Specyfikacj aPobieranie 400.18 Kb.
Strona1/5
Data02.05.2016
Rozmiar400.18 Kb.
  1   2   3   4   5


Nr postępowania 39/U/11

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA W ŁODZI

91-425 Łódź, ul. Północna 42S P E C Y F I K A C J AISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługi wdrożeniowe i integracyjne dotyczące systemu Eskulap
i Marcel oraz dostawa sprzętu: czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet oraz wdrożenie integracji między medycznym systemem informatycznym (HIS) ESKULAP a Radiologicznym systemem informatycznym (RIS) CHAZON


Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E - usługi publiczne).

Projekt: „Informatyzacja i wdrożenie innowacyjnych usług E - zdrowie w ZOZ MSWiA w Łodzi kluczem do poprawy jakości obsługi pacjenta”.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych


Zatwierdzam ……………………………………

Łódź, dnia 07.09.2011 r.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJAJĄCEGO:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi
Adres: 91-425 Łódź, ul. Północna 42
Telefon: 42 63-41-270 Fax: 42 63-41-254

Strona internetowa: www.zoz-mswia-lodz.pl,
Numer NIP: 726-00-04-820 Numer REGON: 470805076

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.


III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Kod CPV: 72263000-6 usługi wdrażania oprogramowania,30216130-6 czytniki kodu kreskowego
Pakiet nr 1

I. Wdrożenie integracji pomiędzy medycznym systemem informatycznym ESKULAP a systemem laboratoryjnym MARCEL


Niezbędna funkcjonalność (minimum):
 1. Wdrożenie integracji pomiędzy medycznym systemem szpitalnym Eskulap a systemem laboratoryjnym Marcel z wykorzystaniem otwartego standardu komunikacji HL7.

 2. Dostawę niezbędnych elementów oprogramowania aplikacyjnego Eskulap wymaganych dla zapewnienia spójności i kompletności wdrożenia integracji pomiędzy systemami ESKULAP i MARCEL.

 3. Uruchomienie funkcjonalności elektronicznego przesyłania zleceń na badania laboratoryjne z systemu Eskulap do systemu laboratoryjnego Marcel.

 4. Uruchomienie funkcjonalności elektronicznego przesyłania wyników badań laboratoryjnych z systemu laboratoryjnego Marcel do medycznego systemu szpitalnego Eskulap i zapisywanie ich w bazie danych systemu ESKULAP.

 5. Wymiana danych pomiędzy systemami ESKULAP i MARCEL musi odbywać się na bieżąco.

 6. Zakres wymiany danych musi obejmować zlecenia oraz wyniki badań w obrębie wszystkich pracowni funkcjonujących w Laboratorium.

 7. Wymiana danych musi być realizowana z wykorzystaniem protokołu HL7 w wersji 2.3 (ewentualnie 2.5) oraz musi obejmować w minimalnym zakresie następujące komunikaty:


LP

KOMUNIKAT

Komunikacja

Opis

Generuje

1

ORM^O01 NW

Nowe zlecenie

ESKULAP

2

ORM^O01 XO

Aktualizacja danych zlecenia

ESKULAP

3

ORM^O01 CA

Anulowanie zlecenia

ESKULAP

4

ORU^R01 RE

Wynik

MARCEL

5

ORU^R01 XO

Aktualizacja wyniku

MARCEL


 1. Wykonawca jest zobligowany załączyć do oferty specyfikację protokołu HL7 obsługiwaną przez system ESKULAP.

 2. Umożliwienie ewidencjonowania, przeglądania i drukowania bezpośrednio w systemie Szpitalnym Eskulap zleceń na badania laboratoryjne.

 3. Umożliwienie przeglądania i drukowania bezpośrednio w systemie Szpitalnym Eskulap wyników wykonanych badań laboratoryjnych.

 4. Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie zamawiającego dla pracowników szpitala - użytkowników systemu Eskulap z zakresu objętego przedmiotowym wdrożeniem.

 5. Odbiór wdrożenia nastąpi po pełnym przetestowaniu w praktyce uruchomionego rozwiązania przez użytkowników systemów: Eskulap i Marcel pod kątem poprawnej współpracy tych systemów w zakresie objętym przedmiotowym wdrożeniem. W czasie wdrożenia Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i błędy dot. pracy uruchamianego rozwiązania. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie do usunięcia wszystkich zgłoszonych problemów związanych z pracą we wdrażanym rozwiązaniu w okresie testowego uruchomienia.

Pakiet nr 1

II. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie gospodarki środkami medycznymi w systemie Szpitalnym Eskulap - optymalizacja procesu dystrybucji leków na Oddziały i elektroniczna ewidencja zużycia leków na pacjentów.    Niezbędna funkcjonalność (minimum):

    1) Wdrożenie ewidencji gospodarki środkami farmakologicznymi i wyrobami medycznymi w systemie informatycznym ESKULAP w Aptece Szpitalnej i w Apteczkach Oddziałowych / Dyżurkach pielęgniarek w oparciu o etykiety z kodami kreskowymi drukowanymi na miejscu w Szpitalu.

    2)  Integracja, skonfigurowanie do pracy z systemem Eskulap (moduły: Apteka, Apteczka Oddziałowa, Ruch Chorych): czytników kodów kreskowych, drukarek etykiet z kodami kreskowymi, kolektorów danych (bezprzewodowych czytników kodów kreskowych).

    3)  Wdrożenie szczegółowej ewidencji zużycia leków na Oddziałach Szpitala na poszczególnych pacjentów i przypisanie kosztów leków dla poszczególnych pacjentów z wykorzystaniem etykiet z kodami kreskowymi i czytników kodów kreskowych.

    4)  Automatyczna identyfikacja w systemie Eskulap: pacjenta, lekarza zlecającego, środka farmakologicznego i wyrobu medycznego oraz pielęgniarki wykonującej za pomocą kodów kreskowych.

    5) Optymalizacja pracy apteki szpitalnej poprzez wdrożenie elektronicznej wymiany danych pomiędzy dostawcami leków a apteką szpitalną - faktury w formie elektronicznej. Przystosowanie systemu Eskulap-Apteka do automatycznego importu faktur za zakupy leków w formie elektronicznej. Skonfigurowanie w systemie Eskulap importu faktur od dostawców w formie elektronicznej dla podanych przez Zamawiającego Dostawców. Eliminacja konieczności czasochłonnego ręcznego rejestrowania faktur w systemie Eskulap-Apteka.

    6) Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie zamawiającego dla pracowników Szpitala – z zagadnień związanych z procesem elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie gospodarki środkami medycznymi w systemie Eskulap.

    7)  Odbiór wdrożenia nastąpi po pełnym przetestowaniu w praktyce uruchomionego rozwiązania przez użytkowników systemów Eskulap w zakresie objętym przedmiotem wdrożenia. W czasie wdrożenia Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i błędy dot. pracy uruchamianego rozwiązania. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich zgłoszonych problemów związanych z pracą we wdrażanym rozwiązaniu w okresie testowego uruchomienia. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie zostaną usunięte w czasie testowego uruchomienia systemu wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego problemy, to odbiór projektu nastąpi dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego problemów związanych z pracą wdrażanego rozwiązania.
Pakiet nr 2

I. Wdrożenie integracji między medycznym systemem informatycznym (HIS) ESKULAP a Radiologicznym systemem informatycznym (RIS) CHAZON
Niezbędna funkcjonalność (minimum):


 1. Integracja systemu HIS (Eskulap) z systemem RIS (Chazon) poprzez zastosowanie protokołu HL7.

 2. Dostarczenie, skonfigurowanie i wdrożenie modułu ‘Diagnostyka Obrazowa’ systemu Eskulap w zakresie Rejestracji na badania w Zakładzie Radiologii.

 3. Skonfigurowanie i wdrożenie modułu ‘Ruch chorych’ systemu Eskulap w Zakładzie Radiologii w zakresie ewidencjonowania danych niezbędnych dla celów rozliczenia pracy tej Jednostki Szpitala zarówno dla NFZ jak i dla celów rozliczeń z pozostałymi kontrahentami (zewnętrznymi Jednostkami zlecającymi badania w Zakładzie Radiologii Szpitala MSWiA w Łodzi).

 4. Dostarczenie raportów dla modułu ‘Diagnostyka obrazowa’ systemu HIS (Eskulap) wspomagających proces rozliczania pracy Zakładu Radiologii, równoważnych układem
  i zakresem danych raportom dostępnym w systemie Chazon (PIXEL).

 5. Rejestracja pacjentów musi być wykonywana po stronie systemu Eskulap.

 6. Wszystkie skierowania mają być rejestrowane w systemie Eskulap.

 7. Ewidencja danych rozliczeniowych ma być wykonywana po stronie systemu Eskulap.

 8. Realizacja skierowań ma być dokonywana w systemie Chazon.

 9. System Chazon zasila system Eskulap danymi wyników wykonanych badań.

 10. Zlecenia na badania radiologiczne wystawiane systemie Eskulap mogą zawierać więcej niż jedno badanie.

 11. Zlecenia widoczne w systemie Chazon będą widziane jako pojedyncze badanie.

 12. Każda pozycja skierowania z systemu HIS trafia do systemu RIS jako osobne skierowanie (osobny komunikat HL7).

 13. System HIS musi mieć możliwość anulowania a także modyfikowania skierowania wysłanego do RIS.

 14. System RIS odsyła do systemu HIS informacje o zaplanowanej dacie badania.

 15. System RIS zapisuje dane pacjenta kierowanego na badania przez HIS na podstawie komunikatu skierowania.

 16. System HIS wysyła informację do systemu RIS o zmianie danych pacjenta kierowanego na badania oraz informacje o scaleniu pacjentów.

 17. RIS przesyła oddzielny komunikat opisu badania dla każdej pozycji skierowania HIS.

 18. HIS zamyka skierowanie na podstawie informacji
  o statusach wszystkich pozycji skierowania (komunikatów z opisem lub anulowaniem badań).

 19. RIS może przesyłać komunikaty ze zmiana opisu lub anulowaniem opisu zamkniętego skierowania.

 20. Skonfigurowanie cennika badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 21. HIS uzupełnia na bieżąco w swojej bazie danych dane lekarzy opisujących i pracowników technicznych na podstawie komunikatów z opisem badań przesłanych z RIS.

 22. RIS uzupełnia na bieżąco w swojej bazie danych dane jednostek kierujących i lekarzy kierujących na podstawie komunikatów skierowań przesłanych z systemu HIS.

 23. Normatywny (średni) czas wykonania badania - musi być możliwość zdefiniowania średniego czasu wykonania badania z dokładnością do każdej z procedur (pozycji cennika Zakładu Radiologii) realizowanych w Zakładzie Radiologii a nie tylko do poszczególnych gabinetów (czas wykonania różnych badań diametralnie się różni) - (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 24. Cenniki – możliwość dodania kilku cen wykonania tej samej procedury dla różnych zewnętrznych Jednostek Kierujących. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 25. Cenniki – muszą być zdefiniowane daty obowiązywania cenników (od – do) (konieczny komunikat ostrzegający użytkownika o zbliżaniu się terminu końca ważności jego obowiązywania). (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 26. Podczas rejestracji pacjenta na badanie powinna być najpierw do wyboru Jednostka Kierująca a dopiero potem lekarza przypisany do tej Jednostki. Wybranie Jednostki Kierującej zawęża listę lekarzy kierujących do tych, którzy są przypisani pod tą Jednostką. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 27. Przycisk wywołujący na Formularzu Rejestracji Pacjenta Plan pracy – powiększony i bardziej widoczny. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 28. Podczas rejestracji możliwość dodania do katalogu Jednostek i Lekarzy kierujących nowych Jednostek
  i nowych Lekarzy (bez wychodzenia z procesu rejestracji pacjenta). (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 29. Uporządkowanie (scalenie) zdublowanych Jednostek kierujących i lekarzy kierujących w systemie Eskulap. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 30. Na liście Jednostek i lekarzy kierujących musi być możliwość wyszukiwania po odpowiednio nr Umowy
  z NFZ (tylko cześć nr identyfikująca Jednostkę) i Nr prawa wykonywania zawodu. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 31. Wyszukiwanie Jednostek i lekarzy kontekstowo na listach wyboru w całym ciągu znaków. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 32. Kolejność pól na formularzu Rejestracji pacjenta: Jednostka kierująca, Nr Umowy, Lekarz kierujący. (system Eskulap, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 33. Uproszczenie formularza ekranowego ‘Lokalne przyjmowanie skierowań’ ( kod formularza: RTGRSBZ) do niezbędnych pól, powiększenie (zwiększenie czytelności) pól (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 34. Likwidacja (lub ukrycie) niepotrzebnych pól na formularzu ‘Lokalne przyjmowanie skierowań’ ( kod formularza: RTGRSBZ): Nr, Pracownia, Typ wizyty, Godz., Płatnik, Nr Umowy Pracowni z Płatnikiem, Cennik, Nr pacjenta w Pracowni (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 35. Pole ‘Data badania’ na formularzu ‘Lokalne przyjmowanie skierowań’ ( kod formularza: RTGRSBZ) tylko do podglądu a nie do edycji – zarejestrowanie pacjenta wymaga wejścia w Kalendarz (przycisk ‘Plan pracy’) (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 36. Dopasowanie wielkości elementów interfejsu użytkownika na Formularzach do rozdzielczości nowoczesnych monitorów LCD (min. 1024x768 pikseli). (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 37. Likwidacja zbędnych zakładek na formularzu ‘Lokalne przyjmowanie skierowań’ ( kod formularza: RTGRSBZ) – wszystkie informacje mają być na jednym ekranie. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 38. Dodatkowe pole typu ‘Uwagi’ na formularzu ‘Lokalne przyjmowanie skierowań’ umożliwiające zaewidencjonowanie dodatkowych informacji pomocnych pracownikom Zakładu Radiologii. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej)

 39. Czas trwania badania zdefiniowany w harmonogramie musi być możliwy do modyfikacji przez Rejestratora
  z poziomu terminarza (Planu pracy), (np. konieczność „wciśnięcia” dodatkowego badania do zapełnionej już kolejki). (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej, Rejestracja pacjenta w terminarzu).

 40. Możliwość przesuwania zarejestrowanych badań pomiędzy dniami. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej, Rejestracja pacjenta w terminarzu).

 41. Podczas rejestracji badania musi istnieć możliwość modyfikacji proponowanej wg harmonogramu planu pracy czasu wykonania badania. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej, Rejestracja pacjenta w terminarzu).

 42. Zarejestrowane skierowanie musi być opatrzone nr wg formatu: kolejny nr badania w danym miesiącu, numer miesiąca i rok badania. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 43. Możliwość modyfikacji wyznaczonego i/ lub zarejestrowanego już badania w zakresie min. Pracowni
  i rodzaju badania. Możliwość modyfikacji powyższych danych musi być zarówno po stronie modułu Rejestracja RTG Eskulapa i po stronie systemu PIXEL.

 44. W terminarzu wymagane dla każdego zajętego terminu min. informacje: Imię i Nazwisko pacjenta, Rodzaj badania, Jednostka kierująca, lekarzu kierujący (wszystkie te dane widoczne jednocześnie na formatce). (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 45. Możliwość wejścia w podgląd i edycję karty głównej pacjenta z poziomu Terminarza. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 46. Możliwość rejestracji pacjenta na bieżącą godzinę (obsługiwanego od ręki poza kolejką – harmonogramem). Musi istnieć możliwość wpisania planowanej daty badania – jako bieżącej nawet w przypadku gdy wg harmonogramu jest ona zajęta. (system ESKULAP, moduł Diagnostyki Obrazowej).

 47. Przeprowadzenie szkolenia w siedzibie zamawiającego dla pracowników Zakładu Radiologii w Szpitalu - z zakresu systemu Eskulap (moduły ‘Diagnostyka obrazowa’, ‘Ruch Chorych’) odpowiedzialnych za rejestrację pacjentów i za ewidencjonowanie danych rozliczeniowych z zakresu przedmiotowego wdrożenia.

 48. Odbiór wdrożenia nastąpi po pełnym przetestowaniu w praktyce uruchomionego rozwiązania przez użytkowników systemów Chazon (RIS) i Eskulap (HIS) w zakresie objętym przedmiotem wdrożenia. W czasie wdrożenia Zamawiający ma prawo zgłaszać uwagi i błędy dot. pracy uruchamianego rozwiązania. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich zgłoszonych problemów związanych z pracą we wdrażanym rozwiązaniu w okresie testowego uruchomienia. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie zostaną usunięte w czasie testowego uruchomienia systemu wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego problemy, to odbiór projektu nastąpi dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego problemów związanych z pracą wdrażanego rozwiązania


Pakiet nr 3
I. Zakup czytników kodów kreskowych z oprzyrządowaniem – 35 szt.

Wymagania dotyczące parametrów czytnika kodów kreskowych:
Nazwa parametru / właściwości urządzenia

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Źródło światła

Dioda laserowa

Sposób połączenia z komputerem

Przewodowy (Nie dopuszcza sie bezprzewodowych rozwiązań)

Kształt promienia

Min 1 linia skanująca

Maksymalna odległość odczytu

Min 40 cm

Prędkość odczytu

Min 100 skanów/sekundę

Pobór prądu

Max 200 mA

Źródło zasilania

Zasilanie z portu komunikacyjnego komputera

Sygnalizacja

Dźwiękowa i optyczna

Waga

Max waga 150g

Dodatkowe informacje

 1. Wytrzymałość na wielokrotne upadki z wysokości min 150 cm

 2. Temperatura pracy w zakresie min od 0°C do 50°C

 3. Dopuszczalna wilgotność otoczenia w zakresie min 5%-95%

Tryb pracy

Ręczny i prezentacyjny (podstawka)

Interfejs

Min. USB

Kontrast kodu

Kontrast kodu min 20%

Odczytywane kody kreskowe


UPC/EAN, UPC/EAN z dodatkami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Cinese 2 of 5

Gwarancja

Min. 24 miesiące Door to Door

Oferowane czytniki kodów kreskowych muszą być przystosowane i w pełni przetestowane do pracy z medycznym systemem informatycznym ESKULAP eksploatowanym w Szpitalu, którego autorem jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań.

 1. Zakup bezprzewodowych czytników kodów kreskowych (kolektorów danych) z oprzyrządowaniem oraz bezprzewodowymi punktami dystrybucyjnymi pozwalającymi na pracę z czytnikami w budynku o max. powierzchni 100m2– 2 szt.

Wymagania dotyczące parametrów bezprzewodowego czytnika kodów kreskowych:Nazwa parametru / właściwości urządzenia

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Pamięć

Min. 128MB DDRAM; 128MB Flash

Wyświetlacz

Min. 2.4" LCD TFT, min. 240 x 320 QVGA, kolorowy, dotykowy

Klawiatura

Min. alfanumeryczna

Sygnalizacja skanowania

Min. dźwiękowa oraz wibracyjna

Skaner kodów kreskowych

Long Range CCD, min. 2048 pixeli

Rozdzielczość

Max. 0.127 mm (5 mil)

Zakres odczytu (DOF)

Min. 600 mm (dla code 39,20 mil, PCS 90%)

Prędkość odczytu

Min. 400 skanów/sek.

Interfejs stacji dok

Min. USB

Komunikacja

Min. Bluetooth min. Class2 (v1.2), Wi-Fi 802.11 min. b

Zasilanie

Min. zasilanie z sieci 230V; 50 Hz, akumulator Li-Polymerowy lub Li-Jonowy

Waga

Max 250g (z baterią)

Wymiary

Dł. 200mm x Szer. 80 x Gr. 40 mm

Temperatura pracy

Min. w zakresie od -10°C do 60°C

Dop. wilgotność otoczenia

Min. w zakresie od 5% do 95% (bez kondensacji)

Akcesoria

Ładowarka, dok komunikacyjny z możliwością ładowania, kabel komunikacyjno-ładujący, uchwyt pistoletowy, ładowarka, etui

Dodatkowe informacje

Bezpieczny upadek z min 1,2m

Odczytywane kody kreskowe

Wszystkie standardowe kody kreskowe handlowe i przemysłowe (Code 128, UCC/EAN-128, UPC-A, EAN/JAN-13, Codabar, Code 39/Code 32, Code 93, Standard/Industrial/Interleaved/Matrix 2 of 5, IATA, Code 11, MSI/Plessey, Telepen, German Postal Code)

Gwarancja

Min. 24 miesiące Door to Door

Oferowane bezprzewodowe czytniki kodów kreskowych (kolektory danych) muszą być przystosowane i w pełni przetestowane do pracy z medycznym systemem informatycznym ESKULAP eksploatowanym w Szpitalu, którego autorem jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań.

 1. Zakup drukarek etykiet termotransferowych z wyposażeniem – 10 szt.

Wymagania dotyczące parametrów drukarek etykiet termotransferowych:Nazwa parametru / właściwości urządzenia

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Technologia druku

Termotransferowa i termiczna

Drukowanie

 1. Rozdzielczość min 200 dpi

 2. Prędkość druku min 120 mm/s

 3. Max szerokość etykiety min 100mm

 4. Min szerokość etykiety max 20mm

 5. Max długość etykiety min 900 mm

Języki programowania

EPL, ZPL, EPL2, ZPL2

Pamięć

min 8 MB

Procesor

32 bitowy

Interfejs

USB; współpraca z systemem Windows

Drukowane kody kreskowe

Kody 1D: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 128, EAN-13, EAN-14 (ZPL), GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 z 5 (ZPL), Interleaved 2 z 5, ISBT-128 (ZPL), Japanese Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 z 5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E, UPC i rozszerzenia 2- lub 5-cyfrowe EAN (ZPL)
Kody 2D: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code 

Zasilacz

Min. zasilanie z sieci 230V; 50 Hz

Akcesoria

W komplecie do każdej drukarki musi się znajdować 20000 szt. etykiet termicznych o rozmiarach 32 x 25 mm

Taśma (kalka) do druku etykiet termotransferowych w ilości umożliwiającej wydruk min. 20000 etykiet dla każdej z drukarek.Gwarancja

Min. 24 miesiące Door to Door

Oferowane drukarki etykiet termotransferowych muszą być przystosowane do pracy z medycznym systemem informatycznym ESKULAP eksploatowanym w Szpitalu, którego autorem jest Politechnika Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań.


UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Pakiety nr 1 i 2 stanowią całość zamówienia i należy traktować je łącznie.

Pakiet nr 3 - to odrębna część zamówienia.


IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Pakiet nr 1 i 3 - 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

Pakiet nr 2 - 2 miesiące od daty podpisania umowy.V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

  2. Posiadają wiedzę i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym

zakresie

  1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
   Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
   Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1.1-1.4 winien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie.


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek powinien spełniać każdy z wykonawców oddzielnie.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca musi spełniać wymagania określone przez zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Ocena spełniania w/w warunków nastąpi w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

VI. WYKAZ OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3 do specyfikacji),

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa powyżej składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem prze wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji :

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5)

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

3. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.


C. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć
Aktualna autoryzacja producenta oprogramowania uprawniająca do świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy.

Oświadczenie o dysponowaniu serwisem o funkcjonalności opisanej poniżej oraz dane. • wysyłanie zgłoszeń serwisowych błędów oraz konsultacji z zakresu oprogramowania aplikacyjnego,

 • publikowanie na bieżąco wszystkich informacji o nowych aktualizacjach systemu, ważnych komunikatach i automatyczne wysyłanie tych informacji na podane przez zamawiającego skrzynki e-mailowe wybranych pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za obsługę umowy po stronie zamawiającego

 • serwis http lub serwer ftp, na którym zamieszczane są wszelkie uaktualnienia oprogramowania aplikacyjnego w zakresie adekwatnym do zakresu tego oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego oraz instrukcje dla użytkowników,VII.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW


  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

  3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania.

  4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający prosi o przedstawianie zapytań do przetargu dodatkowo drogą mailową na adres zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl

  5. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez wskazania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej www.zoz-mswia-lodz.pl

  7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnień.

  8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji.

  9. Adres do korespondencji:

ZOZ MSWiA w Łodzi

ul. Północna 42

91-425 Łódź

Fax: 42 63 41 254


VIII.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA:
Paweł Kołodziejski tel. 42/ 63 41 103 - w zakresie merytorycznym

Edyta Czerwińska, tel. 63-41-270 – w zakresie proceduralnym.
IX.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 1. Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


       X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ FORMA OFERTY
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

 3. Oferta musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

 4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 5. Aktualne pełnomocnictwo dla osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, podpisania oferty musi mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

 7. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji i wchodzących w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub maszynowo .

 8. Dokumenty przygotowane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

 9. Wszystkie zapisane arkusze (kartki) oferty muszą być kolejno ponumerowane.

 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte.

 13. Na ofertę składają się:

 1. Formularz oferty(załącznik nr 1)

 2. Formularz cenowy (załącznik nr 2)

 3. Dokumenty wymienione w pkt VI SIWZ

 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

 5. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom oświadczenie zawierające wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom

14.Zamawiający poprawia w ofercie:

 • oczywiste omyłki pisarskie,

 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego,

 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Pzp.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ZOZ MSWiA w Łodzi 91-425 Łódź,
  ul. Północna 42 Dział Zamówień Publicznych Budynek Administracji piętro I w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 15.09.2011 r. do godz. 10:00


 1. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. W wypadku przesłania oferty decyduje data i godzina doręczenia.

 2. Kopertę należy opisać następująco:

Usługi wdrożeniowe - oferta ”
 1. Na kopercie oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta. Koperty oznaczone ‘ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANE”.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sekcji zamówień publicznych dnia 15.09.2011r. o godz. 1030.

 5. W przypadku dostarczania ofert pocztą / kurierem należy zaznaczyć na liście przewozowym, iż jest to oferta przetargowa – w przypadku braku takiego oznaczenia Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu doręczenia oferty w miejscu innym niż wskazane w specyfikacji.

 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Oferowana przez Wykonawcę cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:

 • wartość towaru i koszt opakowania

 • transport do miejsca przeznaczenia towaru,

 • ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju.

 • wszelkie opłaty pośrednie

 • podatek VAT oraz opłaty celne


Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą : PLN

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
Cena - 100 %

Algorytm oceny ofert:
Cena minimalna

Wp (C) = ------------------------------- x 100 pkt. , gdzie:

Cena oferty badanejCena min.– najniższa łączna wartość brutto spośród wszystkich ocenianych ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale 13.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie nie krótszym niż 5 dni.

W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Nie dotyczy.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Nie dotyczy.

       XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2-4 cytowanej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

3 odrzucenia oferty odwołującego.


       XIX. INFORMACJE DODATKOWE.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu, zawarcia umowy ramowej czy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik Nr 1...........................................

Pieczęć Wykonawcy

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

ul. Północna 42

91-425 Łódź


Pobieranie 400.18 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna