Specyfikacja istotnych


Miejsce i termin składania ofertPobieranie 375.3 Kb.
Strona2/5
Data05.05.2016
Rozmiar375.3 Kb.
1   2   3   4   5

Miejsce i termin składania ofert.

  1. Ofertę należy złożyć Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 11/13, 67-100 Nowa Sól, sekretariat - I piętro - pok. nr 11 lub przesłać na adres zamawiającego w terminie do dnia 21 lutego 2013r. do godziny 12:00.

  2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej złożenia w siedzibie zamawiającego Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę.

  3. Zaleca się, aby oferta została złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „system łączności” oraz „NIE OTWIERAĆ przed 21.02.2013r. godz. 12:15” – z oznaczeniem wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

  4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

  5. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  6. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
  1. Otwarcie ofert nastąpi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
   w Nowej Soli, (sala dowódczo-sztabowa) parter - pok. nr 4 w dniu 21 lutego 2013r. o godz. 12:15.

  2. Otwarcie ofert jest jawne. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele wykonawców.

  3. W części jawnej postępowania przetargowego, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  4. Po otwarciu kopert zamawiający ogłosi nazwę i adresy firmy, której oferta jest otwierana, a także informację dotyczącą ceny zawartej w ofercie.
 1. Badanie i ocena ofert.
  1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  3. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  4. Zamawiający odrzuca ofertę (zgodnie z art. 89 ustawy Pzp) jeżeli:

 1. jest niezgodna z ustawą,

 2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  z zastrzeżeniem zawartym w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia

 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

 7. w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty,

 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Ogłoszenia wyników postępowania przetargowego.
  1. Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty.

  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom

 2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa powyżej w pkt 17.2 lit. a, na stronie internetowej www.strazns.webd.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  1. Zamawiający niezwłocznie doręczy wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze jego oferty oraz miejscu i terminie zawarcia umowy.

  2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  3. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zobowiązani są oni do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę zawierającą, co najmniej:

   1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

   2. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady,

   3. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

   4. wskazanie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania wykonawców składających ofertę wspólną. 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Udostępnienie dokumentacji postępowania.
  1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu przez zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

  2. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie.
   W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania.

  3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

  4.  Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

  5. Udostępnienie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie wg następujących zasad:

 1. zainteresowany, zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub/i załączników do protokołu (np. ofert),

 2. zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być wykonawcy udostępnione,

 3. zamawiający ustali sposób udostępnienie, o czym poinformuje zainteresowanego w pisemnym zawiadomieniu.

  1. Zamawiający umożliwi kopiowanie protokołu i załączników do protokołu odpłatnie, cena za 1 stronę ustala się na 0,30 zł.

  2. Udostępnianie protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej (wyciąg).
  1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 2. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

  4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 21.7 i 21.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  8. Pozostałe prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Pzp.

Rozdział II

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):


32.23.60.00-6 Radiotelefony

30.23.00.00-0 Sprzęt związany z komputerami

48.82.00.00-2 Serwery

72.00.00.00-5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
     1. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Niniejszy opis zawiera założenia funkcjonalno - użytkowe dla dostawy urządzeń
   i oprogramowania na potrzeby rozbudowy i modernizacji istniejącego systemu łączności dyspozytorskiej zwanego w dalszej części „systemem” znajdującego się w aktualnej siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli przy ulicy Gen. Grota Roweckiego 11.

  2. System należy wykonać w nowym obiekcie Komendy Powiatowej PSP zlokalizowanym przy ulicy Staszica w Nowej Soli – do rozbudowy i modernizacji systemu należy wykorzystać istniejące elementy infrastruktury teleinformatycznej w nowym obiekcie w postaci okablowania, automatyki bram, paneli alarmowych DWA, oświetlenia alarmowego i awaryjnego, rozgłośni radiowej, monitoringu, zasilania gwarantowanego dla urządzeń komputerowych.

  3. W celu rozbudowy i modernizacji systemu należy zdemontować, przewieźć, zamontować i uruchomić elementy istniejącego systemu wskazane w pkt. 1.4 oraz dostarczyć, zainstalować i uruchomić nowe elementy systemu wskazane
   w pkt. 1.7 we wskazanych pomieszczeniach - obiektach tj.:

   • na wieży antenowej H-25m,

   • w pomieszczeniu radiowym - nr 1.41,

   • w pomieszczeniu stanowisku kierowania - nr 1.30,

   • w pomieszczeniu serwerowni - nr 2.12,

   • w ciągu komunikacyjnym korytarza JRG na I piętrze - nr 2.23,

   • w pomieszczeniu hali garażowej w osi 14 - nr 1.42.

Rzut pomieszczeń zawierających ich numerację stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  1. Do rozbudowy i modernizacji należy wykorzystać istniejące elementy systemu łączności radiowej wraz z oprogramowaniem oraz łączności przewodowej.
   W skład wskazanych elementów systemu wchodzą:

  • panel dotykowy cyfrowej konsoli dyspozytorskiej z oprogramowaniem IPCom na bazie komputera Wind Top AE 1920 (procesor Intel ATON, RAM DDR3, HDD 320 GB, układ graficzny Intel GMA 3150 i karta dźwiękowa, wejście USB – 3 szt. oraz RJ-45 LAN 1 szt., zintegrowany z dotykową matrycą
   o przekątnej 18.5 cala i rozdzielczości 1366x768, oprogramowanie Windows 7 - obsługujące procesory wielordzeniowe 64-bitowe, nagrywarka DVD-RW, klawiatura, mysz) z oprogramowaniem IPCom wraz z modułem audio/PTT wyposażonym w dwa głośniki, mikrofon i dwa przyciski do nadawania – 2 kpl;

  • sterownik radiowy IPCom RS 232 umożliwiającego sterowanie dwoma radiotelefonami z licencją programową umożliwiającą pracę dla kanału powiatowego i przemiennika powiatowego o niżej wymienionych parametrach
   1 szt.:
Parametry__Wartość'>Parametry

Wartość

Typ obudowy

RACK 19”

Wysokość obudowy

1 U

Zasilanie

12 V bezpośrednio z systemu zasilania radiotelefonów,

Cechy budowy

chłodzone pasywnie, bez elementów ruchomych

Rodzaj procesora

500 MHz, energooszczędny, chłodzony pasywnie

Pamięć RAM

512 MB

Pamięć masowa

1 GB typu Flash, z możliwością rozszerzenia

System operacyjny

UNIX

Zarządzanie

przez SSH oraz oprogramowanie administracyjne i nadzór przez SNMP

Porty I/O

3 porty RS 232

16 programowanych portów I/O (8 wejść


i 8 wyjść logicznych)

2 dupleksowe porty audio

2 gniazda USB

2 gniazda Ethernet1 gniazdo zasilające

Sterowanie radiotelefonami

sterowanie dwoma radiotelefonami typu Motorola bez pośrednictwa dodatkowych interfejsów

Sterowanie radiowęzłem

jednokanałowe

Funkcjonalność dodatkowa

zdalne programowanie podłączonego do niego radiotelefonu. Dotyczy to radiotelefonów, które programuje się przez łącze szeregowe RS-232

Gwarancja

serwis gwarancyjny dla urządzenia świadczony jest przez podmiot posiadający autoryzację serwisową producenta urządzenia.

 • analogowa radiowa konsola dyspozytorska UNIKOM 22 sterująca radiotelefonami w różnych konfiguracjach, współpracująca z systemem łączności Multikom 1, obsługując do czterech ścieżek audio, wyposażona
  w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, układ klawiszy, mikrofon, słuchawkę, podstawowe właściwości: koder/dekoder wyboru selektywnego, koder/dekoder PL tonów (CTCSS, DCS, invert DCS), koder/dekoder, DTMF zabudowany skaner, przełączanie 255 kanałów, interkom, wewnętrzny squelch – 2 szt.;

 • monitor komputerowy LCD 22” (matryca 16:9, maks. rozdz. 1920x 1080 pikseli, kontrast 1000:1) – 4 szt.;

 • zestaw komputerowy XTECH W7P (program operacyjny Windows 7 Professional PL 1PK DVD 64-bit, płyta główna ASUS P8Z77-V S1155 4DDR3 Wifi/USB3/GLAN ATX, procesor Intel Core i7 3,1GHz, pamięć DDR3 8GB (2x4GB), dysk twardy WD Greek 3,5” 2TB SATA 600, karta grafiki Radon HD6570 Silent, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą, nagrywarka DVD-RW, klawiatura + mysz MK 330, obudowa DB-02B-B-350 Mini Tower, zasilacz StealthXStream 2 500W, głośniki 2.0) – 1 kpl;

 • zestaw komputerowy XTECH (program operacyjny Windows XP Professional wersja 2002; procesor Intel Corel 2CPU 2,13 GHz, dysk HDD 170 GB, karta grafiki RADEON X300/X550/X1050, karta dźwiękowa zintegrowana z płytą, nagrywarka DVD-RW, klawiatura, mysz, głośniki Creative) – 1 kpl;

 • szafa serwerowa instalacyjna RACK 19” Rittal DK 7068, 42U 600x1000
  z drzwiami przeszklonymi wyposażoną w dwie półki stałe, panel wentylacyjny z dwoma wentylatorami, termostat, zasilacz buforowy PBR MKII 32A z zespołem akumulatorów 1x72Ah, listwa zasilająca LZF 30 z zabezpieczeniem 3 stopnia –
  2 szt. – 1 szt.;

 • analogowy sterownik główny systemu radiowego Multikom 1
  z jednostką centralną i procesorem głównym, z kartami użytkownika do obsługi konsol UNIKOM 22, kart radiowych do radiotelefonów, umożliwia obsługę czterech oddalonych radiostacji każdemu dyspozytorowi i wykorzystanie intercomu – 1kpl;

 • cyfrowy rejestrator rozmów KSRC 332 TRX ośmio kanałowy z programem KONSOLA – 1 szt. o poniższych parametrach:

Parametry

Wartości

Liczba kanałów

Analogowe

2 - 32(radiotelefony, telefony; Uwe: 50 mV - 2 V)

cyfrowe

2 - 32(aparaty systemowe lub ISDN BRI)

Cyfrowe

8 - 30(PRI E1)

VoIP

2 - 32(kodeki: G.711, G.722, G.729)

mieszane

2 - 32*(analogowe, cyfrowe oprócz PRI, VoIP)

Liczba slotów na karty rozszerzeń:

8

Dysk twardy:

500+ GB opcjonalnie RAID 1
w kieszeni "HotSwap"
z funkcją automatycznej odbudowy

Bufor nagrań:

15 000 godz. (dla HDD 500 GB)

Zasilanie:

230 V AC opcjonalnie:

1. zasilacz redundantny 230 V AC


2. zasilanie 48 V DC

Pobór mocy:

60 ... 100 W (w zależności od wyposażenia)

Gniazda wejść nagrywania:

RJ-11

Wyświetlacz:

LCD 4 x 20 znaków

Obsługa lokalna:

klawiatura 6-przyciskowa + kluczyk

Interfejsy sieciowe:

2 x Ethernet 10/100/1000 Mb/s (RJ-45)

Dodatkowe porty zewnętrzne:

1 x USB 2.0 (obudowa 3U) lub 3 x USB 2.0 (obudowa 4U)

Głośnik:

wbudowany w przedni panel

Wymiary:

19″ 3U (obudowa RACK)1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna