Specialist Advisory Teaching Service Ethnic Minority AchievementPobieranie 45.16 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar45.16 Kb.Specialist Advisory Teaching Service
Ethnic Minority Achievement

English—Polish

Maths Words

Słowniczek z matematyki
Ten słowniczek został przygotowany z myślą o uczniach, których pierwszym językiem jest język polski.
This glossary has been produced for students whose first language is PolishMATHS LANGUAGE – JEZYK MATEMATYCZNY
A

Acute angle [akjut angyl] – kąt ostry

Addend [addend] – dodajnik

Angle [angyl] – kąt

Addition [adiszion] - dodawanie

Add [ad] - dodać

Adjacent [adżejsent] – przystający (kąt) Adj., A

Algorithm [algoritm] - algorytm

Alternate [alternejt] – przeciwległy (kąt)

Align [alajn] – wyrównać, ustawiać w szeregu

Altitude [altitude] - wysokość

Amount [amałnt] – suma, kwota

Apex [apeks] – wierzchołek, szczyt

Array [arraj] – szeregować

Attribute [atribjut] - właściwość

Average [awerejdż] – przeciętny

Axis/axes [aksis, akses] – oś/osie
B

Balance [balans] – równowaga

Bar Graph [bar graf] – wykres słupkowy

Bisect [bajsekt] – przepołowić

Breadth [bredh] - szerokość
C

Calculate [kalkulejt] – liczyć, wyliczać, obliczać

Capacity [kapasity] – pojemność

Carroll Diagram [karol dajagram] – diagram tabelkowy

Chord [kord] - cięciwa

Circumference [sirkumferens] - obwód

Congruent [kongrułent] – przystający

Cosine [kosajn] - kosinus

Corresponding [korensponing] – odpowiedni, zgodny, właściwy

Co-ordinate [ko – ordinejt] – współrzędna

Counterclockwise [kałnterklokłajs] – przeciwny do kierunku wskazówek zegara

Cotangent [kotandźent] – kotangens

Cube root [kjub rut] – pierwiastek sześćienny
D

Data [dejta] – dane

Decagon [disagon] - dziesięciokąt

Decimal [desimal] – dziesiętny

Degree [degri] – stopień (w temperaturze bądź kąta)

Denominator [denominejtor] – mianownik

Diagonal [dajagonal] – przekątna

Diameter [dajmeter] - średnica

Difference [difrens] - różnica

Digit [didżit] – cyfra

Divide [diwajd] - podzielić

Division [diviżon] - dzielenie

Dozen [dozen] – tuzin (12)
E

Edge [edż] – krawędź

Estimate [estimejt] - przewidywać

Equation [ikłejszon] – równanie

Equivalent [ekłiwalent] – odpowiednik, równoznaczy, równorzędny

Even [iven] – parzysty

Exponent [eksponent] – wykładnik
F

Face [fejs] – powierzchnia figury płaskiej

Factor [factor] - czynnik

Finite [finit] - skończony

Formula [formula] – wzór, fromuła

Fortnight [fortnajt] – dwa tygodnie

Fraction [frakszon] – ułamek

Full [ful] – pełny

G

GMT [dżi em ti] – czas Greenwich

Graph [graf] – wykres

Googol [gugol] – do setnej potęgi

Gram [gram] – gram

Grid Paper [grid pejper] – papier milimetrowy

H

Handspan [handspan] – rozpiętość dłoni

Heavy [hevi]- ciężki

Height [hejt] - wysokość

Heptagon [heptagon] - siedmiokąt

Hexagon [heksagon] - sześciokąt

Horizontal [horizontal] – poziomy
I

Increase [inkris] - wzrastać

Index [indeks] - wykładnik

Interval [interwal] - odstęp

Isosceles [ajsoselis] – równoramienny
L

Lateral [lateral] - poprzeczny

Leap Year [lip jer] – rok przestępny

Length [lengt] – długość

Light [lajt] – lekki

Linear [linear] - liniowy

Liter [liter] – litr

M

Mass [mas] - masa

Mean [min] – średnia

Medium [midjum] –średni

Midpoint [midpojnt] – połowa, środek

Mode [mołd] – wartość modalna (numer, który się najczęscie powtarza)

Multiplication [multiplikejszon] - mnożenie
N

Negative [negativ] – negatywny

Numerator [numerejtor] – licznik (ułamka)
O

Oblique [oblig] – skośny, pochyły

Obtuse angle [obtjus angyl] – kąt rozwarty

Odd number [od number] – numer nieparzysty
P

Parabola [parabol] - parabola

Parallel [paralel] – równoległa

Parallelogram [parallelogram] – równoległobok

Pattern [patern] – wzór, model

Percentage [persentedż] – procent, odsetek

Perpendicular [perpendicular] – prostopadły lub wysokość trójkąta

Positive [pozitiw] – twierdzący

Primary [prajmary] – główny, podstawowy

Prime [prajm] – główny

Product [prodakt] - iloczyn

Probability [probability] – prawdopodobieństwo

Protractor [protaktor] - kątomierz
Q

Quadrant [kładrant] - ćwiartka

Quadrilateral [kłodrilateral] – czworobok

Quantity [kłantity] - ilość

Questionnaire [kłesztjonar] – kwestionariusz, ankieta

Quotient [kłotient] - iloraz
R

Radius [radjus] - promień

Random [random] – przypadkowy, losowy

Ratio [rejszo] – współczynnik

Recurring [ rikjuring] – okresowy

Reflect/Reflection [riflekt, riflekszjon] – odbijać (promienie)/odbicie

Reflex [rifleks] - odbicie

Regular/Irregular [regjular,iregjular] – regularny/nieregularny

Rhombus [rombus] – romb

Right Angle [rajt angyl] – kąt prosty

Rotate/Rotation [rotejt, rotejszon] – zmieniać kolejność, obracać/ obrót

Row [roł] - rząd
S

Sample [sampyl] – próba, próbować

Similar [similar] – podobny

Sine [sajn] – sinus

Square root [skłer rut] – pierwiastek kwadratowy

Subtract [subtrakt] - odjąć

Subtraction [sabstrakszjon] - odejmowanie

Sum [sum] - suma

Symmetry [symetri] –symetria

Symmetrical [symetrikal] – symetryczny
T

Take away [tejk ełej] - odejmować

Tangent [tandźent] – tangens

Ton [ton] – tona

Total [total] – całość, razem

Triple/Treble [triply/treble] - potrójny
U

Unequal [anikłal] - nierówny

Unit [junit] - jednostka
V

Value [walju] - wartość

Variable [warjebyl] - zmienna

Vertex/Vertices [werteks/wertikes] – wierzchołek, wierzchołki

Vertical [wertikal] – wertykalny

Volume [woljum] - objętość
W

Weight [łejt] - waga

Width [łid] - szerokość

ORDINAL NUMBERS - LICZEBNIKI PORZADKOWE
FIRST PIERWSZY SIXTH SZÓSTY

SECOND DRUGI SEVENTH SIÓDMY

THIRD TRZECI EIGHT ÓSMY

FOURTH CZWARTY NINHT DZIEWIĄTY

FIFTH PIĄTY TENTH DZIESIĄTY


MONTHS OF THE YEAR – MIESIĄCE DAYS OF WEEK – DNI TYGODNIA
January [dżanułary] – Styczeń Monday [mundej] – Poniedziałek

February [februłary] – Luty Tuesday [tiusdej] – Wtorek

March [marcz] – Marzec Wednesday [łensdej] – Środa

April [epril] – Kwiecień Thursday [fersdej] – Czwartek

May [mej] – Maj Friday [frajdej] – Piątek

June [dżun] – Czerwiec Saturday [saturdej] – Sobota

July [dżulaj] – Lipiec Sunday [sundej] – Niedziela

August [ałgust] – Sierpień

September [september] – Wrzesień

October [oktober] – Październik

November [november] – Listopad

December [disember] – Grudzień
SEASONS – PORY ROKU FRACTIONS – UŁAMKI
Spring [spring] – Wiosna 1 Whole [hol] – calość

Summer [samer] – Lato ½ Half [half] – połowa

Autumn [otum] – Jesień ¼ Quarter [kłoter] – jedna czwarta

Winter [łinter] – Zima ¾ Three Quarters [fri kłoters] – trzy czwarte


OTHER WORDS:

SHAPES– KSZTAŁTY
Materials prepared by Anita Niesyt
Pobieranie 45.16 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna