Słowo wstępne: dr Michał KowalskiPobieranie 38.22 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar38.22 Kb.
- PROGRAM KONFERENCJI –
9:00-9:30 Otwarcie konferencji

 • słowo wstępne:

dr Michał Kowalski, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UJ
9:30 – 10:30 I panel studencki:

Gruzja wczoraj i dziś – sytuacja wewnętrzna i aspekty międzynarodowe.

 • Jakub WojasWojna pięciodniowa w świetle prawa konfliktów zbrojnych.

 • Michał Rudnicki - Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe konfliktu o Abchazję i Osetię Południową.

 • Jan Bartłomiej OwsińskiAspekty gruzińskiej doktryny integracji z Zachodem.


10:30-11:00 Pokaz zdjęć z wyprawy
11:00-12:00 II panel studencki:

Gruzja demokracją? – kontrowersje, ocena sytuacji i perspektywy jej rozwoju.

 • Tomasz Urbański – Konflikt gruzińsko-rosyjski a Europejski Trybunał Praw Człowieka.

 • Justyna Kowalczyk - Ochrona praw własności intelektualnej w Gruzji - teoria a praktyka.

 • Przemysław Siwior - Przyszłość Gruzji – trzy możliwe scenariusze.

 • Natalia Rysz - Przypadki naruszeń prawa do własności prywatnej we współczesnej Gruzji.


12:00-13:00 Przerwa obiadowa
13:00-15:00 Panel ekspercki:

Gruzja na arenie międzynarodowej – perspektywy rozwoju.

 • Grzegorz Gilewski (Doktorant na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie, członek stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw) - Gruzja w polskiej polityce zagranicznej - wczoraj
  i dziś.

 • Mirosław Wróblewski (Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) - Partnerstwo na rzecz praw człowieka - współpraca z ombudsmanem Gruzji w ramach programu ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego UE.

 • Wojciech Wojtasiewicz (Doktorant, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Wschodnich Inicjatyw, Stowarzyszenie „Most do Gruzji”) - Reforma konstytucyjna w Republice Gruzji (2010r.) i jej wpływ na kształt sceny politycznej po wyborach parlamentarnych (2012r.) i prezydenckich (2013r.).


Dyskusja panelowa z prelegentami.16:00 Zakończenie konferencji

- MATERIAŁY KONFERENCYJNE -
I PANEL STUDENCKI
Jakub Wojas,

Uniwersytet Jagielloński, student WPiA UJ
Wojna pięciodniowa w świetle prawa konfliktów zbrojnych”
Wojna pięciodniowa, nazwana przez Rona Asmusa „małą wojną, która wstrząsnęła światem” jest ważnym konfliktem nie tylko ze względów politycznych, lecz także prawnych. Wydawałoby się, że podczas tak krótkiego okresu walk konflikt rozgrany na tak małym obszarze nie powinien budzić wielu kontrowersji na gruncie prawa międzynarodowego. Jednak już zaraz po jego zakończeniu rozpoczęły się pierwsze wzajemne oskarżenia o niedotrzymywanie wzajemnych zobowiązań czy zbrodnie na ludności cywilnej.

Problem dwóch zbuntowanych regionów Gruzji od dawna budzi spory na gruncie prawa międzynarodowego. Między innymi skomplikowana sytuacja prawna tam panująca wpłynęła na aspekt prawny wojny pięciodniowej. Wątpliwości może budzić już sam początek tego konfliktu, a następnie jego kwalifikacja. Niejasne wydają się również działania wojsk obydwu stron i sposób zakończenia całej wojny. Ten krótki konflikt wbrew pozorom stanowi ilustracje dla wielu ważnych zagadnień z dziedziny prawa konfliktów zbrojnych.


Michał Rudnicki

Uniwersytet Jagielloński, student WPiA UJ
Wybrane aspekty prawnomiędzynarodowe konfliktu wokół Abchazji i Osetii Południowej”
Abchazja i Osetia Południowa to dwie leżące na obszarze Gruzji republiki, które nieprzerwanie od rozpadu ZSRR dążą do uzyskania własnej niepodległości. Spór doprowadził do wybuchu dwóch wojen – pierwszej, toczonej w 1992r, oraz drugiej, tzw. pięciodniowej, która miała miejsce w 2008r. W ich wyniku obroniły one swoją faktyczną niezależność, stając się suwerennymi państwami nieuznawanymi przez społeczność międzynarodową. Konflikt obfituje w warte rozważenia problemy prawnomiędzynarodowe – jak rozstrzygnięcie czy ludom Abchazji i Osetii przysługuje prawo samostanowienia oraz czy uznanie niepodległości tych republik przez Rosję jest zgodne z prawem międzynarodowym. Warto również prześledzić wpływ konfliktu na sytuację praw człowieka na spornym obszarze. Przede wszystkim przyjrzeć się losom uchodźców, nierozwiązanym problemom dotyczących własności i innym prawnym konsekwencjom istnienia na obszarze Gruzji dwóch państw nieuznawanych.
Jan Bartłomiej Owsiński

Uniwersytet Jagielloński, student WPiAUJ
Aspekty gruzińskiej doktryny integracji z Zachodem”
Pozbawiona ideałów i celów, skorumpowana i kunktatorska polityka byłego prezydenta
E. Szewardnadzego pod naciskiem zdecydowanej woli narodu ustąpiła miejsca władzy bardziej aktywnej, niosącej ze sobą poczucie sensu. Taką władzą okazały się radykalnie modernistyczne, proeuropejskie
i proamerykańskie rządy ekipy prezydenta M. Saakaszwilego. Zgodnie z przewidywaniami, ten ruch został bardzo źle odebrany przez Moskwę, nie akceptującej strat w zasięgu swojej „arche”. Tym bardziej, gdy władza nastała po „Rewolucji Róż”  zaczęła demonstrować zdecydowane ambicje związane z Paktem Północnoatlantyckim. Taki obrót sytuacji nie mieścił się w ramach kreślonych przez kremlowskich ideologów i głównego wykonawcę takich neoimperialnych zapatrywań. Jednakże, co ciekawe, w tym wypadku doszło do zbieżności interesów polskich, wyrażanych w skrajnym zastosowaniu „polityki jagiellońskiej” z zamiarami gruzińskimi. Poszukiwanie sojusznika w Europie wraz z polską obawą, czy wręcz apriorycznym negowaniem kooperacji z Rosją poskutkowało krótkim i kruchym niepisanym sojuszem dwóch odległych krajów. Budząca szacunek imitująca zachód modernizacja Gruzji od rewolucji 2003 r. spotyka sprzeciw Federacji Rosyjskiej, z który 5 lat później doprowadził nawet do wojny, co wynika wprost z niewzruszonego poglądu Kremla o rosyjskiej strefie wpływów. Tym niemniej rozbudzone nowoczesne idee w narodzie gruzińskim nie ustępują miejsca strachowi wobec mocarstwa, co więcej postępy z Tbilisi stanowią natchnienie dla państw rozwijających się. A mino wojny Gruzja nie zeszła z drogi demokratyzacji, gospodarki rynkowej, praworządności, które to pojęcia stanowią podstawy systemu europejskich wartości. Przypadek tego kaukaskiego kraju, wręcz ukazuje szanse jakie generuje integracja europejska w zakresie umacniania suwerenności narodowej.

_____________________________________________________________________________________


II PANEL STUDENCKI
Tomasz Urbański,

Uniwersytet Jagielloński, student WPiA UJ
Konflikt gruzińsko-rosyjski a Europejski Trybunał Praw Człowieka”
Celem mojego referatu jest przedstawienie prawnomiędzynarodowych aspektów sporu Republiki Gruzji i Federacji Rosyjskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCz). Bliższej analizie zostanie poddana ocena tego sporu, którego eskalacja miała miejsce w sierpniu 2008r. w postaci krótkotrwałego konflitku zbrojnego, przez sąd międzynarodowy, jakim jest właśnie ETPCz. Omówiona zostanie kontrola przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPCz) przez Gruzję i Rosję na dwóch płaszczyznach: skargi międzypaństwowej i skargi indywidualnej. Na tle niektórych skarg indywidualnych, składanych przeciwko zarówno Gruzji i Rosji, zamierzam wskazać najważniejsze przykłady łamania praw człowieka przez obie strony konfliktu. Powyższe rozważania będą prowadziły do odpowiedzi na zasadnicze pytania: czy konflikt gruzińsko-rosyjski będzie mógł być rozwiązany przez sądy i trybunały międzynarodowe, którym jednym z nich jest ETPCz? Czy i jak ETPCz oceni działania obu państw odnośnie poszanowania przez nie ich zobowiązań prawnomiędzynarodowych, wynikających przede wszystkim z EKPCz?
Justyna Kowalczyk

Uniwersytet Jagielloński, magister prawa
Ochrona praw własności intelektualnej w Gruzji – teoria a praktyka”
Przemysław Siwior

Uniwersytet Jagielloński, magister prawa
Przyszłość Gruzji – trzy możliwe scenariusze”
Autor referatu stara się odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość Gruzji.

Prawdopodobnie w 2013 roku wejdzie w życie nowa Konstytucja. Został już opracowany wstępny jej projekt. Gruzińska komisja konstytucyjna 10 maja 2010 toku wstępnie zaakceptowała szkic nowej ustawy zasadniczej. Projekt przeszedł przez komisję stosunkiem głosów 31 do 10.

W najbliższym czasie zostaną podjęte kluczowe decyzje dotyczące przyszłości Gruzji. Według niektórych ekspertów Gruzja ma do wyboru trzy możliwości: integrację z Unią Europejską i przyjęcie wzorców zachodnioeuropejskich, przyjęcie „modelu singapurskiego” (wolny rynek, zmarginalizowanie roli państwa) lub pielęgnowanie tradycyjnych gruzińskich wartości (patriotyzm, pobożność, więzi rodzinne).

Celem referatu jest przedstawienie wyżej wspomnianych scenariuszy oraz podjęcie próby ustalenia, który z nich jest najbardziej prawdopodobny.


Natalia Rysz

Uniwersytet Jagielloński, studentka WPiA UJ
Przypadki naruszeń prawa do własności prywatnej we współczesnej Gruzji

(ze szczególnym uwzględnieniem kazusów dotyczących Mestii, Gonio i Anaklii)”
Prawo do prywatnej własności jest jednym z podstawowych praw człowieka i obywatela uznanych zarówno przez społeczność międzynarodową, jak i poszczególne państwa demokratyczne. Również Konstytucja Gruzji z 1995r. w Art. 21 gwarantuje swoim obywatelom prawo do własności, stanowiąc jednocześnie o przesłankach ograniczanie lub pozbawiania tego prawa.

W omawianym przedmiocie Gruzja boryka się z wieloma problemami, m.in. naruszeniami prawa własności mniejszości narodowych zamieszkujących terytoria przygraniczne, czy utratą nieruchomości przez uchodźców z terytoriów Abchazji i Osetii Południowej. Referat skupiał się jednak będzie wokół kwestii wynikających z wywłaszczania nieruchomości położonych na terytoriach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia turystyki oraz inwestycji o znaczeniu ogólnokrajowym dokonywanych na podstawie the Law of Georgia on Rules for Expropriation of Property for Sine Qua Non Public Necessity, takich jak Mestia, czy Gonio, a także problemów wynikających z rejestracji nieruchomości będących w tak zwanym „posiadaniu z tradycji” (traditional possesion) na mocy the Law of Georgia on Recognition of Ownership Right to Land Plots in Possession (Use) of Physical Persons and Legal Entities of Private Law, które to wynikają zarówno z raportów publikowanych przez najważniejsze organizacje pozarządowe, jak i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Gruzji.

Niniejszy referat stara się ponadto postawić pytanie, gdzie przebiega granica pomiędzy uzasadnionym ograniczeniem swobód obywatelskich w imię modernizacji państwa a poświęceniem praw jednostek dla budowania dobrobytu kraju, a także jakie znaczenie mają omawiane naruszenia dla współpracy Gruzji z Unią Europejską.

_____________________________________________________________________________________


PANEL EKSPERCKI
Grzegorz Gilewski

Doktorant na wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie,

członek stowarzyszenia Instytut Wschodnich Inicjatyw
Gruzja w polskiej polityce zagranicznej - wczoraj i dziś”
Artykuł pt. Gruzja w polskiej polityce zagranicznej – wczoraj i dziś, omówi rolę, jaką w polskiej dyplomacji odegrała i odgrywa Gruzja. W pierwszej części pracy poruszona zostanie kwestia polskich interesów na Kaukazie Południowym w kontekście Gruzji i tzw. Wielkiej Gry mocarstw. Autor opisze koncepcje i rezultaty współpracy miedzy II Rzeczpospolita a Demokratyczną Republiką Gruzji w latach 1918-1921 oraz dalsze zainteresowanie tym krajem po jego aneksji w skład ZSRR. W drugiej części pracy autor omówi relacje miedzy III RP a Gruzja po 1991 roku a także przeanalizuje motywy kooperacji obu państw i szanse realizacji wspólnych projektów. W podsumowaniu zostanie przeprowadzone porównanie dwóch omawianych okresów oraz zaprezentowanie wniosków dotyczących roli Gruzji w polskiej polityce zagranicznej.

W artykule wykorzystane zostaną materiały źródłowe z zasobów Archiwum Akt Nowych i Biblioteki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie a także aktualne opracowania dotyczące wzajemnych stosunków obu państw. Artykuł ma na celu prześledzenie przebiegu współpracy polsko-gruzińskiej, ustaleniu jej roli w polskiej polityce zagranicznej na tle koncepcji prometejskich, interesów gospodarczych i politycznych, a także zbadanie jej przyczyn i efektów, które osiągnięto.Mirosław Wróblewski

Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Partnerstwo na rzecz praw człowieka - współpraca z ombudsmanem Gruzji w ramach

programu ombudsmanów państw Partnerstwa Wschodniego UE"
Wojciech Wojtasiewicz

Doktorant, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Wschodnich Inicjatyw, Stowarzyszenie „Most do Gruzji”
Reforma konstytucyjna w Republice Gruzji (2010 rok) i jej wpływ na kształt sceny politycznej

po wyborach parlamentarnych (2012 rok) i prezydenckich (2013 rok)”
Celem wystąpienia będzie ukazanie konsekwencji jakie niesie ze sobą przyjęta
w październiku 2010 roku przez gruziński parlament nowelizacja konstytucji, która wejdzie
w życie 1 grudnia 2013 roku, a która zakłada zmianę systemu politycznego z prezydenckiego na parlamentarno-gabinetowy. Nowe prawo zostanie zanalizowane pod kątem zbliżenia bądź oddalenia Gruzji od standardów kraju demokratycznego.

Ponadto scharakteryzowana zostanie współczesna gruzińska scena polityczna – dominująca pozycja partii rządzącej Zjednoczonego Ruchu Narodowego oraz rozbicie polityczne opozycji, z rozróżnieniem na nurt radykalny i umiarkowany.Na koniec przedstawione zostaną różne scenariusze ewolucji gruzińskiej sceny politycznej po najbliższych wyborach parlamentarnych w 2012 roku (ponowne zwycięstwo Zjednoczonego Ruchu Narodowego, a po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej Micheila Saakaszwilego w 2013 roku objęcie przez niego urzędu premiera kraju bądź sukces opozycji w wyniku jej zjednoczenia) i prezydenckich w 2013 roku (zaprezentowane zostaną sylwetki ewentualnych następców obecnego prezydenta: Gigi Ugulawy – mera Tbilisi, Dawida Bakradze – przewodniczącego parlamentu, Lewana Gaczecziladze – byłego kandydata zjednoczonej opozycji na prezydenta w 2008 roku oraz Irakliego Alasanii – jednego z liderów opozycji).


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna