Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”Pobieranie 243.21 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar243.21 Kb.
  1   2   3


ZP/45 /Szp.Sp./08r.

„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

dla Szpitala Specjalistycznego”


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

dla Szpitala Specjalistycznego”


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 206 000 EURO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. UWAGI OGÓLNE

 1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U Dz.U. 223/2007, poz. 1655 z późń.zm.), zwaną dalej ustawą oraz w przepisach wykonawczych do niej.

 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) pod rygorem ich odrzucenia.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


II. ZAMAWIAJĄCY
Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza

Ul. Szpitalna 13

NIP: 629 – 21 – 15 - 781

Fax. 032 262 34 22www.szpital-dg.pl

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje (opis przedmiotu zamówienia /opis części zamówienia w przypadku gdy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych)
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego”
Wykaz pakietów stanowi załącznik nr 3 do siwz

załącznik nr 1 - formularz ofertowy /wzór/

załącznik nr 2 - formularz cenowy /wzór/

załącznik nr 3 - wykaz pakietów

załącznik nr 4 - istotne warunki umowy stanowiące integralną część SIWZ
Kod CPV: 33141000-0 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia :

1.Przedmiot zamówienia został określony jednostkami miary jakimi są: sztuki, opakowania, ( w zależności od asortymentu ).

2.Dostawca wskaże na piśmie osobę do kontaktu, do 7 dni od podpisania umowy, podając jej nr telefonu.

3. Wykonawca dostarczy wraz z podpisaną umowa instrukcje przechowywania poszczególnych wyrobów medycznych w danym pakiecie odnośnie wilgotności, temperatury i światła.


V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnościb) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.


2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. pkt a tego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.


VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.


Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 2. Formularz ofertowy /wzór/ - załącznik nr 1

 3. Formularz cenowy/wzór// - załącznik nr 2

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że :

a). nie otwarto jego likwidacji , ani nie ogłoszono upadłości

Dokumenty o którym mowa w pkt. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument , o którym mowa , w pkt. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju ,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Uwaga:


 1. Dokumenty o których mowa powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

 2. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną /dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń/ wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez dostawcę lub wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 304 k.p.k. - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.

 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 4. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawnąVII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Zamawiający określa termin realizacji zamówienia publicznego j.n.:


 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: bezzwłocznie po podpisaniu umowy.

 2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.12.2008r
: uploads -> konkursy i przetargi
konkursy i przetargi -> Szpital specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 tel/Fax 322623422
konkursy i przetargi -> ZP/33/SzpSp/2013 Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji pn. „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii”
konkursy i przetargi -> ZP/39/SzpSp/2014
konkursy i przetargi -> Szpital specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13, Tel/fax : 32 2623422
konkursy i przetargi -> ZP/27/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa n – układ nerwowy”
konkursy i przetargi -> ZP/29/SzpSp/2015 „Dostawa produktów leczniczych wg. Grup atc – grupa dprvv
konkursy i przetargi -> Pl-dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2013/S 058-094619 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Pobieranie 243.21 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna