Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresPobieranie 15.16 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.16 Kb.
Gorzów Wielkopolski: Dostawa sprzętu kajakowego

Numer ogłoszenia: 56470 - 2008; data zamieszczenia: 19.03.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 36, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. 095 7279281, 508149087, fax 095 7279283.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie kultury fizycznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu kajakowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówieniem objęte są dostawy łodzi i wioseł kajakowych

Przedmiot zamówienia składa się z 5 zamówień częściowych, tj.:

ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 1 - dostawa łodzi kajakowej K-4, sztuk 1
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 2 - dostawa łodzi kajakowych K-1, sztuk 2
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 3 - dostawa łodzi kanadyjkowej C-1, sztuk 1
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 4 - dostawa wioseł kajakowych, sztuk 5
ZAMÓWIENIE CZĘŚCIOWE NR 5 - dostawa wioseł kanadyjkowych, sztuk 5

Informacje szczegółowe:

Wszystkie łodzie powinny spełniać wymogi Międzynarodowej Federacji Kajakowej dla sprzętu sprinterskiego. Dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy i objęty przynajmniej dwuletnią gwarancją. Sprzęt powinien posiadać pokrowce ochronne do transportu. Termin dostawy sprzętu nie może przekroczyć 20 lipca 2008. Drążki i pióra wioseł powinny być wykonane w 100% z włókna węglowego. Wiosła powinny być przeznaczone dla kategorii wiekowej senior. Sprzęt powinien być dostarczony na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gorzowa Wlkp.
Jedyne kryterium ofertowe to cena brutto.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.23.00-8, 36.41.20.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.07.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz:


  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ)

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w swojej ofercie przedstawi następujące dokumenty:

  1. Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ


  2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ - w przypadku spółki cywilnej oświadczenie podpisują wszyscy wspólnicy.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.awf-gorzow.edu.pl/zam_publiczne.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp.
ul. Myśliborska 36
66-400 Gorzów Wlkp.
Sekretariat Klubu.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2008 godzina 12:00, miejsce: Klub Sportowy AZS-AWF Gorzów Wlkp. ul. Myśliborska 36 66-400 Gorzów Wlkp. - Sekretariat..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa łodzi kajakowej K-4, sztuk 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga nie więcej niż 30 kg, wyporność dla mężczyzn.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.23.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa łodzi kajakowych K-1, sztuk 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga nie więcej niż 11 kg, wyporność 75-80 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.23.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: dostawa łodzi kanadyjkowej C-1, sztuk 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga nie więcej niż 14 kg.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.23.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: dostawa wioseł kajakowych, sztuk 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga nie więcej niż 820 gram.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.41.20.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: dostawa wioseł kanadyjkowych, sztuk 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga nie więcej niż 700 gram.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.41.20.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.07.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna