Siwz dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych I aplikacyjnych oraz softwarowegoPobieranie 214.39 Kb.
Strona1/2
Data08.05.2016
Rozmiar214.39 Kb.
  1   2


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


(SIWZ)


Dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego

serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych

Nr postępowania AZZP.243.16.2014 (BB)

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 03 luty 2014 r. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07


 1. TRYB POSTĘPOWANIA

  1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  2. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
   2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dalej w skrócie jako: PZP.

  3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.
 1. NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych 1. Na potrzeby niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

 2. Dostawa obejmuje:

 • dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko oraz jego wniesienie w miejsce dostawy wskazane poniżej;

 • instalację (montaż) i uruchomienie Sprzętu oraz przeprowadzenie jednodniowego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu dla 5 pracowników w siedzibie Zamawiającego;

 • Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy.
  Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

 1. Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Dział Teleinformatyki Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz 1. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
  CPV: 32300000-6 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca

 2. Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

 1. Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych
Zaoferowany sprzęt powinien spełniać poniższe wymagania techniczno-funkcjonalne:

 1. Odtwarzacz treści multimedialnych

Przedmiot

Właściwości

Istotność

Ilość odtwarzaczy treści multimedialnych

11

2

Procesor

Powinien osiągać w testach http://www.cpubenchmark.net/ poziom 690 punktów

2

Pamięć RAM

Minimum 2 GB

2

Dysk Twardy

Minimum 150 GB, prędkość 5400 obr/min

2

Interfejsy sieciowe

Port Ethernet 10/100/1000 Mbps

2

Interfejsy USB

Co najmniej 2 porty USB 2.0 z zasilaniem minimum 5 Watt

2

Wyjściowy interfejs graficzny

HDMI

2

Dodatkowe wyjście

Dodatkowe wyjście graficzne, umożliwiające wyświetlanie 2 różnych prezentacji na różnych monitorach

1

Waga

Poniżej 1 Kg

2

Obsługiwane wyjściowe rozdzielczości

720p, 1080p

2

Wejściowy interfejs audio

Jack 3,5 mm

1

Wyjściowy interfejs audio

Jack 3,5 mm

1

Maksymalny pobór mocy

50 Watt

2

Wyjście sterujące

Port RS-232, umożliwiający wysyłanie poleceń sterujących do monitora

2

Chłodzenie

Brak wentylatora, wyłącznie naturalne chłodzenie

1

Formaty obsługiwanych plików graficznych

JPG, JPEG, PNG

2

Formaty obsługiwanych plików wideo

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV 9, VC-1,

MOV


2

Formaty obsługiwanych plików audio

MP3, AAC, AC3, PCM

2

Inne formaty

SWF (Flash Lite 3.1), SWF (Flash 10, Action Script 3.0), SWF (Flash 9, Action Script 2.0)

1

Obsługiwane

sposoby


dostarczania treści

 • Programowalne terminy pobierania treści z centralnego serwera

 • Przechowywanie treści w lokalnej pamięci Cache

 • Programowalna częstotliwość sprawdzania dostępności nowych treści na centralnym serwerze

 • Pobieranie treści online poprzez menedżera pobierania (Download Manager) wraz z wyłączeniem wcześniejszej treści i aktualizowaniem odtwarzacza do nowej dopiero po udanym zakończeniu pobierania z centralnego serwera

2

Zdalne zarządzanie odtwarzaczem

 • Raporty odtwarzania treści

 • Aktualizacje oprogramowania

 • Automatyczne wykrywanie adresu IP

2

Komunikacja odtwarzacza z centralnym systemem zarządzania treścią (pobieranie prezentacji, raportowanie)

incjowana wyłącznie poprzez odtwarzacz w protokole http lub httpspoprzez określony w dokumentacji lub konfigurowalny port

2

Wydajność

 • Jednoczesne odtwarzanie wielu plików wideo (MultipleVideos)

 • Odtwarzanie dźwięku w tle (Background Audio)

2

Zasilacz do odtwarzacza

Zewnętrzny lub wewnętrzny

2 1. Aplikacja (oprogramowanie) do tworzenia, przechowywania, dystrybucji i zarządzania treściami multimedialnymi.Przedmiot

Właściwości

Istotność

Dostęp do aplikacji

 • Zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową do aplikacji zainstalowanej na serwerze u zamawiającego

 • Dostęp ograniczony tylko do autentykowanych użytkowników (nazwa i hasło)

2

Serwer

 • Aplikacja zostanie zainstalowana w infrastrukturze sprzętowej zamawiającego, na systemie operacyjnym dostarczonym przez zamawiającego.

2

Ilość nazwanych użytkowników aplikacji

Minimum 8

2

Ilość obsługiwanych jednocześnie odtwarzaczy treści

Minimum 20 z możliwością rozszerzenia

2

Wersja językowa

 • interfejs w języku polskim

1

Tworzenie szablonów prezentacji

 • Tworzenie prezentacji na bazie dostępnych w aplikacji minimum 20 szablonów

 • Tworzenie własnych prezentacji od podstaw

 • Tworzenie aplikacji interaktywnych przeznaczonych do wyświetlania na monitorach dotykowych

 • Tworzenie prezentacji wyświetlającej jednocześnie różne typy treści

2

Biblioteka mediów

 • Dodawanie i przechowywanie treści powinno wykorzystywać możliwości katalogowania według typów plików

2

Edytor prezentacji

 • Wizualny edytor umożliwiający na bieżąco podgląd wprowadzanych zmian w układach ekranu, zastosowanych widżetach, plikach i zewnętrznych źródłach

 • Możliwość podglądu tworzonej prezentacji w formacie HTTP poprzez przeglądarkę internetową

2

Układy ekranu w prezentacjach

 • Możliwość utworzenia prezentacji zawierającej różne układy ekranu

 • Możliwość zaprogramowanie wyświetlania poszczególnych układów ekranu w zadanych dniach (podanie daty) i porach (podanie godziny rozpoczęcia i czasu trwania)

 • Możliwość podglądu w edytorze prezentacji układu ekranu zaprogramowanego na dany dzień i godzinę

 • Możliwość zdefiniowania minimum 3 poziomów ważności dla poszczególnych układów ekranu i automatyczne odtwarzanie przez aplikację układu ekranu o najwyższym poziomie ważności w wypadku zaprogramowania kilku układów na tę samą datę i godzinę

2

Ilość dostępnych prezentacji

Możliwość utworzenia minimum 8 niezależnych prezentacji multimedialnych

2

Dostosowanie prezentacji

 • Możliwość automatycznego dostosowania prezentacji do możliwości wybranego odtwarzacza treści multimedialnych

 • Możliwość wyboru następujących standardowych rozdzielczości prezentacji: 768x1024, 1024x768, 960x1280, 1280x960, 1200x1600, 1600x1200, 1440x1920, 1920x1440, 720x1280, 1280x720, 768x1280, 1280x768, 1080x1920, 1920x1080 pikseli

 • możliwość wyboru dowolnej własnej rozdzielczości dla prezentacji

2

Harmonogram

 • możliwość wyświetlania treści zgodnie z programowanym harmonogramem

 • Możliwość korzystania z różnych prezentacji w ramach 1 harmonogramu

2

Programowanie widżetów

Możliwość zaprogramowania wyświetlania poszczególnych widżetów (np. pole tekstowe, pogoda czy pasek RSS) tylko w wybranym okresie czasu oraz cyklicznie z zadaną częstotliwością

2

Synchronizacja prezentacji z odtwarzaczem

 • Automatyczna natychmiast po wprowadzeniu zmian w prezentacji dla danego urządzenia

 • Manualna tylko w chwili wymuszenia synchronizacji przez administratora treści

2

Zarządzanie dostępem użytkowników do aplikacji

Możliwość definiowania minimum 5 poniższych poziomów dostępu do narzędzi tworzenia, dystrybucji i zarządzania treścią multimedialną:

 1. Każdy może zarządzać prezentacją – wszyscy standardowi użytkownicy mają pełen dostęp do danej prezentacji

 2. Każdy może zarządzać widżetami - wszyscy standardowi użytkownicy mogą zmieniać treść, właściwości widżetów i plany odtwarzania

 3. Każdy może zarządzać planami odtwarzania - wszyscy standardowi użytkownicy mogą zmieniać treść i plany odtwarzania

 4. Każdy może zarządzać treścią - wszyscy standardowi użytkownicy mogą zmieniać tylko treść

 5. Indywidulanie przyznawany dostęp – administrator indywidulanie przyznaje użytkownikom dostęp do poszczególnych funkcji

 6. Dostęp typu tylko do odczytu bez praw modyfikowania.

 7. Ograniczanie możliwości konfigurowania tylko wyznaczonych odtwarzaczy

 8. Użytkownik z prawem przygotowywania zmian prezentacji bez praw dystrybucji

2

Zarządzanie dostępem użytkowników do aplikacji

Spełnienie wszystkich 8 punktów z poprzedniego wymagania

1

Formaty plików graficznych obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

BMP, JPG/JPEG, PNG, ICO (icon files), GIF, TIF\TIF,

2

Formaty plików wideo obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, ASF, WMV, AVI, MOV, MPG,, MJPEG, DIVX,

2

Formaty plików audio obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

MP1, MP2, MP3, MP4, AAC, AAC-LC, WMA, WAV, TS

2

Inne standardy treści multimedialnych obsługiwane przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

SWF (Adobe Shockwave-Flash), Adobe Flash-Lite Animations, HTML 5, Flash video, HTML4/C3, Flash 11,

2

Wyświetlenia strumienia video generowanego na żywo

Strumień będziedostarczany zapomocą aplikcji Silverlight w postaci modułu na stronie html.

2

Standardy transmisji treści multimedialnych z zewnętrznych źródeł (intranet, Internet) obsługiwanych przez odtwarzacze zarejestrowane w aplikacji

http, https, mms, ftp, rtsp, rtp, udp, rtmp

2

Lista innych formatów treści obsługiwanych przez aplikację

pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, js, asp, aspx, php

2

Raportowanie

Możliwość generowania następujących raportów:

 • odtworzone treści na poszczególnych odtwarzaczach

 • historia zmian wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników

 • lista błędów generowanych przez odtwarzacze

2

Kontrola aplikacji

- synchronizacja odtwarzania

- informowanie o teraźniejszym stanie pracy playera2

Redundancja

- możliwość konfiguracji redundancji playerów

1

System komunikacji wewnętrznej

- dedykowany system emisji wiadomości wraz z interfejsem redakcyjnym wbudowanym w aplikację do dystrybuowania treści na ekranach

1 1. Wdrożenie oraz utrzymanie usługiPrzedmiot

Właściwości

Istotność

Konfiguracja serwera

 • Zainstalowanie serwera i skonfigurowanie go umożliwiające zamawiającemu dodawanie kolejnych użytkowników oraz odtwarzaczy

2

Konfiguracja odtwarzaczy treści multimedialnych

 • Skonfigurowanie przynajmniej jednego odtwarzacza w trybie umożliwiającym prezentację treści multimedialnych z serwera treści multimedialnych

2

Wsparcie

 • Dostęp do pomocy w usuwaniu nieprawidłowości działania systemu w przypadku wykrycia błędów

2

aktualizacja

 • Aktualizacji serwera oraz playera przez cały okres trwania umowy

2

 1. Wyposażenie dodatkowePrzedmiot

Właściwości

Ilość

Istotność

Okablowanie sygnałowe

Przewód HDMI o długości 2 metrów

11

2


Punkty o istotności 2 muszą być spełnione, za punkty o istotności 1 (9 takich punktów) dodatkowe punkty do oceny końcowej oferty.
Pozostałe wymagania:

Dostawa obejmuje udzielenie Zamawiającemu kompletu licencji do uruchomienia 11 playerów oraz serwera dystrybucji i zarządzania treścią niewyłącznej do na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania oraz wielokrotnego reinstalowania:


-playerów na dostarczonych komputerach klasy PC
-serwera dystrybucji i zarządzania treścią na  komputerze klasy serwerowej
, posiadanym przez Zamawiającego działającym pod kontrolą systemu operacyjnego odpowiedniego dla systemu Digital Sinage.

Sprzęt dostarczony w ramach 3-letniego leasingu,
Warunki leasingu
Okres leasingu – 36 miesięcy, płatny w 36 równych ratach

Termin płatności faktur: 30 dni od daty doręczenia fakturyOpłata manipulacyjna: 0,00 PLN

Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu w ciągu 7 dni od dnia zakończenia niniejszej umowy, za kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty)
Do oferty należy dołączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

Warunki gwarancji na Sprzęt

 1. Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 24 miesięcy i gwarantuje aktualizacje serwera oraz playera przez cały czas trwania umowy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

 2. Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

 3. Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

 4. Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

 5. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

 6. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

 7. Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

 8. Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

 9. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

 10. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

 11. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 17 marca 2014 roku.


 1. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. WZÓR UMOWY

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.


 1. PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.


 1. ZMIANY UMOWY

 1. zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  • wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  • zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  • zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

 1. zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian: • zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

 • zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

 • zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych
  w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

 • zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  1. przerw w trakcie prac instalacyjnych (montażowych), powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  2. zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.


  1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur częściowych. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP. 1. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 2. Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

 3. Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1, 3 i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

 4. Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze

 5. Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

 1. oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

 2. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

 1. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego).

 2. Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  1. informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).

 3. POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

 4. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

 5. Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.

 6. KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 7. WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 6 lit. b. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 1. FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot. 1. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

 1. na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7


Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141

 1. na faks nr: 52 374 92 66

 2. email barbara.bogaczyk@utp.edu.pl
 1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

   • w sprawach związanych z procedurą przetargową:

Pani Barbara Bogaczyk tel. 52 374 92 61, w godz. 8:30 – 15:00

   • w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

Pan Łukasz Dobosiewicz tel. 52 340 87 03, w godz. 8:30 – 14:00 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

 2. Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 4. Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 5. Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz opublikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Ponadto, Zamawiający zamieści zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
  o wyjaśnienie treści SIWZ.

 8. Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

 2. Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

 3. Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

 4. Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

 5. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

 6. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

 7. Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

 8. Zamawiający zaleca, aby:

 1. każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

 2. wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

 1. Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy,
  zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7


Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 141
oraz opisane:

PRZETARG NADostawę 11 sprzętowych odtwarzaczy treści multimedialnych wraz ze stosowanymi licencjami systemów operacyjnych i aplikacyjnych oraz softwarowego serwera emisyjnego do zarządzania emisją treści multimedialnych – AZZP.243.16.2014 (BB)”

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.02.2014r., godz. 10:10


 1. Na ofertę składają się w szczególności:

 1. wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

 2. dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ;

 3. opis techniczny zaoferowanego sprzętu – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

 4. jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo,

 5. jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 2. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

 3. Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

 4. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga! miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego 1. Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141 lub przesłać na powyższy adres.

 1. Termin składania ofert: do 13.02.2014r., do godz. 10:00

 2. Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.
 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 13.02.2014r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 141.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte
  w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

 3. Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050,
  z późn. zm).

 4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa
  w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 90 %

wymagania dodatkowe -10%

  1. Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------ x 90

cena badanej oferty
Wymagania dodatkowe -za każdy spełniony wymóg dodatkowy określony w tabeli pn „Oczekiwane cechy systemu, podlegające ocenie” zamawiający przyzna 2,5 %tj . 2,5 pkt  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  2. Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  3. Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  1. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 4. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 10 dni.

 5. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z prawem czynności podjętej przez Niego lub zaniechaniu czynności, do której jest On zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.

 4. Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


 1. Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

 2. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

 3. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

 4. Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik nr 4,

 5. Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6.

 6. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7.


Załącznik nr 1 do SIWZPobieranie 214.39 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna