SPÓŁdzielnia socjalnaPobieranie 69.57 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar69.57 Kb.
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - jest połączeniem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą oraz spełniającego funkcje organizacji pozarządowej, mająca na celu przede wszystkim umożliwić jej członkom reintegrację społeczna i zawodową. Spółdzielnia socjalna, jako specyficzna odmiana spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków.

 

Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby fizyczne z pełną zdolnością do czynności prawnych i równocześnie zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii: • bezrobotni,

 • niepełnosprawni,

 • uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia,

 • chorzy psychicznie,

 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,

 • osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną,

 • uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,

 • oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli.


Założycieli musi być minimum pięciu. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek założycieli.

 

Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie spośród następujących osób prawnych: • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • kościelne osoby prawne.

 

Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowiązane są do zatrudnienia, co najmniej 5 osób spośród tych wymienionych wyżej w terminie do 6 miesięcy od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Spółdzielnia socjalna działa przede wszystkim na rzecz: • społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,

 • zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
  a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

 

ZASADY

przyznawania środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych obowiązujące w PUP w Gdańsku
Użyte pojęcia w poniższych zasadach:


 1. osoba bezrobotna - osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej;

 2. absolwent centrum integracji społecznej - oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej; osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;

 3. absolwent klubu integracji społecznej - oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący klub integracji społecznej oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego;

 4. działalność gospodarcza - oznacza działalność w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób ciągły
  i zorganizowany;

 5. przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353,
  z późn. zm.);

 6. ustawa - oznacza ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.);

 7. PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku;

 8. Dyrektor - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska.


I. OSOBY UPRAWNIONE do ubiegania się o dofinansowanie:


 1. O środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych
  dla spółdzielni socjalnych, zwanych dalej środkami, mogą ubiegać się osoby zakładające spółdzielnię socjalną oraz osoby przystępujące do istniejącej spółdzielni socjalnej, posiadające status osoby bezrobotnej oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS).

2. Osobami uprawnionymi do ubiegania się i otrzymania środków na podjęcie działalności - są osoby bezrobotne oraz absolwenci centrum integracji społecznej (CIS) i klubów integracji społecznej (KIS), które spełniają łącznie poniższe kryteria: 1. zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych na terenie działania PUP w Gdańsku

 2. w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

 1. nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy

lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.674


z późn. zm.), dotyczy osób bezrobotnych,

 1. nie przerwały z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie - dotyczy osób bezrobotnych,

 2. po skierowaniu przez urząd pracy podjęły szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie - dotyczy osób bezrobotnych,

 3. nie prowadziły działalności gospodarczej.

 1. nie otrzymały dotychczas bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie
  do spółdzielni socjalnej,

 2. nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, jako założyciele spółdzielni socjalnej
  w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

 3. nie były karane w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny
  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), lub ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),

 4. nie posiadają w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 5. złożyły kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, wraz z podpisanymi oświadczeniami będącymi integralną częścią wniosku,

 6. nie złożyły do innego starosty wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, ani wniosku o przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie
  do spółdzielni socjalnej.

3. Osoby uprawnione, zamierzające założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek


o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej w części dotyczącej opisu przedsięwzięcia.
II. Wysokość dofinansowania:

 1. Maksymalna wysokość środków, które mogą być przyznane, nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka - założyciela spółdzielni oraz 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do spółdzielni prowadzącej działalność gospodarczą.

III. Przeznaczenie środków:

 1. Przyznane środki muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności przez spółdzielnie socjalną na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.

 2. Środki mogą być wydatkowane na:

 1. zakup towarów i usług,

 2. zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów i materiałów reklamowych,

 3. pozyskanie lokalu lub wkład do spółdzielni socjalnej,

 4. pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności.

 1. Środki w szczególności nie mogą być wykorzystane na:

 1. finansowanie szkoleń,

 2. opłaty związanych z rejestracją spółdzielni socjalnej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS, abonamenty),

 3. opłat skarbowych i administracyjnych, opłat związanych z podatkami, koncesji,

 4. zakupu akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasingu,

 5. zakupu pojazdu do świadczenia usług transportu drogowego,

 6. zakupu samochodu osobowego, z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności,

 7. zakupu paliwa,

 8. dokonywania zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz innych członków rodziny,

 9. zakupu towarów do handlu oraz materiałów i surowców do produkcji w wysokości powyżej 50% wnioskowanej kwoty,

 10. zakupu rzeczy używanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży; wyjątek stanowi zakup samochodu,

 11. przedmioty i rzeczy zakupione w ramach otrzymanych środków nie mogą stanowić współwłasności z inną osobą lub podmiotem.

 1. Środki otrzymane z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej należy wydatkować w terminie określonym w umowie.
 1. Wykluczenie występuję w następujących sektorach:

  1. rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (1),

  2. węglowym, zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,

  3. w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.


IV. Zabezpieczenie zwrotu środków:


 1. W celu zapewnienia zwrotu otrzymanych środków w przypadku niedotrzymania warunków umowy, PUP uzależnia ich wypłatę od przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia.

 2. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych środków może być przedstawione w następujących formach:

 1. poręczenie wg prawa cywilnego,

 2. blokada rachunku bankowego,

 3. w szczególnych przypadkach akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika (w tym przypadku wymagane jest aby wnioskodawca dodatkowo dołączył informację o posiadaniu majątku, z którego można dochodzić należności).

 1. W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia osób wg prawa cywilnego poręczycielem może być osoba, która:

 1. jest pełnoletnia,

 2. nie przekroczyła 70 roku życia,

 3. nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową),

 4. osiąga dochód, którego przeciętna wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 2.000,00 zł brutto,

 5. nie jest zobowiązana z tytułu prawomocnego wyroku sądowego,

 6. nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

 7. nie jest dłużnikiem Funduszu Pracy,

 8. nie jest zobowiązana z tytułu poręczenia dłużnikowi Funduszu Pracy.

  1. Poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, podając źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, podając wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia.

  2. W celu udzielenia poręczenia poręczyciel pozostający w związku małżeńskim musi uzyskać zgodę współmałżonka. Oświadczenie o wyrażeniu zgody zostaje przedstawione w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika PUP lub notariusza (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową).

  3. Liczba poręczycieli zależy od wysokości przyznanych środków:

 1. do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia - jeden poręczyciel,

 2. do wysokości 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia - dwóch poręczycieli.

  1. W przypadku pozostałych form zabezpieczenia, jego wartość musi wynosić co najmniej 120% kwoty przyznanych środków.

  2. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków ponosi wnioskodawca.

  3. Niezależnie od formy zabezpieczenia zwrotu środków, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda małżonka wnioskodawcy wyrażona osobiście w formie pisemnej w obecności uprawnionego pracownika PUP lub notariusza (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową).

  4. Wyboru formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor PUP kierując się jego skutecznością.V. Rozliczenie otrzymanych środków:


 1. Rozliczenie wydatkowania przez bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest w kwocie brutto /z VAT/ na podstawie faktury lub rachunku potwierdzonych dowodem zapłaty. W rozliczeniu nie są uwzględniane faktury lub rachunki wystawione przez członków rodziny bezrobotnego.

 2. W okresie realizacji umowy nie jest dozwolona sprzedaż rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków, za wyjątkiem środków obrotowych takich jak: towary handlowe, materiały do produkcji, opakowania.

 3. Uznanie przedstawionego wydatkowania w ramach otrzymanych środków następuje na podstawie rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy
  o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji zakupów przedstawionej we wniosku lub karcie zmian.


VI. Przygotowanie wniosku
A. OSOBY ZAKŁADAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ


   1. Zaleca się, aby osoby zamierzające założyć spółdzielnię socjalną i ubiegające się o środki
    na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, składały wspólny wniosek w części dotyczącej opisu przedsięwzięcia.
   1. Przed złożeniem wniosku osoby te organizują zebranie założycielskie, na którym m.in.:

  1. podejmują uchwałę o powołaniu spółdzielni socjalnej,

  2. uchwalają statut spółdzielni socjalnej, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów i podejmują uchwałę o jego przyjęciu,

  3. dokonują wyboru organów spółdzielni,

  4. podejmują uchwałę o powołaniu zarządu,

  5. sporządzają listę członków założycieli spółdzielni socjalnej,

  6. podejmują uchwałę członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej,

  7. sporządzają protokół z zebrania założycielskiego.


Kopie w/w dokumentów należy dołączyć do składanego wniosku.


   1. Wypełniony wniosek należy złożyć najpóźniej na 60 dni przed datą określoną w uchwale spółdzielni socjalnej, jako datę rozpoczęcia działalności.
   1. Osoby bezrobotne, składające wniosek do PUP, zarejestrowane jako osoby bezrobotne w innych Urzędach Pracy, składają oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, podając dane adresowe Powiatowego Urzędu Pracy, w którym miała miejsce rejestracja.

   2. Wniosek powinien być wypełniony czytelnie wraz z załącznikami.
   1. Wniosek o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na założenie spółdzielni socjalnej zawiera:

  1. imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

  2. adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS i adres siedziby spółdzielni socjalnej,

  3. numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

  4. kwotę wnioskowanych środków,

  5. nazwę rodzaju działalności, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia,

  6. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),

  7. kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania,

  8. specyfikację wydatków do poniesienia w ramach wnioskowanych środków, przeznaczonych
   na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu lub wkład do spółdzielni socjalnej, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności,

  9. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,

  10. podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS.
   1. Do wspólnego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej należy dołączyć wypełnione formularze danych osobowych poszczególnych Wnioskodawców wraz
    z indywidualnymi oświadczeniami o:

 1. nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych
  na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej,

 2. nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

 3. nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jako założyciel spółdzielni socjalnej
  w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,

 4. wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,

 5. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),

 6. niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.


B. OSOBY PRZYSTĘPUJĄCE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ


 1. Wniosek zawiera:

  1. imię i nazwisko bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

  2. adres miejsca zamieszkania bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS i adres siedziby spółdzielni socjalnej,

  3. numer PESEL bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS,

  4. kwotę wnioskowanych środków,

  5. informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków zgodnie z celem przystąpienia do spółdzielni socjalnej,

  6. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (zgodnie z rozdziałem V niniejszych zasad),

  7. oświadczenia: (zgodnie z rozdziałem VI A, ust. 7),

  8. podpis bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS.
 1. Do wniosku Wnioskodawca dołącza:

 1. listę aktualnych członków istniejącej spółdzielni socjalnej, wraz z ich oryginalnym podpisami oraz informacją o zajmowanych stanowiskach i okresie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej,

 2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 3. uchwałę spółdzielni socjalnej o przyjęciu bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS, jako członka oraz pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do ich zatrudnienia przez okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni socjalnej, po wniesieniu wpłaty
  w wysokości określonej w zobowiązaniu,

 4. pisemną informację spółdzielni socjalnej o niezaleganiu przez nią, w dniu wydania informacji,
  z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, innych danin publicznych oraz nieposiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,

 5. pisemną informację spółdzielni socjalnej o tym, że nie znajduje się ona w stanie likwidacji,

 6. pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy przyznanych na przystąpienie bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS do spółdzielni socjalnej i wniesionych do tej spółdzielni.

 7. zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej - dotyczy osoby bezrobotnej.
 1. Miejsca wskazane we wniosku o założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz załączniki muszą być podpisane przez Wnioskodawcę, brak podpisów będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

 2. Do wniosku konieczne jest dołączenie kserokopii dokumentu na okoliczność posiadania przez spółdzielnie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa przedwstępna, zgoda na prowadzenie działalności w przypadku lokalu komunalnego, inne dokumenty gwarantujące możliwość wykorzystania lokalu do planowanej przez Wnioskodawcę działalności).

W przypadku współwłasności lokalu wymagana jest zgoda współposiadacza na zarejestrowanie
lub/i prowadzenie działalności gospodarczej w tym lokalu.


 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania oryginału tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność przez spółdzielnie (np. akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, zgoda na prowadzenie działalności w przypadku lokalu komunalnego, inne dokumenty gwarantujące możliwość wykorzystania lokalu do planowanej przez Wnioskodawcę działalności) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Niedostarczenie tytułu prawnego, o którym mowa w niniejszym ustępie w powyższym terminie będzie powodowało uznanie umowy za rozwiązaną. W przypadku dołączenia do wniosku kopii przedwstępnej umowy lokalu należy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy okazać ostateczną umowę.
 1. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje przyznania środków.
 1. Złożenie wniosku nie zwalnia osoby bezrobotnej z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie w wyznaczonych terminach.


VII. Ocena wniosku:


  1. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia następujące kryteria:

 1. udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne w zakresie działania spóldzielni do samodzielnego prowadzenia działalności potencjalnych członków spółdzielni,

 2. predyspozycje osobowościowe wnioskodawcy, jego wiarygodność, spójność wypowiedzi w oparciu o opinię doradcy zawodowego,

 3. stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia,

 4. jakość merytoryczna przedstawionego biznesplanu;

 5. zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności,

 6. rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie utrzymania się na obecnym rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy,

 7. działania na rzecz pozyskania lokalu /umowy przedwstępne/,

 8. listy intencyjne instytucji patronujących przedsięwzięciu oraz gwarantujących pomoc w ciągu pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania spółdzielni,

 9. działania podjęte na rzecz uruchomienia spóldzielni,

 10. uzyskanie niezbędnych pozwoleń,

 11. odbyte szkolenia,

 12. perspektywy rozwoju tworzonej spółdzielni na tle konkurencji,

 13. deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności,

 14. przeznaczenie wnioskowanych środków, w szczególności czy planowane wydatki są bezpośrednio
  i jednoznacznie związane z rodzajem zamierzonej działalności,

 15. miejsce prowadzenia działalności przez spółdzielnie,

 16. zgodność formalna i merytoryczna wniosku z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach,

 17. przedstawienie formy zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niewywiązania się warunków umowy.
  1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej PUP powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS Dyrektor PUP może podjąć ostateczną decyzję w sprawie obowiązywania określonych niniejszymi zasadami wymogów dotyczących rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy. 1. Umowa:
 1. Przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS lub absolwentowi KIS z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej jest dokonywane na podstawie umowy.
 1. Umowa o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie
  lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zwana dalej umową, powinna być zawarta pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności zobowiązanie Beneficjenta do:

  1. wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie, zgodnie
   z przeznaczeniem,

  2. złożenia rozliczenia wydatkowanych środków w terminie określonym w umowie,

  3. zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania Prezydenta Miasta, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:

   1. Beneficjent wykorzysta otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem,

   2. członkostwo w spółdzielni socjalnej ustanie przed upływem 12 miesięcy od dnia przystąpienia do spółdzielni lub w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia określonego
    w umowie, jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej,

   3. Beneficjent złoży niezgodne z prawdą oświadczenia, o których mowa w rozdziale VI A ust. 7 niniejszych zasad,

   4. Beneficjent nie dokona zwrotu na konto PUP równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania,

   5. Beneficjent naruszy inne warunki umowy.

  4. zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
   o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów
   i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:

  1. nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia przez bezrobotnego, absolwenta CIS
   lub absolwenta KIS deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług,
   w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu - w przypadku,
   gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

  2. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS - w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego

z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota zwrotu.


 1. Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną uznaje się datę określoną
  w umowie zawartą między Wnioskodawcą, a Prezydentem Miasta wynikającą z uchwały członków założycieli spółdzielni socjalnej.

 2. Przyznane środki podlegają przekazaniu w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia przez spółdzielnię socjalną działalności.

 3. Starosta może przedłużyć terminy, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w przypadku, gdy za ich przedłużeniem przemawiają względy społeczne, w szczególności przypadki losowe i sytuacje niezależne od Beneficjenta.

 4. W przypadku wypełnienia wszystkich warunków wynikających z zawartej umowy przyznane jednorazowo środki nie będą podlegały zwrotowi. 1. Rozliczenie przyznanych środków:
 1. Rozliczenie wydatkowanych środków przyznanych Beneficjentowi na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej zawiera zestawienie kwot wydatkowanych w terminie określonym w umowie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji z uwzględnieniem podatku od towarów i usług zawartego w cenie zakupu.

 2. Termin dostarczenia przedmiotowego rozliczenia do PUP następuje w terminie określonym w umowie.

 3. Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest w kwocie brutto /z VAT/ na podstawie faktury lub rachunku potwierdzonych dowodem zapłaty.

 4. W rozliczeniu nie są uwzględniane faktury lub rachunki wystawione przez członków rodziny bezrobotnego.

 5. W okresie realizacji umowy nie jest dozwolona sprzedaż rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków, za wyjątkiem środków obrotowych takich jak: towary handlowe, materiały do produkcji, opakowania.

 6. Uznanie przedstawionego wydatkowania w ramach otrzymanych środków następuje na podstawie rozliczenia zawierającego zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy
  o dofinansowanie na poszczególne towary i usługi ujęte w specyfikacji zakupów przedstawionej we wniosku.

Przyznane bezrobotnemu, absolwentowi CIS i absolwentowi KIS środki z Funduszu Pracy stanowią pomoc


de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE)
nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE)
nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.
  Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.),

 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz.651 z późn. zm.),

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. poz. 456),

 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87
  i 88 Traktatu o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r., str.5),

 5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa
  i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. UE L 193 z 25.07.2007 r., str. 6),

 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna