Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206Pobieranie 117.41 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar117.41 Kb.


/


specyfikacja istotnych
warunków zamówienia

dla postępowania prowadzonego
w trybie PRZETARGU nieOGRANICZONEGO


o wartości poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty
206.000 euro


na

wyłonienie specjalisty

ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu „KlinikA sukcesu” realizowanego przez

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Radomiu
Szczecin, 2008
Radom, dnia 20 października 2008r.

Znak sprawy: TPD / KS / 01 / 08
 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Radomiu

ul. Malczewskiego 20B

26-600 Radom

Tel.: 048 362 27 45

Fax: 048 362 54 61

NIP 796-119-32-22

REGON 015316272

adres e-mail: osrodek@tpd.radom.pl 1. Tryb udzielenia zamówienia:

1. Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 – dalej: „ustawa PZP”), aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych do ustawy PZP.

3. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

4. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego przekracza równowartość kwoty 206.000 euro, tj. kwotę 798 682,60 złotych.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu „Klinika sukcesu” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Radomiu.

2. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

3. Na szczegółowy zakres obowiązków ww. specjalisty składają się następujące czynności:

3.1. Przygotowywanie części finansowej wniosków o płatność wraz z załącznikami, w tym: przygotowywanie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za dany okres rozliczeniowy, opisywanie faktur, przygotowywanie miesięcznych zestawień dotyczących wydatkowanych środków, przygotowywanie harmonogramów płatności na kolejne okresy rozliczeniowe,

3.2. Przygotowywanie części rzeczowej wniosków o płatność,

3.3. Kontrola danych dotyczących postępu rzeczowego: nadzór nad zgodnością harmonogramu z rzeczywistą realizacją projektu, raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach do Kierownika projektu, sprawdzenie zgodności w zakresie.

3.4. Uczestniczenie w spotkaniach zespołu projektowego.

3.5. Wszelkie działania w zakresie rozliczeń projektu muszą być zgodne z: „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

4. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (Klasyfikacji CPV):

CPV: 66133000-1 Usługi w zakresie przetwarzania i rozliczania


 1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
 1. Termin wykonania zamówienia:

1. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

2. Termin wykonania zamówienia określony został na dzień 15 sierpnia 2009 roku.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu wziąć mogą udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP;

11) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP;

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

13) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP;

14) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.


2. Warunkiem szczególnym w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest wykazanie, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie poniższe warunki:

2.1. ma minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przygotowywaniem projektów dofinansowywanych z funduszy UE,

2.2. ma doświadczenie w realizacji, w tym rozliczaniu projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – minimum 5 projektów, w tym 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2.3. ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie projektami” lub podobne, obejmujące zagadnienia przygotowania i wdrażania projektów miękkich,

2.4. zna zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. uczestniczyła w minimum 1 szkoleniu z zakresu rozliczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych do oferty poprzez wypełnienie druku ZP –17: Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadzie: spełnia / nie spełnia.


 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

1. Potwierdzenie przez wykonawców spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych szczegółowo w rozdziale VIII SIWZ, oraz w celu potwierdzenia, że oferowane usługi lub dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, nastąpi w oparciu o analizę przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej:


2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, następujących dokumentów:

2.1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej. Z powyższych dokumentów wynikać musi, że wykonawca spełnia warunki określone w rozdziale VIII. siwz.
5. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego w pkt 2 rozdziału VIII SIWZ warunku szczególnego w zakresie posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Do oferty załączyć należy także oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
7. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców (UWAGA! dotyczy także spółek cywilnych) do oferty winni załączyć dokument pełnomocnictwa wystawionego zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy PZP, tj. o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenia lub dokumenty o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ wedle swojego uznania: łącznie albo osobno.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.
11. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy mogą składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.


13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, itp.


 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:

1. Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji porozumiewać się będą za pomocą faksu (nr: 0 48 362 54 61) potwierdzonego niezwłocznie listem poleconym, z zastrzeżeniem, że dla złożenia oferty oraz protestu wymagana jest forma pisemna.

2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez złożenie pisma osobiście albo przesłanie listu poleconego pod następujący adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Powiatowy w Radomiu

ul. Malczewskiego 20B

26 – 600 Radom

W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem (potwierdzonym niezwłocznie listem poleconym), każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.

4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną.

5. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

7. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

- w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Włodzimierz Wolski

ul. Malczewskiego 20B, 26-600 Radom, tel.: 048 362 27 45
 1. Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 1. Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, z tym, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Przy obliczaniu terminu związania ofertą nie bierze się pod uwagę okresu zawieszenia biegu tego terminu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniesionych protestów.
3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie, długopisem w sposób czytelny.

2. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

3. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego z następującym dopiskiem: „Oferta na wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 28.10.2008 r., godz. 1100.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

7. Zaleca się aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane. Brak ponumerowania i parafowania nie skutkuje odrzuceniem oferty.

8. Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) w obrocie gospodarczym.

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

10. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy PZP).

11. Zaleca się aby Wykonawca, który zastrzega w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, że nie mogą być one udostępnione, złożył te informacje w osobnym segregatorze (opakowaniu) z odpowiednim oznaczeniem, zamieszczonym w tej samej kopercie, w której zamieszczona jest pozostała, jawna część oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami.

12. Tajemnicą przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.) są: nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

14. W zakresie składania oświadczeń woli dotyczących zmiany i wycofania oferty obowiązują takie same zasady jak dla składania ofert, tj. forma pisemna.

15. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane w ten sam sposób jak oferta z dopiskiem, odpowiednio: „Zmiana” albo „Wycofanie”.

16. Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

17. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z Wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

18. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.10.2008 r. do godziny 1000 do siedziby Zamawiającego, tj.: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Radomiu, ul. Malczewskiego 20B, 26-600 Radom.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia (28.10.2008 r.) o godzinie 1100 w sali konferencyjnej budynku siedziby Zamawiającego, tj.: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Radomiu, ul. Malczewskiego 20B, 26-600 Radom.

3. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje wskazane w art. 86 ust. 4 ustawy PZP, jeżeli ich podanie przez wykonawców było wymagane.

5. Informacje, o których mowa powyżej wpisuje się do odpowiedniego protokołu postępowania, którego treść Zamawiający niezwłocznie przekaże na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert.

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów za poszczególne kryteria oceny ofert.

2. Podana przez Wykonawcę cena oferty stanowi maksymalny limit ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia. Cena ta nie podlega negocjacji czy zmianie w toku postępowania z zastrzeżeniem art. 88 ustawy PZP.

3. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz uwzględniać całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.

4. W cenie oferty powinny być uwzględnione w szczególności wszystkie należności publiczno – prawne z tytułu obrotu przedmiotem zamówienia, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu i inne, jeżeli Wykonawca zakłada ich poniesienie albo jest do ich poniesienia zobowiązany.

5. Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takich ofert doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Oferty podlegać będą ocenie na podstawie następujących kryteriów:


1. Cena (waga 70%)

Do oceny ofert w tym kryterium będzie przyjęty następujący algorytm:
Wartość najniższa

x 100% x 100 = ilość uzyskanych punktów w kryterium

Wartość badana

W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 100 punktów.2. Metodologia sporządzania rozliczeń (waga 30 %)
Do oceny ofert w tym kryterium zamawiający weźmie pod uwagę następujące podkryteria:
I Podkryterium oceny – terminy przygotowywania wniosków o płatność:

1. Wniosek o płatność – do 5 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego – 15 pkt,

2. Wniosek o płatność – do 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego – 5 pkt,
II Podkryterium oceny – opracowywanie zestawień o wydatkowanych środkach:

1. Raz w miesiącu – 15 pkt,

2. Raz na 2 miesiące – 10 pkt,

3. Raz na kwartał – 5 pkt.
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

2. Podpisanie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu. Następnie Zamawiający po podpisaniu umowy odeśle Wykonawcy należny mu egzemplarz umowy. W tym przypadku datą zawarcia umowy będzie dzień odebrania podpisanej obustronnie umowy przez wykonawcę (zgodnie z art. 61 ustawy Kodeks cywilny).

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

1. Wzór umowy:

„Umowa nr ………..…../2008


zawarta w dniu … . … . 2008 r. w Radomiu pomiędzy:
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Radomiu z siedzibą w Radomiu, kod 26-600, przy ul. Malczewskiego 20B,

NIP: 796-119-32-22

reprezentowanym przez: Włodzimierz Wolski – Prezes ZP TPD

zwanym dalej Zleceniodawcą


a
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………….

reprezentowaną przez: …………………….

zwanym dalej Zleceniobiorcą
następującej treści:
§ 1 Przedmiot umowy


 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie obowiązków Specjalisty ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu: „Klinika sukcesu” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Powiatowy w Radomiu.

2. Na szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy składają się wszelkie czynności i obowiązki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia oraz pozostałych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralną część niniejszej umowy.
§ 2 Wykonanie przedmiotu umowy
1. Przedmiot umowy realizowany będzie osobiście przez Zleceniobiorcę w terminie do 15 sierpnia 2009r.
§ 3 Zakres umowy


 1. Na szczegółowy zakres obowiązków ww. specjalisty składają się następujące czynności:

1.1. Przygotowywanie części finansowej wniosków o płatność wraz z załącznikami, w tym: przygotowywanie zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki za dany okres rozliczeniowy, opisywanie faktur, przygotowywanie miesięcznych zestawień dotyczących wydatkowanych środków, przygotowywanie harmonogramów płatności na kolejne okresy rozliczeniowe,

1.2. Przygotowywanie części rzeczowej wniosków o płatność,

1.3. Kontrola danych dotyczących postępu rzeczowego: nadzór nad zgodnością harmonogramu z rzeczywistą realizacją projektu, raportowanie o zaistniałych nieprawidłowościach do Kierownika projektu, sprawdzenie zgodności w zakresie.

1.4. Uczestniczenie w spotkaniach zespołu projektowego.

1.5. Wszelkie działania w zakresie rozliczeń projektu muszą być zgodne z: „Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
§ 4 Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę: ……… złotych netto, powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 22%, co daje kwotę brutto w wysokości ……… złotych.
albo
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę: ……… złotych brutto. Z ww. kwoty Zleceniodawca pokryje zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co w okresie 9 miesięcy realizacji projektu: „Klinika sukcesu” daje kwotę netto w wysokości ……… złotych.
2. Ww. kwota zostanie podzielona na wynagrodzenia wypłacane w odstępach miesięcznych przez cały okres realizacji projektu: „Klinika sukcesu”.
§ 5 Zasady płatności


 1. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę jest wykonanie na rzecz Zleceniodawcy usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy i odebranie przedmiotu umowy przez kierownika projektu: „Klinika sukcesu”.

 2. Faktura VAT będzie wystawiona na następujące dane Zleceniodawcy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Powiatowy w Radomiu

ul. Malczewskiego 20B

26 – 600 Radom

NIP: 796-119-32-22
albo
1. Podstawą do wystawienia rachunku do umowy zlecenia przez Zleceniobiorcę jest wykonanie na rzecz Zleceniodawcy usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy i odebranie przedmiotu umowy przez kierownika projektu: „Klinika sukcesu”.

2. Rachunek do umowy zlecenia będzie wystawiony na następujące dane Zleceniodawcy:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Powiatowy w Radomiu

ul. Malczewskiego 20B

26 – 600 Radom

NIP: 796-119-32-22
§ 6 Terminy płatności
1. Termin płatności za wystawioną fakturę VAT ustala się na 14 dni od dnia przedłożenia faktury i odebranie przedmiotu umowy przez kierownika projektu: „Klinika sukcesu”.
albo
1. Termin płatności za wystawiony rachunek do umowy zlecenia ustala się na 14 dni od dnia przedłożenia rachunku do umowy zlecenia i odebranie przedmiotu umowy przez kierownika projektu: „Klinika sukcesu”.
2. Za dzień dokonania płatności będzie uważany dzień złożenia przez Zleceniodawcę dyspozycji przelewu płatności.
§ 7 Czas trwania umowy


 1. Umowa została zawarta na czas realizacji projektu: „Klinika sukcesu”, tj. do dnia 15 sierpnia 2009r.


§ 8 Kwalifikacje


  1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i najwyższe kwalifikacje do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

  2. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że przedmiot umowy zostanie wykonany w sposób fachowy, z uwzględnieniem najwyższej staranności akceptowanej w dziedzinie, która stanowi przedmiot umowy.


§ 9 Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10 Przepisy końcowe


 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Ewentualne spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………………………

………………………………………

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy:  1. Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,

  2. W wyniku sugestii instytucji wdrażającej czy pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę,

  3. Wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu lub terminów realizacji zamówienia.
 1. Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia.
 1. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

1. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
 1. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień siwz, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią w formie pisemnej z dochowaniem wymogów określonych w pkt 1. rozdziału X. SIWZ.

4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

6. Od rozstrzygnięcia protestu odwołanie nie przysługuje.

7. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu.XXV. Wykaz załączników do SIWZ

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

 3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 3.


podpis Zamawiającego:
Załącznik nr 1 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:

...........................................................................

Adres siedziby Wykonawcy:

...........................................................................

...........................................................................

NIP: ....................................................

REGON / PESEL: ........................................

Nr rachunku bankowego: ............................

...........................................................................

Nr telefonu: ....................................................

Nr faksu: ....................................................

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

............................................................................

O F E R T A W Y K O N A W C Y

I.


Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego, zgodnie z wymogami SIWZ, za:

cenę netto: ………………..........................................................................................................

(cena netto słownie: .................................................................................................................)

cena brutto: ……………….........................................................................................................

(cena brutto słownie: ................................................................................................................)

* - niepotrzebne skreślić


albo
cenę brutto: ……………….........................................................................................................

(cena brutto słownie: ................................................................................................................)


Zgadzamy się aby Zamawiający z ww. kwoty pokrył zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

* - niepotrzebne skreślić

II.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania i złożenia oferty oraz do wykonania przedmiotu umowy.2. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach w niej określonych.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Integralną część niniejszej oferty stanowią:

1. Oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia dokumentu pełnomocnictwa do złożenia oferty – dotyczy Wykonawców składających ofertę wspólnie, ewentualnie pozostałych wykonawców działających przez pełnomocnika.

2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2 do SIWZ
OświadczeniE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, iż Wykonawca, którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ww. ustawy, który stanowi jak następuje:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3”.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 3 do SIWZ


Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

L. p.

Imię i nazwisko osoby przewidzianej do realizacji zamówienia

Okres doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przygotowywaniem projektów dofinansowywanych z funduszy UE (podany w miesiącach)

Nazwa realizowanego (w tym rozliczanego) projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Studia podyplomowe (nazwa, krótki opis zakresu programowego)

Szkolenie z zakresu rozliczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.


Uwaga:

Warunkiem do wykazania jest potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która spełnia łącznie poniższe warunki:

1. ma minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z przygotowywaniem projektów dofinansowywanych z funduszy UE,

2. ma doświadczenie w realizacji, w tym rozliczaniu projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – minimum 5 projektów, w tym 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

3. ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Zarządzanie projektami” lub podobne, obejmujące zagadnienia przygotowania i wdrażania projektów miękkich,

4. zna zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. uczestniczyła w minimum 1 szkoleniu z zakresu rozliczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ...................... …….……….........................................................(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna