Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona13/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Załącznik Nr 2a/str. 3

§ 9


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121) zwany dale Kodeksem cywilnym, Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn.zm.) oraz postanowienia OWU tj.:

1) ..............................................................................................................

2) ..............................................................................................................

3) ..............................................................................................................

4) ..............................................................................................................

5) ..............................................................................................................


2. Zapisy ww. OWU mają zastosowanie, o ile nie są sprzeczne z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przepisów przywołanych w ust. 1.
§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  2. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie,

3) w pozostałych przypadkach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym

  1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
   i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11


 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiany te zostały przewidziane przez zamawiającego w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określono warunki takiej zmiany.

 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12


Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

 1. zmiany terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – taka zmiana zostanie dokonana, bez dodatkowej zwyżki składki, na pisemny wniosek Zamawiającego złożony przed upływem terminu płatności składki przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia po uprzedniej zgodzie Wykonawcy;

 2. zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia
  w ubezpieczeniu autocasco oraz w przypadku ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez Zamawiającego (jednostki Zamawiającego) i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie. Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy to jest 31.05.2018 r. Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.05.2019r. Składka będzie rozliczana zgodnie z zapisami klauzuli warunków i taryf;

 3. zmiany wysokości składki w przypadku wprowadzenia na usługi ubezpieczeniowe podatku od towarów i usług (VAT) lub zmiany stawki tego podatku, jeżeli będzie miał zastosowanie do usług ubezpieczeniowych. Składka ulega podwyższeniu o kwotę naliczonego podatku VAT;Załącznik Nr 2a/str. 4

 1. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu i ich formy prawnej - w przypadku:

 1. powstania nowych jednostek (w wyniku utworzenia, połączenia lub wyodrębniania) - składka będzie rozliczana bądź naliczana zgodnie z, określonymi w specyfikacjami, zapisami klauzuli warunków i taryf;

 2. przekształcenia jednostki – warunki ubezpieczenia będą nie gorsze jak dla jednostki pierwotnej;

 3. likwidacji jednostki – jednostka zostanie wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej, a jeżeli jej mienie zostanie przekazane innym jednostkom organizacyjnym Zamawiającego, to zostanie ono objęte ochroną przez Wykonawcę na warunkach ubezpieczenia nie gorszych jak dla jednostki zlikwidowanej.

 4. włączenia dodatkowych jednostek do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia, na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy – dotyczy to jednostek, które nie były wykazane do ubezpieczenia w chwili udzielenia zamówienia publicznego Wykonawcy;

 1. korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki;

 2. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

§ 13


Integralną częścią niniejszej umowy jest program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz
z klauzulami dodatkowymi i wykazem jednostek Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 14


Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Załączniki do umowy:


 1. Załącznik nr 1 – program ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego wraz z klauzulami dodatkowymi i wykazem jednostek Zamawiającego podlegających ubezpieczeniu.

................................................... ........................................................

Wykonawca Zamawiający

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia
do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SIWZ.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna