Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona12/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

Załącznik Nr 2/str. 5

§ 17


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:


 1. Załącznik nr 1 – program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi i wykazem jednostek Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu.

................................................... ........................................................

Wykonawca ZamawiającyUWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia
do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.


Załącznik Nr 2a/str. 1


Część II Zamówienia

UMOWA - Wzór

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta Giżycko – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

 2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Giżycko – Elżbiety Ołoszczyńskiej

zwanym dalej Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:

 1. ......................................................................................................................

 2. ......................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami oferty z dnia…………………. złożonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO, w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance,

§ 2

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest 01.06.2015 – 31.05.2018.


§ 3

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.


§ 4

Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW, ASS) wystawione winny być nie później niż 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia, przy czym wszystkie polisy ubezpieczeń komunikacyjnych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w okresie realizacji zamówienia po dacie 01.06.2015 każdego roku, winny być wystawione nie później niż do 14.06. każdego roku


§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wskazanego każdorazowo przy zgłoszeniu szkody (nie dotyczy kontaktów związanych z oględzinami/wstępną likwidacją szkody powołanego przez Wykonawcę rzeczoznawcy), a w szczególności do:

 • informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,

 • informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,

 • udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,

 • informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni – podanie przyczyny, wskazanie brakujących dokumentów, informacji i wyjaśnień,

 • pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie.

Załącznik Nr 2a/str. 2

 1. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Zamawiającym, może on przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:

- dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych,

- dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody. 1. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od zgłoszenia szkody. Termin 60-dniowy na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany lub ubezpieczony nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które maja wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.

 2. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody, zgodnie z art. 817 k.c.

 3. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.

 4. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.

 5. Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych oraz szkód kradzieżowych w ubezpieczeniu autocasco, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.

 6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) nie mogących dokonać rozliczenia podatku VAT, będą przyznawane w wartości brutto.

 7. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika Zamawiającego na jego pisemną prośbę.

§ 6


Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych ....................................................................................................).

§ 7


Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów Zamawiającego, w każdym roku ubezpieczenia.
§ 8

W obsłudze ubezpieczeń zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pośredniczyć będzie Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego – Maximus Broker sp. z o.o. wynagradzany prowizyjnie przez Wykonawcę według ustalonych stawek za cały okres ubezpieczenia wynikający z niniejszej umowy.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna