Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona11/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Załącznik Nr 2/str. 3


§ 7

Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem:W I roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2015 r. (w wysokości nie większej niż 85 000,00 zł)


II rata płatna do 10.01.2016 r.

W II roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2016 r.


II rata płatna do 10.01.2017 r.
W III roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2017 r.


II rata płatna do 10.01.2018 r.

§ 8


W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker sp. z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę według ustalonych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.
§ 9

W zawartych na podstawie niniejszej umowy umowach ubezpieczenia zastosowanie będą miały następujące wysokości franszyz i udziałów własnych: • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – ………………

 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej - ……………………………………….

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – ……………………………

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – …………………………..

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – ………………………….

 • ubezpieczenie NNW - ……………………..

 • ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk - ……………………………………..

§ 10


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz. 121) zwany dale Kodeksem cywilnym, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950) oraz postanowienia OWU tj.:

1) ..............................................................................................................

2) ..............................................................................................................

3) ..............................................................................................................

4) ..............................................................................................................

5) ..............................................................................................................


2. Zapisy ww. OWU mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisów przywołanych w ust. 1.
§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

3) w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

  1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
   i powinno zawierać uzasadnienie.


Załącznik Nr 2/str. 4

§ 12


 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany.

 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13


Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

 1. zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;

 2. zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz
  w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych
  a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf oraz klauzul automatycznego pokrycia;

 3. zmiany wysokości składki lub raty składki w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeniach zawartych w systemie na pierwsze ryzyko w wyniku podwyższenia wysokości sumy gwarancyjnej i zmiany limitów odpowiedzialności. Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

 4. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową). Składka będzie rozliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacji, zapisami klauzuli warunków i taryf;

 5. zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;

 6. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku:

 1. powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;

 2. przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;

 3. likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.

 4. włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy;

 1. korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;

 2. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

§ 14


Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz
z klauzulami dodatkowymi i wykazem jednostek Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 15


Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej bez zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 16


Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna