SpecjalnośĆ: gospodarka regionalna studia I stopniaPobieranie 19.61 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.61 Kb.

Załącznik Nr 4c
PROGRAM PRAKTYKI – KIERUNEK EKONOMIA

SPECJALNOŚĆ: GOSPODARKA REGIONALNA

STUDIA I STOPNIA


(praktyka zawodowa)

Rok studiów: II rok

Czas trwania: 3 tygodnie (15 DNI ROBOCZYCH)

Wymiar godzin: dzienny wymiar zajęć wynosi 8 godzin zegarowych, 7 godzin w przypadku osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności).

Miejsce praktyki:

Praktyka może być realizowana w niżej wymienionych placówkach po podpisaniu ze Staropolską Szkołą Wyżną w Kielcach umowy na jej realizację z upoważnionym przedstawicielem wybranej przez studenta placówki.

Wykaz placówek:
Zgodnie z charakterem zadań określonym programem praktyk
Dokumenty potrzebne do odbycia praktyki (Wymienione niżej dokumenty student ma obowiązek wydrukować ze strony internetowej uczelni:
- dziennik praktyk – załącznik Nr 1

- skierowanie na praktykę wymagane do przedłożenia instytucji przyjmującej (2 egzemplarze) – załącznik Nr 3

- wydrukowany program praktyk załącznik Nr 4c

- porozumienie w sprawie praktyk (2 egzemplarze – jeden egzemplarz dla instytucji przyjmującej, jeden dla uczelni macierzystej) – załącznik Nr 5

Dziekan może zwolnić z odbywania praktyki na podstawie pisemnego zaświadczenia z instytucji, potwierdzającego odbycie przez studenta min.: 3 tygodniowego stażu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na odpowiednim stanowisku służbowym, wolontariatu lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej ze specjalnością studiów. Student powinien złożyć w tym celu podanie do Dziekana według załączonego wzoru (załącznik Nr 2) z załączeniem zaświadczenia. Po pozytywnej decyzji Dziekana student ma obowiązek dostarczyć w/w dokumenty do Koordynatora ekonomicznych praktyk studenckich.

Program praktyk jest tworzony i realizowany indywidualnie przez kierownictwo Zakładu Pracy w oparciu


o charakterystykę studenta i możliwości realizacyjne placówki. Zaleca się, by praktykanci mogli kształtować własne umiejętności, zgodnie z przyjętym profilem zawodowym studenta StSW w Kielcach.
Ramowy program praktyki zawodowej

   1. Praktyka zawodowa realizuje założenia określone w niniejszym programie stanowiącym integralną część umowy z organizatorem praktyki oraz szczegółowe uzgodnienia pomiędzy organizatorem praktyki a studentem.

   2. Praktyka programowa realizowana przez studentów Wydziału, bez względu na rodzaj jednostki będącej organizatorem, uwzględnia m.in.:

a) zapoznanie się z przedsiębiorstwem lub instytucją. Szkolenie bhp

b) poznanie struktury organizacyjnej

c) zapoznanie się z prawnymi podstawami działalności

d) zapoznanie się z zasadami zarządzania i organizacji pracy

e) poznanie procesów technologicznych

f) poznanie struktur i działań marketingowych

g) poznanie działalności w obszarze rachunkowości i finansów

h) zapoznanie się z zakresem działalności przedsiębiorstwa lub instytucji

i) pracę na poszczególnych stanowiskach:


 • produkcyjnych,

 • administracyjnych,

 • finansowo-księgowych,

 • handlowych,

 • kadrowych.

j) wykonywanie zadań merytorycznie pozostających w związku z celami praktyki programowej i zgodne z kierunkiem studiów.

Cel praktyk.

Celem praktyk jest zapoznanie się studentów z istniejącymi formami, technikami, organizacją i metodami zarządzania regionalnego na różnych poziomach jego hierarchii i nabycie umiejętności wykorzystania zdobytej teoretycznej wiedzy w tum zakresie dla rozwiązania konkretnych zagadnień w zakresie zarządzania regionem.

 Zakres praktyk.

1.  Funkcjonowanie strukturalnych jednostek urzędów na poziomie województwa, powiatu, gminy.

2.  Funkcjonowanie pozapaństwowych jednostek regionalnej infrastruktury rynkowej (firm doradczych, konsultingowych, inżyneeringowych, biur analitycznych i informacyjnych itp.).

3.  Analiza i opracowanie danych w zakresie problematyki regionalnej (wybór źródeł informacji, metody gromadzenia, redukcji i analizy danych, interpretacja i prezentacja wyników analizy).

4.  Analiza SWOT na różnych poziomach zarządzania regionalnego (województwo, powiat, gmina).

5.  Analiza możliwości stosowania strategii rozwojowych.

6.  Sprawdzanie metod oceny atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

7.  Zapoznanie się z przebiegiem restrukturyzacji systemów zarządzania regionem.

8. Praktyka wykorzystania metod regulowania w strefie ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

9.  Ocena możliwości i zakresu uczestnictwa w Unijnych  programach wsparcia rozwoju regionalnego.

10.  Zapoznanie się z technikami koordynacji i integracji w zakresie działalności jednostek infrastruktury rynkowej w regionie.

Miejsce odbycia praktyk:

Studenci będą odbywać praktyki w: jednostkach samorządu terytorialnego  wszystkich szczebli, strukturalnych jednostkach urzędów  na [poziomie województwa, powiatu, gminy, pozapaństwowych jednostkach regionalnej infrastruktury rynkowej (firmach doradczych, konsultingowych, inżyneeringowych, biurach i agencjach analitycznych i informacyjnych, itp.), przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych takich jak centra logistyczne i dystrybucyjne o charakterze regionalnym i lokalnym, gdzie mogą zapoznać się z nowoczesnymi metodami zarządzania logistycznego oraz systemami informatycznymi wspomagającymi procesy  logistyczne jak system MRP czy ECR, firmach spedycyjnych i przedsiębiorstwach  transportowych świadczących usługi logistyczne – pozwoli to na zapoznanie się z infrastrukturą techniczną logistyki, firmach kurierskich posiadających obecnie dobrze wykształconą krajową sieć  logistyczną ze strukturą magazynów dystrybucyjnych lokalnych świadczących usługi na wysokim poziomie europejskim, instytucjach i organizacjach samorządowych regionalnych i lokalnych – pozwoli to na zapoznanie się z zagadnieniami obsługi logistycznej mieszkańców regionu: obsługa logistyczna aglomeracji miejskich (komunikacja  miejska i regionalna), logistyka usług komunalnych (struktura kanałów logistycznych, optymalizacja lokalnej sieci logistycznej pod kątem mini minimalizacji kosztów transportowych), Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidzie itp. – celem zapoznania się z systemem organizacji i funkcjonowania oraz zadań poszczególnych jednostek w systemie zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.


Wskazówki dla praktykantów


 • Twój pierwszy kontakt z opiekunem w miejscu praktyk jest szczególnie ważny.

 • Bądź punktualny, zadbaj o wygląd zewnętrzny, uważnie zapoznaj się ze stawianymi przed Tobą wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.

 • W pierwszym dniu praktyki zapoznaj się z regulaminem pracy obowiązującym w placówce, harmonogramem pracy ustalonym przez zakładowego opiekuna praktyk.

 • Przestrzegaj również regulaminu praktyk, obowiązującego Cię jako studenta StSW w Kielcach.

 • Pamiętaj o tym i przy każdej okazji staraj się godnie Ją reprezentować.

 • Odbywając praktykę podlegasz bezpośrednio pracodawcy i przestrzeganie jego poleceń jest Twoim obowiązkiem.


Kryteria oceny praktykanta
Na podstawie pozytywnej opinii Zakładowego Opiekuna Praktyk.
Pobieranie 19.61 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna