Słownik Terminów Fitosanitarnych fao –Aneks 2-2009 Część II. Polsko-angielski słownik terminów fitosanitarnych z wyjaśnieniamiPobieranie 17.06 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.06 Kb.
Słownik Terminów Fitosanitarnych FAO –Aneks 2-2009
Część II. Polsko-angielski słownik terminów fitosanitarnych z wyjaśnieniami


Bezpieczeństwo fitosanitarne (przesyłki)

Phytosanitary security (of a consignment)

Utrzymanie integralności przesyłki i zapobieganie jej porażeniu lub zaatakowaniu przez agrofagi podlegające przepisom poprzez stosowanie właściwych środków fitosanitarnych [CPM, 2009].

Drewno pozbawione kory

Bark –free wood

Drewno, z którego usunięto korę z wyjątkiem wewnętrznej kory wokół sęków i kieszeni kory pomiędzy rocznymi słojami przyrostu [ISPM nr 15, 2002, zmienione przez CPM 2008].

Kora

Bark


Warstwa zdrewniałego pnia, gałęzi lub korzeni na zewnątrz kambium [CPM, 2008].

Naprawczy plan działania (na określonym obszarze)

Corrective action plan (in an area)

Udokumentowany plan działania fitosanitarnego realizowany na obszarze specjalnie wyznaczonym dla celów fitosanitarnych, gdy wykryto obecność agrofaga lub, gdy próg jego szkodliwości jest przekroczony w przypadku błędnego zastosowania oficjalnie przyjętych procedur [CPM, 2009].

Okaz wzorcowy

Reference specimen

Utrwalony okaz populacji określonego organizmu dostępny dla celów identyfikacji, weryfikacji lub porównania [ISPM nr 3, 2005, zmienione przez CPM, 2009].

Okorowane drewno

Debarked wood

Drewno, które zostało poddane określonemu procesowi w wyniku, którego usunięto z niego korę [CPM, 2008, zamiast hasła „okorowanie”].

Poziom tolerancji (agrofaga)

Tolerance level (of a pest)

Rozmiar porażenia agrofagiem wyrażony progiem jego szkodliwości, po przekroczeniu, którego należy podjąć akcję zwalczania lub zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się [CPM, 2009].

Procedura kontroli zgodności (przesyłki)

Compliance procedure (for a consignment)

Oficjalna procedura stosowana przy potwierdzaniu, że przesyłka spełnia fitosanitarne wymagania importowe lub zostały w stosunku do niej podjęte środki fitosanitarne dla tranzytu [CERM, 1999, zmienione przez CPM 2009].

Rozmiar porażenia/ zaatakowania agrofagiem

Incidence (of a pest)

Proporcja lub ilość jednostek, w których agrofag jest obecny w próbie, przesyłce lub na polu, względnie w innej zdefiniowanej populacji [CPM, 2009].

Zamierzone użycie

Intended use

Deklarowany cel, dla którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są importowane, wytwarzane lub używane [ISPM nr 16, 2002, zmienione przez CPM 2009].


Terminologia Konwencji Różnorodności Biologicznej (CBD) [hasła z dodatku do Słownika


Analiza zagrożenia

Risk analysis

1.Ocena konsekwencji zawleczenia i prawdopodobieństwa zasiedlenia obcych gatunków przy zastosowaniu naukowych metod.

2. Określenie metod, które powinny być zastosowane, aby zmniejszyć lub opanować to zagrożenie biorąc pod uwagę względy socjologiczno –ekonomiczne i kulturowe.Introdukcja/zawleczenie

Introduction

Wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, poprzez działalność człowieka, obcego gatunku poza zasięg jego naturalnego występowania (obecnie lub w przeszłości). To wprowadzenie może być w obrębie danego państwa albo pomiędzy państwami lub obszarami poza krajową legislacją (definicja CBD).

Inwazyjny gatunek obcy

Invasive alien species

Gatunek obcy, którego introdukcja i/lub rozprzestrzenianie się zagraża różnorodności biologicznej (definicja CBD).

Niezamierzone zawleczenie

Unintentional introduction

Wszystkie inne zawleczenia, które nie są zamierzone (definicja CBD).

Obcy gatunek

Alien species

Gatunek, podgatunek lub niższy takson przeniesiony poza zasięg, w którym występuje (lub występował poprzednio) łącznie z częściami, gametami, nasionami, jajami lub propagulami tego gatunku, które mogą przetrwać i się rozmnażać (definicja CBD).

Zamierzone zawleczenie

Intentional introduction

Zamierzona działalność człowieka w wyniku, której zostaje uwolniony obcy gatunek poza zasięgiem jego naturalnego występowania (definicja CBD).

Zasiedlenie

Establishment

Proces, w którym obcy gatunek w nowym środowisku skutecznie wytwarza żywotne potomstwo z prawdopodobieństwem jego przetrwania (definicja CBD).


Opracowała mgr Elżbieta Pągowska©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna