Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego


UBEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGOPobieranie 0.73 Mb.
Strona18/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

UBEZPIECZENIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ZAMAWIAJĄCEGO
A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH:UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność
UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: • pożar, w tym pożar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego,

 • huragan, deszcz nawalny, śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi,

 • podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

 • uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów,

 • uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek działania wysokiej temperatury (z wyłączeniem powolnego oddziaływania temperatury), pary, gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza,

 • szkody powstałe w wyniku naporu/spiętrzenia kry na ubezpieczone mienie

 • zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia lub przeprowadzonej akcji ratowniczej, uszkodzenie mienia w wyniku przeprowadzanej akcji ratunkowej,

 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty związane z usuwaniem skutków zanieczyszczenia lub skażenia mienia w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych.

 • koszty ewakuacji związane z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie wystąpiło czy też nie do limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno
  i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. limit do 100 000 zł]

 • dewastację – rozumianą jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym również przez podopiecznych i pensjonariuszy także niepełnosprawnych intelektualnie lub z ograniczoną świadomością), także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez zwierzęta. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków i budowli lub lokali, w których to mienie się znajduje. Limit odpowiedzialności na powyższe ryzyko wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich jednostek Zamawiającego /system na pierwsze ryzyko/. W ramach ryzyka dewastacji włączone są szkody powstałe wskutek „graffiti” z limitem odpowiedzialności 5 000,00 zł /system na pierwsze ryzyko/. Ryzykiem dewastacji objęte są również elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający.

Ryzyko dewastacji dotyczy między innymi następujących składników mienia: elementy budynków
i budowli lub lokali (w tym m. in. ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, obiekty małej architektury, wiaty przystankowe), urządzenia i wyposażenia zewnętrzne (siłowniki bram, hydranty, wyposażenie placów zabaw, obiektów sportowo- rekreacyjnych, wentylatory, parkometry, zewnętrzne instalacje przesyłowe, pomiarowe i technologiczne należące do ubezpieczonego), słupy oświetleniowe, lampy, tablice informacyjne, znaki drogowe);
Definicje:

Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się. Do szkód powstałych w wyniku pożaru zalicza się również szkody polegające na przypaleniu lub osmaleniu ubezpieczonego mienia, nawet jeżeli nie było widocznego płomienia.

Uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio lub pośrednio na ubezpieczony przedmiot, powodujące jego uszkodzenie.

Wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanych ich właściwością rozprzestrzeniania się. Za wybuch uważa się również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego pod wpływem panującego w nim podciśnienia.

Upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa.

Huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek (50 km/h), ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych akredytowanych jednostek badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu powstania szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji
z jednostek badawczych bądź nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie rozmiaru szkód w miejscu ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie.

Deszcz nawalny – szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku natężenia co najmniej
3 według stosowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) skali, mierzonym w rejonie powstania szkody. W przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania bądź bezpośrednim sąsiedztwie, świadczące o działaniu deszczu nawalnego.

Śnieg - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. Ubezpieczenie obejmuje także szkody w konstrukcji i poszyciu dachu (w tym opierzeniu
i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu.

Powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, topnienia śniegu, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.

Lawina – gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich.

Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu.

Zapadanie lub osuwanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni w gruncie lub nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach, osiadanie się ziemi lub przemieszczanie gruntu.

Zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:

- awarii tych instalacji lub urządzeń,

- rozszczelnienia instalacji lub urządzeń spowodowanego zamarznięciem,

- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,

- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,

- samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,

- wydostania się wody z wanny, brodzika itp.

- wydostawania się wody z niedrożnych rynien dachowych i rur spustowych lub z niewłaściwe zabezpieczonego odpływu,

- niedostatecznej przepustowości instalacji kanalizacyjnej,

- działania osób trzecich.

Ryzyko zalania obejmuje również szkody wynikające z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania oraz szkody powstałe w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli rozszczelnienie dachu i innych elementów powstało pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które powstały na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczonych otworów dachowych, okien i drzwi.

Dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń, eksploatowanych zgodnie przeznaczeniem i przepisami technicznymi lub też powstała w następstwie pożaru w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim otoczeniu.

Huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa spowodowana przez statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku.

Uderzenie pojazdu – bezpośrednie i pośrednie uderzenie pojazdu lub jego ładunku w ubezpieczony przedmiot, w tym pojazdu należącego do Ubezpieczonego i będącego pod jego kontrolą. Za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu uważa się również szkody spowodowane uderzeniem wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczonego do transportu wewnętrznego oraz szkody spowodowane najechaniem pojazdu na ubezpieczony przedmiot.

Trzęsienie ziemi – niewywołane działalnością człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.

Osoba trzecia - każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia.
Budynki i budowle

rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa (zgodnie z załącznikiem nr 4)

system ubezpieczenia: na sumy stałe,

Wykaz budynków i budowli w tabeli – wykaz budynków i budowli w załączniku nr 4Łączna suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 4
Uwaga: Informacja dotycząca sposobu ustalenia wartości odtworzeniowej budynków:

* Wartość odtworzeniowa określona przez rzeczoznawcę budowlanego.

** Wartość odtworzeniowa określona przez Ubezpieczonego (Zamawiającego).

W pozostałych pozycjach wartość odtworzeniowa została ustalona na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie firmy Maximus Broker Sp. z o.o.


Uwaga: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w kolektorach słonecznych (solarach), jeżeli znajdują się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków.
Urządzenia i wyposażenie

rodzaj wartości: wartość księgowa brutto

system ubezpieczenia: na sumy stałe,

sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek: zgodnie z załącznikiem nr 4Łączna suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 4
Ubezpieczeniem objęte jest również mienie zlokalizowane, zainstalowane na zewnątrz budynków
(np. kamery, anteny) oraz inne mienie znajdujące się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

Ubezpieczeniem objęte jest również mienie znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa


i kanalizacyjna), jeżeli znajduje się w wykazie mienia do ubezpieczenia.
UWAGA! Wartość Twierdzy Boyen zostanie zaktualizowana po przeprowadzeniu operatu szacunkowego. W związku ze wzrostem wartości w ciągu okresu ubezpieczenia zostanie dokonane przeliczenie składki na warunkach i stawkach przyjętych do przetargu dla tego ryzyka. Wzrost składki (doubezpieczenia) zostanie rozliczony w systemie pro rata temporis.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna