Siedlce, dnia 22. 08. 2014 rPobieranie 10.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.54 Kb.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Siedlce, dnia 22.08.2014 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach

ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

tel. (25) 63 309 64, (25) 63 317 90

NIP 821-10-22-126


GOPS.0822.5-17-PZP/14ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach informuje, że w przetargu nieograniczonym z dnia 05/08/2014r. na zadanie: Przeprowadzenie kursu zawodowego: kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, w ramach zadania Aktywna Integracja dla uczestników projektu Prosto przed siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana oferta nr 1 Wykonawcy: Wykonawca: OSK „JACEK” Sp. jawna Adam Próchnicki i spółka, ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce, który zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.11.2014 r.

W postępowaniu przetargowym następujący wykonawcy złożyli oferty, które zostały ocenione przez komisję przetargową i otrzymały następującą punktację:

1) Oferta nr 1 - OSK „JACEK” Sp. jawna Adam Próchnicki i spółka, ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce, która w kryterium cena otrzymała 100 pkt. na 100 pkt;
UZASADNIENIE
Oferta złożona OSK „JACEK” Sp. jawna Adam Próchnicki i spółka, ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce, spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta ta otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt.) obliczoną zgodnie z kryterium oceny ofert (cena 100 %) przyjętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, a jeżeli zostało przesłane w inny sposób 10 dni.Kierownik GOPS /-/ Barbara Myrcha

Otrzymują:

  1. OSK „JACEK” Sp. jawna Adam Próchnicki i spółka, ul. Piłsudskiego 9, 08-110 Siedlce

  2. a/aSporządziła:

Monika Redesiuk

25 633 0964

Projekt systemowy „Prosto przed siebie”

Nr umowy: UDA-POKL-07.01.01-14-147/08-00
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna