Specyficzne trudnosci w nauce dysleksja rozwojowaPobieranie 8.1 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar8.1 Kb.
SPECYFICZNE TRUDNOSCI W NAUCE – DYSLEKSJA ROZWOJOWA

Termin ten obejmuje całą grupę zaburzeń. Osoby takie mogą mieć trudności w jednej lub wielu dziedzinach uczenia się. Do specyficznych trudności w uczeniu się zaliczamy m.in.

DYSLEKSJĘ(w wąskim rozumieniu) – to trudności w uczeniu się czytania

DYSORTOGRAFIE – to trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym błędy ortograficzne

DYSGRAFIĘ – trudności w opanowaniu czytelnego i kształtnego pisma

DYSKALKULIA – trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych m. In. w dokonywaniu operacji na liczbach.

Trudności te nazywa się specyficznymi bo występują u osób o prawidłowym rozwoju umysłowym. Mówiąc inaczej osoba z dysleksją pomimo całkowicie prawidłowej inteligencji, sprzyjających warunkach do nauki, nie jest w stanie prawidłowo uczyć się czytać, czy pisać.

JAK JE ROZPOZNAĆ?

Specyficzne trudności w nauce ujawniają się już w najmłodszym wieku, to opóźnienie mowy, słaba motoryka, zaburzenia równowagi, trudności z prawidłowym trzymaniem przyborów do rysowania.

Typowe objawy dla gimnazjalistów to: • Wolne tempo czytania połączone z trudnością rozumienia tekstu i jego zapamiętywaniem

 • Błędy ortograficzne i gramatyczne, trudności z organizacją tekstu, trudne do odczytania pismo

 • Trudności z odczytywaniem i zapisywaniem liczb wielocyfrowych, dodawaniem w pamięci, przekształcaniem wzorów

 • Trudności z zadaniami angażującymi wyobraźnię przestrzenną, niski poziom wykresów i rysunków geometrycznych

 • Trudności z opanowaniem terminologii z przedmiotów takich jak biologia, chemia, błędne zapisywanie reakcji chemicznych czy biochemicznych

 • Trudności z zapamiętywaniem nazw geograficznych z rysowaniem i czytaniem map, z orientacją w przestrzeni

 • Trudności z zapamiętywaniem nazw i nazwisk, zła orientacja w czasie(chronologia, daty)i na mapach historycznych

 • Trudności z wypowiadaniem się i prawidłową artykulacją złożonych wyrazów

 • Problemy z wypełnianiem formularzy, zapamiętywaniem układów tanecznych, zapamiętywaniem nazw i danych

 • Kłopoty z odróżnianiem strony prawej od lewej, problemy z orientacją w nieznanym terenie

 • Trudności z płynnym wymienieniem wszystkich nazw miesięcy, mylenie numerów autobusów, kolejności cyfr przy wybieraniu numeru telefonu, mylenie dat i godzin

Opinię o specyficznych trudnościach w nauce wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w szkole podstawowej na wniosek rodzica, natomiast w szkole gimnazjalnej to Rada Pedagogiczna musi pozytywnie zaopiniować wniosek szkolnego specjalisty, który zauważa u swojego ucznia objawy dysleksji . Tutaj także potrzebna jest zgoda prawnych opiekunów ucznia na podjęcie całej procedury.

PRAWA DYSLEKTYKÓW NA EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

Opinię na temat rodzaju specyficznych trudności w nauce wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Taką opinię rodzic przekłada dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego. Podczas takiego egzaminu, chociaż uczniowie piszą arkusz standardowy, to maja prawo do różnych udogodnień, m. In.

*zaznaczania odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań bez przenoszenia na kartę odpowiedzi

* przedłużenie czasu pisania

* zapisywania odpowiedzi do zadań na komputerze

* korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi ucznia do zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych, matematyki

W opinii Poradni psychologiczno-Pedagogicznej jest wyszczególniony zakres dostosowań dla każdego indywidualnie.

SŁAWNI DYSLEKTYCY

Albert Einstein

Isaac Newton

Charles Darwin

Winston Churchil

Walt DisneyMozart

Agata Christie©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna