Skład KomitetuPobieranie 45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar45 Kb.
Załącznik nr 3. Informacje o działalności komitetu naukowego i problemowego PAN w 2010.r.

Adresat: Wydziały PAN

Termin:23.11.2010 r.

 1. Skład Komitetu (w roku rozpoczynającym kadencję podać liczbę członków, w tym pracownicy jednostek PAN, szkół wyższych, instytutów resortowych i innych; w latach następnych — ewentualne zmiany w składzie Komitetu, np. nowi członkowie, członkowie zmarli).
II. Działalność organizacyjna

II. l. Zebrania plenarne (data, najważniejsze omawiane sprawy)

W 2010 r. odbyły się trzy zebrania plenarne.15 luty 2010 r.

Zebranie odbyło się w ramach II Zimowej Szkoły „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”, organizowanej w Zakopanem. W czasie zebrania pod przewodnictwem prof. dr hab. Luizy Duszy zrealizowano następujące punkty programu. 1. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów PAN.

 2. Zaopiniowanie wniosku KBRZ PAN o nadanie medalu im. Michała Oczapowskiego prof. dr hab. Jerzemu Strzeżkowi.

 3. Bieżące informacje o pracy Zespołu Integracyjno-Eksperckiego "Biologiczne Podstawy Produkcji Zwierzęcej",.

 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.14 kwietnia 2010 r

W czasie zebrania pod przewodnictwem prof. dr hab. Luizy Duszy zrealizowano następujące punkty programu: 1. Otwarcie zebrania – przewodnicząca KBRZ PAN prof. dr hab. Luiza Dusza.

 2. Wykład pt. „Adjudyna i flutamid jako modele doświadczalne w badaniach funkcji gonad szczura i świni - mgr Ilona Kopera, mgr Małgorzata Durlej, Zakład Endokrynologii i Hodowli Tkanek UJ.

 3. Synteza osiągnięć zespołów naukowo-badawczych w zakresie biologii rozrodu w latach 2005 - 2009 – prof. dr hab. Luiza Dusza.

Sprawozdanie z organizacji II Zimowej Szkoły pt. „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”, organizowanej przez TBR i KBRZ PAN w Zakopanem 17-19 lutego 2010 r. – prof. Andrzej Sechman.

 1. Prezentacja ramowego programu VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu w Rzeszowie – prof. dr hab. Marek Koziorowski.

 2. Informacja na temat Międzynarodowego Kongresu Rozrodu Zwierząt organizowanego przez ICAR dniach od 29. lipca do 2. sierpnia 2012 roku w Vancouver w Kanadzie – prof. dr hab. Stanisław Okrasa.

 3. Finalizacja prac nad oceną realizacji zadań dydaktycznych z zakresu rozrodu zwierząt w szkołach wyższych – prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk

16 listopada 2010 r.

 1. Otwarcie zebrania – przewodnicząca KBRZ PAN prof. dr hab. Luiza Dusza.

 2. Wykład pt. „Rola OT i cytokin w regulacji aktywności sekrecyjnej macicy” wygłoszony przez dr hab. Anitę Franczak, autorkę jednej z najlepszych prac opublikowanych w Journal of Reproduction and Development w 2009 r.

 3. Działalność KBRZ PAN w bieżącej kadencji – sekretarz naukowy KBRZ – prof. dr hab. Andrzej Ciereszko; dyskusja Członków Komitetu.

 4. Bieżąca informacja o organizacji VI Zjazdu TBR w Polańczyku – prof. dr hab. Marek Koziorowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

 5. Wnioski końcowe z opracowania Komisji oceniającej stan nauczania rozrodu zwierząt na kierunkach Zootechnika, Weterynaria, Rybactwo i Biologia/Biotechnologia – przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Jan Udała.

 6. Bieżące informacje dotyczące programu COST – prof. dr hab. Jerzy Strzeżek.

 7. Podjęcie decyzji o poparciu wniosku o przyznaniu Nagrody Prezesa Rady Ministrów za pracę habilitacyjną dr inż. Doroty Fopp-Bayat pt. „Markery genetyczne w akwakulturze ryb jesiotrowatych ze szczególnym uwzględnieniem oceny skuteczności wybranych technik inżynierii genomowej u jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri) i sterleta (Acipenser ruthenus)” - prof. dr hab. Jan Glogowski.

 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.II.2. Posiedzenia Prezydium Komitetu (data, najważniejsze omawiane sprawy)

Odbyło się siedem posiedzeń Prezydium Komitetu. Na posiedzeniach prezydium nie przedstawiano referatów naukowych.


6 styczeń Dyskusja nad przygotowaniem wniosku o przyznanie profesorowi Jerzemu Strzeżkowi medalu im. Michała Oczapowskiego. Wniosek został przygotowany i wysłany do V Wydziału PAN. W 2010 r. medal został przyznany.

21 styczeń Przygotowanie programu zebrania plenarnego w Zakopanem. Zebranie odbyło się w ramach II Zimowej Szkoły „Centralne i lokalne regulacje procesów rozrodczych”, zorganizowanej w Zakopanem.

2 kwiecień Przygotowanie zebrania plenarnego 14.IV.2010.

7 kwiecień Przygotowanie syntezy osiągnięć naukowych w latach 2005-2009. Po uzyskaniu opinii członków Komitetu drogą elektroniczną przygotowano zestawienie, które weszło w skład opracowania przygotowanego przez prof. J. Strzeżka.

2 wrzesień Dyskusja nad przygotowaniem opinii na temat przyszłej struktury PAN. Rozesłano do członków Komitetu pismo prezesa PAN. Po uzyskaniu odpowiedzi drogą elektroniczną przygotowano opinię KBRZ, którą wysłano do PAN.

12 wrzesień Dyskusja nad przygotowaną oceną Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie za lata 2006-2010.

8 listopad Przygotowanie zebrania plenarnego 8.XI.2010.


II.3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów (liczba, w tym posiedzenia z referatami naukowymi)

Komisja Andrologii 2 zebrania z referatami naukowymi

Komisji Biologii Rozrodu Ptaków 1 zebranie

Komisja Endokrynologii Rozrodu 1 zebranie z referatem naukowym

Komisji Patologii Rozrodu 1 zebrania

II.4. Struktura Komitetu (w roku rozpoczynającym kadencję podać nazwy komisji, sekcji) lub zespołów i ich przewodniczących; w latach następnych - ewentualne zmiany w strukturze Komitetu (nowe lub zlikwidowane komisje, sekcje lub zespoły)
Nie nastąpiły zmiany w strukturze Komitetu.
III. Działalność naukowa

III. l. Konferencje i działalność upowszechnieniowa:

III. 1.1. Konferencje naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez Komitet: nazwa i temat konferencji, miejsce i data, organizator, współorganizator/współorganizatorzy; liczba uczestników ogółem, w tym z zagranicy, liczba referatów, komunikatów; koszt ogółem, w tym koszt poniesiony przez Komitet.
II Zimowej Szkoły TBR „Centralne i Lokalne Regulacje Procesów Rozrodczych”, 17-19 lutego 2010 w Zakopanem;

Organizator – Towarzystwo Biologii Rozrodu

Współorganizator – KBRZ PAN

Liczba uczestników 138 (1 z zagranicy)

Liczba referatów 40

Liczba plakatów 71

Język konferencji polski/angieski

Koszt ogółem 55 900 zł

Dofinansowanie KBRZ 15 000 zł

Sympozjum „Problemy Prokreacji w Polsce” współorganizowany przez Komisję Medycyny Rozrodu, w Warszawie w dniach 25 – 27 maja 2010r.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. Sławomir Wołczyński, prof. Rafał Kurzawa (przewodniczący Komisji Medycyny Rozrodu KBRZ PAN) , prof. Waldemar Kuczyński, prof. Leszek Pawelczyk. W Sympozjum uczestniczyło 354 naukowców i lekarzy zainteresowanych problematyką leczenia niepłodności oraz biologią procesów rozrodczych. W czasie Sympozjum odbyła się 1 debata, 56 wykładów, zawartych w 15 sesjach monotematycznych oraz kursy -IFFS Kriokonserwacja zarodków i gamet. 11 wykładów prowadzonych było przez uczonych z zagranicy. Polska Akademia Nauk partycypowała w kosztach organizacji Sympozjum. Język konferencji – polski/angielski.


Członkowie Komisji spotykali się na licznych zebraniach naukowych oraz uczestniczyli w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, przewodnicząc sesjom, wygłaszając wykłady oraz prezentując doniesienia naukowe. Między innymi, uczestniczono w następujących konferencjach:
6th European Congress of Andrology w Atenach, prof. B. Bilińska była w składzie komitetu naukowego; prof. B. Bilińska i prof. K. Kula przewodniczyli sesjom tematycznym.

11th International Symposium on Spermatology, Okinawa 2010, June 24-29.

12th European Congress of Endocrinology, 24-28 kwiecień 2010, Praga, Republika Czeska.

X Międzynarodowa Konferencja "Risk Factors of Food Chain", Nitra 13-14.09. 2010.

International Scientific-Practical Conference “Modern Problems of Biology, Husbandry and Veterinary Medicine”, September, 29 — October, 1, 2010, Lviv, Ukraine.

19th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS „Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism”. Kraków, 11-12 czerwiec 2010.

16 TH International Congess on In Vitro Toxicology, ESTIV 2010, Linz , Austria

Konferencja „Society for Reproduction and Development”, Kitasata University, Japonia.

XII. Czech Ichthyological Conference 19-20 maja Vodnany, Czechy

Sympozjum „Maternal Communication with Gametes and Embrio”, Soustons, Francja.

VI Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, “Sztuczne unasienianie i techniki towarzyszące rozrodowi – stan miniony, obecny i perspektywy”, Będlewo – 22-23 kwietnia, 2010.

Konferencja Drobiarska “Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem embriopatologii i okresu okołolęgowego” – 1-2.07.2010 Wrocław.

XXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA, wrzesień 2010.

XXXV Krajowej Konferencji Hodowców Ryb Łososiowatych w Jastrzębiej Górze, październik 2010.

Konferencja naukowa „Wykorzystanie badań naukowych w rolnictwie i ochronie środowiska”, 24-25 czerwca 2010 roku, Bydgoszcz.

Konferencja Naukowa "Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego", Czarna k. Ustrzyk Dolnych,21.09-24.09.2010.

XLIX Konferencja Naukowa Sekcji Fizjologii i Patologii Konia PTNW, Ciechanów – Krasne, 22-23 października 2010.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Osiągnięcia naukowe a praktyka zootechniczna”, Kraków, 5-6 listopada 2010.

Jubileuszowa Konferencja Naukowa ”Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” Szczecin, 19 listopada 2010:

Wylęgarnie 2010. Rozród, podchów, profilaktyka ryb rzadkich i chronionych oraz innych gatunków. Mrągowo, wrzesień 2010.

14. Jubileuszowa Konferencja Naukowa ”Nauki przyrodnicze we współczesnym świecie” Szczecin, 19 listopada 2010.

XXIV Ogólnopolskie Seminarium Pt. „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, w dniu 18 września 2010 r., Kraków

Sympozjum sprawozdawczego w ramach Konsorcjum Animpol „Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu Zwierząt i Jakości Surowców Pochodzenia Zwierzęca, 23 – 24 marzec 2010 r., Instytut Zootechniki, Balice.
III. 1.2. Inicjatywy Komitetu w działalności upowszechnieniowej i promującej naukę: audycje i programy w radiu i telewizji, udział w festiwalach nauki, itp.

Stronę internetową KBRZ PAN (http://biolroz.pan.pl) aktualizowano wielokrotnie w miarę potrzeby.


III. l .3. Inicjatywy Komitetu w sprawie np. ocen stanu rozwoju uprawianych dyscyplin naukowych lub problemu, formułowania zadań ważnych dla rozwoju nauki i gospodarki narodowej lub regionu, inspirowania działań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym

Członkowie Komisji Medycyny Rozrodu uczestniczyli w pracach legislacyjnych związanych z opracowaniem nowelizacji ustawy o przeszczepianiu komórek i tkanek w zakresie dostosowującym ustawę do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej w obszarze związanym z zawodnieniem pozaustrojowym. Komisja współuczestniczyła z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu, Towarzystwem Biologii Rozrodu, Sekcją Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w opracowaniu „Stanowisko w sprawie leczenia niepłodności i jej skutków metodami rozrodu wspomaganego medycznie”, które zostało zaprezentowane podczas prowadzonych prac legislacyjnych.


Członkowie KBRZ: prof. A. Ciereszko, prof. J. Kotwica, prof. J. Strzeżek, prof. E. Wierzchoś i prof. S. Zduńczyk weszli w skład zespołu Integracyjno-Eksperckiego Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej oraz Biologii Zwierząt. Przewodniczącym zespołu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej został prof. dr hab. Jerzy Strzeżek, zaś zespołu Nauk Biologii Zwierząt – prof. dr hab. Jan Kotwica. W pierwszej kolejności zespoły dokonają oceny realizacji problematyki badawczej w zakresie biologicznych podstaw produkcji zwierzęcej i biologii zwierząt oraz obecnego stanu tych nauk w Polsce.
Zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Jana Udały z zespołem finalizował prace nad przygotowaniem oceny realizacji zadań dydaktycznych z zakresu rozrodu zwierząt w szkołach wyższych. Prace mają na celu ustalenie merytorycznych wymagań i standardów nauczanie rozrodu na poszczególnych poziomach kształcenia w szkolnictwie wyższym.

III.2. Działalność ekspercka, opinie i konsultacje
III.2. l. Ekspertyzy: zagadnienie/temat, wykonawca/współwykonawca, zleceniodawca,

lub jednostka wnioskująca, termin wykonania (rok rozpoczęcia i rok

zakończenia) odbiorca, sposób wykorzystania,

III.2.2. Opinie i konsultacje: liczbowo (5)

Opracowanie syntezy osiągnięć naukowych w zakresie nauk o rozrodzie, w latach 2005-2009.

Opinia na temat przyszłej struktury PAN

Opinii na temat oceny Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

Oceny realizacji zadań dydaktycznych z zakresu rozrodu zwierząt w szkołach wyższych

Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody prezesa Rady Ministra za rozprawę habilitacyjną

1

III.3. Działalność wydawnicza:


Wyszczególnienie

Tytuł

Nakład (liczba egzemplarzy)

Koszt wydania

całkowity

Dofinansowanie ze środków budżetowych PAN

Wydawnictwa zwarte monografie materiały pokonferencyjne

Wydawnictwa ciągłe: serie wydawnicze czasopisma

Pozostałe publikacje: biuletyny informacyjne, sprawozdania, ekspertyzy

Razem


Komitet sprawuje opiekę merytoryczną nad czasopismem Reproductive Biology.


III.4. Aktywność międzynarodowa komitetu:

III.4.1. Wybrane przykłady współpracy Komitetu z organizacjami

międzynarodowymi w zakresie problemu lub uprawianej dyscypliny naukowej Programu COST „Maternal Interaction with Gametes and Embryo” GEMINI FA0702

 1. prof.dr hab. Jerzy Strzeżek;

 2. prof. dr hab.Adam Zięcik

COST Action FA0801 LARVANET („Critical sucess factors for fish larval production in European Aquaculture: a multidisciplinary network”)

prof. Andrzej Ciereszko.
IV. Koszty działalności Komitetu - środki pozabudżetowe (sponsoring, darowizny, inne)

Nie dotyczy

…… ……………………. Dnia 23 listopada………2010 r

Przewodniczący KomitetuProf. dr hab. Luiza Dusza
(Imię i nazwisko, nr telefonu osoby sporządzającej informację)

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, 89 539 3136
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna