporności

pożarowej „ B”.


  1. Wyposażenie obiektu w urządzenia i systemy ochrony przeciwpożarowej.

W obiekcie projektuje się następujące współpracujące ze sobą urządzenia i systemy przeciwpożarowe:

- automatyczny system sygnalizacji pożaru,

- klapy oddymiające w klatkach schodowych ,

- klapy odcinające w kanałach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- klapy odcinające w kanałach wychodzących z szachów na kondygnację.

- oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne,

- hydranty wewnętrzne p. pożarowe,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- żaluzje /kurtyny/ p.pożarowe w ustalonych pomieszczeniach w wymaganej klasie

szczelności pożarowej „E”-60.  1. Scenariusz pożarowy – zasady współpracy i sterowania urządzeniami i systemami ochrony przeciwpożarowej.

Pożar na parterze w pomieszczeniu technicznym / wentylatornia 0.22 i 0.23/.

  1. wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru – alarm I-go stopnia przekazywany do centralki – po nastawionym czasie centrala przechodzi w stan

alarmu II-go stopnia,

  1. alarm pożarowy II-go stopnia – po nastawionym czasie zwłoki lub uruchomieniu

przycisku ROP następuje :

- uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania w klatkach schodowych,

- zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach z wentylatorni

przechodzących przez ściany i strop,

- wyłączenie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej z zasilania i jej unierucho-

mienie,


Pożar na parterze w pozostałych pomieszczeniach :

1) wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru – alarm I-go stopnia przeka-

zywany do centralki – po nastawionym czasie centrala przechodzi w stan

alarmu II-go stopnia,

2) alarm pożarowy II-go stopnia – po nastawionym czasie zwłoki lub

uruchomieniu przycisku ROP następuje:

- uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania w klatkach schodowych,

- zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach z wentylatorni,

- zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających rozmieszczonych w kana-

łach wentylacyjnych /jak na rzucie projektu/,

- wyłączenie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej po stronie zasilania,

- otwarcie drzwi objętych ewentualna kontrolą dostępu- zwolnienie blokad

dot. drzwi znajdujących się na drogach ewakuacyjnych od systemu

sygnalizacji pożaru zintegrowanego z systemem kontroli dostępu,

- automatyczne włączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i kierunko-

wego,


- sprowadzenie dźwigu osobowego na poziom parteru i otwarcie drzwi kabiny

- uruchomienie żaluzji-kurtyn p.pożarowych w pomieszczeniach jak w proje-

cie architektury

Pożar na I piętrze w pomieszczeniu technicznym/wentylatornia 1.28/.


  1. wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru – alarm I-go stopnia przeka-

zywany do centrali – po nastawionym czasie centrala przechodzi w stan alarmu

pożarowego II-go stopnia,  1. alarm pożarowy II-go stopnia – po nastawionym czasie zwłoki lub uruchomieniu

przycisku ROP następuje :

- wyłączenie centrali wentylacyjnej i zamknięcie klap odcinających p.pożarowych

w kanałach wychodzących z wentylatorni,

- zamknięcie klap odcinających p.pożarowych w przewodach wentylacyjnych wy-

chodzących z szachtów ,

Pożar na I-szym piętrze w pozostałych pomieszczeniach:

1) wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru – alarm I-go stopnia

przekazywany do centrali – po nastawionym czasie centrala przechodzi w

stan alarmu II-go stopnia,

2) alarm pożarowy II-go stopnia- po nastawionym czasie zwłoki lub uruchomie-

niu przycisku ROP następuje:

- uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania w klatkach schodowych,

- wyłączenie centrali wentylacyjnej i zamknięcie klap odcinających p.pożaro-

wych w kanałach wychodzących z wentylatorni,

- wyłączenie wentylatorni po stronie zasilania,

- zamknięcie klap odcinających p.pożarowych w kanałach wychodzących z

szachów na kondygnację,

- otwarcie drzwi objętych ewentualnie kontrolą dostępu- zdjęcie blokad dot.

drzwi na drogach ewakuacyjnych od systemu sygnalizacji pożaru zintegro-

wanego z systemem kontroli dostępu,

- automatyczne włączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i kierunko-

wego,


- sprowadzenie dźwigu osobowego na poziom parteru i otwarcie drzwi kabiny

- uruchomienie żaluzji-kurtyn p.pożarowych w oznaczonych projektem

pomieszczeniach.

Pożar na II- gim piętrze :

1) wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru – alarm I-go stopnia prze-

kazywany do centralki – po nastawionym czasie centrala przechodzi w stan

alarmu II-go stopnia,

2) alarm II-go stopnia- po nastawionym czasie zwłoki lub uruchomieniu

przycisku ROP następuje:

- uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania w klatkach schodowych,

- zamkniecie p.pożarowych klap odcinających w wentylatorni obsługującej

piętro z równoczesnym wyłączeniem central po stronie zasilania,

- zamkniecie przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach wychodzących

z szachów na kondygnację,

- zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach przechodzących

przez klatkę schodową 2.10,

- otwarcie drzwi objętych ewentualna kontrolą dostępu- zwolnienie blokad dot.

drzwi znajdujących się na drogach ewakuacyjnych od systemu sygnalizacji

pożaru zintegrowanego z systemem kontroli dostępu,

- automatyczne włączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i kierunko-

wego,


- sprowadzenie dźwigu osobowego na poziom parteru i otwarcie drzwi kabiny,

- uruchomienie zaluzji-kurtyn p.pożarowych w oznaczonych projektem pomie-

szczeniach.

Pożar na III piętrze :

1) wykrycie pożaru przez system sygnalizacji pożaru –alarm I-go stopnia

przekazywany do centralki- po nastawionym czasie centrala przechodzi

w stan alarmu II-go stopnia.

2) alarm pożarowy II-go stopnia- po nastawionym czasie zwłoki lub

uruchomieniu przycisku ROP następuje:

- uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania w klatkach schodowych.

- zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach z wentylatorni

z równoczesnym wyłączeniem central po stronie zasilania,

- zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w kanałach wychodzących

z szachtów na kondygnację,

- otwarcie drzwi objętych ewentualną kontrolą dostępu – zwolnienie blokad

dot. drzwi znajdujących się na drogach ewakuacyjnych od systemu

sygnalizacji pożaru zintegrowanego z systemem kontroli dostępu,

- automatyczne włączenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego i kierunko-

wego,

- sprowadzenie dźwigu osobowego na poziom parteru i otwarcie drzwi kabiny,- uruchomienie żaluzji-kurtyn p.pożarowych w oznaczonych projektem pomie-

szczeniach.


Uwagi ogólne.

a) jeżeli system wentylacyjno-klimatyzacyjny obsługuje każdą kondygnację

oddzielnie to zamknięcie klap p.pozżarowych dot. kondygnacji na której

powstał pożar przy równoczesnym wyłączeniem central po stronie zasilania,

b) wszystkie wymienione urządzenia przeciwpożarowe w celu aktywnego

działania nie mogą być w czasie pożaru wyłączone po stronie zasilania przez

przeciwpożarowy wyłącznik obiektu,

c) niniejszy scenariusz powinien być uwzględniony w projekcie systemu sygnali-zacji pożaru uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.pożarowych.


: przetargi
przetargi -> Dag­­ / 104 / 2015 Zamawiającym jest: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
przetargi -> Szpital Dziecięcy im prof dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
przetargi -> Lokalizacja
przetargi -> Lubartów: Dostawy rekawic medycznych Numer ogłoszenia: 226089 2012; data zamieszczenia: 24. 10. 2012
przetargi -> Do 134 000 euro na ochronę fizyczną obiektów sądowych wspartą dodatkowo grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym samochodem. Adres
przetargi -> Przedmiot oferty
przetargi -> Część siwz III opis przedmiotu zamówienia
przetargi -> Formularz wyceny dla częŚĆi V dostawa materiałów hydraulicznych na Drogowe Przejście Graniczne w Bezledach
przetargi -> ZAŁĄcznik numer 4 do siwz formularz cenowy
przetargi -> Instytut medycyny pracy im. Prof. Dra med. Jerzego nofera
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna