Słownik przyjętych skrótów i terminówPobieranie 141.72 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar141.72 Kb.Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do  Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT
Wersja 0.1 z dnia 19 czerwca 2015 r.

Słownik przyjętych skrótów i terminów

Skrót/termin

Wyjaśnienie

CBTD

Centrum Bezpiecznej Transmisji Danych z siedzibą w Izbie Celnej w Krakowie

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

CELINA

System Obsługi Deklaracji służący w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Certyfikat niekwalifikowany SC

Elektroniczne zaświadczenie wydane przez Służbę Celną, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby;

ECS

System Kontroli Eksportu służący w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń i dokumentów celnych dotyczących towarów wyprowadzanych z obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej;

ICS

System Kontroli Importu służący w administracji celnej do rejestracji, przetwarzania i obsługi przywozowej deklaracji skróconej oraz powiadomienia o przybyciu i przedstawienia towarów w urzędzie celnym wprowadzenia.

ID SISC

Unikalny, 17 - znakowy numer identyfikacyjny nadawany Podmiotom i osobom podczas procesu rejestracji w SISC. Dla osób posiadających NIP jest to numer NIP, do którego zostało dodane 5 ostatnich cyfr numeru REGON (łącznie 17 znaków). Dla osób posiadających EORI jest to numer EORI, a dla osób posiadających PESEL – jest to PESEL – przy czym numery te są uzupełnione cyframi „0” do długości 17 znaków;

Instrukcja PDR

Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT.

Instrukcja PDR

Niniejszy dokument łącznie z jego wszystkimi załącznikami.

Instrukcja
e-Klient SC

„e-Klient Służby Celnej. Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług SISC” dostępna na portalu PUESC w zakładce „Katalog eUsług > „e-Klient”;

INTRASTAT

System służący w administracji celnej do rejestracji i przetwarzania danych ze zgłoszeń INTRASTAT dotyczących ewidencji i statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej.

Klucz

(do bezpiecznej transmisji danych)Dane kryptograficzne do podpisu elektronicznego i jego weryfikacji. Jest to para kluczy w kryptografii asymetrycznej. Klucz prywatny do składania podpisu elektronicznego i klucz publiczny, który służy do weryfikacji tego podpisu. Podobnie jak login i hasło, para ww. kluczy używana jest do stwierdzania tożsamości osoby w operacjach elektronicznych oraz (czego nie zapewniają login i hasło) do stwierdzania integralności podpisanych danych (czy nie zostały one zmienione).

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy;

Login

Kod identyfikacyjny zarejestrowany w Podsystemie Danych Referencyjnych, który został nadany osobie fizycznej posiadającej określony numer PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą - inny numer identyfikacyjny tej osoby (np. nr paszportu). Login wraz z hasłem dostępu stanowi parę służącą stwierdzaniu tożsamości osoby w operacjach elektronicznych.


MF

Ministerstwo Finansów

PDR

Podsystem Danych Referencyjnych służący w administracji celnej m.in. do identyfikacji oraz weryfikacji uprawnień osób i podmiotów przesyłających elektroniczne zgłoszenia i pozostałe dokumenty do Systemów Celnych.

Profil zaufany ePUAP

Metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Jest to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany można załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego stawienia się w urzędzie;

PUESC

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl;

Reprezentant

Osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu przed organami celnymi; w Podsystemie Danych Referencyjnych wyróżnia się dwie grupy reprezentantów: „Reprezentanci – podmioty gospodarcze” identyfikowani według numeru NIP i REGON (ew. EORI) oraz „Reprezentanci – osoby fizyczne” identyfikowani według numeru PESEL albo w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania za granicą - według innego numeru identyfikacyjnego (np. nr paszportu) tej osoby.

RWKC

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.)

SEAP PL

System jednego elektronicznego punktu dostępu do SISC, który zapewni obustronną komunikację z klientem Służby Celnej poprzez następujące kanały: portal PUESC, Interfejs Niewizualny, ePUAP lub pocztę elektroniczną;

SISC

System Informacyjny Służby Celnej;

Systemy Celne

W rozumieniu niniejszej Instrukcji oznacza: system ECS, system CELINA, system INTRASTAT, system ICS.

WKC

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1 i n. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.)Wstęp

W dniu 29.06.2015 r. planowane jest udostępnienie usługi e-Klient SC, umożliwiającej klientom uzyskanie dostępu do usług elektronicznych świadczonych przez Służbę Celną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). W ramach usługi e-Klient SC, na podstawie jednego wniosku rejestracyjnego dokonuje się zarówno rejestracji osób zobowiązanych przepisami prawa (EORI, AKC-R), jak i rejestracji osób dla celów pozyskania danych niezbędnych do korzystania przez te osoby z systemów informatycznych SISC. W razie konieczności wprowadzenia zmian w rejestrze (np. w związku z rozszerzeniem obszarów działalności Podmiotu lub zmiany zakresu reprezentacji) zarejestrowane dane aktualizuje się drogą elektroniczną poprzez PUESC.

Dane rejestrowane w SISC będą zasilały danymi referencyjnymi nowe systemy informatyczne, budowane w ramach Programu e-Cło, które zastąpią obecnie użytkowane systemy (CELINA zostanie zastąpiona przez AIS/Import, ICS zostanie zastąpiony przez AIS/ICS, INTRASTAT zostanie zastąpiony przez AIS/INTRASTAT, ECS zostanie zastąpiony przez AES).

Biorąc pod uwagę, że nowe systemy będą wdrażane stopniowo, a nie przewiduje się przebudowywania obecnie funkcjonujących Systemów Celnych - w okresie czasu pomiędzy udostępnieniem usługi e-Klient SC, a produkcyjnym uruchomieniem wszystkich nowych systemów operacyjnych, konieczne jest wprowadzenie przejściowych zasad postępowania w celu uzyskania LOGINU i rejestracji w PDR dla celów przesyłania elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT. Instrukcja zawiera zatem zasady przejściowe, związane z uzyskiwaniem przez podmioty i reprezentantów dostępu do Systemów Celnych.Niniejszą Instrukcję należy stosować od dnia uruchomienia usługi e-Klient SC.

Podstawowe założenia:

 1. od dnia uruchomienia usługi e-Klient SC, rejestracja nowych Klientów Służby Celnej w zakresie danych podmiotu i reprezentanta oraz złożonych pełnomocnictw dokonywana jest w SISC w sposób opisany w Instrukcji e-Klient SC;

 2. dane osób i podmiotów zarejestrowanych w PDR przed uruchomieniem usługi e-Klient SC zostaną zmigrowane do SISC, a połączenia konta założonego na PUESC ze zmigrowanymi danymi należy dokonać w sposób opisany w Instrukcji e-Klient SC;

 3. w okresie początkowym aktualizacje w zakresie danych podmiotów, reprezentantów oraz zarejestrowanych powiązań należy dokonywać w następujący sposób:

 • w przypadku konieczności aktualizacji danych Podmiotu nie związanych z nadaniem numeru EORI, w okresie przejściowym można jej dokonać na zasadach określonych w Instrukcji PDR.

 • jeżeli aktualizacja obejmuje nadanie numeru EORI, należy jej dokonać zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji e-Klient.

 • w przypadku aktualizacji obejmującej listę reprezentantów, w okresie przejściowym można stosować zasady określone w Instrukcji PDR.

 1. po dokonaniu pierwszej rejestracji/aktualizacji zgodnie z Instrukcją e-Klient, w celu uzyskania dostępu do Systemów Celnych należy złożyć wniosek będący załącznikiem nr 1 do niniejszej Instrukcji. Od tego czasu wszelkich aktualizacji należy dokonywać w sposób opisany w Instrukcji e-Klient SC;

 2. niezależnie od aktualizacji danych w SISC, w celu utrzymania posiadanego dostępu do Systemów Celnych, wszelkie zmiany dotyczące istniejących powiązań pomiędzy podmiotami a reprezentantami należy zgłosić posługując się formularzem Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych lub Wniosku o usunięcie powiązań zarejestrowanych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), będącym załącznikiem do niniejszej instrukcji. Dopiero produkcyjne uruchomienie nowego systemu operacyjnego spowoduje zniesienie konieczności odzwierciedlania zmian w PDR. Zasady przedstawione w niniejszym punkcie dotyczą zarówno dotychczasowych użytkowników PDR, jak również osób, które pierwszej rejestracji dokonały już w SISC, po uruchomieniu usługi e- Klient SC;

 3. osoby (podmioty oraz reprezentanci) które przed uruchomieniem usługi e-Klient SC nie były zarejestrowane w PDR, a chcą uzyskać dostęp do Systemów Celnych – dokonują rejestracji w sposób opisany w Instrukcji e-Klient SC, a następnie składają Wniosek o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych, wypełniając właściwe części wniosku. Należy bowiem mieć na uwadze, że warunkiem koniecznym do korzystania przez przedsiębiorcę z elektronicznej obsługi zgłoszeń i innych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych jest:

 • rejestracja w SISC podmiotu i jego reprezentanta oraz uzyskanie certyfikatu niekwalifikowanego SC zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji e-Klient SC;

 • wpisanie do PDR LOGINU, hasła oraz rejestracja powiązań, na podstawie Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych.

W celu minimalizacji obciążeń związanych z rejestracją, cały proces przeprowadzany jest z maksymalnym wykorzystaniem danych uprzednio zarejestrowanych w SISC;

 1. w przypadku, gdy z rejestracji w SISC wynika zakres uprawnień wskazany we Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych, nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów, w tym pełnomocnictw. Rejestracja w SISC uprawnień do komunikacji z nowym systemem jest traktowana jako zgoda na komunikowanie się z systemem, który ma być zastąpiony;

 2. po produkcyjnym uruchomieniu kolejnych, nowych systemów informatycznych (tj. AES, AIS/ICS, AIS/Import oraz AIS/INTRASTAT), nie będzie konieczności dokonywania ponownej rejestracji;

Formularze Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych i Wniosku o usunięcie powiązań zarejestrowanych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) zostały opracowane w sposób uniwersalny, umożliwiający wykorzystanie jednego formularza do różnych przypadków szczególnych. Tak więc wniosek może zostać sporządzony zarówno w imieniu podmiotu, jak i osoby fizycznej – w zależności od zaistniałych okoliczności.

Wnioski zostały podzielone na części. Właściwe części wniosku należy wypełnić - w zależności od tego, czego dotyczy zgłoszenie i przez kogo jest ono dokonywane. Pozostałe części wniosku należy pozostawić niewypełnione lub je usunąć (dot. wniosku elektronicznego, który składany będzie z wykorzystaniem formularza wystawionego na PUESC w zakładce „Katalog eUsług” > „eKlient” oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/pdr).

Szczegóły dotyczące sporządzania wniosków są zawarte w niniejszej instrukcji.

Rozdział 1. Wpisanie LOGINU i indywidualnego hasła startowego osoby fizycznej do PDR.


Osoba fizyczna zamierzająca przesyłać elektroniczne zgłoszenia i dokumenty do Systemów Celnych, która nie posiadała LOGINU i hasła wpisanych do PDR przed dniem uruchomienia usługi e-Klient SC, dla celów identyfikacji i potwierdzenia jej uprawnień, musi posiadać zarejestrowany w PDR LOGIN i indywidualne hasło startowe (które następnie, przy pierwszym logowaniu, zostanie przez nią zmienione na nowe hasło). W celu wpisania tych danych do PDR, należy wypełnić część I Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

LOGINem będzie numer ID SISC uzyskany przez tę osobę przy rejestracji w SISC.

Indywidualnym hasłem startowym będzie hasło awaryjne ustalone w celu realizacji telefonicznej procedury awaryjnej, związanej z przywracaniem w PDR dostępu do Systemów Celnych.

We wniosku należy zaznaczyć wybrane systemy informatyczne, a następnie po zapoznaniu się z oświadczeniami umieszczonymi w części I wniosku, podpisać go w miejscu oznaczonym na końcu części I.


Rozdział 2. Wpisanie do PDR certyfikatu niekwalifikowanego SC uzyskanego przez osobę fizyczną.


W przypadku, gdy reprezentant – osoba fizyczna uzyskał certyfikat niekwalifikowany SC, którym zamierza się posługiwać przy sporządzaniu elektronicznych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych, należy wypełnić część II Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

Zgłoszenia zamiaru posługiwania się certyfikatem niekwalifikowanym SC przy sporządzaniu zgłoszeń i innych dokumentów do systemów CELINA, ECS, ICS lub INTRASTAT należy dokonać niezależnie od tego, czy jest to początek działalności związanej z korzystaniem z Systemów Celnych, czy też wcześniej sporządzano elektroniczne dokumenty z użyciem np. klucza do bezpiecznej transmisji danych.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że po uruchomieniu usługi e-Klient SC brak jest możliwości przedłużenia ważności posiadanego klucza do bezpiecznej transmisji danych. Tym samym zaleca się, aby przed dniem upływu jego ważności dokonać rejestracji w SISC (postępując zgodnie z Instrukcją e-Klient SC) oraz pobrać certyfikat niekwalifikowany SC (postępując zgodnie z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC, dostępną na PUESC w zakładce „Systemy Służby Celnej” > „PKI”.

.


UWAGA:

Niezmieniona pozostaje zasada, że w PDR do jednej osoby fizycznej może być przypisany tylko jeden certyfikat (klucz do bezpiecznej transmisji danych lub certyfikat niekwalifikowany SC). Tak więc osoby posiadające więcej niż jeden certyfikat, przy sporządzaniu zgłoszeń i innych dokumentów przesyłanych do Systemów Celnych muszą się posługiwać tym certyfikatem, który został ostatnio zgłoszony do wpisu do PDR.
Rozdział 3. Dodanie powiązania pomiędzy podmiotem a reprezentantem.


W celu umożliwienia skutecznego działania w imieniu i/lub na rzecz określonego podmiotu, polegającego na przesyłaniu elektronicznych zgłoszeń i pozostałych dokumentów do Systemów Celnych, konieczne jest wpisanie do PDR powiązania pomiędzy podmiotem a upoważnionym reprezentantem, z określeniem zakresu upoważnienia do działania tj. wskazaniem systemów, z którymi komunikował się będzie dany reprezentant.

Rejestracja powiązania podmiotu z reprezentantem może w szczególności dotyczyć następujących przypadków: 1. podmiot gospodarczy uczestniczący w obrocie towarowym z zagranicą we własnym imieniu w powiązaniu z osobą fizyczną upoważnioną do komunikowania się z określonymi Systemami Celnymi. Osobą taką może być np. właściciel firmy, jej pracownik lub pełnomocnik posiadający stosowne upoważnienie;

 2. podmiot gospodarczy uczestniczący w obrocie towarowym z zagranicą we własnym imieniu w powiązaniu z reprezentantem – podmiotem gospodarczym. Może to być np. podmiot gospodarczy (niezależnie od formy prawnej) reprezentowany przez agencję celną, spedytora itp;

 3. reprezentant – podmiot gospodarczy w powiązaniu z osobą fizyczną będącą np. jego pracownikiem. W tym przypadku do reprezentanta (agencji celnej, spedytora itp.) dowiązywane są osoby uprawnione do działania (np. agenci celni, pracownicy spedytora itp.).

W celu zarejestrowania istniejących powiązań należy wypełnić część III lub część IV Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych.

Uwaga!


Jeżeli z pełnomocnictwa złożonego w SISC wynika zakres uprawnień wskazany we Wniosku o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych, nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów, w tym pełnomocnictw. Rejestracja w SISC uprawnień do komunikacji z nowym systemem jest traktowana jako zgoda na komunikowanie się z systemem, który ma być zastąpiony (CELINA zostanie zastąpiona przez AIS/Import, ICS zostanie zastąpiony przez AIS/ICS, INTRASTAT zostanie zastąpiony przez AIS/INTRASTAT, ECS zostanie zastąpiony przez AES).

Część III wniosku została podzielona na 2 punkty.

Część III pkt 1 należy wypełnić w sytuacji, gdy wniosek składany jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania Reprezentanta – podmiotu gospodarczego i służy do wskazania, że ten Reprezentant (np. agencja celna, spedytor) jest uprawniony do przesyłania zgłoszeń i innych dokumentów do wskazanych Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz podmiotów wskazanych w tabeli.

Część III punkt 2 należy wypełnić w sytuacji, gdy wniosek składany jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania Podmiotu lub Reprezentanta – podmiotu gospodarczego i służy do wskazania, że wymienione w tabeli osoby fizyczne są upoważnione do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz danego podmiotu.

Część ta może być wykorzystywana szczególnie w sytuacji, gdy


 • osoba reprezentująca podmiot gospodarczy uczestniczący w obrocie towarowym z zagranicą chce samodzielnie poinformować o uprawnieniu przysługującym osobie fizycznej lub Reprezentantowi – podmiotowi gospodarczemu do przesyłania zgłoszeń i innych dokumentów do wskazanych Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz danego podmiotu,

 • osoba uprawniona do reprezentowania Reprezentanta – podmiotu gospodarczego chce poinformować o uprawnieniu przysługującym osobie fizycznej (np. powiązanie agencja celna - agent celny) lub innemu Reprezentantowi – podmiotowi gospodarczemu do przesyłania zgłoszeń i innych dokumentów do wskazanych Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz danego Reprezentanta – podmiotu gospodarczego.

Wypełniony w części III wniosek podpisuje/ą osoba/y uprawniona/e do reprezentowania podmiotu. Uprawnienie to winno wynikać z właściwego rejestru (KRS, CEIDG lub inny właściwy rejestr np. dla osób zagranicznych) lub z pełnomocnictwa np. złożonego w toku rejestracji w SISC.

Część IV wniosku należy wypełnić w sytuacji, gdy jest on składany przez osobę fizyczną posiadającą uprawnienie do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do wskazanych Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz podmiotów wymienionych w tej części wniosku. Może to dotyczyć zarówno sytuacji, gdy np. agent celny (posiadając stosowne upoważnienie) wnioskuje o rejestrację powiązania z agencją celną, jak i gdy pełnomocnik (pracownik/właściciel) wnioskuje o rejestrację powiązania z podmiotem gospodarczym uczestniczącym w obrocie towarowym z zagranicą.


Rozdział 4. Usunięcie danych z PDR


W przypadku, gdy reprezentant lub podmiot zaprzestaje działalności wymagającej komunikowania się z Systemami Celnymi lub gdy przestaje być aktualne zarejestrowane powiązanie pomiędzy podmiotem a reprezentantem, należy złożyć Wniosek o usunięcie powiązań zarejestrowanych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji).

Część I została podzielona na 2 punkty.

Część I pkt 1 należy wypełnić w sytuacji, gdy wniosek składany jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania Reprezentanta – podmiotu gospodarczego i służy do wskazania, że ten Reprezentant (np. agencja celna, spedytor) zaprzestał reprezentowania podmiotów wskazanych w tabeli w zakresie przesyłania zgłoszeń i innych dokumentów do Systemów Celnych. Tak więc w tej części wniosku np. osoba upoważniona może wskazać, że reprezentowana przez nią agencja celna (lub inny reprezentant –podmiot gospodarczy) przestała reprezentować wymienione w tabeli podmioty gospodarcze.

Część I pkt 2 należy wypełnić w sytuacji, gdy wniosek składany jest przez osobę uprawnioną do reprezentowania Podmiotu lub Reprezentanta – podmiotu gospodarczego i służy do wskazania, że wymienione w tabeli osoby fizyczne lub Reprezentanci – podmioty gospodarcze, przestały być upoważnione do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz wnioskującego podmiotu.

Ta część wniosku może być wykorzystywana szczególnie w sytuacji, gdy


 • osoba reprezentująca podmiot gospodarczy uczestniczący w obrocie towarowym z zagranicą chce samodzielnie poinformować o cofnięciu uprawnienia przysługującego osobie fizycznej lub Reprezentantowi – podmiotowi gospodarczemu do przesyłania zgłoszeń i innych dokumentów do wskazanych Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz danego podmiotu,

 • osoba uprawniona do reprezentowania Reprezentanta – podmiotu gospodarczego chce poinformować o cofnięciu uprawnienia przysługującego osobie fizycznej (np. powiązanie agencja celna - agent celny) lub innemu Reprezentantowi – podmiotowi gospodarczemu do przesyłania zgłoszeń i innych dokumentów do wskazanych Systemów Celnych w imieniu i/lub na rzecz danego Reprezentanta – podmiotu gospodarczego.

Wypełniony w części I wniosek podpisuje osoba/y uprawniona/e do reprezentowania podmiotu. Uprawnienie to winno wynikać z właściwego rejestru (KRS, CEIDG lub inny właściwy rejestr np. dla osób zagranicznych) lub z pełnomocnictwa np. złożonego w toku rejestracji w SISC.

Część II wniosku jest przeznaczona dla reprezentantów – osób fizycznych, powiązanych bezpośrednio z Podmiotem lub z Reprezentantem – podmiotem gospodarczym. W tej części reprezentant zgłasza konieczność usunięcia zarejestrowanych powiązań pomiędzy nim, a powiązanymi z nim podmiotami (w tym także Reprezentantami – podmiotami gospodarczymi).


Rozdział 5. Sposób sporządzenia i złożenia wniosku.


Zarówno Wniosek o umożliwienie dostępu i korzystania z Systemów Celnych, jak i Wniosek o usunięcie powiązań zarejestrowanych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), stanowiące załączniki do niniejszej instrukcji, mogą być sporządzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

Wniosek w formie elektronicznej należy sporządzić w następujący sposób:

 • Wypełnić dane wnioskodawcy w górnej części wniosku oraz wpisać miejscowość i datę;

 • Wypełnić właściwe części wniosku zgodnie z instrukcją. Listy w tabelach można zmieniać poprzez dodawanie/usuwanie wierszy;

 • Niewypełnione części wniosku należy usunąć;

 • Wniosek należy podpisać elektronicznie (dopuszczalne jest użycie certyfikatu kwalifikowanego, certyfikatu niekwalifikowanego SC lub klucza do bezpiecznej transmisji danych) lub wykorzystać profil zaufany ePUAP.
UWAGA:

wniosek sporządzony elektronicznie może podpisać tylko osoba uprawniona (lub osoby uprawnione przy reprezentacji łącznej). Jeżeli zatem w różnych częściach wniosku zachodzi potrzeba złożenia podpisu przez różne osoby (np. część III inna osoba, część IV inna osoba), wniosek należy rozdzielić i złożyć odrębne wnioski podpisane przez właściwe osoby.Następnie wniosek należy przesłać na adres e-mail Wydziału Centralnej Rejestracji Izby Celnej w Poznaniu : centralna.rejestracja@poz.mofnet.gov.pl;

Wniosek w formie pisemnej należy sporządzić w następujący sposób:

 • Wypełnić dane wnioskodawcy w górnej części wniosku oraz wpisać miejscowość i datę;

 • Wypełnić właściwe części wniosku zgodnie z instrukcją. Listy w tabelach można zmieniać poprzez dodawanie/usuwanie wierszy;

 • Niewypełnione części wniosku można usunąć, skreślić lub pozostawić puste i niepodpisane;

 • Wniosek należy wydrukować;

 • Wypełnione części wniosku winny podpisać osoby uprawnione;

 • Wniosek należy złożyć w najbliższej jednostce Służby Celnej lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Centralna Rejestracja

Izba Celna w Poznaniuul. Krańcowa 28

61-037 Poznań

Załącznik nr 1


……………………………………
miejscowość i data


…………………………………………………………

numer PESEL lub ID SISC1 lub

numer NIP, EORI lub ID SISC2

…………………………………………………………

imię i nazwisko
Dyrektor

Izby Celnej w Poznaniu

Wniosek

o umożliwienie dostępu i korzystania z następujących Systemów Celnych3

 – System CELINA

 – System ECS

 – System ICS

 – System INTRASTAT
Część I 4

Oświadczam, że: 1. dla potrzeb przesyłania elektronicznych zgłoszeń i dokumentów do wyżej wskazanych Systemów Celnych będę się posługiwał kodem identyfikacyjnym (loginem) tożsamym z numerem ID SISC nadanym przy rejestracji w SISC5;

 2. moim indywidualnym hasłem startowym jest następujące hasło awaryjne6:



Hasło awaryjne składa się z 8 do 12 znaków alfanumerycznych (bez polskich liter i znaków specjalnych. 1. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania osobom trzecim kodu identyfikacyjnego (loginu) oraz hasła, umożliwiających mi dostęp i przesyłanie do wyżej wskazanych Systemów Celnych elektronicznych zgłoszeń i innych dokumentów celnych, jako pliki w formacie „XML”;

 2. zobowiązuję się do zmiany indywidualnego hasła startowego podczas pierwszego logowania i kolejnych zmian hasła nie rzadziej niż raz w miesiącu;

 3. zgadzam się, że wszystkie działania w Systemach Celnych wykonane przez użytkownika o wskazanym kodzie identyfikacyjnym (loginie), będą przypisane mojej osobie i w przypadku stwierdzenia przez administratora udostępnienia tego loginu i hasła osobom trzecim, zostanie mi cofnięte uprawnienie do przesyłania elektronicznych zgłoszeń i dokumentów do Systemów Celnych;

 4. w celu realizacji w drodze telefonicznej procedury awaryjnej, związanej z przywracaniem w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR) dostępu do Systemów Celnych, będę posługiwał się hasłem awaryjnym zdefiniowanym przy zakładaniu konta na PUESC.
…………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie
Część II7

Oświadczam, że dane zawarte w przesyłanych do Systemów Celnych komunikatach, dla których wynik weryfikacji uzyskany za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego SC8 o numerze seryjnym ………………………………….….. jest pozytywny, będą traktowane jako dane podpisane przeze mnie, na równi ze złożeniem dla nich mojego odręcznego podpisu, stosownie do postanowień art. 199 ust. 2 RWKC9 i/lub § 12 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT10.


…………………………………….podpis osoby składającej oświadczenie
Część III11

 1. Informuję, że

…………………………………………………..

……………………………………………………

Nazwa skrócona Reprezentanta – podmiotu gospodarczego

Numer (NIP, EORI lub ID SISC) Reprezentanta – podmiotu gospodarczego

jest upoważniony do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu następujących Podmiotów:


Lp

Nazwa skrócona i numer Podmiotu

(NIP, EORI lub ID SISC)

zakres12

1.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT

2.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT

3.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT
…………………………………….

…………………………………….Podpis/-y osoby/ób uprawnionych
 1. Informuję, że następujące osoby są upoważnione do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu

…………………………………………………..

…………………………………………..

Nazwa Podmiotu lub Reprezentanta – podmiotu gospodarczego

Numer (NIP, EORI lub ID SISC) Podmiotu lub Reprezentanta – podmiotu gospodarczego
Lp.

Imię, nazwisko i numer osoby

(PESEL lub ID SISC) lub

nazwa skrócona i numer Podmiotu

(NIP, EORI lub ID SISC)

zakres13

1.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT

2.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT

3.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT
…………………………………….

…………………………………….Podpis/-y osoby/ób uprawnionych
Część IV14

Informuję, że jestem upoważniony/a do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu następujących Podmiotów:
Lp

Nazwa skrócona i numer Podmiotu

(NIP, EORI lub ID SISC)

zakres15

1.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT

2.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT

3.
 CELINA  ECS  ICS  INTRASTAT…………………………………….

podpis osoby wypełniającej
Załącznik nr 2


……………………………………
miejscowość i data


…………………………………………………………

numer PESEL lub ID SISC16 lub

numer NIP, EORI lub ID SISC17

…………………………………………………………

imię i nazwisko lub nazwa skrócona
Dyrektor

Izby Celnej w Poznaniu

Wniosek

o usunięcie powiązań zarejestrowanych w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR).

Część I18

 1. Informuję, że

…………………………………………………..

……………………………………………………

nazwa skrócona Reprezentanta – podmiotu gospodarczego

Numer (NIP, EORI lub ID SISC) Reprezentanta – podmiotu gospodarczego

zaprzestał reprezentowania w zakresie przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych następujących Podmiotów:


Lp

Nazwa skrócona Podmiotu

numer Podmiotu (NIP, EORI lub ID SISC)

1.2.3.


…………………………………….

…………………………………….Podpis/-y osoby/ób uprawnionych 1. Informuję, że następujące osoby przestały być upoważnione do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu

………………………………………………………

…………………………………………..

Nazwa skrócona Podmiotu lub Reprezentanta – podmiotu gospodarczego

Numer (NIP, EORI lub ID SISC) Podmiotu lub Reprezentanta – podmiotu gospodarczego
Lp

imię, nazwisko lub

nazwa skrócona

numer (PESEL lub ID SISC) lub

numer (NIP, EORI lub IDSISC

1.2.3.


…………………………………….

…………………………………….Podpis/-y osoby/ób uprawnionych
Część II19

Informuję, że przestałem być upoważniony/a do przesyłania i/lub podpisywania zgłoszeń i innych dokumentów w postaci elektronicznych komunikatów do Systemów Celnych w imieniu następujących Podmiotów:
Lp

Nazwa skrócona Podmiotu

numer Podmiotu (NIP, EORI lub ID SISC)

1.2.3.

…………………………………….

podpis osoby wypełniającej


1 Należy wpisać, gdy wniosek składa osoba fizyczna;

2 Należy wpisać, gdy wniosek składa podmiot;

3 Ilekroć jest mowa o Systemach Celnych należy rozumieć System CELINA, ECS, ICS i/lub INTRASTAT. Wybrane systemy należy oznaczyć symbolem x ;

4 Część I należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy wnioskodawca przed dniem wejścia w życie „Instrukcji e-Klient Służby Celnej” nie był zarejestrowany w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR);

5 Dla osób posiadających numer PESEL będzie to ten numer, poprzedzony literami PL, do którego zostaną dodane cztery cyfry „0” (łącznie 17 znaków). Przykład: osoba posiadająca PESEL 11020300044 otrzyma ID SISC PL110203000440000. Dla osób nieposiadających numeru PESEL będzie to 15-znakowy numer poprzedzony literami PL (łącznie 17 znaków).

6 Hasło awaryjne ustalane jest w celu realizacji w drodze telefonicznej procedury awaryjnej, związanej z przywracaniem w PDR dostępu do Systemów Celnych.

7 Część II należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy dla potrzeb komunikowania się z Systemami Celnymi zamierza się wykorzystywać certyfikat niekwalifikowany SC - niezależnie od tego, czy była wypełniania Część I;

8 Certyfikat – dane w postaci elektronicznej zgodne z normą PKCS#7 służące do każdorazowego uzyskania kodu identyfikacyjnego w rozumieniu art. 199 ust. 2 RWKC. Certyfikaty te nie są certyfikatami w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.);

9 RWKC - Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, roz. 2, t. 6, str. 3 z późn. zm.);

10 Gdy oświadczenie dotyczy Systemu INTRASTAT, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 216, poz. 1422).

11 Część III jest przeznaczona wyłącznie dla podmiotów lub reprezentantów – podmiotów gospodarczych (np. agencji celnych).

12 Należy zaznaczyć właściwe systemy;

13 Należy zaznaczyć właściwe systemy;

14 Część IV jest przeznaczona wyłącznie dla reprezentantów – osób fizycznych, powiązanych bezpośrednio z Podmiotem.

15 Należy zaznaczyć właściwe systemy;

16 Należy wpisać, gdy wniosek składa osoba fizyczna;

17 Należy wpisać, gdy wniosek składa podmiot;

18 Część I jest przeznaczona wyłącznie dla Podmiotów lub reprezentantów – podmiotów gospodarczych (np. agencji celnych).

19 Część II jest przeznaczona wyłącznie dla reprezentantów – osób fizycznych, powiązanych bezpośrednio z Podmiotem lub z Reprezentantem – podmiotem gospodarczym.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna