Seminarium magisterskie Katedry Logiki i Metodologii Nauk Logika, język, umysłPobieranie 21.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.88 Kb.

Rok akademicki 2014/2015

Filozofia I rok studiów magisterskich

Seminarium magisterskie Katedry Logiki i Metodologii Nauk Logika, język, umysł

Kod:


Seminarium magisterskie I – semestr letni – 30 godz., 3 punkty ECTS

Termin: poniedziałek, godz. 12.00-13.30, sala 17

Ilość miejsc 6

Koordynator seminarium prof. UŁ dr hab. Andrzej Indrzejczak


Tematyka: zagadnienia logiki filozoficznej, metodologii nauk, semiotyki i filozofii języka, argumentacji oraz filozofii umysłu
Program:

1. Filozoficzne, logiczne i językoznawcze ujęcia języka

2. Języki naturalne a sztuczne

3. Teorie znaczenia

4. Zastosowania narzędzi formalnych w analizie problemów filozoficznych

5. Rozumowania a inne procesy umysłowe

6. Klasyfikacje rozumowań

7. Formalna analiza argumentacji

8. Pojęcia i problemy badawcze sztucznej inteligencji

9. Wybrane systemy logik nieklasycznych

10. Metody dowodzenia twierdzeń

11. Formalne konstrukcje semantyk

12. Analiza wybranych zagadnień komunikacyjnych

Seminarium magisterskie Katedry Etyki Ponowoczesna nowoczesność? I: Źródła sporu wokół (po)nowoczesności jako sporu wokół samowiedzy epoki oraz rozumu i podmiotu

Kod:


Seminarium magisterskie I – semestr letni – 30 godz., 3 punkty ECTS

Termin: czwartek, godz. 15.30 – 17.00, sala 34

Ilość miejsc: 6

Koordynator seminarium: prof. UŁ dr hab. Andrzej. M Kaniowski

Prowadzący: prof. UŁ dr hab. Andrzej. M Kaniowski, dr Krzysztof Kędziora, dr Agnieszka Rejniak-Majewska

Skrócony opis:

Na seminarium będą mogły być przygotowywane prace magisterskie mieszczące się w szerokim spektrum tematycznym. Będzie ono bowiem prowadzone przez pracowników naukowych specjalizujących się w etyce, filozofii społecznej, estetyce, a także zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi istnienia i funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach sfery publicznej jako obszaru aktywności artystycznej, kulturalnej, społecznej i politycznej. Przewodnim tematem teoretycznym seminarium będzie kwestia „ponowoczesnej nowoczesności”. Spór literacko-artystyczny z przełomu 17. i 18. wieku o to, czy wyższość przyznać należy twórcom i artystom współczesnym czy też mistrzom czasów antycznych, przekształca się w wieku 19. w refleksję nad swoistością epoki „nowoczesnej” i nad jej podstawowymi wyznacznikami: rozumem i zasadą podmiotowości. Seminarium służyć będzie systematycznemu zapoznawaniu się z toczącym się do dziś sporem oraz zajmowanymi w tym sporze stanowiskami.
Program
Treści kształcenia:

I. „Spór „nowożytnych ze starożytnymi” (Querelle des Anciens et des Modernes)
II. Pojęcie „czasów nowożytnych“ i „czasów nowoczesnych“ (Hegel, Koselleck, Habermas)
III. Kondycja ponowoczesna i pytanie o postmodernizm: Francois Lyotard
IV. „Postmodernistyczne” formy rozstawania się z rozumem i racjonalnością a osadzone w nowoczesności formy obrony rozumu i racjonalności:
1. Co to jest Oświecenie? (Kant – Horkheimer/Adorno – Lyotard)
2. Początki anty-Oświecenia (reakcje na rewolucje francuską: Burke, de Maistre, de Bonald)
3. „Dialektyka oświecenia” – Horkheimer/Adorno
4. Heideggera krytyka zachodniej metafizyki
V. Poststrukturalizm i rozstanie z filozofią podmiotu: Derrida i Foucault
VI. „Negatywna dialektyka” Theodora W. Adorno i możliwość krytyki rozumu po Adorno (Albrecht Wellmer)
VII. Jürgena Habermasa obrona racjonalności i wyjście poza filozofię podmiotuSeminarium magisterskie Katedry Filozofii Współczesnej Nauk Filozofia współczesna

Kod:


Seminarium magisterskie I – semestr letni – 30 godz., 3 punkty ECTS

Termin: czwartek, godz. 15.30-17.00, sala 310

Ilość miejsc: 6

Koordynator seminarium: prof. UŁ dr hab. Krzysztof Matuszewski


Program


 1. Egzystencjalizm (Unamuno, Szestow, Jaspers, Pessoa, Camus, Sartre, Simone Weil, Bataille, Cioran)
 1. Filozofia asystemowa i konkretna (osobistego doświadczenia).

 2. Położenie jednostki w świecie i jej samowiedza (czasowość, faktyczność, absurd, obcość, samotność, niepokój, melancholia, rozpacz, nostalgia).

 3. Relacja ja-inny. Warunki komunikacji.

 4. Etyka egzystencjalistyczna (wolność, odpowiedzialność, bunt, zaangażowanie, sytuacja).

 5. Immanencja/transcendencja; ateizm/wiara; alienacja/emancypacja.

II. Strukturalizm (Lévi-Strauss, Girard, Althusser, Lacan) 1. Wiedza o języku (lingwistyka strukturalna) zastosowana w naukach o człowieku.

 2. Synchronia zamiast diachronii. Polemika z fenomenologią i historycyzmem.

 3. Prymat struktury nad jednostką. Śmierć człowieka?

 4. Debata w sprawie humanizmu.

 5. Status pragnienia w antropologii i „ja” w psychoanalizie.

III. Szkoła Frankfurcka (1) (Reich, Bloch, Fromm) 1. Dewastowana jednostka: „dżuma emocjonalna” jako skutek autorytarno-konfesyjnej cywilizacji.

 2. Analiza władzy i form panowania. Krytyka totalitaryzmów.

 3. Krytyka opresyjnego kapitalizmu. Wymiary alienacji i reifikacji (etatyzacja, technokratyzm, komercjalizacja, unifikacja).

 4. Warunki emancypacji (zwrot ku życiu, wyzwolenie pracy, rewolucja seksualna, rewitalizujące utopie).


Seminarium magisterskie Katedry Historii Filozofii Historia filozofii europejskiej (od Starożytności do Nowożytności)

Kod:


Seminarium magisterskie I – semestr letni – 30 godz., 3 punkty ECTS

Termin: poniedziałek, godz. 12.00 – 13.30, sala 210

Ilość miejsc: 6

Koordynator seminarium: dr hab. Tomasz SteglińskiProwadzący: dr hab. Tomasz Stegliński [oraz prof. UŁ dr hab. E. Jung, prof. UŁ dr hab. M. Gensler, prof. UŁ dr hab. M. Kozłowski, dr hab. Artur Banaszkiewicz
Cele kształcenia – seminarium magisterskie oferuje studentom kierunku filozofia możliwość pisania prac magisterskich z zakresu szeroko pojętej historii filozofii, począwszy od starożytności aż po czasy nowożytne. W ramach poszczególnych specjalizacji i kompetencji pracowników Katedry Historii Filozofii, współprowadzących seminarium, studenci będą mogli pisać swe rozprawy oraz prezentować rezultaty swoich badań pod ich nadzorem i opieką. Na seminarium zapisywać mogą się studenci nie piszący pracy magisterskiej u pracownika Katedry Historii Filozofii prowadzącego zajęcia.
Warunki zaliczenia: uczestnictwo w zajęciach (nie więcej niż trzy nieobecności w semestrze), umiejętność określenia tematu pracy magisterskiej (semestr I) wymierne postępy w przygotowywaniu pracy magisterskiej(semestry II), złożenie pracy magisterskiej (semestr III).
Wiedza; student

 • ma wszechstronną znajomość i dogłębne rozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury,

 • ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii,

 • zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym,

 • wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w zakresie wybranej problematyki filozoficznej,

 • zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie filozofii,

 • ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie,

 • ma gruntowna znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych w podstawowych subdyscyplinach filozoficznych,

 • ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu filozoficznego,

 • zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny filozoficzne, ze szczególnym uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i jej problematyki,

 • zna i rozumie filozoficzne podstawy kultury oraz zna i rozumie fundamentalną rolę, jaką idee filozoficzne odgrywają w powstawaniu dzieł i instytucji kultury.Umiejętności; student

 • samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz planuje projekty badawcze,

 • twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu argumentacji,

 • samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów,

 • precyzyjnie formułuje w mowie i piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy badawcze i krytycznie je komentuje,

 • pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii,

 • rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając zachodzące między nimi zbieżności i różnice.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna