Seminarium 11 Molekularna regulacja cyklu komórkowegoPobieranie 4.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar4.35 Kb.
Seminarium 11

Molekularna regulacja cyklu komórkowego
kolchicyna, mitoza – profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza, cytokineza, wrzeciono podziałowe, mikrotubule aparatu mitotycznego, włókna mikrotubularne – ciągłe, kinetochorowe, międzychromosomowe, astralne, centrosfera (astrosfera), pierścień komórkowy (dot. cytokinezy), polimeryzacja/depolimeryzacja mikrotubul kinetochorowych, dynamiczna niestabilność mikrotubul, kohezyny, kondensyny
cykliny (cykliny mitotyczne = A, B, cykliny G1 = C, D, E), cyklinozależne kinazy (Cdks 2-9), fosforylacja, defosforylacja, punkty kontrolne cyklu komórkowego, inhibitory Cdks, rodzina białek p16 i p21, p27, pRb, p53, APC (kompleks promujący anafazę, anaphase promoting complex), czynnik promujący mitozę = mitosis-promoting factor (MPF), fosfataza Cdc25 (cdc = cell division cycle), CDK1 = kinaza p34, kinaza aktywująca cyklinę = cyclin activating kinase, CAK, kinaza Wee1, gen supresorowy, onkogen, interfaza, faza G1, faza S, faza G2, faza G0, faza M, ubikwitynozależna proteoliza białek regulatorowych cyklu komórkowego, sekuryna, separaza, białka kinetochorowe, centromerowe,


Z czego można się uczyć?

„Podstawy Biologii Komórki” Alberts – rozdział 18, 19

„Cytobiochemia” Kłyszejko-Stefanowicz – rozdział

„Biologia molekularna w medycynie” Bal – rozdział II

„Genomy” Brown – rozdział 15, 16,

„Biologia” Campbell – rozdział 12http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org//Molecular_Biology_Table_Of_Contents.html

http://www.biocristalografia.df.ibilce.unesp.br/CDK/page1.php

Pobieranie 4.35 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna