Semestr III przedmiotPobieranie 26.9 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar26.9 Kb.


Semestr

III

Przedmiot

Analiza i konstruowanie przekazu reklamowego

Punkty ECTS

4

Kod przedmiotu

0100-PLDS305

Forma zajęć/ Liczba godzin

Ćwiczenia konwersatoryjne typ 2 / 30 godz.

Skrócony opis przedmiotu

Celem zajęć jest poznanie zjawiska reklamy: jej funkcji, działań (działania perswazyjne i manipulacyjne w zakresie języka i obrazu) oraz mechanizmów psychologicznych; charakterystyka i analiza reklamy prasowej, telewizyjnej i radiowej.

Wymagania wstępne

brak

Efekty kształcenia
Wiedza

 1. Student ma podstawową wiedzę o relacjach między reklamą a takimi dyscyplinami naukowymi, jak marketing, psychologia, socjologia oraz sztuka. (01PK1A_W01)

 2. Ma uporządkowaną podstawową wiedzę, zorientowaną na zastosowanie praktyczne, o funkcjach środków językowych w reklamie, nadawcy i obiorcy komunikatu rekalmowego oraz zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o reklamie, perswazji i manipulacji. (01PK1A_W02; 01PK1A_W03)

 3. Ma podstawową wiedzę o strukturze i rodzajach komunikatów reklamowych oraz o technikach, narzędziach i środkach stosowanych w reklamie. (01PK1A_W05)

 4. Ma podstawową wiedzę o rodzajach relacji społecznych istotnych w procesie komunikacji reklamowej, typologii docelowych grup odbiorców przekazów reklamowych oraz elementarnych metodach diagnozowania ich potrzeb. (01PK1A_W07)

 5. Zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego w odniesieniu do działań o charakterze reklamowym, ma podstawową wiedzę o zadaniach Komisji Etyki Reklamy oraz zna podstawowe zasady zawarte w kodeksie etyki reklamy. (01PK1A_W08)

Umiejętności

 1. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną (w tym poznaną terminologię) dotyczącą reklamy do szczegółowego opisu i praktycznej analizy jednostkowych przekazów reklamowych oraz podejmuje próby samodzielnego konstruowania projektów reklamowych. (01PK1A_U01; 01PK1A_U03)

 2. Ma podstawowe umiejętności oceny komunikatów reklamowych z uwzględnieniem kodów przekazu, relacji między nimi, struktury reklamy, docelowej grupy odbiorców oraz medium. (01PK1A_U06)

 3. Potrafi ocenić przydatność różnych metod, procedur oraz dobrych praktyk wykorzystywanych przez siebie i innych do tworzenia przekazów reklamowych. (01PK1A_U08)

 4. Posiada podstawowe umiejętności organizacyjne i techniczne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z analizą reklam i konstruowaniem projektów rekalmowych. (01PK1A_U04)

 5. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych potrzebnych do diagnozowania potrzeb docelowych grup odbiorców komunikatów reklamowych. (01PK1A_U05)

Kompetencje społeczne

 1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (01PK1A_K02; 01PK1A_K03)

 2. Prawidłowo identyfikuje dylematy etyczne związane z komunikacją reklamową. (01PK1A_K04)

 3. Uczestniczy w życiu kulturalnym (m.in. jako uważny i krytyczny odbiorca reklam komercyjnych, społecznych oraz reklam o wyjątkowych walorach estetycznych). (01PK1A_K06)

 4. Posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak: kreatywność, otwartość i wrażliwość na odmienność kulturową, umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. (01PK1A_K05)

Treści kształcenia

 1. Czym jest reklama? Definicje słownikowe i terminologiczne. Akt reklamowy - cele i funkcje komunikatu reklamowego. Kanały przekazu reklamowego (wizualne, akustyczne i audiowizualne środki reklamowe), kody stosowane w komunikatach reklamowych.

 2. Reklama w kulturze masowej i w badaniach marketingowych. Strategie marketingowe a reklama. Elementy promocji. Reklama a wybór mediów (efekt klinczu). Reklama w systemie komunikacyjnym. Nadawca i odbiorca komunikatu reklamowego. Tworzenie krótkich komunikatów reklamowych ze względu na typ odbiorcy.

 3. Podział reklam ze względu na zasięg (above the line, below the line) – różnice strukturalne i merytoryczne.

 4. Perswazja, stymulacja, manipulacja. Techniki manipulacyjne. Ćwiczenia w konstruowaniu komunikatu zawierającego różnorodne techniki manipulacyjne.

 5. „Gramatyka” reklamy. Funkcja perswazyjna środków morfologicznych (kategoria liczby, czasu, trybu, osoby, rodzaju, przypadka). Analiza reklam prasowych pod kątem funkcjonalności środków gramatycznych.

 6. Slogan jako definiens. Typy sloganów i ich funkcje. Rodzaje definiowania marki. Ćwiczenia praktyczne: tworzenie sloganu reklamowego.

 7. Wizualizacja, funkcja i cel fotografii (zdjęcie jako przykład manipulacji), obraz produktu: kolor, oświetlenie, kształt, relacje między ukazanym produktem a tłem, efekt bumerangowy itd. Analiza reklam prasowych pod kątem strony wizualnej.

 8. Charakterystyka reklamy prasowej. Style i gatunki w reklamie, style reklamowe w zróżnicowanym środowisku reklamowym.

 9. Zagadnienia semantyczne – wybrane kategorie semantyczne w reklamie prasowej i telewizyjnej.

 10. Środki niejęzykowe w działaniach reklamowych. Charakterystyka reklamy telewizyjnej oraz analiza telewizyjnych przekazów reklamowych.

 11. Estetyzacja reklamy, tło reklamy (sportowe i erotyczne). Etyka w reklamie.

 12. Środki audialne w reklamie radiowej. Charakterystyka i analiza reklamy radiowej.

 13. Potęga kampanii reklamowej – na przykładzie wybranych kampanii reklamowych.

 14. Poprawność językowa a skuteczność reklamy. Czynniki kształtujące atrakcyjność przekazu reklamowego.

Metody i kryteria oceniania

Studenta obowiązuje obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie projektów: skonstruowanie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej

ocena końcowa przedmiotu: 30% aktywny udział w zajęciach; 70% średnia ocen z projektów.Metody dydaktyczne

Metody ćwiczeniowo-praktyczne (ćwiczeń przedmiotowych, stolików eksperckich), dyskusja, referat, elementy wykładu konwersatoryjnego, metoda projektu

Literatura

Albin K., Reklama: przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa-Wrocław 2002

Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa 1996

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003

Drzycimski A., Komunikatorzy: wpływ, wrażenie, wizerunek, Warszawa-Bydgoszcz 2000

Kall J., Reklama, Warszawa 2000

Komunikaty i argumenty, pod red. E. Żarneckiej-Biały, I. Trzcienieckiej-Schneider, Kraków 2002

Kuśmierski S., Reklama jest sztuką, Warszawa 2000

Kwarciak B., Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1999

Lewiński P., Retoryka reklamy, Wrocław 1999

Lubaś W., Język w komunikacji, w perswazji i w reklamie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2006

Pitrus A., Zrozumieć reklamę, Kraków 2001

Sarelo Z., Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000

Zimny R., Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008Informacje dodatkowe

brak

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna