Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona14/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Załącznik Nr 2b/str. 1


Część III Zamówienia

UMOWA - Wzór

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 1. Burmistrza Miasta Giżycko – Wojciecha Karola Iwaszkiewicza

 2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Giżycko – Elżbiety Ołoszczyńskiej

zwanym dalej Zamawiającym

a

......................................................................................................................................................z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez:

 1. ......................................................................................................................

 2. ......................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, przy udziale Maximus Broker sp. z o.o. - pełnomocnika Zamawiającego działającego na podstawie pełnomocnictwa, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1


Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia jednostek pływających Gminy Miasto Giżycko, w ramach następujących ryzyk:

§ 2

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej na okres wskazany w SIWZ to jest 01.07.2015 – 31.05.2018 r.

§ 3

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu.§ 4

 1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie do 7 dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego

§ 5


 1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym związanych z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela pełnomocnika Zamawiającego – Maximus Broker Sp. z o.o. wskazanego każdorazowo przy zgłoszeniu szkody (nie dotyczy kontaktów związanych z oględzinami/wstępną likwidacją szkody powołanego przez Wykonawcę rzeczoznawcy), a w szczególności do:

 • informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,

 • informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia,

 • udzielanie odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,

 • informowania pełnomocnika Zamawiającego o etapie likwidacji szkody nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku gdy postępowanie nie może być zakończone w ciągu 30 dni – podanie przyczyny, wskazanie brakujących dokumentów, informacji i wyjaśnień,

 • pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie.

Załącznik Nr 2b/str. 2

 1. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie później niż 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody do uzgodnienia z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu oględzin/wstępnej likwidacji. Termin oględzin/wstępnej likwidacji szkody powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo informować pisemnie (mailowo) pełnomocnika Zamawiającego o terminie oględzin/wstępnej likwidacji. W przypadku gdy oględziny/wstępna likwidacja szkody nie odbędą się w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia lub w terminie umówionym z Zamawiającym, może on przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:

- dokument potwierdzający prawo własności, np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych,

- dokument potwierdzający wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody. 1. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego, Wykonawca wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później jednak niż w terminie 60 dni od zgłoszenia szkody. Termin 60-dniowy na ostateczną wypłatę odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany lub ubezpieczony nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które maja wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.

 2. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę w mieniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody, zgodnie z art. 817 k.c.

 3. Wykonawca rozpatrzy odwołanie złożone przez Zamawiającego lub za pośrednictwem pełnomocnika Zamawiającego w ciągu 30 dni od otrzymania odwołania.

 4. W przypadku kontaktów Wykonawcy z pełnomocnikiem Zamawiającego dopuszczalna jest forma kontaktowania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: szkody@maximus-broker.pl.

 5. Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych oraz szkód kradzieżowych w ubezpieczeniu autocasco, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.

 6. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wypłaty dla Zamawiającego (jednostek organizacyjnych Zamawiającego) nie mogących dokonać rozliczenia podatku VAT, będą przyznawane w wartości brutto.

 7. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu szkodowego raz na pół roku do pełnomocnika Zamawiającego na jego pisemną prośbę.

§ 6


Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................................. zł (słownie złotych .................................................................).

§ 7


Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową zgodnie z poniższym harmonogramem:

W I roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2015 r.


II rata płatna do 10.01.2016 r.

W II roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2016 r.


II rata płatna do 10.01.2017 r.
W III roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2017 r.


II rata płatna do 10.01.2018 r.1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna