Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego


III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIUPobieranie 0.73 Mb.
Strona17/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIUCzęść I Zamówienia
Łączny okres ubezpieczenia: od 01.06.2015 do 31.05.2018

UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH
W SPECYFIKACJIUWAGA: W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę. (dotyczy ubezpieczeń wspólnych)


A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ:UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w Specyfikacji i każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność.

UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny: brak (zarówno w szkodach rzeczowych jak i osobowych), z wyjątkiem czystych strat finansowych.

W ubezpieczeniu czystych strat finansowych – franszyza integralna: 1 000,00 zł

Definicje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
Wypadek ubezpieczeniowy – to zajście w okresie ubezpieczenia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę tzw. zdarzenia szkodowego, a także działanie lub zaniechanie bezpośrednio powodujące powstanie czystej straty finansowej.

Szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści.

Szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz wszelkie straty następcze poszkodowanego pozostające w związku przyczynowym, w tym także utracone korzyści i zadośćuczynienie za krzywdę.

Szkoda – szkoda rzeczowa, szkoda osobowa, a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie).

Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą osobową lub szkodą rzeczową.

Osoba trzecia – każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym.
Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej oraz odpowiednich limitów o kwotę wypłaconego odszkodowania, jeżeli nie zostanie wprowadzona do programu ubezpieczenia klauzula automatycznego wyrównywania sum ubezpieczenia. Wypłata odszkodowania z jednego ryzyka OC posiadającego odrębną sumę gwarancyjną nie powoduje konsumpcji sumy gwarancyjnej w innym ryzyku OC posiadającym własną sumę gwarancyjną. W przypadku rozszerzeń zakresu ubezpieczenia OC, gdzie nie zostały określone odrębne limity odpowiedzialności, odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest do wysokości sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 1.000.000,00 zł
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową, jak również odpowiedzialność cywilną za produkt, ponoszoną przez Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem ustawowego terminu przedawnienia. Ubezpieczenie dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium RP oraz poza terytorium RP (w przypadkach opisanych poniżej oraz szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczonego podczas delegacji służbowych
w związku z wykonywaniem pracy /obowiązków służbowych/).

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Zapisy OWU ograniczające ochronę ubezpieczeniową w związku ze świadomością wadliwości w wykonanej czynności, pracy lub usłudze, jeżeli zachowanie ubezpieczonego nosi znamiona rażącego niedbalstwa, a nie winy umyślnej, nie mają zastosowania.


Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Miasta Giżycko i jednostek podlegających ubezpieczeniu
w ramach niniejszego programu ubezpieczenia za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z prowadzoną działalnością określoną w przepisach prawa, w statutach, regulaminach i innych dokumentach regulujących organizację i sposób działania poszczególnych jednostek.
Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia:

 • koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,

 • koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą.

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 1. odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych
  w następstwie zalania mienia osób trzecich, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy
  z systemów wodnych lub technologicznych),

 2. odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,

 3. czyste straty finansowe – limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (niniejszy limit nie ma zastosowania w ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywania władzy publicznej),

 4. szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych ubezpieczonemu przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez niego działalnością - limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

 5. odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz innym podopiecznym w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej i rekreacyjnej,

 6. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki (w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków inwalidzkich),

 7. odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką  oświatowo-wychowawczą na terenie kraju i zagranicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii.

 8. odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, świetlic, placów zabaw, parków, skwerów, ogrodów, cmentarzy i plaży należących i/lub administrowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wyrządzone osobom trzecim (w tym uczniom i wychowankom placówek oświatowo-wychowawczych) korzystającym z tych obiektów.

 9. odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszych niebędących drogami publicznymi
  w rozumieniu przepisów Ustawy o drogach publicznych, będących własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i/lub przez niego administrowanych/zarządzanych.
 1. odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona przez ubezpieczonego;

2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w mieniu lub na osobie poniesione przez osoby trzecie oraz koszty usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby (pod warunkiem że do poniesienia ich Ubezpieczający został zobowiązany decyzją administracyjną upoważnionych do tego organów), powstałe w wyniku wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się (wycieku) dymu, pary, sadzy, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji do gleby, atmosfery bądź ciągu lub zbiornika wodnego na powierzchni lub w głębi gruntu, o ile zostały spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki: 1. przyczyną wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia lub wydzielenia się jest zdarzenie nagłe
  i przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczającego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

 2. przyczyna powstania szkody jest bezsporna,

 3. szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczającego w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej,

 4. początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie odpowiedzialności Towarzystwa
  a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie odpowiedzialności Towarzystwa z umowy obowiązującej w chwili wystąpienia początku zdarzenia, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od początku zdarzenia,

 5. zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji.

Ubezpieczenie obejmuje określone w niniejszej klauzuli koszty niezależnie od tego, czy zanieczyszczone mienie stanowiło własność określonej osoby, czy nie.

Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów przywrócenia środowiska do stanu sprzed zdarzenia (z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 1), a także czystych strat finansowych oraz kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających z gleby, wody lub innych składników majątku stanowiących własność albo użytkowanych przez Ubezpieczającego.

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł
 1. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem
  w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny),
 1. odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone Wykonawcom, zawodnikom, sędziom, szkody w pojazdach uczestników imprezy oraz
  w pozostawionym w nich mieniu oraz szkody powstałe podczas pokazów sztucznych ogni.

W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni i wystrzałów z reprodukcji armat limit odpowiedzialności wynosi 300 000,00 zł.


 1. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w związku
  z wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, itp.).

Ubezpieczenie OC pracodawcy nie obejmuje:

 1. szkód wynikających z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,

 2. szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków przy pracy,

 3. świadczeń przysługujących poszkodowanemu z ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500 000,00 zł


 1. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy,
 1. odpowiedzialność cywilną najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych,
  z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 1. odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia,
 1. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców,
 1. odpowiedzialność cywilną za mienie chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego, w tym mienie przechowywane w szatniach oraz zbiory muzealne, obrazy
  i eksponaty

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł


 1. odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem,
  z uwzględnieniem szkód powstałych w pojazdach mechanicznych w warsztatach szkolnych.
 1. odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek posiadania lub użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 300 000,00 zł


 1. odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów,
 1. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność.
 1. odpowiedzialność z tytuły wykonywania władzy publicznej, która obejmuje odpowiedzialności za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej, w tym.:

 • szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej

 • za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym

 • za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem

 • za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

 1. związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,

 2. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,

 3. powstałych w wyniku niewypłacalności,

 4. wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,

 5. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 300 000,00 zł


 1. Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia portu Ekomarina w tym m.in. sprawowania pieczy nad jachtami w trakcie ich zimowania na terenie Ekomariny, slipowanie jachtów, czynności związanych z mieniem w pieczyUbezpieczenie OC zarządcy dróg publicznych

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną zarządcy dróg publicznych zgodnie z Ustawą


o drogach publicznych oraz wynikającą z innych przepisów prawa za szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników, przepustów drogowych i mostów (łączna długość dróg Ubezpieczającego – 17,7 km), w tym
w szczególności:

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic


i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych,

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.),

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, także rozlane ciecze itp.),

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp.,

- odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp.,

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek obniżonych poboczy i innych uszkodzeń w poboczach dróg oraz zapadnięcia części jezdni,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia lub braku włazów kanalizacji deszczowej,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego
i poziomego,

- odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy,

- odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg , ulic i chodników prowadzonych przez zarządcę drogi,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku zalaniem pasa drogowego w związku z nienależytym działaniem urządzeń odprowadzających wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy i przepusty odwadniające,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z zalaniem pasa drogowego przez wody stojące, wody płynące, wody gruntowe, wody pochodzące z topniejącego śniegu/lodu lub wypływające z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu niedozwolonego ubezpieczonego (jeżeli ubezpieczony ponosi za nią odpowiedzialność),

- odpowiedzialność za szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w miejscach prowadzenia robót drogowych, w tym powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych,

- odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót drogowych,

- odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu
i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne.

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy,


w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji
o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej
i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone
w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni.

Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko


w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł


UWAGA: Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych lub drogi innych kategorii przejęte w zarządzanie przez zarządcę drogi na podstawie porozumień w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową.

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU:UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność
UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: • kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, albo zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia,

 • rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi,

 • wandalizm (dewastację) – rozumiany jako uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży
  z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń do limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł.

Ubezpieczenie obejmuje również kradzież elementów stałych budynków i budowli oraz innych elementów trwale do nich przymocowanych z limitem odpowiedzialności 20.000,00 zł.

Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Powyższy warunek dotyczy również szkód powstałych w wyniku dewastacji. Limit odpowiedzialności na koszty naprawy zabezpieczeń wynosi 30.000,00 zł
Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Urządzenia i wyposażenie, środki niskocenne, zbiory biblioteczne

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości wartość księgowa brutto (urządzenia i wyposażenie, elementy stałe),

wartość odtworzeniowa (zbiory biblioteczne, środki niskocenne)

likwidacja szkody bez potrącania zużycia technicznego.

suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł


Mienie pracownicze i uczniowskie

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez limitu na pracownika/ ucznia

rodzaj wartości wartość rzeczywista

suma ubezpieczenia: 40 000,00 złWartości pieniężne:

system ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości wartość nominalna
od kradzieży z włamaniem

suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł


od rabunku w lokalu

suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł


od rabunku w transporcie na terenie RP

suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł


Kradzież zwykła

Zakres ubezpieczenia: kradzież rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia (zabór mienia niepozostawiający widocznych śladów włamania i/lub zabór mienia nie posiadającego zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem)

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości i likwidacja szkody: jak w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, środki niskocenne, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych
i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien, linii energetycznych oraz zewnętrznych instalacji przesyłowych, pomiarowych i technologicznych należących do Ubezpieczonego, ławek, koszy, elementy wystaw w budynku GCK, pojemników na odpady oraz wyposażenia placów zabaw);

środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne, paliwo /w tym paliwo w pojazdach/, itp.), których posiadanie można udokumentować.

Ubezpieczający zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub od momentu,
w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. Rozszerzenie nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego mienia.

suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł


C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA:UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność
UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak
Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli oraz szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle (np. wiaty przystankowe),- neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, lustra i witraże, instalacje oświetleniowe i iluminacyjne, wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach – ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia, koszty ekspresowej naprawy z limitem odpowiedzialności 10.000,00 zł

W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania.

Likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczonego.

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł


D. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH:
UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność
UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Zakres ubezpieczenia – zgodny z pkt A Ubezpieczeń poszczególnych jednostek Zamawiającego.


Wartości pieniężne

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości nominalna

suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł


Nakłady adaptacyjne (dotyczy zarówno budynków należących do jednostek Zamawiającego, jak i budynków należących do osób trzecich, w których jednostki Zamawiającego prowadzą działalność)

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości wartość odtworzeniowa

suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł


Mienie osób trzecich oraz nakłady adaptacyjne poniesione przez osoby trzecie*

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości wartość odtworzeniowa

suma ubezpieczenia: 25 000,00 zł

*Przez mienie osób trzecich oraz nakłady adaptacyjne rozumie się również powłoki malarskie, tapety, wykładziny i podłogi oraz elementy stałe lokalu mieszkalnego należące do osób trzecich.
Niskocenne składniki majątku

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości wartość odtworzeniowa

suma ubezpieczenia: 300 000,00 zł


Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Miasta Giżycko nie wykazane do ubezpieczenia
w systemie na sumy stałe

wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej, maksymalnie do przyjętego limitu odpowiedzialności,

który ulega redukcji po wypłacie odszkodowania.

suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł


Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków Zamawiającego lub znajdujące na terenie Miasta Giżycko, jeżeli są własnością Zamawiającego.

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia

rodzaj wartości wartość odtworzeniowa

suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł


Znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, lampy należące do Zamawiającego na terenie Miasta Giżycko nie wykazane do ubezpieczenia
w systemie na sumy stałe

wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej, maksymalnie do przyjętego limitu odpowiedzialności,

który ulega redukcji po wypłacie odszkodowania.

suma ubezpieczenia: 20 000,00 złMienie pracownicze i uczniowskie

system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez limitu na osobę

rodzaj wartości wartość rzeczywista

suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł


E. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Zakres ubezpieczenia – zgodny z pkt B Ubezpieczeń poszczególnych jednostek Zamawiającego.
Koszty odtworzenia danych (ubezpieczenie obejmuje koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych, koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów w formie papierowej oraz koszty poniesione na odzyskanie danych przez wyspecjalizowane firmy z uszkodzonych dysków twardych i wymiennych nośników danych. Ochrona obejmuje również dane znajdujące się wyłącznie w jednostce centralnej komputera /wymogi dotyczące sposobu tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych danych nie mają zastosowania/):

System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko

Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł
Nośniki danych:

System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko

Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł
Oprogramowanie (licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i wartości):

System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko

Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności - wszelkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczonego w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw w prowadzonej działalności, powstałe na skutek szkody w sprzęcie elektronicznym. Dla kosztów proporcjonalnych okres odszkodowawczy wynosi maksymalnie 3 miesiące.

System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko

Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł

F. UBEZPIECZENIE NNW OSÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, WOLONTARIUSZY, PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW:UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł

zakres świadczeń: podstawowy + zawał serca i udar mózgu

czas odpowiedzialności: praca + droga

forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna

liczba ubezpieczonych: 25 osób


Świadczenia dla zakresu podstawowego obejmują co najmniej:

 1. świadczenie w tytułu śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową (100% sumy ubezpieczenia),

 2. świadczenie z tytułu całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową (100% sumy ubezpieczenia),

 3. świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową (% uszczerbku na zdrowiu = % sumy ubezpieczenia),

 4. zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

 5. zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów,

 6. zwrot kosztów leczenia na terytorium RP.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna