Specyfikacj aPobieranie 81.05 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar81.05 Kb.


Zespół Opieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22

Znak: ZOZ-I-023ZP/ 57 /06 Sucha Beskidzka dnia 02.08.2006r


S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W

Z A M Ó W I E N I A

Dotyczy :


przetargu nieograniczonego

ogłoszonego przez :

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Suchej Beskidzkiej

na: dostawę odczynników laboratoryjnych do aparatu

Cell Dyn 1700 CS firmy Abbott

CPV - 244200004Składanie ofert częściowych spowoduje odrzucenie oferty. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
 1. Do postępowania przetargowego mają zastosowanie przepisy Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177- Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

 2. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 3. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiający będzie jednakowo traktował wszystkie pomioty ubiegające się o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, wg reguł dotyczących jawności postępowania
  i dokumentowaniu czynności w formie pisemnej.

 4. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostępniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiającego, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", piętro S-1, pok. 021 ,za zaliczeniem pocztowym oraz na stronie internetowej www.zozsuchabeskidzka.pl.

 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i dołączonym do niego formularzem asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2)

 7. Do oferty musi być dołączony podpisany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 oraz inne wymagane w SIWZ dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. W przypadku gdy oferent , jako załączniki do oferty dołączy kserokopie jakiegoś dokumentu , która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości , co do jej prawdziwości w inny sposób , może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

 8. Oferent przedstawia ofertę zgodnie z wymogami SIWZ. Oferta wariantowa nie będzie brana pod uwagę lecz zostanie odrzucona wraz z ofertą podstawową.

 9. Oferta winna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającemu usunięciu bez pozostawiania śladów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane kolejnymi numerami stron i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

 10. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie miejsca, w których oferent naniósł poprawki muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Nie jest uważane za poprawkę ręczne wypełnienie lub przekreślenie przez oferenta miejsc w tekście oferty , jeżeli z konstrukcji danego formularza wynika ,że zamawiający dopuścił taką możliwość.

 11. Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Oferent zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części.

 12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem ,że zamawiający otrzyma na ten temat pisemne oświadczenie przed terminem składania ofert w zamkniętej kopercie oznaczonej określeniem ‘zmiana” lub ‘wycofanie” . Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w ofercie po terminie składania ofert.

 13. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pakiety, natomiast nie dopuszcza

się składania ofert częściowych w obrębie pakietu.

 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej danymi oferenta oraz napisem :


Przetarg znak ZOZ-I-023ZP/ 57 /06

Oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych do aparatu Cell Dyn 1700CS

Ilość stron ( określić ile stron znajduje się w kopercie )


II. WYMAGANIA WSTĘPNE STAWIANE DOSTAWCOM.
1.Warunki techniczno-ekonomiczne ( zgodnie z art.22 ustawy ) :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ważną, nie podlegającą odrzuceniu ofertę, sporządzoną na załączonym formularzu ofertowym Nr 1 do niniejszej specyfikacji, zgodną z określonym przedmiotem zamówienia oraz innymi informacjami uściślającymi warunki wykonania zamówienia (roz. IV – Określenie przedmiotu zamówienia) 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Do poświadczenia:

-aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

-koncesją zezwoleniem lub licencją jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjecie działalności gospodarczej z zakresie objętym zamówieniem publicznym.

Jeżeli przepisy nie wymagają w/w dokumentów należy złożyć stosowne

oświadczenie;


 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia;

Do poświadczenia oświadczeniem.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

Do poświadczenia :

 • Informacją banku , w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy , potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wysokości 50% wartości złożonej oferty przetargowej, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Warunki podstawowe ( art.24 ustawy)


 1. wszystkie zamówienia publiczne w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania dostawca wykonał z należytą starannością, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Do potwierdzenia referencjami – minimum 3.

B) w stosunku do dostawcy nie otwarto likwidacji , ani też nie została ogłoszona upadłość, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłegoDo potwierdzenia oświadczeniem

C) dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdro­wotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni prze­widziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko­nania decyzji właściwego organu;Do poświadczenia aktualnymi zaświadczeniami właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającymi odpowiednio ,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 1. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-9 – Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Do potwierdzenia wypisem z KRK.


 1. Dostawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.44)

Do potwierdzenia oświadczeniem.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu

w niewłaściwej formie np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie, spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA !


Oferta jest WAŻNA, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania określone w p. I, II,


III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWIĄZKÓW DOSTAWCY.
1.Określenie przedmiotu zamówienia.

Odczynniki firmowe do aparatu Cell Dyn 1700CS firmy Abbott, określone w załączniku nr 2.Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynniki są odczynnikami firmowymi do aparatu Cell Dyn 1700CS.
2. Wielkość i struktura zamówienia.

Określona w załączniku nr 2 (Ilość szacunkowa określona w skali 12 miesięcy).


3. Wymagane świadectwa

3.1. Atesty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski dołączone do oferty.

3.2. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych przy dostawie tych substancji.
4. Okres ważności odczynników minimum 1 rok od daty dostawy.
5.Sposób i termin dostawy.

5.1 Dostawa odczynników powinna być realizowana w zależności od potrzeb

Zamawiającego (wielkość i rodzaj asortymentu Zamawiający określi każdorazowo)

5.2 Termin dostawy- do 7 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia (fax)

6.Cena oferty.

6.1 Cena oferty ma zawierać koszty :

- koszty transportu krajowego i zagranicznego

- ubezpieczenie towaru w kraju i zagranicą

- należności celnych ( cło, podatek graniczny )6.2 Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma być w złotych polskich.
7.Do obowiązków Dostawcy należy.

7.1 Dostarczenie w/w asortymentu do magazynu Zamawiającego.

7.2 Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia.

 • Ulotki w języku polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

7.3 Ceny określone w ofercie przetargowej będą stałe przez okres trwania umowy.
8. Jakość towaru i gwarancja

 1. dostawa gwarantuje, że dostarczony przez niego towar jest wolny od wad.

 2. w przypadku wadliwej partii towaru Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę , a ten dokona wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy. W przeciwnym wypadku razie towar zostanie zwrócony bez dokonania zapłaty.

 3. Dostawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie posiadał okres przydatności minimum 1 rok /dotyczy każdej dostawy/
 1. Okres trwania umowy

12 miesięcy


 1. Sposób wyliczenia ceny oferty:

Wartość poszczególnych pozycji w pakietach stanowi iloczyn ceny jednostkowej i ilości. Natomiast wartość całego pakietu stanowi sumę wartości poszczególnych pozycji w pakiecie.
UWAGA !

Jeśli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w p. I, II, III, oferta jest odrzucona bez dalszej oceny.

I V. ZASADY OCENY OFERT.1.Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

Kryteria oceny

Ranga

Sposób oceny


Cena90%

wg wzoruKoszt kredytowania10%

Wg kredytu

2.Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilość członków komisji x Ranga

Ck


Wszelkie upusty i rabaty będą odliczone od wartości końcowej oferty

gdzie : Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia

Ck - cena proponowana przez danego oferenta

C - ilość punktów uzyskanych przez oferenta

 1. Koszt kredytowania

Najkrótszy termin płatności może wynosić 30 dni. Jest to termin, przy którym oferent nie może naliczać kosztów kredytowania, a oferta w tym kryterium będzie oceniona na 0 punktów.

Jeżeli Oferent zaoferuje dłuższy termin niż 30 dni, wówczas za ten okres może naliczyć procentowo w stosunku rocznym koszt kredytowania.

Koszt kredytowania będzie oceniany jako wypadkowa dwóch kryteriów: • ilości dni 70%,

 • kosztu kredytu 30%.

Ilość dni po odliczeniu 30 dni oceniana będzie wg wzoru:
Ilość dni zapłaty 70%: Tk x 100 ptk. = T x70%

Tn

gdzie : Tn – najdłuższy termin zapłaty

Tk – termin proponowana przez danego oferenta

T - ilość punktów uzyskanych przez oferenta

kosztu kredytu 30%:

Jeżeli przy terminie zapłaty dłuższym niż 30 dni koszt kredytu będzie określony jako „0”, wówczas oferta otrzyma w tej części 100 punktów , natomiast jeśli koszt kredytu będzie = lub
Kn x 100 ptk. = TK x30%

Kk


gdzie : Kn – najniższa stopa procentowa

Kk – stopa procentowa proponowana przez danego oferenta

K - ilość punktów uzyskanych przez oferenta.
Ocena w kryterium „koszt kredytowania „będzie sumą punktów uzyskanych za ilość dni zapłaty i koszt kredytu pomnożoną przez liczbę członków komisji i rangę 10%.
Jeżeli w ofercie będzie określony koszt kredytu, Oferent wystawiając fakturę za towar będzie miał obowiązek wyspecyfikowania każdorazowo na fakturze kwoty należności za towar i koszt kredytu.

Ocena końcowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie 1.

3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta :

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie

Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.Nr 19 poz.177

z późniejszymi zmianami)-

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.


V. WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY.
Projekt umowy – załącznik nr 3
VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.


 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w pkt. I niniejszej Specyfikacji należy złożyć do dnia 04.09.2006r.do godz. 1000 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22

 2. Celem dokonania zmian bądź poprawek - oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwarcia.


VII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ , sposobu przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania na piśmie. Zmawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem , że zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przesłana uczestnikom postępowania , którzy zwrócili się o SIWZ, bez wskazania źródła zapytania.

Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upoważnieni są :
1. mgr inż.Monika Kubasiak

2. Sabina Steczek faks (033) 872-31-11 w godz.900-1300

3. Jacek Jędrzejczyk

Wszelką korespondencję dotyczącą w/w postępowania należy kierować do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700-1445Zamawiający dopuszcza tylko pisemną formę porozumiewania się.
VIII. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ .

O każdej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert .

W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania- oferenta i zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.


IX. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY.
Dostawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od dnia , w którym upływa termin składania ofert.
X. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT.


 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, sala konferencyjna blok "C" pierwsze piętro w dniu 04.09.2006r.o godzinie 1100

 2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ.


XI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę , jaką

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich oferentów przekaże uczestnikom postępowania przetargowego informacje dotyczące:

 • nazwy oferenta

 • przedmiotu oferty

 • ceny oferty

 1. Informacje , o których mowa w pkt. 2 doręczone zostaną oferentom , którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek.

 2. Oferty , opinie biegłych , oświadczenia , zawiadomienia , wnioski i inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

 3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny , z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez oferenta , że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania , z tym , że oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 1. Zamawiający po rozstrzygnięciu wyników przetargu przekaże wszystkim oferentom:

- nazwę i siedzibę firmy, której ofertę uznano za najkorzystniejszą

- cenę wybranej oferty
 1. Wszyscy oferenci będą informowani o :

- złożonych protestach oraz ich rozstrzygnięciach

- zmianach terminu przetargu

- unieważnieniu przetargu
 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez dostawców (wykonawców) wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert oraz w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w SIWZ.
 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (zgodnie z art. 88 ustawy). 1. O odrzuceniu oferty bądź wykluczeniu z postępowania Oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani.
 1. Umowa z dostawcą którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.


XII. PRAWO OFERENTÓW DO PROTESTÓW.
Szczegóły dotyczące protestów i odwołań określa Dział VI Rozdział II Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U.Nr 19 poz.177) z późniejszymi zmianami.

..................................................

(data i podpis zatwierdzającego)

F

PIERWSZA STRONA OFERTY


- WZÓR -
ormularz ofertowy
OFERTA

Na

Dostawę odczynników________________________________________________________________________________________________________________________________

(Nazwa oferenta)

________________________ _____________________ __________________ ___________________

NIP REGON TEL FAKS

____________________________ ____________________________

POWIAT WOJEWÓDZTWOwzór

Oferowane pakiety:

(Streszczenie oferty)

Wartość netto

Wartość brutto

Warunki płatności (przelew) 30 dni bez kredytowania (wymagalne)

Warunki kredytowania ponad 30 dni:

Ilość dni……………………

Koszt kredytu……………%
______________________

Czytelny podpis oferenta


* formularz należy zamieścić jako pierwszą stronę oferty przetargowej, drugą stronę oferty winien stanowić spis treści (oferty) wraz z ponumerowanymi stronami.
wzór

DRUGA

STRONA OFERTY


-WZÓR-


SPIS TREŚCI OFERTY

Dokument wymagane w SIWZ Strona

 1. Oświadczenia .....

 2. Dokumenty: .....

 1. ZUS .....

 2. Urząd Skarbowy .....

 3. KRS .....

 1. Opinia banku .....

 2. Itd. .....

Oferta zawiera stron: ______________
Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym
_________________________________ _______________ ______________

Nazwisko i Imię telefon faks


___________________

Podpis osoby reprezentującej firmę

Uwaga wszelkie odstępstwa oferenta (niezgodności stanu faktycznego oferty ze złożonym spisem treści skutkuje odrzuceniem oferty.


Załącznik Nr 3

UMOWA /06

W dniu ________r. pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z siedzibą 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22,

NIP :552-12-74-352 KRS: 0000079161

reprezentowanym przez:
mgr Janusz Baczewski - Z-ca Dyrektora ZOZ Sucha Beskidzka
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym
a Firmą ________________________________________________________________, z siedzibą ___-____ _______________________________________________________

NIP:___________________ KRS –____________________________

reprezentowaną przez:
____________________________ - __________________________

____________________________ - __________________________


zwanym dalej „Dostawcą

w wyniku postępowania przetargowego ZOZ-I-023ZP/57/06 została zawarta umowa o następującej treści:


§ 1

PRZEDMIOT UMOWY


 1. Na podstawie złożonej oferty przetargowej Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży odczynników.

 2. Szczegółowy rodzaj- asortyment i ceny jednostkowe brutto określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część umowy.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY


Strony uzgadniają wartość umowy brutto: .......................... zł

(........................................................................................)

słownie


 1. W cenach jednostkowych zawierają się koszty związane z dostawą odczynników loco magazyn Zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenia, przesyłka itp.)

 2. Strony ustalają, że ceny jednostkowe w Załączniku nr 1 do umowy, obowiązują przez cały okres trwania umowy .

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI


 1. Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Dostawcy, po zrealizowaniu dostawy, w terminie …….. dni od daty wystawienia faktury przez Dostawcę.

 2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności za dostarczony towar Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności.

 3. Zamawiający przystąpi do negocjacji na wezwanie Dostawcy niezwłocznie , nie później niż w terminie 3 dni od daty wezwania.

 4. Z przebiegu negocjacji (także ustaleń telefonicznych) sporządzony jest protokół, odzwierciedlający w formie pisemnej wynik przeprowadzonych negocjacji.

Protokół ten musi być podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunków postępowania negocjacyjnego.

 1. Dostawca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czekać na otrzymanie protokołu, może od razu wstrzymać dostawy. Musi jednak podpisać protokół negocjacyjny i odesłać jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postępowania negocjacyjnego także w formie telefonicznej uprawnia Wykonawcę do wstrzymania dostarczanego towaru.

 2. Dostawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości i na warunkach określonych w ustawie z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.03.139.1223 ze zm.)

§ 4

WARUNKI I TERMIN DOSTAWY


 1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na podstawie składanych zamówień w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar transportem własnym lub firmą kurierską na swój koszt i ryzyko do jednostki zamawiającego, (od poniedziałku do piątku) w godzinie 8.00 do 14.00.

 3. W przypadku dostarczenia przez Dostawcę preparatów o terminie ważności krótszym, niż 12 miesięcy lub połowie okresu ważności, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Dostawcy.

 4. Dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:

 • ulotki w języku polskim, zawierającą, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,

 • instrukcji w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania odczynników.

 1. Dostawca gwarantuje , że przedmiot umowy jest wolny od wad.

 2. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiający zawiadomi na piśmie lub telefonicznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

 3. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Dostawcę, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.

 4. Dostarczenie nowego przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Dostawcy.

 5. W razie niedotrzymania przez Zamawiającego terminu złożenia ewentualnej reklamacji Zamawiający traci wszelkie roszczenia z tytułu wad fizycznych (w tym jakościowych) , braków ilościowych lub terminów ważności , chyba ,że ujawnią się takie wady lub braki , których Zamawiający nie mógł stwierdzić w toku zwykłych oględzin dostarczonego towaru.

§ 5

KARY UMOWNE


 1. Dostawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

 1. 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki

realizacji przedmiotu umowy , jeżeli niezrealizowanie części umowy nastąpiło z

winy Dostawcy 1. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w przypadku niewykonania umowy z winy dostawcy

 1. W przypadku gdy wartość szkody przewyższa wartość kary umownej Zamawiający

ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

 • Nieterminową 3-krotną realizacją dostaw , przekraczającą łącznie 7 dni w okresie realizacji umowy

 • Podwyższenia cen jednostkowych przez Dostawcę .

§ 7


Dostawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. , ustawa z 12.06.2003r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych


§ 9

 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30.09.2007r.

 2. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za obopólną zgodą.

 3. Umowa wygasa w terminie określonym w ust. 1 bez względu na realizację umowy.

 4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 60 dniowego terminu wypowiedzenia, w tym okresie Dostawca nie będzie zobowiązany do realizacji Zamówień przekraczających średni stan zakupionych miesięcznie towarów , liczony z okresu obowiązywania umowy.

§ 10

Wszelkie spory pomiędzy stronami mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.


§ 11

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.Wykaz załączników do umowy:

 • Załącznik nr 1 formularz asortymentowo – cenowy.

Dostawca: Zamawiający:
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna