SkłodowskiPobieranie 82.5 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar82.5 Kb.
Skłodowski J. 2013. Effects of Top-Soil Preparation and Broad-Leaved Tree Mixture on Carabid Beetles in Afforested Fallow Plots. Restoration Ecology. doi: 10.1111/rec.12034
Skłodowski J. 2013. Biegaczowate jako zooindykatory regeneracji drzewostanów sosnowych zaburzonych przez huragan w 2002 roku – wyniki obserwacji z lat 2003−2011. Sylwan 157 (5): 376−384.

Skłodowski J., Gołos P., Skłodowski M., Ozga W. 2013. Preferencje osób odwiedzającyh wybrane kompleksy lesne w zakresie turystyki leśnej i organizacji wypoczynku. Lesne Prace Badawcze Forest Research Papers 74 (4): 293-305.

Ożga W.; Skłodowska Z.; Skłodowski J. 2012. Zdrowie społeczeństwa, wypoczynek i turystyka przyrodnicza w lasach. [W:] Grzywacz A. (red.) Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r. Wydawnictwo PTL s. 207-229.

Tamutis V., Skłodowski J. 2012. Wpływ wprowadzenia modrzewia na różnorodność i liczebność chrząszczy ściółkowych w borach mieszanych na terenie Litwy. Sylwan 156 (8): 581-592.
Skłodowski J., Gryz J. 2012. Owady w pokarmie puszczyka (Strix aluco) na terenach leśnych w środkowej i północno−wschodniej Polsce. Insects in the diet of the tawny owl (Strix aluco) in forest areas of central and north−eastern PolandSylwan 156 (1): 36−46.
Skłodowski Jarosław 2011. Zmiany w siedliskach leśnych powodowne przez turystykę i rekreację. [W:] Ozimek I. (red.) Turystyka i rekreacja – wybrane zagadnienia. Wydawnictwo SGGW, s. 129-145.
Skłodowski J., Lipka D. 2011. Wedkarstwo rekreacyjne a zaśmiecanie ekotonów nadbrzeżnych na przykładzie wybranych odcinków Doliny Środkowej Wisły. Studia i Materiłay Centrum Edukacji Przyrodniczo-Lesnej (Rogów 2011) Nr. 28: 181-187.
Skłodowski J., Garbalińska P. 2011. Groudnd betele (Coleoptera, Carabidae) assemblages inhabiting Scots pine stands of Puszcz Piska Forests: six-year responsem to a tornado impact. Zookeys 100: 371-392.
Skłodowski J. 2011. Zagrożenie mezofauny powodowane turystycznym zaśmiecaniem lasów. Sylwan 155, 4: 261-269.
Skłodowski J. 2011. Oddziaływanie turystyki i rekreacji na faune. [W:] Ozimek I. (red.) Turystyka i rekreacja na obszarach niezurbanizowanych. Wydawnictwo SGGW, s. 129-145.
Małmyszko M., Skłodowski J. 2011. Struktura zgrupowań biegaczowatych na leśnych wyspach o różnej wielkości w krajobrazie mozaikowym. Structure of carabid communities in forest islands of different size situated in the mosaic landscapeSylwan 155 (10): 660−673.
Skłodowski Jarosław 2010. Możliwość ograniczenia występowania szeliniaków sosnowca i mniejszego zrębami zagospodarowanymi różnymi sposobami. Sylwan 154, 1: 24−32.
Skłodowski J., Garbalińska P. 2010. Zmiany zgrupowań biegaczowatych zamieszkujących drzewostany zaburzone przez huragan – wyniki pierwszych 6 lat obserwacji w Puszczy Piskiej. Sylwan 154, 8: 552-568.
Skłodowski J. 2010. Zgrupowania biegaczowatych jako zooindykatory różnych sposobów przygotowania gleby na zrębach oraz ich zagospodarowania. Sylwan 154, 9: 625-638.
Skłodowski J. 2010 – redakcja „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW:
Skłodowski J. 2010. Wstęp. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 5-14.
Skłodowski J. 2010. Ogólna metodyka. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW,s. 15-16.
Skłodowski J. 2010. Wybrane wskaźniki opisujące stan środowiska. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 25-36.
Skłodowski J., Buszyniewicz J. Zmiana runa leśnego obserwowana metodą naziemnej rejestracji fotograficznej w zaburzonych przez huragan drzewostanach. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 69-80.
Skłodowski J., Buszyniewicz J. 2010. Spontaniczne odnowienie drzewostanu zaburzonego przez huragan. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 81-96.
Skłodowski J., Perlińska A. 2010. Zmiany długości ciała żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus w drzewostanach zaburzonych przez huragan i w drzewostanach kontrolnych. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 139-144.
Skłodowski J. Garbalińska P. 2010. Zmiany zgrupowań biegaczowatych. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 145-190.
Skłodowski J. 2010. Dyskusja. [W:] Skłodowski J. (red.) „Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan” Wydawnictwo SGGW, s. 229- 274.
Skłodowski Jarosław 2009. Oddziaływanie turystyki wodnej na ekosystemy leśno-jeziorne. Studia i Materiłay Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (Rogów 2009) Nr. 23: 267-273.
Skłodowski Jarosław 2009. Interpreting the condition of the forest environment with use of the SCP/MIB model of carabid communities (Coleoptera: Carabidae). Baltic J. Coleopterol., 9 (2): 89-100.
Skłodowski Jarosław 2009. Dyfuzja glebowego CO2 i dekompozycja materii organicznej na zrębach o różnym sposobie przygotowania gleby. Sylwan 153 (12): 805-813.
Jarosław Skłodowski, Szymon Bartosz, Łukasz Dul, Daniel, Grzybek, Szymon Jankowski, Michał Kajetanek, Piotr Kalisz, Urszula Korenkiewicz, Grzegorz Mazur, Jakub Myszek, Marcin Ostasiewicz, Beata Primka, Izabela Puczyłowska, Mateusz Radzikowski, Przemysław Roeding, Barbara Serek 2009: Próba oceny wpływu szerokości szlaków turystycznych na otaczające je środowisko lasu. Sylwan 10: 699-709.
Skłodowski J., Mądrzejowska K. 2008. Zgrupowania biegaczowatych jako zooindykator presji turystyki żeglarskiej w ekotonach leśno-jeziornych. Assemblages of carabidae as zooindicator of water tourism impact in forest–lake ecotones Sylwan 8: 35-46.
Skłodowski J. 2008. Występowanie i przemieszczanie się biegaczowatych na zrębie z pozostawionymi kępami starodrzewu. The distribution and movement of ground beetles on a cutting area with retained old-growth clumps Sylwan 9: 31-42.
Skłodowski J. 2008. Carabids betele movements in a clear-cut area with retention groups of Trees. [W:] Penev L., Erwin T. and Assmann T. (red.) Back to the Roots and Back to the Future. Towards a New Synthesis amongst Taxonomic, Ecological and Biogeographical Approaches in Carabidology. Pensoft, s.451-467.
Mądrzejowska K., Skłodowski J. 2008. Assemblages of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) as zoo-indicator of water tourism impact on forest - lake ecotones. Baltic J. Coleopterol 8 (1): 1-14.

Garbalińska P., Skłodowski J. 2008. Zróżnicowanie wielkości ciała wybranych gatunków biegaczowatych w ekosystemach leśnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan w 2002 roku. Sylwan 11: 3-15.
Garbalińska P., Skłodowski J. 2008. Body size differentitation in selected carabid species inhabiting Puszcza Piska forest stands disturbed by the hurricane. Baltic J. Coleopterol. 8 (2): 101-114.
Garbalińska P., Skłodowski J. 2008. Biegaczowate (Col. Carabidae) jako indykator zaburzenia ekosystemu leśnego przez huragan oraz jego spontanicznej regeneracji – wyniki 4 lat badań drzewostanów pohuraganowych Puszczy Piskiej. [W:] Mazur S. i Tracz H. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie – monitoring – przeciwdziałanie. VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych. Kat. Ochrony Lasu i Ekologii, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Wydawnictwo SGGW, s.289-299.
Skłodowski J., Garbalińska P. 2007. Ground betele assemblages (Coleoptera, Carbabidae) in third year of regeneration after hurricane in the Puszcza Piska pine forests. Baltic Journal of Coleopterology 7 (1): 17-36.
Skłodowski J., Garbalińska P. 2007. Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) w trzecim roku regeneracji drzewostanów Puszczy Piskiej zniszczonej przez huragan. Sylwan 4: 49-63.

Skłodowski J., Garbalińska P. 2007. Reakcje biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) na skutki huraganu – wyniki 4 lat badań drzewostanów pohuraganowych Puszczy Piskiej. Wiad. Entomol. 26 (3): 207-223.
Jarosław Skłodowski 2007. Wstęp [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 5-11.
Jarosław Skłodowski 2007. Opis terenu badań. [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 13-20.
Jarosław Skłodowski 2007. Wybrane wskaźniki opisujące stan środowiska [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 21-34.
Jarosław Skłodowski, Jerzy Buszyniewicz 2007. Zmiana runa leśnego na terenie drzewostanów zniszczonych przez huragan, obserwowana metodą naziemnej rejestracji fotograficznej. [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 47-51.
Jarosław Skłodowski, Tadeusz Duda 2007. Zmiany długości żuka leśnego Anoplotrupes stercorosus w drzewostanach zniszczonych przez huragan i w drzewostanach kontrolnych. [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 107-111.
Jarosław Skłodowski 2007. Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń Puszczy Piskiej oparty na biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 113-149.
Jarosław Skłodowski 2007. Dyskusja. [W:] Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej. Zooindicative monitoring of hurricane caused damage of forest ecosystems of Pisz Forest. Wydawnictwo SGGW, s. 179-200.
Skłodowski J., Sater J., Strzyżewski T. 2006. Presja turystyki wodnej w ekotonach leśno-jeziornych na przykładzie jeziora Bełdany. Sylwan 10: 65-71.
Skłodowski J. 2006. Monitoring of anthropogenuic changes in Białowieża Primeval Forest. Carabidae. [W:] A. Szujecki (red.) Zooondication-based monitoring of anthropogenic transformations in Białowieża Primeval Forest. Warsaw Agricultural University Press, s. 109-170.
Skłodowski J. 2006. Carabid assemblages of forest islands surronded by agricultural landscape. Baltic Journal of Coleopterology 6, 1: 39-53.
Skłodowski J. 2006. Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) w drugim roku spontanicznej sukcesji regeneracyjnej zniszczonych przez huragan drzewostanów Puszczy Piskiej. Wiadomości Entomologiczne. 25, s.1: 97-110.
Skłodowski J. 2006. Biegaczowate (Col. Carabidae) na zrębach w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 10: 3-11.
Skłodowski J. 2006. Antropogenic transformation of Gronud beatles assemblages (Coleoptera, Carabidae) In Białowieża Primeval Forest, Poland: from priomeval forests to management woodlands of various agens. Entomologia Fennica. 17, 3: 296-314.
Skłodowski J., Zdzioch P. 2005. Biegaczowate (Carabidae, Col.) drzewostanów Puszczy Piskiej zniszczonej przez huragan – rok „zero”. Sylwan 5: 43-51.
Skłodowski J., Zdzioch P. 2005. “The day after” – first year of carabid recolonization of pine forest damaged by hurricane. [W:] J. Skłodowski i inni, Protection of Coleoptera in The Baltic Sea Region. s.185-193.
Skłodowski J., Zdzioch P. 2005. Protection o carabid fauna (Carabidae) in forest of the Maskulińskie Forest District (Forest Promotional Complex Lasy Mazurskie). [W:] J. Skłodowski i inni Protection of Coleoptera in The Baltic Sea Region. s. 83-90.
Skłodowski J., Posłuszny M. 2005. Beatles In the diet of the bebech marten Marten foina and the pine marten Marten marten. Balic J. Coleopterol. 5, 1: 31-36.
Skłodowski J., Posłuszny M. 2005. Chrząszcze w pokarmie kuny kamionki Marten foina i kuny leśnej Marten marten. Sylwan 10: 61-66.
Skłodowski J. 2005. Intraspecific body size differentiation in Carabus assemblages in the Białowieża Primeval Forest, Poland. European Carabidology 2003. DIAS Report, No. 114, s. 291-303.
Skłodowski J. 2005. Zróżnicowanie wielkości gatunków rodzaju Carabus w Lasach Białowieskich. Sylwan 2: 50-59.
Skłodowski J. 2005. Antropogenic transformation of carabid assemblages – from primeval forests to defrested oen areas. [W:] Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. XII European Carabidologists Meeting, Murcia, September 12-22, 2005, s. 137-143.
Skłodowski J. 2005. Zooindykacyjna ocena różnych sposobów przygotowania gleby przy zalesieniach gruntów porolnych. Sylwan 11: 3-12.
Skłodowski J., Podściański W. 2004. Zagrożenie mezofauny powodowane zaśmiecaniem środowiska. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23 (2): 271-283.
Skłodowski J., Podściański W. 2004. Zaśmiecenie środowiska szlaków turystycznych Tatr, a śmiertelność fauny. [W:] K. Pieńkos (red.) Problemy zrównoważonego rozwoju turystki i rekreacji w lasach. Wydawnictwo Naukowe AWF. s. 277-286.
Skłodowski J. 2004. The occurence of carabids in yellow plater In the Białowieża Primeval Forest. Baltic Journal of Coleopterology 4 (2): 117-123.
Szyszko J., Szyszko P., Skłodowski J. 2003. Tenth European Carabidologists Meeting: How to protect or what we know about Carabid beetles? From knowledge to applicationt - from Wijster (1969) to Tuczno (2001). 24-27 September, Tuczno, Poland. Baltic Journal of Coleopterology 3 (2): 79-82.

Skłodowski J., Zdzioch P. 2003. Wpływ czyszczeń późnych i trzebieży wczesnych na skład i strukturę zgrupowań biegaczowatych zamieszkujących drzewostany sosnowe. Sylwan 3: 57-63.
Skłodowski J., Sławski M. 2003. Sukcesja biegaczowatych w procesie spontanicznej restytucji lasu na gruntach porolnych. Sylwan 5: 47-57.
Skłodowski J. 2003. Carabid beetles in tree hole and decying stumps of the Białowieża Primeval Forest. Baltic Journal of Coleopterology 3 (2): 91-96.
Skłodowski J. 2003. Epigeic Carabid assemblages of the Białowieża Primeval Forest. [W:] Bauer T., den Boer P., Szyszko J. (red.) How to protect or what we know about Carabid Beetles. From knowledge to application – from Wijster (1969) to Tuczno (2001). Warsaw Agricultural University. s. 259-272.
Skłodowski J. 2003. Znaczenie próchniejących drzew jako mikrosrodowisk występowania epigeicznych biegaczowatych w Puszczy Białowieskiej. Sylwan 12: 45-52.
Skłodowski J. 2002. Epigeiczne zgrupowania biegaczowatych Puszczy Białowieskiej. [W:] VII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych: Zadania gospodarcze lasów a funkcje ochrony przyrody. Wydawnictwo SGGW. s. 216-230.
Skłodowski J. 2002. System kolonizacji zrebów zupełnych przez biegaczowate oraz możliwości jego doskonalenia. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002. s. 134.
Barsevskis A., Rutkiewicz A., Skłodowski J. 2002. Baltic coleopterological network (BalColNet). A new research initiative of the Baltic Institute of Coleopterology. Baltic Journal of Coleopterology 2 (1): 1-5.
Skłodowski J., Gadziński J. 2001. Efektywność odłowu chrząszczy w dwóch rodzajach pułapek stosowanych na szeliniaka sosnowca Hylobius abietis L. Sylwan 6: 55-63.
Skłodowski J., Cieślak R. 2001. Zgrupowania biegaczowatych (Col. Carabidae) w produkcyjnym cyklu drzewostanów borów świeżych i borów mieszanych świeżych. Sylwan 3: 53-80.
Skłodowski J. 2001. Waloryzacja lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie zgrupowań Carabidae. [W:] A. Szujecki (red.) Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW s. 73-104.
Skłodowski J. 2001. The structure of Carabid communities in some field-ecotones. Baltic Journal of Coleopterology 1 (1-2): 41-53.
Skłodowski J. 2001. Ocena zgodności fitocenozy z biotopem metodami zooindykacyjnymi na podstawie fauny biegaczowatych. [W:] Zgodność fitocenozy z biotopem w ekosystemach lesnych. Praca zbiorowa pod redakcją R. Zielonego. Katedra Urządania Lasu SGGW. Fundacja Rozwój SGGW: 86-93.
Skłodowski J., Porowski J. 2000. Skład i struktura zgrupowań biegaczowatych (Col., Carabidae) zamieszkujących małe śród polne drzewostany sosnowe. Sylwan Nr. 3: 45-64.
Skłodowski J. 2000. Możliwość ochrony pożytecznej epigeicznej fauny zrębami zagospodarowanymi kępami starodrzewu. [W:] H.Malinowski i inni: Stan i perspektywy badań z zakresu ochrony lasu. Instytut Badawczy Leśnictwa 2000: 89-101.
Skłodowski J. 1999. Movement of selected carabid species (Col. Carabidae) through a pine forest-fallow ecotone. Fol. Forest. Pol. A. – For. No. 41: 5-23.
Skłodowski J. 1999. Zmiany w strukturze i różnorodności fauny borów sosnowych świeżych na terenach Puszczy Człuchowskiej w ciągu ostatnich 20 lat - Carabidae. [W:] Zmiany w strukturze i różnorodności fauny borów sosnowych świeżych na terenach Puszczy Człuchowskiej w ciągu ostatnich 20 lat. Fundacja „Rozwój SGGW”: 49-63.
Skłodowski J. 1999. Ocena stanu fauny biegaczowatych (Carabidae, Col.) borów sosnowych Puszczy Człuchowskiej po dwudziestu latach. Sylwan 4: 67-89.
Skłodowski J. 1999. Znaczenie wielkości biogrupy pozostawionej na zrębie w ochronie gatunkowej fauny na przykładzie biegaczowatych (Col.Carabidae). Fundacja „Rozwój SGGW” s. 80.
Skłodowski J., Byk A., Malinowska A., Spała S., Błedowski J. 1998. Występowanie przedstawicieli rodzaju żuk (Geotrupes Latreille) na zrębie z pozostawionymi kępami sosen. Sylwan 11: 37-42.
Flis L., Skłodowski J. 1998. Rębnia zupełna gniazdowa, a struktura zamieszkujących ją zgrupowań biegaczowatych (Col.Carabidae). Sylwan 3: 57-65.
Skłodowski J. 1997. Contribution to the study on spirng occurence of „autumn” carabid species (Col.Carabidae) Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. And Wood Technol. 48: 35-41.
Skłodowski J. 1997. Ekotonowe zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Carabidae Col). Sylwan 10: 51-64.
Skłodowski J. 1997. Interpretacja stanu środowiska leśnego za pomocą modelu SCP/SBO zgrupowań biegaczowatych (Col. Carabidae). [W:] VI Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych: Waloryzacja ekosystemów leśnych metodami zooindykacyjnymi. Jedlnia 2-3 grudnia 1996. Fundacja Rozwój SGGW. pp. 69-87.
Skłodowski J. 1996. Zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Col.Carabidae) w rok po zwalczaniu brudnicy mniszki preparatami Trebon, Decis, Foray i Dimilin. Sylwan 2: 83-97.
Mazur S., Borowski J., Łęgowski D., Perliński S., Skłodowski J., Smoleński M. 1996. Impact of the nun moth control treatments on some groups of forest epigeic anthropodos. [W:] Integrated management of forest Lymantriidae - proceedings of the Internationaql Conference March 27-29, 1996 Warsaw-Sękocin.
Skłodowski J. 1995. Zgrupowania biegaczowatych (Col. Carabidae) różnych stref ekotonu Leucobryo-pinetum-ugór. Sylwan 10: 77-93.
Skłodowski J. 1995. Wpływ skażenia środowiska na faunę Carabidae (Col.) borów sosnowych Polski. Sylwan 2: 69-86.
Skłodowski J. 1995. Wpływ 4 różnych stosowanych preparatów do zwalczania pierwotnych szkodników sosny na zgrupowania epigeicznych biegaczowatych (Col.Carabidae). Sylwan 3: 87-103.
Skłodowski J. 1995. Soil fertilization and acidification effect on the rate of development of epigeic carabid (Coleoptera, Carabidae) communities in a scots pine forest plantation. Fol. Forest. Pol. Ser. A – Forestry Nr. 37: 21-46.
Skłodowski J. 1995. Antropogenne przeobrażenia zespołów biegaczowatych (Col. Carabidae) w ekosystemach borów sosnowych Polski. [W:] A. Szujecki i inni: Antropogeniczne przeobrażenia epigeicznej i glebowej entomofauny borów sosnowych. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1995: 17-174.
Mazur S., Łęgowski D., Borowski J., Perliński S., Skłodowski J. 1995: Wpływ skażenia środowiska na faunę epigeiczną borów sosnowych Polski. Prace IBL Ser.B, nr.24: 73-86.
Skłodowski J. 1994. Wpływ pożarów o różnej intensywności na zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) zamieszkujących drzewostany sosnowe w różnym wieku. Sylwan 12: 131-144.
Skłodowski J. 1994. Wpływ chemizacji środowiska na zgrupowania biegaczowatych młodników sosnowych. Sylwan 9: 81-95.
Skłodowski J. 1994. Mobility and Home Range of Some Carabidae in a Scots Pine Forest Treated with Sulphur and Ammonium Nitrate. Fol. Forest. Pol. Ser. A - Forestry 36: 49-62.
Skłodowski J. 1993. Movements of selected Carabid species (Col. Crabidae) between an old pine forest and a young pine plantation. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 44: 35-41.
Skłodowski J. 1990. Zmiany w strukturze zgrupowań fauny glebowej i epigeicznej pod wpływem zakwaszania i chemizacji gleby - biegaczowate - Carabidae (Col.). [W:] Reakcja ekosystemów leśnych i ich składowych na antropopresję. SGGW-AR. CPBP 04.10.07 Nr. 24.

POPULARNE
Skłodowski J. 2010. Osiem lat badań w drzewostanach pohuraganowych. Głos Lasu 10: 12-14.
Skłodowski J. 2009. Efekty różnych sposobów przygotowania gleby. Głos Lasu 9: 12-14.
Skłodowski J. 2008. O szeliniaku i przelegiwaniu zrębów. Głos Lasu 5: 10-12.
Skłodowski J. 2007. Pięć lat po huraganie. Głos Lasu 7: 4-7.
Skłodowski J. 2006. Szkodniki wilgotnego wyrobionego drewna Biuletyn DDD, 6-7.
Skłodowski J. 2006. Turyści nadciągają. Głos Lasu 7: 11-13.
Skłodowski J. 2006. Szkodniki wyrobionego drewna suchego – ciąg dalszy: wyschlik grzebykorozny (Ptilinus pectinicornis L.) i miazgowiec parkietowy (Lyctus linearis Goeze). Biuletyn DDD, 2: 13-14.
Skłodowski J. 2006. Spuszczel i kołatek w jednym stali drewnianym domku… Biuletyn DDD, 1: 23-25.
Skłodowski J., Skłodowski M. 2005. Niezwykłe rośliny. Echa Leśne 4: 31-33.
Skłodowski J. 2005. Rozważań nad drewnem ciąg dalszy. Biuletyn DDD, 4: 8-9.
Skłodowski J. 2005. Drewno raz jeszcze, czyli ogólny wstęp do tematyki. Biuletyn DDD, 3: 12-13.
Skłodowski J. 2005. Trzy lata po huraganie. Głos Lasu 6: 7-10.
Skłodowski J. 2005. Przeciw szeliniakowi. Echa leśne 2: 6-7.
Skłodowski J. 2004. Trudne życie wyspiarzy. Echa Leśne 7: 4-6.
Skłodowski J. 2004. Giną w śmieciach. Echa Leśne 4: 7-8.
Skłodowski J. 2003. Biegacze i karabidolodzy. Echa Leśne 97: 7-9.
Skłodowski J. 2003. Łowy na... szeliniaka. Głos Lasu 6: 21-24.
Skłodowski J. 2003. Wyspy starodrzewu - w kilka lat później. Głos Lasu 1: 18-21.
Skłodowski J. 2002. Dziwni mieszkańcy bagien. Poznajmy Las 5: 28-30.
Skłodowski J. 2002. Wyspy drzewostanów. Poznajmy Las 6.
Skłodowski Jarosław, Skłodowski Mateusz 2001. Nasze wędrówki po Borach Tucholskich. Pozanajmy Las 5: 22-25.
Skłodowski Jarosław, Skłodowski Mateusz 2001. Nietoperze - mali skrzydlaci sprzymierzeńcy. Poznajmy Las 3: 10-12.
Skłodowski J. 2001. Prawna ochrona zwierząt, czyli minimum wiedzy potrzebnej. Biuletyn DDD 1: 10-11.
Skłodowski J. 2001d. Wyspy. Głos Lsu 8: 9-11.
Skłodowski J. 2001. Nadciągają carabidolodzy czyli co nieco o jubileuszowym europejskim zjeździe badaczy biegaczowatych. Głos Lasu 6: 14-15.
Skłodowski J. 2001. Nietoperze. Głos Lasu 3: 20-21.
Skłodowski J. 2000. Kotku pragnę cię pożreć. Poznajmy Las 3: 14-15.
Skłodowski J. 2000. Nietypowe zlecenie - jak pozbyć się nietoperzy. Biuletyn DDD 4: 17-18.
Skłodowski J. 2000. Graniczne spory Rejenta. Poznajmy Las 4: 18-20.
Skłodowski J. 2000. Zagrajmy w pchełki. Biuletyn DDD 3:13-14.
Skłodowski J. 2000. O ekotonach. Głos Lasu 8: 23-25.
Skłodowski J. 2000. O pożyteczności biegaczowatych. Głos Lasu 6: 18-19.
Skłodowski J. 2000. Wyspy starodrzewu. Głos Lasu 1: 13-17.
Skłodowski J. 1999. Uwaga na krety. Biuletyn DDD 4: 9-10.
Skłodowski J. 1999. Na końcu włoskiego buta. Poznajmy Las 5: 24-25.
Skłodowski J. 1999. Życiodajne wyspy. Poznajmy Las 3: 14-15.
Skłodowski J. 1999. Karaczany, pluskwy, mrówki faraona. Wieś Jutra 4: 30-31.
Skłodowski J. 1999. Nielegalne mrówki w mojej szafie. Biuletyn DDD 1: 25-26.
Skłodowski J. 1999. Węzeł gordyjski - czyli rozróżnianie szkodników drewna od niektórych szkodników magazynowych - na poziomie rodzin. Biuletyn DDD 1: 8-10.
Skłodowski J. 1998. Nieproszeni goście. Murator 9.
Skłodowski J. 1998. Kamienne kręgi, czyli archeologia w lesie. Poznajmy Las 2: 28
Skłodowski J. 1998. Co w drewnie piszczy czyli klucz do rozpoznawania szkodników drewna. Biuletyn DDD 4: 14-15.
Skłodowski J. 1998. Mole - małe i podstępne. Biuletyn DDD 1:11-12.
Skłodowski J. 1998. Pluskwy. Rynek Chemiczny : 57-58.
Skłodowski J. 1997. Motyle groźne dla upraw. Rynek chemiczny 7-8: 35-36.
Skłodowski J. 1997. Rzecz o komarze. Chemia na co dzień 4-5: 26-27.
Skłodowski J. 1997. Karaczany. Chemia na co dzień 3: 18-19.
Skłodowski J. 1997. Czy rzeczywiście mrówki faraona są nieszkodliwe? Chemia na co dzień 2: 18-19.
Skłodowski J. 1997. Co w drewnie piszczy, a właściwie w nim kołacze - cz. III. Biuletyn DDD 3: 10-11.
Skłodowski J. 1997. Co w drewnie piszczy, a właściwie w nim kołacze - cz. II. Biuletyn DDD 2 :7-8.
Skłodowski J. 1997. Co w drewnie piszczy, a właściwie w nim kołacze - cz. I. Biuletyn DDD 1 :7-9.
Skłodowski J. 1997. Doskonale sprawne nogi. Poznajmy Las 1: 14.
Skłodowski J. 1997. Rzecz o komarze. Poznajmy Las 4: 20-21
Skłodowski J.1996. Rozdeptywać szczypawki czy nie? Łowiec Polski 1: 6-6.
Skłodowski J. 1996. Słowo o biegaczach. Poznajmy Las 3: 6-7.


KIEROWANIE PROGRAMAMI BADAŃ
Skłodowski J., Sławski M. 1997-1999. Znaczenie wielkości biogrupy pozostawionej na zrębie w ochronie gatunkowej na przykładzie fauny biegaczowatych (Col.Carabidae). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Skłodowski J., Rutkiewicz A., Sławski M., Sławska M., Tracz T. 2004-2006. Monitoring zooindykacyjny pohuraganowych zniszczeń ekosystemów leśnych Puszczy Piskiej – wstęp do wieloletniego studium spontanicznej sukcesji regeneracyjnej biocenoz. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Skłodowski J., Rutkiewicz A., Sławski M., Sławska M., Tarabuła T., Tracz T. 2006-2009. Badania nad doskonaleniem gospodarki zrębowej na terenie Lesnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie. PG DGLP Lasy Państwowe
Skłodowski J., Rutkiewicz A., Sławski M., Sławska M., Tracz T. 2008-2010. Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemów lesnych Puszczy Piskiej zaburzonych przez huragan – studium spontanicznej sukcesji biocenozy.
Skłodowski J., Rutkiewicz A., Sławski M. 2011-2013. Monitoring zooindykacyjny regeneracji ekosystemu leśnego zaburzonego przez huragan w 2002 roku.

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH BADAŃ

Szujecki A., Mazur S., Tracz H., Łęgowski D., Rutkiewicz A., Smoleński M., Skłodowski J., Tarabuła-Szmyga T. 1990: Wpływ zakwaszania i nawożenia gleby na niektóre bezkręgowce borów sosnowych i charakterystyki ekosystemu. Sprawozdanie końcowe. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1990 maszynopis.


Szujecki A., Mazur S., Tracz H., Łęgowski D., Rutkiewicz A., Perliński S., Skłodowski J., Smoleński M., Tarabuła-Szmyga T. 1992: Efekt zakwaszania i alaklizacji gleby piaskowej w ekosystemach boru sosnowego – studium modelowe. Sprawozdanie końcowe. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1992 maszynopis.
Szujecki A., Mazur S., Łęgowski D., Skłodowski J., Smoleński M., Perliński S. 1993: Antropogenne przeobrażenia zespołów stawonogów w ekosystemach borów sosnowych Polski. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1993 maszynopis.
Mazur S., Łęgowski D., Skłodowski J., Smoleński M., Borowski J., Perliński S. 1995: Ekologiczny wpływ zabiegów zwalczania brudnicy mniszki na środowisko leśne. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1995 maszynopis.
Mazur S., Szujecki A., Łęgowski D., Perliński S., Smoleński M., Borowski J., Skłodowski J., Mokrzycki T. 1995: Leśna rekultywacja nieefektywnych gruntów rolnych. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1995 maszynopis.
Mazur S., Tracz H., Łęgowski D., Skłodowski J., Smoleński M., Brzeziecki B., Perliński S., Sławska M., Sławski M.: Optymalizacja szerokości i składu gatunkowego pasów ochronnych w strefach ekotonowych. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1997 maszynopis.
Mazur S., Tracz H., Łęgowski D. Skłodowski J., Smoleński M., Tarabuła T., Perliński S., Borowski J., Sławska M., Sławski M. 1998: Zmiany w strukturze i różnorodności fauny glebowej i epigeicznej borów sosnowych świeżych w ciągu ostatnich 20 lat na terenie Puszczy Człuchowskiej. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1998 maszynopis.
Mazur S., Tracz., Łęgowski D., Skłodowski J., Smoleński M., Brzeziecki B., Perliński S., Sławska M., Sławski M.: Zasady wyboru i rozmieszczania biogrup w drzewostanach rębnych umożliwiające zachowanie ich różnorodności. Katedra Ochrony Lasu i Ekologii SGGW 1998 maszynopis.

WYGŁOSZONE REFERATY
I Sympozjum Karabidologów Polskich, Wigry 1988

II Sympozjum Karabidologów Polskich, Kielce 1996

III Sympozjum Karabidologów Polskich, Huta Szklana, Góry Świętokrzyckie 1998
IX European Carabidologists Meeting, Cosenza (Italy) 26-31 lipiec 1998: Carabid communities as bioindicators of anthropogenic chnges in forest.
IV Sympozjum Carabidologów Polskich, Huta Szklana, Góry Świetokrzyskie 25-27 V 1999: Metodyka przeżyciowych badań biegaczowatych.
? Tuczno 1999
II Konferencja Leśna „Stan obecny i kierunki rozwoju ochrony lasu”. 18-19 XI 1999 Jedlnia: Możliwość ochrony pożytecznej epigeicznej fauny zrębami zagospodarowanymi kępami starodrzewu.
V Sympozjum Carabidologów Polskich, Huta Szklana, Góry Świetokrzyskie 31.V-2.VI 2000: Wstępne wyniki inwentaryzacji fauny Carabidae na terenie Puszczy Białowieskiej.
I Symposium of Baltic Coleopterists Fauna, Distribution and Protecrion Problems of Beetles in the Baltic Region. Latvia: Daugavpils, 5-7 october 2000: Carabids communities in ecotone.
VI Seminarium Karabidologów Polski, Bydgoszcz, Myślęcinek 24-25. 05. 2001: Biegaczowate (Carabidae) w ekotonach
X European Carabidologist Meeting Tuczno (Polska) 24-28. IX. 2001: Carabid assemblages of Białowieza Primeval Forest
II Symposium of Baltic Coelopterologists Latvia: Daugavpils 19-20 X 2001: Epigeic Carabid assemblages of Białowieża Primeval Forest
Seminarium Zespołu Zoologii Gleb przy Polskim Towarzystwie Gleboznawczym na temat Metody i najnowsze wyniki badań z zakresu zoologii gleby. Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 18. XII. 2001: Poszukiwanie mechanizmów przyspieszających rekolonizację Carabidae (Col.) na zrębach.
VII Ogólnopolskie Międzynarodowe Sympozjum Karabidologów, połączone z XXVII Sympozjum Selekcji Koleopterologicznej 9-12 V. 2002 Huta Szklana, Góry Świetokrzyskie: Cięcia pielęgnacyjne w drzewostanach a struktura zgrupowań Carabidae (J. Skłodowski, P. Zdzioch, M. Kowalski)
VII Ogólnopolskie Międzynarodowe Sympozjum Karabidologów, połączone z XXVII Sympozjum Selekcji Koleopterologicznej 9-12 V. 2002 Huta Szklana, Góry Świetokrzyskie: Sieć BalColNet - nowa inicjatywa Bałtyckiego Instytutu Koleopterologicznego (A. Barsevskis, A. Rutkiwewicz, J. Skłodowski).
VIII Ogólnopolskie Międzynarodowe Sympozjum Karabidologów 23-27V 2003. Huta Szklana, Góry Świetokrzyskie. Carabid beetles in tree hole and decying stumps of the Białowieża Primeval Forest
IX Sympozjum Karabidologów Polski “Biegaczowate środowisk antropogenicznych”. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) drzewostanów Puszczy Piskiej zniszczonej przez huragan – drugi rok badań.
V Symposium of Baltic Coleopterology. Protection of carabid fauna (Carabidae) in forests of the Maskulińkie Forest District (Forest Promotional Complex Lasy Mazurskie)
V Symposium of Baltic Coleopterology. “The day after” – first year of carabid recolonizastion of pine forest damaged by hurricane.
XI European Carabidologist Meeting. Aarhus,Dania, 21-24 July. Intraspecific body size differentation in species assemblages of the Carabus genus in Białowieża Primeval Forest
XII European Carabidologist Meeting, Murcia, Hiszpania, 19-22 IX 2005. Anthropogenic transformation of carabid assemblages – from primeval forests to deforestated open areas.
1st European Congress of Conservation Biology “Diversity for Europe” 22-26 sierpień 2006. Carabids diversity along anthropogenic gradient – from Pimeval Bailowieza Forst to open area
Sixth Symposium of Baltic Coleopterologists “Communities of coleoptera in agricultural and forest ecosystems” Akademija, Lithuania 7-9 IX 2006. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in third year of regeneration succession of pine forest destroyed by hurricane.
IX Sympozjum Karabidologów Polski – ww 100 rocznicę śmierci inż. M. Rybińskiego, Laski 23-25 czerwca 2005 r. Przekształcenia zespołów biegaczowatych – „od białowieskich lasów naturalnych do terenów otwartych”
X Sympozjum Karabidologów Polski „Od systematyki do ochrony biegaczowatych”, Święta Katarzyna 14-16 czerwca 2007. Razem z P. Garbalińską „Reakcja biegaczowatych (Col. Carabidae) na zaburzenie naturalne – wyniki 4 lat badań drzewostanów Puszczy Piskiej zniszczonych przez huragan.
XIII European Carabidologist Meeting, Blagoevgrad, Bulgaria, August 20-24, 2007, Effect of Retention Tree Group on Carabid Populations and Assemblages in a Clear-cut Area - Jarosław Skłodowski

4th International Conference "Research and conservation of biological diversity in Baltic Region" 25.-27.04.2007. Carabids diversity along anthropogenic gradient – from primeval Bialowieza Forest to open area Jaroslaw Sklodowski
VIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Lesnych “Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka, rozpoznanie – monitoring – przeciwdziałanie” 15-16 listopada 2007 roku. Monitoring biegaczowatych antropogenicznych przekształceń lasów Puszczy Białowieskiej.
VII Symposium of Balic Coleopterologists. Hyytiala, Finland. 3-6 September 2008. Carabids movement in colonization of clearcut-area arranged with tree retention groups.
VII Symposium of Balic Coleopterologists. Hyytiala, Finland. 3-6 September 2008. Effects of different soil preparation techniques and sampling density on carabids beetles inhabiting former fallow fields.
VII Symposium of Balic Coleopterologists. Hyytiala, Finland. 3-6 September 2008. Zooindicative monitoring of post-hurricane disturbance of forest ecosystem – a five year study on ground beetle (Col. Carabidae) assemblages inhabiting Puszcza Piska Forest destroyed by a hurricane (razem z P.Garbalińską).
Polskie Sympozjum karabidologiczne, Biegaczowate jako grupa modelowa w badaniach naukowych. Łopuszna 7-11 czerwca 2009. Próba wykorzystania biegaczowatych jako zooindyktory w optymalizacji różnych sposobów gospodarki zrębowej
Polskie Sympozjum karabidologiczne, Biegaczowate jako grupa modelowa w badaniach naukowych. Łopuszna 7-11 czerwca 2009. 6 lat po huraganie – stan zgrupowan biegaczowatycy (Col .carabidae) zasiedlających drzewostany pohyraganowe puszcy piskiej zaburzone 4 lipca 2002.
I Sympozjum Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych - Rogów 28-30.IX.2009. Oddziaływanie turystyki na ekosystemy leśno-jeziorne.
XIV European Carabidologist Meeting, Carabid beetles as bioindicators, September 14th-18th 2009 Westerbork, The Netherlands. Z Pauliną garbalińską: A 6-year survey from Puszcza Piska (NE Poland): ground beetles (Col.: Carabidae) as bioindicators of spontaneous regenerative succession of forest ecosystem after its disturbance by a hurricane.
XIV European Carabidologist Meeting, Carabid beetles as bioindicators, September 14th-18th 2009 Westerbork, The Netherlands. Effects of different soil preparation techniques and sampling intensity on carabid beetles inhabiting former fallow fields.
Ogółnopolska Konferencja „Klęski Żywiołowe w Lasach” Poznań-Puszczykowo 16-18 czerwca 2010. Monitoring zooindykacyjny zaburzonych drzewostanów przez huragan w 2002 roku – wnioski z 7 lat obserwacji
12–te Sympozjum Polskich Karabidologów, "Biegaczowate i inne bezkręgowce w badaniach środowiskowych" 19 - 22 VI 2011, Olsztyn Kortowo.
XV European Carabidologist Meeting, September 23-27.08.2011. Daugavpils, Latvia

The structure of carabid communities in different-size forest island situated in the mosaic landscape


2 Sympozjum Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych – Jodłowy Dwór Szklana Huta, 19-21 września 2011. Wędkarstwo rekreacyjne a zaśmiecanie ekotonów nadbrzeżnych na przykładzie wybranych odcinków Doliny Środkowej Wisły

NAGRODY


- Nagroda Zespołowa Ministra Ochrony Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i uzytkowania środowiska oraz jego zasobów – rok 2002

- Indywidualna Nagroda Rektorska drugiego stopnia za Osiągnięcia Naukowe – rok 2005

- Dyplom Uznania Rektora SGGW za Wyróżniającą Działalność Naukową – rok 2006 rok

- Zespołowa Nagroda Rektorska pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe – rok 2007

- Zespołowa Nagroda Naukowa im. M. Oczapowskiego PAN – rok 2007 rok

- Zespołowa Nagroda Rektorska trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe – rok 2009- Zespołowa Nagroda Rektorska trzeciego stopnia za osiągnięcia naukowe – rok 2011

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna