Specyfikacja istotnych


WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCIPobieranie 375.3 Kb.
Strona5/5
Data05.05.2016
Rozmiar375.3 Kb.
1   2   3   4   5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Za prawidłowe wykonanie umowy, wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia ryczałtowego w kwocie ………………….,00 zł (słownie: ………………………………………………….. złotych i 00/100), powiększonego o należny podatek VAT. Kwota brutto wynosi ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………………… złotych i ………../100).

 2. Wynagrodzenie określone powyżej obejmuje wszystkie koszty, które będą poniesione przez wykonawcę i osoby trzecie działające na jego rzecz w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

 3. Płatność dokonana będzie przez zamawiającego przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.

 4. Podstawą wystawienia faktury VAT jest dokonanie przez zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.

 5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień złożenia dyspozycji płatności do oddziału banku zamawiającego.


§ 6

GWARANCJA JAKOŚCI i SERWIS GWARANCYJNY


 1. Wykonawca gwarantuje zamawiającemu, ze wykonany przedmiot umowy, o którym mowa §1 jest należytej jakości, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich oraz wykonany zgodnie z umową.

 2. Wykonawca oświadcza, że na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem dostarczonych materiałów i urządzeń, które objęte są gwarancją na okres udzielony przez ich producenta.

 3. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.

 4. W okresie gwarancji jakości wszelkie naprawy przeprowadzone będą przez wykonawcę i na koszt wykonawcy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem
  i odbiorem sprzętu do i z naprawy.

 5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem terminu określonego w ust. 2.

 6. Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania systemu będącego przedmiotem umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z instrukcja obsługi.

 7. W okresie udzielonej gwarancji jakości wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w w § 5 ust. 1 umowy, obejmującego również dojazd serwisu i transport elementów systemu.

 8. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w siedzibie zamawiającego.

 9. Zgłaszanie wad i awarii systemu będzie dokonywane przez zamawiającego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, faksem lub e-mailem na skrzynkę poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zgłoszenia telefoniczne pod warunkiem jego potwierdzenia do 24 godzin zgłoszeniem pisemnym.

 10. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego wad lub awarii przedmiotu umowy, wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie:

  1. do 4 godzin od momentu zgłoszenia przy naprawach i konsultacjach prowadzonych w sposób zdalny,

  2. do 24 godzin od momentu zgłoszenia przy naprawach wymagających przyjazdu ekipy serwisowej,

  3. do 7 dni od momentu zgłoszenia przy usuwaniu wad i awarii nie zagrażających ciągłości pracy.

 1. Jeżeli naprawa przedmiotu umowy nie będzie możliwa w czasie określonym w ust. 10 ze względu na konieczności naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu przedmiotu umowy poza miejscem montażu systemu, niezwłocznie dostarczone zostanie, na czas naprawy, element/urządzenie zastępcze funkcjonalnie zgodne
  z elementem/urządzeniem będącym w trakcie naprawy. Element/urządzenie zastępcze będzie dostarczone nie później niż w przeciągu 24 godzin. Elementy/urządzenia zastępcze mogą być wprowadzone na okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia wady.

 2. W okresie gwarancji jakości wykonawca zobowiązany jest zapewnić zamawiającemu telefoniczne wsparcie techniczne, związane z użytkowaniem przedmiotu umowy, w dni robocze, w godzinach od 800 do 1600.

 3. Wykonawca zobowiązany jest nie później niż do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru, pisemnie przekazać informację dotyczącą numeru telefonu serwisowego, numeru faksu i adresu poczty elektronicznej służące do obsługi serwisowej oraz informować pisemnie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie.

 4. W przypadku, gdy wykonawca nie wykona obowiązku wynikającego z ust. 10 lub ust. 11 zamawiający ma prawo wykonać czynności opisane w pkt 1 poniżej lub też w pkt 1 i pkt 2 poniżej, zachowując jednocześnie prawo do kary umownej i odszkodowania, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy:

 1. wypożyczyć, zainstalować i uruchomić na koszt wykonawcy w dowolnej firmie urządzenie zastępcze,

 2. zlecić dowolnej firmie usunięcie wad i awarii, a kosztami naprawy obciążyć wykonawcę.


§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez jakichkolwiek roszczeń wykonawcy:

 1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

 2. gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec wykonawcy;

 3. gdy nastąpi rozwiązanie firmy wykonawcy;

 4. gdy wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bądź nie kontynuuje wykonywania umowy, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie;

 5. w przypadku, gdy wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy i opóźnienie przekracza 7 dni;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego, wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za część prac wykonanych, których należyte wykonanie zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez strony.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie§ 8

KARY UMOWNE

    1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne
     z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

 1. w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokość 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

 2. w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, za wyjątkiem odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w § 7 ust. 3 umowy, zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

 3. w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy lub w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wykonania umowy; nie więcej jednak niż 30% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa
  w § 5 ust. 1 umowy,

 4. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego w protokole odbioru na usunięcie wad; nie więcej jednak niż 30% całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

 5. w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej ponad termin, o którym mowa w § 6 ust. 10 lit. a umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł za każdą godzinę opóźnienia,

 6. w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej ponad termin, o którym mowa w § 6 ust. 10 lit. b umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł za każdą dobę opóźnienia,

 7. w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej ponad termin, o którym mowa w § 6 ust. 10 lit. c umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł za każdą dobę opóźnienia,

 8. w przypadku opóźnienia w reakcji serwisowej ponad termin, o którym mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie dotyczącym dostarczenia elementu/urządzenia zastępczego, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł za każdą dobę opóźnienia,

 9. w przypadku opóźnienia w naprawie lub wymianie wadliwego elementu/urządzenia ponad termin, o którym mowa w § 6 ust. 11 umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia.

    1. Zamawiający może dochodzić od wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne określone powyżej.

    2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez zamawiającego z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

    3. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy nie jest możliwe, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną na podstawie wystawionej księgowej noty obciążeniowej. Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty.

§ 9

ISTOTNA ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową, gdy zamawiający uzna brak konieczności wykonywania części zamówienia,

 2. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie jakości lub innych parametrów sprzętów zaoferowanych w ofercie, przy czym zmiana taka może być spowodowana:

- niedostępnością na rynku sprzętów wskazanych w ofercie wynikającą z zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych sprzętów;

- pojawieniem się na rynku sprzętów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

- pojawieniem się na rynku sprzętów o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie, pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia wynagrodzenia umownego.


 1. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Wykonawcy, bez pisemnej zgody zamawiającego, nie przysługuje prawo do dokonania cesji na rzecz osoby trzeciej praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

 2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony zawartej umowy zgodnie oświadczają, że poddają się rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

 3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 5. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla zamawiającego i wykonawcy.

 6. Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Oferta wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


: przetargi -> 2013
2013 -> Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 130391-2013 z dnia 2013-07-02 r
2013 -> Ogłoszenie nr 32757-2013 z dnia 2013-03-04 r
2013 -> Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa im prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu: Dostawa płynów fizjologicznych w okresie 18 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa im prof dr hab
2013 -> Dane techniczne
2013 -> Opis przedmiotu zamówienia zakres: Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, wykonanie, przebadanie I dostarczenie demonstratora systemu aia dla transportu wodnego
2013 -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2013 -> Formularz nr 3 – Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno- użytkowych
2013 -> „Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne oc/AC/nnw/ass dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie”
2013 -> „Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą Przyszłość"
2013 -> I. nazwa oraz adres zamawiającego


1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna