Seminaria magisterskie rok akademicki 2014 / 2015Pobieranie 32.5 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.5 Kb.
Seminaria magisterskie

rok akademicki 2014 / 2015

STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

 1. prof. Mariola Bidzan- Psychologia kliniczna- Psychologiczne aspekty ginekologii i położnictwa
 • Psychologiczne aspekty w ginekologii i położnictwie

 • Psychologia kliniczna

 • Rehabilitacja psychologiczna i psychologia zdrowia
 1. prof. Hanna Brycz – Psychologia społeczna
 • Motywacyjna psychologia społeczna: dlaczego podążamy za celem? W jaki sposób otoczenie społeczne wpływa na procesy motywacyjne?

 • Spostrzeganie siebie i spostrzeganie innych ludzi

 • Pokusy przeciw wartościom

 • Metapoznawcze Ja

 • Trafność spostrzegania społecznego we własnym i cudzym zachowaniu

 • Sytuacyjne wyznaczniki trafności (cel oceniania, motywacja)

 • Aplikacyjne aspekty psychologii społecznej 1. prof. Franciszek Makurat- Psychologia sportu
 • Sport indywidualny i zespołowy

 • Sport dzieci i młodzieży

 • Sport jako czynnik rehabilitacyjny i socjalizacyjny w kontekście przystosowania

 • Sport osób niepełnosprawnych

 • Kształtowanie postaw sportowych i prozdrowotnych w kontekście rodziny

 • Szkoły mistrzostwa sportowego
 1. prof. Henryk Olszewski- Psychologia rozwoju- Psychologiczna problematyka starzenia się i starości
 • Psychologia starzenia się

 • Psychologia starości

 • Zmiany rozwojowe w przebiegu życia człowieka

 • Wydarzenia kryzysowe w przebiegu rozwoju 1. prof. Wioletta Radziwiłłowicz - Psychologia kliniczna młodzieży
 • Empiryczna weryfikacja modeli opisujących występowanie objawów depresyjnych u młodzieży

 • Socjotropia i autonomia jako czynniki kształtujące przebieg kryzysu adolescencyjnego

 • Kształtowanie się obrazu ciała u chłopców i dziewcząt w okresie dorastania 1. dr Krystyna Adamska- Relacje społeczne w organizacji

 • Komunikacja w organizacji (organizacja jako system)

 • Uczenie się i innowacja w organizacji

 • Komunikacja interpersonalna w organizacji

 • Kultura i klimat organizacji

 • Władza a komunikacja

 • Kontrakt psychologiczny w organizacji

 • Sprawiedliwość organizacyjna

 • Różnice międzykulturowe w kształtowaniu relacji organizacyjnych

 • Systemy ZZL a zaufanie

 • Efektywność zespołów
 1. dr Magdalena Chrzan – Dętkoś – Psychologia i Psychopatologia rozwoju

• Charakterystyka pacjentów dorosłych i nastoletnich objętych grupową psychoterapią (m.in. badanie mechanizmów obronnych, radzenia sobie ze stresem, poziom lęku, stylów przywiązania, zmian w trakcie leczenia)

• Charakterystyka funkcjonowania kobiet chorujących na depresję poporodową, związek depresji matki z relacją w diadzie matka – dziecko i triadzie: matka – ojciec – dziecko

• Psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie ze zmianami życiowymi związanymi z kolejnymi etapami rozwoju (np. adaptacja dziecka do przedszkola/żłobka; adaptacja do roli studenta, funkcjonowania w bliskim związku, adaptacja do zmian związanych z okresem ciąży i rodzicielstwem


 1. dr Agata Goździewicz – Psychologia migracji

• Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zagranicznych migracji zarobkowych (osobowość migranta, otwartość na karierę międzynarodową, decyzje migracyjne)

• Preferowane wartości a zagraniczne migracje zarobkowe

• Zmiany osobowości a długotrwałe pobyty za granicą

• Typy migrantów zarobkowych (pracownicy wysoko wykwalifikowani, pracownicy nisko wykwalifikowani, zagraniczni studenci ) i ich funkcjonowanie psychologiczne

• Adaptacja psychologiczna i kulturowa migrantów zarobkowych

• Problematyka psychologicznej adaptacji migrantów powracających do kraju

• Tożsamość jednostki a funkcjonowanie za granicą

• Religia a podejmowanie decyzji migracyjnych i adaptacja migrantów za granicą.

• Koszty psychologiczne związane z długotrwałym pobytem za granicą lub cyklicznymi migracjami wahadłowymi

• Więzi w najbliższym środowisku (rodzina, przyjaciele) a podejmowanie pracy za granicą

• Problem eurosieroctwa

• Przywiązanie do miejsca a zagraniczne migracje zarobkowe

• Funkcjonowanie psychologiczne dzieci migrantów (adaptacja za granicą, dzieci „trzeciej kultury”).

• Dystans społeczny Polaków wobec imigrantów

• Dystans społeczny polskich emigrantów wobec mieszkańców kraju przyjmującego oraz tych mieszkańców wobec Polaków.

• Trening kulturowy – przygotowanie migrantów do wyjazdu

• Pomoc psychologiczna dla zagranicznych migrantów zarobkowych 1. dr Anna Jarmołowska – Psychologiczne aspekty wychowania

• Problematyka kar stosowanych przez rodziców w procesie wychowania

• Psychologiczna problematyka ról w rodzinie

• Rodzinne uwarunkowania rozwoju religijności

• Funkcjonowanie rodzin marynarskich

• Problematyka komunikacji w rodzinie

• Psychologiczna problematyka funkcjonowania par z niepłodnością

• Psychologiczna analiza decyzji o bezdzietnym stylu życia

• Specyfika funkcjonowania rodziny adopcyjnej

• Komunikacja z dzieckiem w okresie prenatalnym

• Psychologiczna analiza decyzji o samotnym stylu życia
 1. dr Michał Jaśkiewicz – Psychologia środowiskowa

• Miasto jako przedmiot badań psychologa – badania ilościowe i jakościowe.

• Reakcje afektywne na środowisko.

• Ubóstwo, koncentracja biedy i ekonomiczna segregacja.

• Przestępczość w mieście.

• Zjawisko bezdomności.

• Uciążliwości związane z życiem w mieście - tłok, hałas, korki.

• Emocjonalny związek z miejscem.

• Tożsamość i pamięć miasta.

Poczucie kontroli w mieście

• Rola instytucji miejskich w zwiększaniu jakości życia w mieście.
 1. dr Zdzisław Nieckarz – Psychologia zarządzania i organizacji
 • style zarządzania i ich efektywność w realiach rynkowych

 • narzędzia efektywnej motywacji organizacyjnej

 • uwarunkowania procesu decyzyjnego w organizacji

 • selekcja pracownicza - analiza efektywności modeli

 • metody rozwoju potencjału pracowniczego (indywidualne i grupowe)

 • narzędzia diagnostyczne wspomagające proces zarządzania (psychologiczne i komercyjne)
 1. dr Andrzej Piotrowski – Psychologia grup mundurowych, psychologia penitencjarna

 • Psychospołeczne funkcjonowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Psychospołeczne funkcjonowanie funkcjonariuszy Policji

 • Psychospołeczne funkcjonowanie żołnierzy Wojska Polskiego

 • Psychospołeczne funkcjonowanie funkcjonariuszy Straży granicznej i
  Służby celnej

 • Psychospołeczne funkcjonowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży
  Pożarnej

 • Psychospołeczne funkcjonowanie funkcjonariuszy Straży
  miejskiej/gminnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej

 • Psychospołeczne funkcjonowanie pracowników SUFO

 • Psychologia penitencjarna 1. dr Katarzyna Skrzypińska - Postawa wobec życia a zdrowie psychiczne

• Człowiek zmierzający ku wolności: intencjonalność, wolna wola, twórczość.

• Ideologie, filozofia życiowa, pogląd na świat a postawa wobec życia. Optymizm i pesymizm jako modyfikatory działania.

• Potrzeby i wartości jako wyznaczniki postaw i drogi życiowej człowieka.

• Indywidualny pogląd na świat jako element postawy: treściowe składniki poglądu na świat.

• Duchowość jako schemat poznawczy.

• Duchowość jako wielowymiarowa sfera osobowości.

• Duchowość jako postawa wobec życia.

• Czy religia to opium dla ludu? Pozytywne i negatywne konsekwencje religijności.

• Sens życia jako podstawa zdrowia psychicznego.

• Zadowolenie z życia jako życiowa postawa i droga ku zdrowiu.

• Obraz poczucia sensu życia i zadowolenia u młodzieży studenckiej. Raport z badań.

• Człowiek wobec zagrożeń (duchowa pustka, manipulacja w sektach, nerwica noogenna).

• Higiena zdrowia psychicznego.


 1. dr Monika Zielińska – Psychopatologia dzieci i młodzieży

• Zaburzenia zachowania prezentowane przez dzieci i młodzież

• Patomechanizm zaburzeń zachowania występujących w okresie dzieciństwa

Wspomaganie rozwoju dzieci

• Diagnoza i rehabilitacja funkcji poznawczych u osób w okresie dziecińatwa• Badania w nurcie stosowanej analizy zachowania, z wykorzystaniem jednopodmiotowych schematów eksperymentalnych (single-case experimental designs)


 1. dr Magdalena Żemojtel – Piotrowska – Psychologia polityczna i marketing polityczny

 • Sytuacyjne i osobowościowe wyznaczniki postaw roszczeniowych, m.in.:- nastawienie promocyjne-prewencyjne, wiara w grę o sumie zerowej, nastawienie wspólnotowe, wykluczenie społeczne, zagrożenie interesu własnego-cudzego, nastrój, jakość życia

 • Wyznaczniki aktywności politycznej – płeć, wizja świata społecznego (ze szczególnym uwzględnieniem roszczeniowości i wiary w grę), system wartości, alienacja, paranoja polityczna

 • Wymiary wizerunku kandydata a chęć głosowania na niego: znaczenie statusu majątkowego, kontrowersyjności, posiadania rodziny

 • Psychologiczne skutki wykluczenia społecznego

 • Percepcja systemu społeczno-politycznego i jej związki z dobrostanem: porównania międzykulturowe.

 • Transcendencja religijna i niereligijna jako wyznacznik zachowań konsumenckich

 • Skandal polityczny (seksualny, korupcyjny, religijny) i jego wpływ na ocenę polityka

: podstrony
podstrony -> Podróże w czasie z językiem niemieckim” – spotkania miłośników historii i języka niemieckiego. Rok szkolny 2010/11
podstrony -> Abc metod aktywnych w nauczaniu języka polskiego” opracowała Halina Kochan Wstęp
podstrony -> Otwieram galerię ‘wielkich angielskich’ tego świata
podstrony -> Umowa wspóŁpracy
podstrony -> Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w szkole podstawowej w wandalinie
podstrony -> Program profilaktyczny szkoły podstawowej w ochojnie cele programu
podstrony -> Opis programu do tworzenia, symulacji i analizowania układów elektronicznych „Electronics Workbench 0”
podstrony -> Tytus Liwiusz
podstrony -> Poranny krąg w sali doświadczania świata
podstrony -> Bł. jan paweł II – papież rodziny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna