Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresPobieranie 6.4 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar6.4 Kb.
Warszawa: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 90 Flex f-my RADIOMETER
Numer ogłoszenia: 48403 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5098403, faks 022 5098404 , strona internetowa www.nieklanska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 90 Flex f-my RADIOMETER.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 90 Flex f-my RADIOMETER.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Firma RADIOMETER jest jedynym Wykonawcą, który zapewnia dostawę oryginalnych odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanych zgodnie z warunkami gwarancji.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora ABL 90 Flex f-my RADIOMETER

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • RADIOMETER Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Pobieranie 6.4 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna