Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania I urządzeń peryferyjnychPobieranie 489.25 Kb.
Strona1/5
Data08.05.2016
Rozmiar489.25 Kb.
  1   2   3   4   5
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na
Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych

(znak sprawy: komputery-82-2014)

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam:

Łukasz Socha

Zastępca Dyrektora

Ds. Utrzymania Zasobów

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, adres: 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188B, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000127372, NIP: 525-000-91-40.


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zamówień ani podpisania umowy ramowej.


 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
  W POSTĘPOWANIU


Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów, wymienionych w pkt 8.1 SIWZ, według kryteriów „spełnia/ nie spełnia”.

  1. Za spełniających warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna wykonawców, którzy wykonali lub są w trakcie wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

   1. co najmniej 3 dostawy sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (dotyczy wykonawców składających ofertę dla części A zamówienia, jeżeli Wykonawca składa ofertę również na część zamówienia B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F, może wskazać w załączniku nr 2B te same dostawy które wskazał w załączniku nr 2A wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.);

6.1.2. co najmniej 3 dostawy sprzętu komputerowego (np. sprzętu peryferyjnego i/lub, serwerów i/lub oprogramowania) o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda (dotyczy wykonawców składających ofertę dla części B, C, D, E, F zamówienia);

  1. Za spełniających warunek określony w pkt 6.1. SIWZ Zamawiający uzna również wykonawców, którzy polegać będą na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
 1. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.


 1. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE W POSTĘPOWANIU:


8.1 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału określonych pkt. 5 SIWZ wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

   1. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy na Załączniku nr 4 do SIWZ;

   2. wypełniony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na załączniku nr 2A i/lub 2B do SIWZ „Wykaz wykonanych dostaw”;

   3. dowodami potwierdzającymi o tym, iż dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie są dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231);

   4. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 8.1.2., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa w pkt 8.1.3;

   5. jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązany jest załączyć w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.


8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

   1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 5 do SIWZ;

   3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej, na załączniku nr 9 do SIWZ.
  1. Pozostałe dokumenty

   1. wypełniony „Formularz oferty” na załączniku nr 3 do SIWZ;

   2. wypełniony „Formularz cenowy” na załączniku nr 7 do SIWZ;

   3. wypełniona „Specyfikacja oferowanego sprzętu” na załączniku nr 6 do SIWZ;

   4. w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy; pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.4 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, a ponadto:

   1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 6 SIWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do:

 1. złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ, który podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie;

 2. złożenia dokumentów, wymienionych w pkt 8.1.2 -8.1.4 SIWZ, a przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując spełnienie warunków udziału, polegać będą na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 8.1.5 SIWZ; przedmiotowe dokumenty w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa pełnomocnik.

   1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 SIWZ i oświadczeń wymienionych w pkt 8.2.2 i 8.2.3. SIWZ.

   2. Ponadto, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do przedłożenia dokumentów wymienionych w pkt. 8.3.1 -8.3.4. Formularz oferty (dokument określony w pkt 8.3.1 podpisuje pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie z zaznaczeniem, iż oferta jest składana w imieniu członków konsorcjum (należy wymienić członków konsorcjum w treści Formularza oferty).

   3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 składa dokument wystawiony
    w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument zawierający ww. oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

   6. W przypadku zamiaru wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy (podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest do podania jaka część zamówienia będzie realizowana przez podwykonawcę (podwykonawców). W przypadku braku takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie.
 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW


W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem.


 1. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Patrycja Pabich – w godz. 8.15 -16.15 w dni robocze, fax. (022) 8253319, e-mail: przetargi@opi.org.pl


 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ.

  2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Wykonawca może złożyć dla danej części zamówienia tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych dla danej części przez Wykonawcę. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie zastrzega maksymalnej liczby części zamówienia na które oferty częściowe może złożyć jeden wykonawca.

  4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  5. Oferta powinna być czytelna, napisana w języku polskim, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, może mieć także postać wydruku komputerowego.

  6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

  7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

  8. Zaleca się, aby każda kartka oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
   a w Formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych kartek składa się oferta wraz z załącznikami.

  9. Zaleca się, aby kartki oferty były trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte),
   z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12.14.

  10. Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane
   lub parafowane przez Wykonawcę.

  11. Do Formularza oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

  12. Formularz oferty oraz załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez Wykonawcę
   lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  13. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kopii musi być opatrzona klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  14. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
   w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503
   ze zm.).
   Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). W szczególności, zgodnie z art. 8 ust. 3 zd.2 ustawy Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

  15. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa

Oferta na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych

(znak sprawy : komputery-82-2014)

Nie otwierać przed 17 kwietnia 2014 r. godz. 10:15”

  1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone zamawiającemu
   na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian
   lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  2. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

  3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  4. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub złożenia oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakie mogą powstać w wyniku błędnego skierowania (np. zaadresowania) przesyłki.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, al. Niepodległości 188B w Warszawie, parter (Kancelaria). Oferty można składać wyłącznie w godzinach 8.15 - 16.15;

  2. Termin składania ofert upływa dnia 17 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie wykonawcom bez otwierania.

  3. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu,
   w którym upływa termin składania ofert, o godz. 10:15 do siedziby Zamawiającego,
   al. Niepodległości 188B, Warszawa, pok. 101, p. I (sala konferencyjna).

  4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
   na sfinansowanie zamówienia.

  5. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania i okresu gwarancji. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  1. Wykonawca określi cenę w załączniku nr 3 do SIWZ “Formularz oferty” za całość przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz szczegółowe ceny za poszczególny sprzęt w danej części odpowiednio w załączniku nr 7 do SIWZ „Formularz cenowy”. Odpowiedzialność za przyjęcie prawidłowej stawki podatku VAT ponosi wykonawca.

  2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej Zamawiający uzna poszczególne ceny jednostkowe z tabeli formularza ofertowego za prawidłowe i dokona właściwego obliczenia z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

  3. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym służą ustaleniu wartości poszczególnych faktur, ze względu na różne kategorie finansowania, wynikające ze struktury organizacyjnej Zamawiającego.

  4. Cena jednej części zamówienia stanowi odrębną ofertę.

  5. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), opłaty i inne pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia.

  6. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

  7. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie ceny brutto podane w Formularzu oferty.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

Cena oferty brutto -100 %

W kryterium “cena oferty brutto” zostanie zastosowany wzór:(cena brutto minimalna / cena brutto oferty badanej) x 100

  1. W oparciu o powyższe kryterium zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będą zobowiązani do przedłożenia oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do wglądu dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

 2. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
  DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W załączniku nr 8 do SIWZ.


 1. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1. Środki ochrony prawnej, które przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, są określone w Dziale VI ustawy Prawo

zamówień publicznych.

  1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

  3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem terminu.

  4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

  6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

  7. Na czynności, o których mowa w pkt 18.9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.  1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  2. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2: Wykaz wykonanych dostaw

Nr 3: Formularz oferty

Nr 4: Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy

Nr 5: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nr 6: Specyfikacja oferowanego sprzętu

Nr 7: Formularz cenowy

Nr 8: Istotne postanowienia umowy

Nr 9: Lista podmiotów

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30213300-8 komputer biurkowy

30232000-4 sprzęt peryferyjny

48820000-2 serwery

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30237000-9 części, akcesoria i wyroby do komputerów
Część A (Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania) 1. Komputer stacjonarny typ I (programistyczny) – 10 szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Parametry techniczne

1.

Płyta główna

Wyposażona w min. 1 x PCI-Express x16 Gen 3, 1 x PCI-Express x16 Gen 2 x4, 1 x PCI-Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 32GB pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 4 urządzeń)

2.

Chipset

Dostosowany do oferowanego procesora

3.

Procesor

Procesor 64-bitowy do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście BAPCO SYSmark 2012 Rating co najmniej 210 punktów (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera).

Wynik dostępny na stronie:

http://bapco.com/results#SYSmark-2012


4.

Pamięć RAM

Min. 16 GB

5.

Dyski twarde

HDD min. 500 GB SATA

6.

Karta graficzna

Karta grafiki o minimalnych parametrach nie gorszych niż: min. 3GB pamięci własnej, min 700 rdzeni CUDA, 2DP, 1DVI, PCI-Express x16, obsługa min 3 wyświetlaczy, zajmująca tylko jeden pełnowymiarowy slot

7.

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

8.

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45

9.

Porty

1 x RJ45, 2 x PS/2; 1 x RS-232; min. 10 x USB w tym min. 4 z przodu obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy

10.

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty, czarna, z podkładką pod nadgarstki

11.

Mysz

Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką, min 1000dpi

12.

Napęd optyczny

16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania

13.


Obudowa

Wnęki na napędy: min.

2x 5.25” zewnętrzne, min. 2x 3.5” wewnętrzne

Komputer musi być wyposażony w system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:


 • Awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora

 • Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, kontrolera Video, płyty głównej

Zasilacz min. 320W, o sprawności 80%

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego.14.

BIOS

Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe

Funkcja blokowania kontrolera portów USB15.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny, 64-bit’owy dobrze współpracujący z Active Directory Windows Serwer 2003 lub 2008 pozwalający wykorzystać jego pełną funkcjonalność u Zamawiającego. W pełni kompatybilny z wykorzystywanymi przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7 oraz współpracujący z pakietem biurowym MS Office 2007 lub 2010 wykorzystywanym u Zamawiającego.

Dołączony nośnik z oprogramowaniem.16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 29 dB.


17.

Gwarancja na cały zestaw

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie, e-mail, faksem).

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

Serwis musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające do wglądu przed zawarciem umowy


18.

Inne

Dołączony nośnik ze sterownikami do komputera.

Wymagany dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Listwa zasilająca, posiadająca zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przepięciowe, dwubiegunowy wyłącznik, min. 5 gniazd sieciowych, długość kabla min. 5m.
 1. Komputer stacjonarny typ II (biurowy) - 6 szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Parametry techniczne

1.

Płyta główna

Wyposażona w min. 1 half height PCIe x16 i 1 half height PCIe x1, 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 2 urządzeń)

2.

Chipset

Dostosowany do oferowanego procesora

3.

Procesor

Procesor klasy x86 do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście BAPCO SYSmark 2012 Rating co najmniej 129 punktów (dotyczy tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera).

Wynik dostępny na stronie:

http://bapco.com/results#SYSmark-2012


4.

Pamięć RAM

Min. 4GB

5.

Dysk twardy

Min. 500 GB SATAII

6.

Karta graficzna

Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej.

7.

Karta dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

8.

Karta sieciowa

10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45

9.

Porty

Wbudowane: 1 x VGA 1 x DisplayPort; 1 x RJ45, min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie zewnętrznych HUB-ów lub kart PCI; gniazdo mikrofonowe i słuchawkowe z przodu, liniowe gniazda wejścia i wyjścia z tyłu obudowy.

10.

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty, czarna, z podkładką pod nadgarstki

11.

Mysz

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), czarna

12.

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW slimline wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

13.


Obudowa

Posiadająca min. 1 wewnętrzna wnęka 3.5” oraz 1 zewnętrzna wnęka 5,25” typu slimline. Możliwość instalacji min 2 kart rozszerzeń PCIe w rozmiarze half height.

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi . Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz sygnalizować systemowi operacyjnemu próbę otwarcia obudowy.

Zasilacz o mocy max. 265W i sprawności min. 85%


14.

BIOS

Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe

Funkcja blokowania kontrolera portów USB

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń15.

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny,32-bit’owy dobrze współpracujący z Active Directory Windows Serwer 2003 / 2008 pozwalający wykorzystać jego pełną funkcjonalność u Zamawiającego. W pełni kompatybilny z wykorzystywanymi przez Zamawiającego: Windows 7 oraz współpracujący z pakietem biurowym MS Office 2007 / 2010 wykorzystywanym u Zamawiającego.

Dołączony nośnik z oprogramowaniem.16.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 25 dB (załączyć oświadczenie producenta lub jego reprezentanta).


17.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie, e-mail, faksem).

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Serwis musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające do wglądu przed zawarciem umowy18.

Inne

Dołączony nośnik ze sterownikami do komputera.

Wymagany dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.Listwa zasilająca, posiadająca zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciw przepięciowe, dwubiegunowy wyłącznik, min. 5 gniazd sieciowych, długość kabla min. 5m. 1. Monitor typ I – 12 szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

1.

Typ ekranu

Panel typu IPS 24”

2.

Rozmiar plamki

Co najwyżej 0,3 mm

3.

Jasność

Co najmniej 350 cd/m2

4.

Kontrast

Co najmniej 1000:1 (typowy);

5.

Kąty widzenia (pion/poziom)

Co najmniej 178/178 stopni

6.

Czas reakcji matrycy

Nie więcej niż max 6ms (szary do szarego)

7.

Rozdzielczość maksymalna

Co najmniej 1920 x 1080 przy 60Hz

8.

Częstotliwość odświeżania pionowego

Co najmniej 59 – 75 Hz

9.

Powłoka powierzchni ekranu

Przeciwodblaskowa

10.

Podświetlenie

System podświetlenia CCFL lub LED

11.

Zakres pochylenia monitora

Nie mniej niż od -3° do + 20°

12.


Zakres obracanie monitora

Nie mniej niż +/- 45°

13.

Zakres wydłużenia w pionie

Nie mniej niż 100mm

14.

PIVOT

Tak

15.

Bezpieczeństwo

Możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego

16.

Złącza

DVI-D (z HDCP), DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI, 1 x USB 3.0 (typ B), 4 x USB 3.0, 1 x wyjście audio (stereo mini-jack), 1 x VGA (możliwe zastosowanie konwertera kablowego z innych rodzajów portów).

17.

Zużycie energii

Max 132W - działanie normalne (z maks. luminancją, z dołączonymi głośnikami i aktywnym USB), 75W – standard.

Mniej niż 1W – wyłączona aktywność.18.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie, e-mail, faksem).

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Serwis musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające do wglądu przed zawarciem umowy19.

Certyfikaty

TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241 1. Monitor typ II – 6 szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

1.

Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19” (481,9mm)

2.

Rozmiar plamki

Co najwyżej 0,3 mm

3.

Jasność

Co najmniej 250 cd/m2

4.

Kontrast

Co najmniej 800:1

5.

Kąty widzenia (pion/poziom)

Co najmniej 160/170 stopni

6.

Czas reakcji matrycy

Co najmniej max 5ms (od czerni do bieli)

7.

Rozdzielczość maksymalna

Co najmniej 1440 x 900 przy 60Hz

8.

Częstotliwość odświeżania pionowego

Co najmniej 50 – 70 Hz

9.

Powłoka powierzchni ekranu

Przeciwodblaskowa

10.

Podświetlenie

System podświetlenia LED

11.

Zakres pochylenia monitora

Nie mniej niż Od -4° do +21°

12.

Zakres obracanie monitora

Nie mniej niż +/- 45°

13.

Zakres wydłużenia w pionie

Nie mniej niż 130mm

14.

PIVOT

Tak

15.

Bezpieczeństwo

Możliwość zastosowania zabezpieczenia fizycznego

16.

Waga bez podstawy

Maksymalnie 5 kg

17.

Złącza

15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D

18.

Zużycie energii

Max 50W, typowe 20W, tryb wyłączonej aktywności >1W

19.

Gwarancja

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 telefonicznie, e-mail, faksem).

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta Serwis musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające do wglądu przed zawarciem umowy20.

Certyfikaty

TCO 03, Energy Star min. 5.0
 1. Pobieranie 489.25 Kb.

  1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna