Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona16/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Załącznik Nr 3PROGRAM UBEZPIECZENIA
W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie posiadanego pełnomocnictwa pośredniczy firma Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca wynagradza prowizyjnie firmę Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy
wynikający z SIWZ.


I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierżawy użytkowania, leasingu lub umów pokrewnych).
Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT.
Szkodowość zgodnie z tabelą w załączniku nr 4
SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI:
Część I Zamówienia
Składka płatna

W I roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2015 r. (w wysokości nie większej niż 85 000,00 zł)


II rata płatna do 10.01.2016 r.

W II roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2016 r.


II rata płatna do 10.01.2017 r.
W III roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2017 r.


II rata płatna do 10.01.2018 r.
Część II Zamówienia

składka płatna w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia poszczególnych pojazdów Zamawiającego,


w każdym roku ubezpieczenia.
Część III Zamówienia
Składka płatna

W I roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2015 r.


II rata płatna do 10.01.2016 r.

W II roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2016 r.


II rata płatna do 10.01.2017 r.
W III roku ubezpieczenia:

I rata płatna do 14.07.2017 r.


II rata płatna do 10.01.2018 r.

II. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONYCzęść I Zamówienia
KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA

 1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się w jednostce samorządu terytorialnego wyłącznie takie osoby/organy jak Wójt, Burmistrz, Prezydent lub Zarząd Powiatu. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 2. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu
  w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie lub w stanie po spożyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania do podwykonawców, jeżeli przy wykonywaniu powierzonych czynności nie podlegali kierownictwu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 3. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.). Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku/budowli. Limit odpowiedzialności do kwoty 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

 4. Klauzula przewłaszczenia mienia – ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank – jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana również w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 5. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 6. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 7. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest
  w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie). Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 8. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony w okresie pomiędzy zebraniem danych do ubezpieczenia a początkiem okresu ubezpieczenia oraz podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczony po zebraniu danych do ubezpieczenia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ i wystawionych polis. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego sprzętu elektronicznego objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu. Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi na wniosek Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. W terminie 14 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela wykazów z rozliczeniem niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Jeżeli wartość nowo nabytego mienia przekroczy 30% limit, to aby uzyskać ochronę ubezpieczeniową w pełnym zakresie Ubezpieczony winien zgłosić to mienie do ubezpieczenia na zasadach ogólnych, zgodnie z zapisami OWU. Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie.

 9. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu - ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony w okresie pomiędzy zebraniem danych do ubezpieczenia a początkiem okresu ubezpieczenia oraz podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczony po zebraniu danych do ubezpieczenia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ i wystawionych polis. Ochrona ubezpieczeniowa dla mienia, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia (tj. budynki i budowle oraz urządzenia i wyposażenie) objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
  i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu. Za wzrost wartości majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczone mienie nastąpi na wniosek Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis”- jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% progu, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo do pobrania dodatkowej składki tylko za tę część majątku, która przekroczyła 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. W terminie 14 dni od otrzymania przez Ubezpieczyciela wykazów z rozliczeniem niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Jeżeli wartość nowo nabytego mienia przekroczy 30% limit, to aby uzyskać ochronę ubezpieczeniową w pełnym zakresie Ubezpieczony winien zgłosić to mienie do ubezpieczenia na zasadach ogólnych, zgodnie z zapisami OWU. Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku
  o doubezpieczenie.

 10. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest
  w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 11. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Dodatkowo Ubezpieczający/Ubezpieczony powinien sporządzić dokumentację zdjęciową uszkodzonego mienia oraz pozostawić uszkodzone części do ewentualnych oględzin Ubezpieczyciela. Protokół oraz kosztorys wewnętrzny lub faktura za naprawę będą podstawą do wyliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku szkody w mieniu, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

 12. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 13. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 500.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe oraz pokryciu kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu
  o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie. Maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 14. Klauzula ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie danej lokalizacji. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej).

 15. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów - Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione
  i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności (w tym m.in. koszty uzyskania kopii dokumentów z materiałów źródłowych kontrahentów, koszty uzyskania kopii lub odpisów we właściwych urzędach i instytucjach, koszty przywrócenia uszkodzonych dokumentów do stanu z przed szkody (np. osuszenie) i ich zabezpieczenia na czas szkody, koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu odtworzenia ww. dokumentów), która uległa uszkodzeniu, zawilgoceniu lub zniszczeniu wskutek zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Dokumenty objęte ochroną to w szczególności: akta, dokumenty urzędowe, umowy cywilnoprawne, wypisy z ksiąg wieczystych, dokumentacja przechowywana
  w archiwum, księgi rachunkowe, faktury, rachunki, dokumentacja techniczna budynków, licencje, zezwolenia. W ramach niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokryje również koszty zabezpieczenia dokumentów przed szkodą. Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko: 50.000,00 zł na jedno
  i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

 16. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia
  w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży lub likwidacji poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 17. Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą
  i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
  w rocznym okresie ubezpieczenia z podlimitem 20.000,00 zł na koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane.

 18. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka, przy czym po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

 19. Klauzula rzeczoznawców – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców lub ekspertów związanych
  z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 20. Klauzula zmian w odbudowie – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika
  z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych. Dodatkowy limit odszkodowawczy wynosi 20% wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 21. Klauzula zmiany lokalizacji w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że na pisemny wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie RP, jeżeli zmiana lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. Wypłata odszkodowania na podstawie niniejszej klauzuli następuje w granicach sumy ubezpieczenia budynku lub budowli z uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia, jeżeli będzie miała zastosowanie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
  i innych zdarzeń losowych.

 22. Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje zmianę od nowego okresu ubezpieczenia lub w trakcie okresu ubezpieczenia wprowadzoną na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dotyczącą rodzaju wartości ubezpieczonego mienia. Dotyczy to
  w szczególności zmiany rodzaju wartości budynków z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową. Zmiana wartości ubezpieczonego mienia zostanie rozliczona zgodnie z klauzulą warunków i taryf. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 1. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 2. Klauzula miejsca ubezpieczenia – ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome
  i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia
  w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności max do 1.000.000,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z zastrzeżeniem, że dla mienia ubezpieczonego
  w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyższy niż suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej.

 3. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji – ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega żadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji na okres powyżej 30 dni. Mienie wyłączone z eksploatacji
  w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 4. Klauzula likwidacji drobnych szkód – w przypadku szkód o wartości nieprzekraczającej
  3 000,00 zł Ubezpieczający/Ubezpieczony sam likwiduje szkodę przesyłając jednocześnie do Ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie szkody, opis okoliczności szkody, dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia, zestawienie strat, kalkulacje, kosztorysy, kopie faktur zakupu utraconego mienia, kopie faktur naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego, a w przypadku szkód będących wynikiem przestępstwa dodatkowo poświadczenie z policji o wszczęciu dochodzenia. Dodatkowo Ubezpieczony zobowiązany jest pozostawić uszkodzone i wymienione części, aby umożliwić ich oględziny przez Ubezpieczyciela lub sporządzić dokumentacje zdjęciową uszkodzonego mienia.
  W przypadku szkód o wartości nieprzekraczającej 3 000,00 zł Ubezpieczyciel odstępuje o oględzin, jednakże oględziny mogą zostać przeprowadzone na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

 5. Klauzula czasu ochrony – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia niezależnie od ustalonego przez strony terminu płatności składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka lub jej rata nie zostaną opłacone w ustalonym terminie nie powoduje to ustania lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel zawiadomi o tym Ubezpieczającego wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy (nie krótszy niż 7 dni) termin na opłatę składki/raty składki. Brak opłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela
  w wyznaczonym dodatkowym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 6. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel zwróci konieczne
  i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej szkody nie więcej niż do kwoty 300.000,00 zł. Powyższy 10% limit podwyższa sumę ubezpieczenia i jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 7. Klauzula transportu wewnętrznego - na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnętrznego (w obrębie danej lokalizacji), w tym także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było przewożone. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
  i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 8. Klauzula transportowania – ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w środkach trwałych i mieniu niskocennym oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym powstałe w wyniku zdarzeń losowych oraz wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczeń na terytorium RP oraz podczas transportu w celu naprawy bądź konserwacji tego mienia oraz podczas transportu w innych celach na terytorium RP. Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 9. Klauzula wypowiedzenia umowy – na mocy niniejszej klauzuli za ważne powody wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela uważa się wyłącznie:

- utratę licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności,

- niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia,

- wyłudzenie lub próbę wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej
z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia.

Klauzula dotyczy wszystkich ryzyk. 1. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się
  w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 2. Klauzula zalaniowa – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 100.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 3. Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – dla mienia ubezpieczonego
  w systemie na sumy stałe suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia nie ulega zmniejszeniu (konsumpcji) po wypłacie odszkodowania. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie szkody przedmiot ubezpieczenia (mienie, które uległo uszkodzeniu) ulegnie likwidacji i/lub zostanie wykreślony z wykazu środków trwałych. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie.

 4. Klauzula szkód mechanicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody mechaniczne w maszynach, urządzeniach i aparatach, spowodowane:

  1. działaniem człowieka,

  2. wadami produkcyjnymi,

  3. przyczynami eksploatacyjnymi.

Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie.

Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów


w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonywania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy.

Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, dostanie się ciała obcego, przegrzanie lub wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią,

- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,

- w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,

- będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,

- w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,

- spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,

- o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

- wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści,

- w postaci utraty zysku.

Limit odpowiedzialności: do 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 200 złZastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU

nie są limitowane.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.Klauzula dotyczy mienia nie ubezpieczonego w ramach ryzyka ubezpieczenia maszyn
i urządzeń od uszkodzeń. 1. Klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel potwierdza ochronę dla mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, eksponatów muzealnych, dzieł sztuki, antyków oraz zabytkowych dokumentów lub rękopisów, jeżeli są własnością lub w posiadaniu Ubezpieczonego.
  W przypadku wystąpienia szkody w tego rodzaju mieniu Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania uwzględni wartość zabytkową, artystyczną lub kolekcjonerską tego mienia z limitem odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Jest to dodatkowy limit odpowiedzialności, niezależny od sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży
  z włamaniem i rabunku.


KLAUZULE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie zgodnie pkt. 19 SIWZ)

 1. Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – dla mienia ubezpieczonego
  w systemie na pierwsze ryzyko oraz w ubezpieczeniu OC suma ubezpieczenia/suma gwarancyjna zostaje przywrócona po wypłacie odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia jedynie na wniosek Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za przywrócenie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej do wysokości przyjętej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Składka dodatkowa będzie naliczana według stawek przyjętych w ofercie ubezpieczenia, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia. Podstawą naliczenia dodatkowej składki będzie kwota równa sumie wypłaconych odszkodowań w danym ryzyku w rocznym okresie ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli oraz naliczenie dodatkowej składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości dwukrotności sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności. W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia. Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczeń zawieranych w systemie na pierwsze ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 2. Klauzula aktów terroryzmu - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania skierowane przeciwko ludności lub mieniu, mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego, transportu publicznego, jednostek samorządu terytorialnego itp. – dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

 1. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,

 2. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,

 3. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich.

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł.


 1. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej za szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.

Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

 1. działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego;

 2. działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń;

 3. umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;

 4. działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich czynności.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

  1. wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;

  2. powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;

  3. będące następstwem działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,

  4. aktów terroryzmu.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi:

500.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 1. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 2. Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane
  w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki
  tego funduszu. Ponadto czynności, jakie zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków będą realizowane w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela dotyczące przyznawania
  i rozliczania środków na cele prewencyjne. Dotyczy wszystkich ryzyk.

 3. Klauzula katastrofy budowlanej – Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe
  w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane katastrofą budowlaną rozumianą jako gwałtowne, nieoczekiwane zniszczenie budynku bądź budowli lub ich
  części w wyniku nagłej utraty wytrzymałości elementów budynku bądź budowli, elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 5.000.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 4. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia prac ziemnych i robót budowlano-montażowych, w tym również robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody związane z:

- naruszeniem konstrukcji dachu,

- naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu,

- szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia: 1. szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych – do limitu 5.000.000,00 zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

 2. szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia;

 3. szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności 100.000,00 zł (limit ten podwyższa sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia);

 4. szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu -
  z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 200.000,00 zł,

Udział własny w szkodzie dla niniejszej klauzuli: 1000,00 zł

Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 1. Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów – na mocy niniejszej klauzuli zostaje zwiększony limit odpowiedzialności w klauzuli kosztów odtworzenia dokumentów o dodatkowe 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
  w systemie na pierwsze ryzyko.

 2. Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwiększa limit odpowiedzialności w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do kwoty 1 000 000,00 zł. Pozostałe zapisy klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia pozostają bez zmian.

 3. Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel znosi całkowicie limity odpowiedzialności, o których mowa w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych, automatycznego pokrycia
  w sprzęcie elektronicznym oraz automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu. Pozostałe zapisy ww. klauzul automatycznego pokrycia pozostają bez zmian.

 4. Klauzula udziału w zysku – Ubezpieczającemu po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia przysługuje zwrot składki za niską szkodowość (łączna wysokość wypłaconych odszkodowań oraz rezerw na poczet zgłoszonych i niewypłaconych szkód) w tym okresie. Strony ubezpieczenia postanawiają, że zwrot składki za dany roczny okres ubezpieczenia będzie wynosił 10% zapłaconej przez ubezpieczającego składki, o ile wskaźnik szkodowości w tym okresie nie przekroczy 30%. Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu ubezpieczenia. Klauzula dotyczy wszystkich ryzyk.

Wskaźnik szkodowości (Ws), o którym mowa wyżej zostanie wyliczony wg. poniższego wzoru:

Ws = X 100%

 1. Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku gdy suma ubezpieczenia niektórych pozycji jest wyższa niż ich wartość (tzw. nadubezpieczenie), nadwyżka ta zostanie zaliczona na pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie. Wyrównanie sum ubezpieczenia odbywa się w ramach mienia, w którym wystąpiła szkoda. Dotyczy wszystkich ryzyk
  z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej.
 1. Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych – ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zwiększy wypłacone odszkodowania o koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczonego wynikające
  z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą do limitu odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń, ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych, ubezpieczenia maszyn budowlanych od uszkodzeń.
 1. Klauzula 168 godzin – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe
  z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody.
 1. Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwiększa limit odpowiedzialności w klauzuli szkód mechanicznych
  o dodatkowe 100.000,00 zł. Pozostałe zapisy klauzuli szkód mechanicznych pozostają bez zmian. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 1. Klauzula ryzyk nienazwanych - ma mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody w mieniu spowodowane przez inne nienazwane ryzyka zewnętrzne niewymienione (niezdefiniowane)
  w programie ubezpieczenia, pod warunkiem że ryzyka te wystąpiły nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczonego oraz nie zostały wprost wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie innych zapisów programu ubezpieczenia i OWU Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 1. Klauzula wężykowa – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu osób trzecich powstałe wskutek pęknięcia, oderwania lub odczepienia się wężyka, służącego do przepływu wody oraz powstałe wskutek pęknięcia lub rozszczelnienia instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, niezależnie od winy Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Część II Zamówienia
KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA


 1. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków.
 1. Klauzula rozstrzygania sporów - spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego.
 1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.
 1. Klauzula warunków i taryf – Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie przyjmował nowe składniki majątku (doubezpieczenia oraz ubezpieczenia nowych pojazdów) Ubezpieczającego na warunkach nie gorszych niż zastosowane w ofercie złożonej w przetargu.


KLAUZULE FAKULTATYWNE


 1. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości bezspornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 1. Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji fundusz prewencyjny
  w wysokości 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie niniejszej umowy, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane
  w całości już w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w którym zawarte są ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Ponadto czynności, jakie zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków będą realizowane w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela dotyczące przyznawania i rozliczania środków na cele prewencyjne. Dotyczy wszystkich ryzyk komunikacyjnych.
 1. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia – na mocy niniejszej klauzuli wartość pojazdu określona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia) obowiązuje przez cały roczny okres ubezpieczenia. Stałą wartość pojazdu (gwarantowaną sumę ubezpieczenia) stosuję się
  w przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdu, szkody całkowitej oraz w celu ustalenia czy wystąpił przypadek szkody całkowitej. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.
 1. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń antykradzieżowych w pojeździe, w przypadku utraty kluczy wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20 000,00 zł. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym ponad sumę ubezpieczenia pojazdu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.
 1. Klauzula zassania wody do silnika – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody.
 1. Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej – na mocy niniejszej klauzuli strony umowy ubezpieczenia autocasco ustalają, że za szkodę całkowitą uznaje się szkodę polegającą na uszkodzeniu pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 80% wartości rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody. Pozostałe zapisy dotyczące szkody całkowitej w programie ubezpieczenia w ubezpieczeniu autocasco pozostają bez zmian.
 1. Klauzula okolicznościowa w AC – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokości odszkodowania w ubezpieczeniu autocasco nie będzie miało wpływu znajdowanie się kierowcy w chwili powstania szkody w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, a także pod wpływem środków odurzających, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel ma prawo wystąpić z regresem do kierowcy. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.
 1. Klauzula holowania 300 – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa w ramach ubezpieczenia Assistance koszty holowania do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do limitu minimum 300 km na terytorium RP. Klauzula dotyczy ubezpieczenia Assistance.
 1. Klauzula holowania bez limitu kilometrów – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa w ramach ubezpieczenia Assistance koszty holowania do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego bez limitu kilometrów na terytorium RP. Klauzula dotyczy ubezpieczenia Assistance.
 1. Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciele pokrywa
  w ramach umowy ubezpieczenia Assistance koszty wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 7 dni. Klauzula dotyczy ubezpieczenia Assistance.


Część III Zamówienia
KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA


 1. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków.
 1. Klauzula rozstrzygania sporów - spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego.
 1. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody.
 1. Klauzula warunków i taryf – Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia będzie przyjmował nowe składniki majątku (doubezpieczenia oraz ubezpieczenia nowych pojazdów) Ubezpieczającego na warunkach nie gorszych niż zastosowane w ofercie złożonej w przetargu.


KLAUZULE FAKULTATYWNE


 1. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości bezpornych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
 1. Klauzula rzeczy osobistych załogi – Ubezpieczyciel w przypadku zatopienia rzeczy osobistych załogi na skutek wywrotki jachtu pokryje zwrot kosztów przedmiotów utraconych do 500 zł na załoganta.
 1. Klauzula uszkodzenia ożaglowania – w przypadku uszkodzenia żagli na skutek silnego wiatru (rozerwania żagli przez wiatr) bądź w trakcie taklowania jachtu Ubezpieczyciel pokryje koszt naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy w żaglowni, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu nowego żagla. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 10 000,00 zł
 1. Klauzula kradzieży w transporcie – ubezpieczyciel odpowiada za szkody kradzieżowe podczas postoju na parkingu w trakcie przewozu jednostek pływających. Zakres terytorialny RP. Klauzula dotyczy ubezpieczenia jacht casco.
 1. Klauzula transportu lądowego – Ubezpieczyciel pokryje szkody w jednostkach pływających przewożonych środkami transportu drogowego w przypadku, gdy pojazd ten uległ wypadkowi. Zakres terytorialny RP. Dotyczy ubezpieczenia jacht casco.
 1. Klauzula czasu ochrony – ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia niezależnie od ustalonego przez strony terminu płatności składki lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka lub jej rata nie zostaną opłacone w ustalonym terminie nie powoduje to ustania lub zawieszenia ochrony ubezpieczeniowej, a Ubezpieczyciel zawiadomi o tym Ubezpieczającego wyznaczając mu jednocześnie dodatkowy (nie krótszy niż 7 dni) termin na opłatę składki/raty składki. Brak opłaty składki/raty składki na konto Ubezpieczyciela
  w wyznaczonym dodatkowym terminie powoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela, przy czym ustanie odpowiedzialności jest możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Ubezpieczającego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpóźniej z chwilą uznania jego rachunku kwotą zaległej składki.
 1. Klauzula zniesienia franszyzy integralnej- Ubezpieczyciel akceptuje zniesienie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu jacht casco.
 1. Klauzula zwiększenie sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – Ubezpieczyciel zwiększa limit odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi do sumy ubezpieczenia 10 000,00 zł na osobę.
 1. Klauzula przewłaszczenia mienia – ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz
  w przypadku przeniesienia własności mienia na bank – jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana również w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
 1. Klauzula holowania – ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wyrządzone podczas holowania jednostek pływającej. Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej użytkowników.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna