Scenariusz próbnej ewakuacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im kpt hm. Andrzeja Romockiego,,Morro” w Barlinku Cel ewakuacjiPobieranie 31.11 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar31.11 Kb.
Załącznik nr 1.
Scenariusz

próbnej ewakuacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro” w Barlinku

Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji

zagrożenia pożarem.

Ewakuacja dorażna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.
Ewakuacja odbędzie się dnia 12.10.2012 r. - godz. rozpoczęcia 11.00

Miejsce zbiórki wszystkich ewakuowanych osób – boisko szkolne o nawierzchni asfaltowej.
Rodzaj zagrożenia : pożar w pomieszczeniu (serwerowni) przy pracowni K 2 na parterze.
PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA
DYREKTOR SZKOŁY :
1.Podejmuje decyzję o ewakuacji.

2.Nakazuje ogłoszenie alarmu i powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych.

3.Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją) :

- określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia – boisko szkolne-asfaltowe

- wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły

- nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji

w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły,

wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.

4.Współdziała ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.
SEKRETARIAT SZKOŁY :
Zgodnie z decyzją Dyrektora Szkoły:

1) Alarmuje niezwłocznie, osoby będące w obiekcie szkoły i strefie zagrożenia.

2) Wzywa Państwową Straż Pożarną 998. - zgłasza zagrożenie pożarowe.

3) Powiadamia konserwatora, woźnego i personel pomocniczy szkoły.

3) Nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów,

urządzeń, pieczęci itp.KIEROWNIK GOSPODARCZY- budynek główny nr 1 ( Krystyna Olejnik ),

SPRZĄTACZKA – budynek dydaktyczny nr 2 ( Regina Sołoducha ),
- sygnałem alarmowym wzywa do natychmiastowej ewakuacji :

sygnał dźwiękowy - seria krótkich sygnałów dzwonkami elektrycznymi trwających przez 3 min.- słownie – „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy”(powtarzany trzykrotnie)

- wstrzymuje wejście na teren szkoły.

- otwiera pozostałe drzwi ewakuacyjne szkoły.

Kierownik gospodarczy ( K. Olejnik ) wychodzi z obiektu jako ostatnia idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych klatką schodową nr 1, księgowa 1 ( W. Wielgosz) wychodzi z obiektu jako ostatnia idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych klatką schodową nr 2, sprzątaczka ( R. Sołoducha ) wychodzi z obiektu jako ostatnia. Osoby te sprawdzają czy w toaletach, klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach nie pozostała jakaś osoba.


Personel pomocniczy szkoły (sprzątaczki):
- po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomaga w ewakuacji

oraz w utrzymaniu dyscypliny przy wyjściach ewakuacyjnych.


Nauczyciele:
1) Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcję w momencie wszczęcia alarmu. Nie oddalają się od swej grupy pod żadnym pozorem i są bezwzględni w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
2) Przez chwilę - oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.
3) Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty)
4) Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich

na boisko o nawierzchni asfaltowej zabierając tylko dziennik lekcyjny.


5) W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.
6) Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostawione dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu uczniów do środka budynków).


Uczniowie:
Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu

ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:

- ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy,

- na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób

uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego,

- niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać

znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać

natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.

- po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się na boisku szkoły (w miejscu ewakuacji)
Kierownik gospodarczy – budynek główny nr 1 ( K. Olejnik ) :

Sprzątaczka – budynek dydaktyczny nr 2 ( R. Sołoducha ) :
- wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu ( budynek główny szkoły, budynek sal językowych ) i składają meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.

PRZEBIEG EWAKUACJI - realizacja procesu alarmowania, powiadamiania

i kierowania próbną ewakuacją :
1. Bibliotekarka zauważa ogień w sklepiku , powiadamia o pożarze

Dyrektora szkoły

2. Dyrektor szkoły przeprowadza ocenę i analizę zagrożenia

PODEJMUJE DECYZJĘ o ewakuacji

3. Dyrektor organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją) - nakazuje sekretariatowi:

- powiadomienie straży pożarnej

4. Sekretariat realizuje swoje zadania zgodnie z procedurą:

- wzywa Państwową Straż Pożarną 998 - zgłasza zagrożenie pożarowe i powiadamia policję.

- powiadamia kierownika gospodarczego, kierownika warsztatów, konserwatora, sprzątaczkę ( R. Sołoducha ).

- nadzoruje zabezpieczenie (ewakuację) ważnego mienia, dokumentów,

urządzeń, pieczęci itp.

5. Kierownik gospodarczy – budynek główny nr 1, uruchamia i ogłasza alarm:

- dźwiękowy – seria krótkich sygnałów dzwonkami elektrycznymi trwających przez 3 min.

- słownie – „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy”

- otwiera wszystkie wyjścia ewakuacyjne z budynku szkoły.

- wstrzymuje wejście na teren szkoły.

W realizacji tych zadań pomaga personel pomocniczy (sprzątaczki).

6. Kierownik gospodarczy ( K. O. ) budynek główny nr 1, technolog ( D. Skóra ) budynek dydaktyczny nr 3, sprzątaczka ( R. S.) budynek dydaktyczny nr 2- wyłączają główne zasilania elektryczne - składają meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.
7. Nauczyciele, zgodnie z procedurą przygotowują klasy do ewakuacji, po przeliczeniu uczniów i zabraniu dziennika lekcyjnego rozpoczynają wyprowadzanie uczniów z klas i budynku szkoły (nauczyciel wychodzi ostatni za grupą uczniów, pozostawiając w klasach, pracowniach, działach i innych pomieszczeniach drzwi szeroko otwarte) – według ustalonej zasady:
BUDYNEK GŁÓWNY NR 1:
Parter:

Sprzątaczka ( A. Czerwonka ) odblokowuje drzwi ewakuacyjne na parterze przy klatce schodowej – nr 2 i korytarzu łączącym budynek z salą gimnastyczną – nr 3, drzwi boczne pracowni K 2 – nr 4 ( K. Wawrzyniak ),
1. Osoby przebywające w pomieszczeniach oznaczonych nr 1,2, 3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13, toaletach, szatni wyprowadzane są wyjściem głównym – nr 1z budynku szkolnego , osoby przebywające w pomieszczeniu K 2 wyprowadzane są wyjściem bocznym nr 4, osoby przebywające w sali gimnastycznej wyprowadzane są wyjściem ewakuacyjnym – nr 5 na boisko o podłożu asfaltowym.
I piętro:

1.Osoby przebywający w gabinetach 104,105,106, K 1, pokój nauczycielski, wyprowadzane są klatką schodową nr 2 do bocznego wyjścia ewakuacyjnego – łącznik z salą gimnastyczną – nr 3 na boisko o podłożu asfaltowym.


2. Osoby przebywający w gabinetach 107,108,109, w toaletach, w pomieszczeniu

doradztwa zawodowego, w pomieszczeniu pedagoga szkolnego – boczna klatka schodowa nr 1 do wyjścia ewakuacyjnego nr 2 na boisko o podłożu asfaltowym.


II piętro:
1.Osoby przebywające w gabinetach 201 a,201b,202,203,204, klatką schodową nr 2 do bocznego wyjścia ewakuacyjnego nr 3 - łącznik z salą gimnastyczną na boisko o podłożu asfaltowym.
2. Osoby przebywające w gabinetach 205,206,207, w toaletach, pomieszczeniu samorządu uczniowskiego, archiwum biblioteki – klatką schodowa nr 1 do wyjścia ewakuacyjnego nr 2 na boisko o podłożu asfaltowym.
BUDYNEK DYDAKTYCZNY NR 2 :
I piętro

1.Osoby przebywające w gabinetach I 1, I 2, I 3, w pokoju nauczycielskim, pomieszczeniu gospodarczym i toaletach wyprowadzane są klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego nr 7 na boisko o podłożu asfaltowym.


2. Osoby przebywające w gabinetach I 4, I 5, I 6, I 7, I 8, I 9 i w pomieszczeniu gospodarczym wyprowadzane są klatką schodową do wyjścia ewakuacyjnego nr 6 na boisko o podłożu asfaltowym.

WARSZTATY SZKOLNE NR 3:

Należy odblokować drzwi ewakuacyjne technolog –magazynier (W. Stankiewicz).
1.Referent ds. uczniów ( A. Marcinów )uruchamia i ogłasza alarm dźwiękowy : seria krótkich sygnałów dzwonkami elektrycznymi trwających przez 3 min. - słownie – „uwaga, ćwiczebny alarm pożarowy”.
2. Technolog – magazynier (W. Stankiewicz) wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu składa meldunek o wykonaniu zadania kierującemu ewakuacją.
4.Osoby przebywające w pomieszczeniach biurowych, socjalnych w salach W 2, W 3, K 3, w działach szkoleniowych : obróbka ręczna wyprowadzane są z budynku wyjściem ewakuacyjnym nr 1 na boisko o nawierzchni asfaltowej.
5. Osoby przebywające w działach szkoleniowych : obróbka mechaniczna, kużnia spawalnia, rozdzielnia robót wyprowadzane są wyjściem ewakuacyjnym nr 2 na boisko o nawierzchni asfaltowej.
6. Osoby przebywające w stacji diagnostycznej , NPS 1, NPS 2 bramami wyprowadzane są na boisko o nawierzchni asfaltowej .
7. Kierownik warsztatów (W. Kulczewski) wychodzi z obiektu jako ostatni idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych nr 1, kierownik kształcenia praktycznego (K. Siarkiewicz) wychodzi z obiektu jako ostatni idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych nr 2 , sprawdzają czy w toaletach, klasach, w działach na korytarzach i innych pomieszczeniach nie pozostała jakaś osoba.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

1.Nauczyciele po przeliczeniu uczniów i złożeniu informacji Dyrektorowi szkoły pozostają z uczniami swoich klas na boisku o nawierzchni asfaltowej – w miejscu ewakuacji oraz przestrzegają (bezwzględnie) dyscypliny w swoich grupach.

2. Kierownik gospodarczy(K.Olejnik), kierownik warsztatów (W.Kulczewski), kierownik kształcenia praktycznego (K.Siarkiewicz), księgowa 1( W. Wielgosz), sprzątaczka (R.Sołoducha), wychodzą z obiektów jako ostatni idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych, sprawdzają czy w toaletach, klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach nie pozostała jakaś osoba. Składają meldunek Dyrektorowi – o fakcie opuszczenia budynków szkoły, przez wszystkich jej uczestników.

3. Dyrektor szkoły przyjmuje meldunki od nauczycieli o ilości osób ewakuowanych,

składa meldunek dowódcy przybyłej straży pożarnej i przekazuje kierownictwo dalszą

akcją ratowniczą.4. Komunikat o pozwoleniu na powrót osób ewakuowanych do budynków

5. Omówienie przebiegu ćwiczenia .
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna