Specyfikacja istotnych warunkPobieranie 0.65 Mb.
Strona1/12
Data07.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

IR.IX-340/4/2007 - SIWZ – Tom 3 Opis techniczny

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

[tj Dz.U. nr 164, poz.1163 z 2006r. ze zmianami]
na realizację zadania inwestycyjnego pn:
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – kanalizacja sanitarna dla miejscowości Osiecznica – budowa rurociągów tłocznych”

TOM III


DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
E/ Opis techniczny projektu budowlanego

Zamawiający:

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-10-00-601

tel.: 0-68/ 383 50 17

fax.: 0-68/ 383 51 22

e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl


Projekt zagospodarowania terenu - branża sanitarna - część opisowa

Spis treści

1. Inwestor - str. 2

2. Podstawa opracowania -str. 2

3. Zakres opracowania - str. 2

4. Projektowane obiekty budowlane –str. 5

5. Stan prawny terenu inwestycji - str. 5 ÷ 11

6. Opis terenu inwestycji - str. 11

6.1. Stan istniejący - str. 12

6.2. Stan po realizacji inwestycji - str. 12

7. Opis rozwiązania projektowanego - 12

8. Warunki gruntowo – wodne – str. 12

9. Informacje o zabytkach - str. 14

10. Roboty ziemne - str. 14

11. Opis sieci - str. 16

11.1. Grawitacyjne sieci kanalizacji sanitarnej -str. 16

11.2. Przepompownie ścieków - str. 19

11.3. Rurociągi tłoczne -str. 22

11.4. Zasilanie energetyczne przepompowni ścieków

i lokalnych punktów tłocznych - str. 26

12. Wpływ projektowanego systemu na środowisko i wymogi dotyczące ochrony środowiska - str. 26

13. Wytyczne branżowe - str. 27

13.1. Branża budowlana - str. 27

13.2. Branża elektryczna - str. 28

14. Uwagi końcowe - str. 28 ÷ 29

15. Obliczenia str. 29 ÷31
1. Inwestor

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 1. Podstawa opracowania

 • zlecenie Inwestora – Gmina Krosno Odrzańskim

 • Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – Urząd Miasta
  w Krośnie Odrzańskim :

● decyzja nr 10/2005 – pismo znak IR.III-73311-10/05 z dnia 24.08.2005r.

● decyzja nr 12/2005 – pismo znak IR.III-73311-12/06 z dnia 21.06.2006r.

● decyzja nr 24/2007 – pismo znak IR.III-73311-24/06/07 z dnia 21.06.2007


 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  – Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim pismo znak GN.VI.7624/14/2/05 z dnia 20.02.2006r.

 • Protokół w sprawie ustalenia wytycznych technicznych do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krosno Odrzańskie, Kamień, Morsko, Gostorze, Radnica, Szklarka Radnicka, Bielów, Czetowice, Osiecznica z dnia 22.07.2004r.

 • Wytyczne do dokumentacji projektowej pn. ”Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

w Gminie Krosno Odrzańskie” Miejscowość Osiecznica – Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej Dział Wodociągów i Kanalizacji – pismo z dnia 17.05.2005r. • Dokumentacja geotechniczna pod kanalizację sanitarną w Osiecznicy
  tranzytem Osiecznica - Marcinowice oprac. GEOEKO Drzonków sierpień 2004r.

 • Instrukcje montażowe rurociągów PCV i PE układanych w gruncie

 • Uzgodnienia międzybranżowe

 • Obowiązujące normy i zasady projektowania

 1. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwiązanie zagadnień technicznych związanych
z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w ramach zadania p.n. „Sieć kanalizacyjna w Gminie Krosno Odrzańskie”. Przedmiotem opracowania są odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, oraz rurociągów tłocznych usytuowanych na terenie miejscowości Osiecznica w obrębie pasa drogi krajowej relacji granica państwa – Słubice – Cybinka - Krosno Odrzańskie. Opracowanie obejmuje swoim zakresem część liniową zamierzenia, skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz niezbędne obiekty na rurociągach sieci.

4. Projektowane obiekty budowlane

 1. Kanały grawitacyjne z rur PVC  200 mm

L1 = 7562,5 m w tym

we właściwości Wojewody L = 41,5 m

we właściwości Starosty L = 7521 m

c) Przewody tłoczne z rur PE L3 = 4756,5 m w tymwe właściwości Wojewody L = 65,0 m

we właściwości Starosty L = 4691,5 m

d) Sieciowe przepompownie ścieków oznaczone symbolami PS-52, PS-53, PSA-54,

S-55,PS-56, PS-57, PS-58, PS-58, PS-60, PS-61, PS-62 szt. 11

we właściwości Starosty

e) Domowe przepompownie ścieków czyli lokalne punkty tłoczne oznaczone

symbolami PT1, LPT1, LPT3, LPT4, LPT5 i LPT 6 szt. 6

we właściwości Starosty

f) kablowe linie energetyczne zasilające sieciowe przepompownie ścieków (PS) i lokalne punkty tłoczne ( LPT) L = 749 m w tymwe właściwości Wojewody L = 44 m

we właściwości Starosty L = 705 m

 1. Stan prawny terenu inwestycji
LP

Obręb

Nr działki

Nazwa właściciela lub władającego

Uwagi

1.
Osiecznica

944
Gmina Krosno Odrzańskie
2.

Osiecznica

190L/4

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
3.
Osiecznica

190/3

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
4.
Osiecznica

252
Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Wilguckiego

5.
Osiecznica

189/1

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
6.
Osiecznica

374

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad – Zielona Góra ul. Bohaterów Westerplatte 31


7.
Osiecznica

190/5

Zofia Jakubowska

Bogusław Jakubowski Osiecznica , Krośnieńska 43


8.
Osiecznica

256

Skarb Państwa
9.
Osiecznica

257
Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Leśna

10.
Osiecznica

258
Cudak Józef ul. Leśna 1, Osiecznica
11.
Osiecznica

255/1
Nowacki Bogusław, Osiecznica, Leśna 2.
12.
Osiecznica

259/2
Śnieżek Bogdan

Śnieżek Beata, Osiecznica, Leśna 3.
13.
Osiecznica

254
Kłapouszczak Józef, Osiecznica, Leśna 4
14.
Osiecznica

259/1
Kłapouszczak Andrzej, Osiecznica, Leśna 5
15.
Osiecznica

259/3

Mikołajczak Dorota, Osiecznica Leśna 7
16.
Osiecznica

253/2

Mikołajczyk Mirosława

Janczak Jan

Janczak Zofia, Osiecznica, Leśna 6

17.
Osiecznica

250/5

Gmina Krosno Odrzańskie

Pompownia PS-52

18.
Osiecznica

250/1

Czyżow Dariusz

Czyżow Renata, Wliguckiego 21


19.
Osiecznica

251

Gmina Krosno Odrzańskie
20.
Osiecznica

266

Leśniewska Leokadia, Osiecznica Krośnieńska 41
21.
Osiecznica

265

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Świerkowa

22.
Osiecznica

267

Kolański Artur, Osiecznica, Świerkowa 1

Kolańska Agnieszka


23.
Osiecznica

263

Koral Adam

Koral Anna, Osiecznica, Świerczewskiego 2


24.
Osiecznica

268

But Stanisław, Osiecznica, Świerkowa 3
25.
Osiecznica

262

But Krystyna,. Osiecznica, Świerkowa 4

Spadkobierca Kudział Lesława

26.
Osiecznica

269

Bielska Maria

Najdek Krystyna

Najdek Wiesława, Osiecznica, Świerkowa 5

27.
Osiecznica

270

Raszewski Henryk

Raszewski Halina, Osiecznica, Świerkowa 7


28.
Osiecznica

261/4

Rutecka Aurelia, Osiecznica, Świerkowa 6
29.
Osiecznica

271

Banasiak Józef

Banasiak Bożena, Osiecznica, Świerkowa 9


30.
Osiecznica

260/1

Marek Waldemar

Marek Jolanta, Osiecznica, Wilguckiego 14


31.
Osiecznica

272/3

Libner Zdzisław, Osiecznica, Wilguckiego 12
32.
Osiecznica

277/2

Baturo Anna, Krośnieńska 39

Kuśmierek Joanna i Piotr

Kuśnierek Urszula i Zofia

33.
Osiecznica

278

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. Jodłowa

34.
Osiecznica

279

Banasiak Paweł, Osiecznica, Krośnieńska 37

Spadkobierca Banasiak Leszek

35.
Osiecznica

289

Piechota Stanisława, Krośnieńska 35

Nazwisko Panieńskie Piechota Skóra Stanisława

36.
Osiecznica

280

Wincent Zygmunt, Jodowa 1
37.
Osiecznica

276/1

Kosmaty Elżbieta, Jodłowa 2
38.
Osiecznica

275

Biernacki Czesław

Biernacka Zofia, Jodłowa 4


39.
Osiecznica

281

Królska Zofia, Jodłowa 3
40.
Osiecznica

274

Szewczuk Michał, Jodłowa 6
41.
Osiecznica

282/1

Knoska Wiesława,

Janaś, Dorota, Jodłowa 5

Knoski Leon

42.
Osiecznica

273

Maksymowicz Tadeusz, Jodłowa 10
43.
Osiecznica

189/3

Baranowski Bogdan

Baranowska Małgorzata, Krośnieńska 40


44.
Osiecznica

189/4/; 189/7

189/8


Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
45.
Osiecznica

189/6
- Skarb Pańsstwa, Nadleśnictwo Krosno Odrz.

- Oleszczuk Bogdan

- Sieteski Wiesław - Sieteska Elżbieta, Krośnieńska 36


46.
Osiecznica

375

Nowicka Regina, Krośnieńska 34
47.
Osiecznica

376/1

376/2


Kubicka Wanda

Kubicki Marian Osiecznica, Krośnieńska 32


48.
Osiecznica

377/1; 377/2

Dylewicz Helena, Krośnieńska 30
49.
Osiecznica

290

Piwnicki Zygmunt, Krośnieńska 31
50.
Osiecznica

297

Tomanek Edward i Bogusława

Osiecznica, Krośnieńska 29


51.
Osiecznica

298

Szymczak Piotr, Krośnieńska 27
52.
Osiecznica

288

Stefański Zygmunt

Stefańska Wiesława, Krośnieńska 33


53.
Osiecznica

388

Gmina Krosno Odrzańskie

ul. J. Pawła II

54.
Osiecznica

287

Fabiszewski Jan ul. J. Pawła II 2

Nowicki Kazimierz, ul. J. Pawła II 4


55.
Osiecznica

291

Wesołowski Feliks, ul. J. Pawła II 1
56.
Osiecznica

286

Stuczyńska Zenobia, ul. J. Pawła II 6

Spadkobierca Zulubowska Zofia

57.
Osiecznica

200/1

188/1


Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
58.
Osiecznica

760

Chinalski Andrzej, Sosnowa 3
59.
Osiecznica

201/2

200/2


200/3L

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
60.
Osiecznica

378

Dobrowolski Leon

Dobrowolska Józefa, Krośnieńska 28


61.
Osiecznica

379

Szymańska Maria

Gorajski Alojzy,

Gorajska Halina

Gruszczyński Zdzisław

Gruszczyńska Helena, Krośnieńska 26

62
Osiecznica

201/1

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie
63
Osiecznica

380/4

Czaplinski Zbigniew

Czaplilńska Zofia, Krośnieńska 20


64
Osiecznica

380/1

380/2


380/3

Baranowski Bronisław

Baranowska Wanda, Krośnieńska 14


65
Osiecznica

300/7

Gmina Krosno Odrzańskie
66
Osiecznica

300/4

Marek Leokadia, Krośnieńska 21
67
Osiecznica

300/1

Korytkowska Monika

Pieczeńczyk Mariusz, Krośnieńska 19


68
Osiecznica

300/2

Borkowska Zofia, Krośnieńska 17
69
Osiecznica

301

Skarb Państwa, Zasób Gruntów

Majewska Barbara Krośnieńska 15


70
Osiecznica

303/1

Gmina Krosno Odrz.

Bożemski Marek

Bożemska Beata, Krośnieńska 13

71
Osiecznica

304/1

Bożemski Marek

Bożemska Beata, Krośnieńska 13


72
Osiecznica

125

Bondarowicz Maria, ul. Wilguckiego 19
73
Osiecznica

124/1

Słowińska Jadwiga

Słowiński Zdzisław, ul. Wilguckiego 17


74
Osiecznica

123

Łuszczyński Mieczysław, ul. Wilguckiego 15
75
Osiecznica

122/1

Kruszczyńska Anna, Ul. Wilguckiego 13
76
Osiecznica

283/2

283/1


Bal Stefan

Bal Stanisława, ul. Wilguckiego 8


77
Osiecznica

121

Grysztar Anna i Wojciech, ul. Wilguckiego 11
78
Osiecznica

285

Skrocki Czesław

Skrocka Anna, ul. J. Pawła II 8


79
Osiecznica

292

Molka Aniela, ul. J. Pawła II 3
80
Osiecznica

293

Pilarski Józef

Pilarska Kazimiera, ul. J. Pawła II 5


81
Osiecznica

284

Zalubowska Maria, ul. J. Pawła II 10
82
Osiecznica

294/2

294/3


Dobrzański Bogusław

Dobrzański Stanisław

Dobrzańska Weronika ul. Wilguckiego 6
83

Osiecznica

322

Rudnicka Maria, ul. Wilguckiego 7


84
Osiecznica

120

Stasińska Helena

Wyżykowski Stefan, ul. J. Pawła II 12Nowy właściciel Barczyński Tomasz

85
Osiecznica

119/1

Molka Stefan, ul. J. Pawła II 14
86
Osiecznica

118

Kwiatkowski Bronisław

Kwiatkowski Krzysztof ul. J. Pawła II 16


87
Osiecznica

323

Kasprzak Andrzej i Bogusława ul. J. Pawła II 9

Nowy właściciel Barczewski Marek

88
Osiecznica

325

Pawłowski Józef ul. J. Pawła II 13
89
Osiecznica

117/2

AWRSP – Zielona Góra

Wojciechowski Andrzej ul. J. Pawła II 13


90
Osiecznica

116

Pych Władysława ul. J. Pawła II 20
91
Osiecznica

326

Kozłowski Andrzej

Kozłowska Małgorzata ul. J. Pawła II 15Pobieranie 0.65 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna