Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona1/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Gmina Miejska Giżycko
Aleja 1 maja 14
11 – 500 Giżycko

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

Część I Zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Przedmiot główny:

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe
Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.50.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

CPV: 66.51.60.00-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
Część II Zamówienia:

Ubezpieczenia komunikacyjne.
Przedmiot główny:

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe
Przedmioty dodatkowe:

CPV: 66.51.21.00-3

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

CPV: 66.51.41.10-0

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

CPV: 66.51.61.00-1

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
Część III Zamówienia:

Ubezpieczenie jednostek pływających
Przedmiot główny:

CPV: 66.51.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu wynikające z art. 22 i art. 24 Ustawy oraz z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 96544-2015 27.04.2015 r.
Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził Giżycko, 27 kwietnia 2015 r.Zawartość SIWZ:


 1. Nazwa i adres Zamawiającego.

 2. Tryb udzielania zamówienia.

 3. Opis przedmiotu zamówienia.

 4. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 5. Informacja dotycząca udziału podwykonawców w przedmiocie zamówienia.

 6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

 7. Termin wykonania zamówienia.

 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 9. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony elektronicznej Zamawiającego.

 11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie Wykonawców.

 12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 13. Wymagania dotyczące wadium.

 14. Termin związania ofertą.

 15. Opis sposobu przygotowania ofert.

 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 17. Opis sposobu obliczenia ceny.

 18. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym
  a Wykonawcą.

 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

 20. Czynności wykonywane przy otwarciu i ocenie ofert.

 21. Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania.

 22. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, w sprawie zamówienia publicznego, wzór umowy.

 25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

 26. Wykaz załączników.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Miejska Giżycko

Reprezentowana przez Burmistrza Miasta Giżycko

Aleja 1 Maja 14 11-500 Giżycko

tel. (87)732 41 11

www.bip.gizycko.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.


poz. 907 z późn.zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIACzęść I Zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


w zakresie:

 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

 • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

 • ubezpieczenia szyb od stłuczenia,

 • ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

w następujących jednostkach organizacyjnych:1

L.p.

Nazwa jednostki

Adres

NIP

REGON

1

Urząd Miejski

Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

845-10-02-471

000524364

2

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Mickiewicza 35, 11-500 Giżycko

845-10-35-105

000687497

3

Centrum Profilaktyki Uzależnień
i Integracji Społecznej w Giżycku

ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko, adres do koresp. Al. 1 Maja 14

845-18-09-512

519454021

4

Giżyckie Centrum Kultury

ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko

845-10-33-603

000687416

5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wodociągowa 15, 11-500 Giżycko

845-15-58-518

790299843

6

Przedszkole Miejskie nr 4

ul Jagiełły 3, 11-500 Giżycko

845-19-71-431

510975942

7

Przedszkole Miejskie nr 1
z Oddziałem Integracyjnym

ul. Drzymały 9, 11-500 Giżycko

845-19-71-448

510975920

8

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka

ul. Wodociągowa 8, 11-500 Giżycko

845-10-62-421

001245382

9

Szkoła Podstawowa nr 6

ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko

845-10-62-119

001008245

10

Szkoła Podstawowa nr 4
im. I Dywizji Piechoty

ul.3 Maja 21, 11-500 Giżycko

845-10-56-685

000720177

11

Zespół Szkół nr 1

ul. Wiejska 50, 11-500 Giżycko

845-18-13-028

519460168

12

Gimnazjum nr 2

ul. Warszawska 39, 11-500 Giżycko

845-17-52-261

510893144

13

Gimnazjum nr 1

ul. Gimnazjalna 1, 11-500 Giżycko

845-17-58-278

5100893138

14

Miejski Zespół Obsługi Szkół
i Przedszkoli

Al.1 Maja 14, 11-500 Giżycko

845-10-43-292

001011081

15

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji

ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko

845-16-91-482

510835543Część II Zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance.
Część III Zamówienia
Ubezpieczenie jednostek pływających Gminy Miejskiej Giżycko

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenie yachtcasco,

- ubezpieczenia NNW załogi
UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 – Program Ubezpieczenia
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:


 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego – Maximus Broker
  Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego.

 2. Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 950).

 3. Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.Pobieranie 0.73 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna