Sekcja I: zamawiający I. 1 Nazwa I adresPobieranie 8.71 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar8.71 Kb.
Warszawa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych produkcji Radiometer Medical ApS seria ABL 725 i ABL 825
Numer ogłoszenia: 191440 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8151024, faks 022 8151015 , strona internetowa http://www.czd. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych produkcji Radiometer Medical ApS seria ABL 725 i ABL 825.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych produkcji Radiometer Medical ApS seria ABL 725 i ABL 825 - 35 pozycji: numer kat. nazwa przed. zam. 944-159 Rinse Solution MET II 944-133 Calibration Solution 1 MET II - 1 op. (6 szt.) 944-134 Calibration Solution 2 MET II - 1 op. (6 szt.) 944-136 Cleaning METII Solution- 1 op. (6 szt.) 942-073 Membr. CREA A+B (1 op. 2 szt.) 905-590 Disposable Waste Container 944-094 AutoCheck Level 1 - 1 op. (30 szt.) 944-095 AutoCheck Level 2 - 1 op. (30 szt.) 944-096 AutoCheck Level 3 - 1 op. (30 szt.) 944-097 AutoCheck Level 4 - 1 op. (30 szt.) 944-026 Rinse Solution 944-024 Calibration Solution 1 944-025 Calibration Solution 2 944-123 Cleaning Solution 942-058 Membr. Ref. - 1 op. (4 szt.) 942-062 Membr. Na - 1 op. (4 szt.) 942-059 Membr. K - 1 op. (4 szt.) 942-061 Membr. Cl - 1 op. (4 szt.) 942-060 Membr. Ca - 1 op. (4 szt.) 942-063 Membr. pCO2 - 1 op. ( 4 szt.) 942-064 Membr. pO2 - 1 op. (4 szt.) 942-065 Membr. Glucose - 1 op. (4 szt.) 942-066 Membr. Lactate - 1 op. (4 szt.) 944-074 AutoCheck Level 1 - 1 op. (30 szt.) 944-075 AutoCheck Level 2 - 1 op. (30 szt.) 944-076 AutoCheck Level 3 - 1 op. (30 szt.) 944-077 AutoCheck Level 4 - 1 op. (30 szt.) 962-169 Gaz 1 962-170 Gaz 2 944-021 tHb Cal Solution - 1 op. (4 szt.) 943-906 Hypochlorite Solution 902-668 Inlet Gasket 842-326 Pumpe Tube, Waste 842-327 Pumpe Tube, Solutions 842-328 Pump Tube, Electrodes modules.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Odczynniki, zestawy diagnostyczne i materiały zużywalne firmy Radiometer, przeznaczone są do analizatorów serii ABL 725 i ABL 825. Wszystkie odczynniki są wykorzystywane do badań diagnostycznych rozpoczętych już analiz i wymagają kontynuacji w tych samych warunkach. Związane jest to porównywaniem i grupowaniem uzyskanych już wyników i dalszej diagnostyki. Pracują w systemie zamkniętym, konfekcjonowane są w pojemnikach, które pasują do określonego aparatu, włączane są do obiegu na podstawie kodu kreskowego, przypisanego dla danej serii odczynnika. Spełniają stawiane wymagania dając wiarygodną diagnostykę badań wykonywanych na analizatorach. Według naszej wiedzy firma Radiometer Medical Aps jest jedynym producentem odczynników i akcesoriów a wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski jest Radiometer Sp. z o. o.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Dostawę odczynników materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych produkcji Radiometer Medical ApS seria ABL 725 i ABL 825

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Radiometer Sp. z o. o., ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


Pobieranie 8.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna