Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego


B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKPobieranie 0.73 Mb.
Strona19/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

B. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYKUWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność
UWAGA: UWAGA: Wysokość franszyz i udziałów własnych

Franszyza integralna: brak

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak

Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a także sprzęt elektroniczny użytkowany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego, nie przenoszącego prawa własności.

Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:

wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez:
 • działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome
  i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

 • kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm

 • działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także
  w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz
  w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),

 • działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,

 • działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi,

 • wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,

 • zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,

 • szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących,

 • bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych

 • koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie

Ochrona obejmuje szkody powstałe w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników.

Ubezpieczyciel nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku prowadzonych


u Ubezpieczonego drobnych prac remontowych o ile prace te były wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne – limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto.

Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości


i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.

Ubezpieczyciel w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) jednostki centralnej komputera odpowiada również za koszt systemu operacyjnego w przypadku zadeklarowania jego wartości w wysokości sumy ubezpieczenia. Nie dotyczy oprogramowania w wersji BOX.

Sprzęt elektroniczny przenośny jest objęty ochroną na terytorium Europy.
Wykaz sprzętu elektronicznego w tabeli w załączniku nr 4

Sprzęt stacjonarny

Łączna suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 4
Sprzęt przenośny

Łączna suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 4
Monitoring wizyjny

Łączna suma ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr 4


C. UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYKUWAGA: Franszyza integralna: 300 zł; brak franszyz redukcyjnych i udziałów własnych.
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia, będące własnością Ubezpieczonego lub będące
w posiadaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, (eksploatowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.). W tym także maszyny i urządzenia znajdujące się poniżej poziomu gruntu.
Ubezpieczeniem są objęte maszyny (urządzenia) zainstalowane zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów oraz eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, napraw i remontów, demontażu i ponownego montażu, a także podczas transportu w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z wymienionymi sytuacjami oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.


Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty:

wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez:


- ukryte błędy projektowe lub ukryte błędy konstrukcyjne,

- ukryte wady materiałowe,

- ukryte wady fabryczne, z wyłączeniem uszkodzeń, za które odpowiada producent lub dostawca w tytułu rękojmi bądź gwarancji,

- niewłaściwą obsługę,

- dewastację,

- działanie sił odśrodkowych,

- niedziałanie lub wadliwe działanie urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolno - pomiarowych lub zabezpieczających,

- niedobór wody w kotłach,

- nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny (urządzenia), implozję,

- zwarcie, przepięcie, przetężenie, uszkodzenie izolacji i inne przyczyny elektryczne

- poluzowanie się części,

- dostanie się ciała obcego,

- wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz

Maszyny i urządzenia wykazane do ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, bez względu na przyczynę pierwotną z limitem odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.


Objęte ochroną ubezpieczeniową maszyny i urządzenia są objęte ochroną od szkód powstałych na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze nagłym i niespodziewanym.
Rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa

Likwidacja szkód: w przypadku szkody całkowitej - do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonej maszyny (urządzenia) przez maszynę (urządzenie) fabrycznie nową, dostępną na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżoną parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu, maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. W przypadku szkody częściowej – według kosztów naprawy lub remontu z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, cła i innego rodzaju opłat.


Wykaz maszyn i urządzeń w załączniku nr 4
Część II Zamówienia
Okres ubezpieczenia: 01.06.2015 – 31.05.2018, maksymalnie okres ubezpieczenia zakończy się 30.05.2019 roku.

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:


 

UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione w tabeli w załączniku nr 4 oraz pojazdy włączone do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące
w posiadaniu Zamawiającego lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierżawy czy użyczenia

 UWAGA: Dla ubezpieczeń dobrowolnych (AC/KR, NNW, ASS), w przypadku przeniesienia własności pojazdu pomiędzy jednostkami Zamawiającego, prawa i obowiązku wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia mogą na wniosek Zamawiającego zostać przeniesione na jednostkę Zamawiającego będącą nowym właścicielem tego pojazdu bez konieczności rozliczania opłaconej składki ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)


 

Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn.zm.). Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia lub od dnia rejestracji pojazdów, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia najpóźniej w dniu rejestracji i przekazania do Ubezpieczyciela danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn.zm.)

Zmiana zakresu i zasad ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych spowodowana zmianą przepisów na podstawie ww. Ustawy oraz innych przepisów prawa będzie miała zastosowanie do ubezpieczeń pojazdów zawartych na podstawie niniejszego postępowania przetargowego bez możliwości rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej w trakcie realizacji zamówienia.


 

Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian).

 

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR


 

Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, a w szczególności wskutek:

-     nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub z wewnątrz pojazdu,

- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji lub włamania,

- pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłego działanie innych sił przyrody

-    nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu,

-    użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego,

-    kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku oraz rozboju,

- otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy,

- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,

- samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,

- uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy,

- będące wynikiem wjechania w nierówności drogi.


Zakres ubezpieczenia obejmuje również:

-   szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody,

- koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t),

- koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia.


Dodatkowe postanowienia:

-    w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające;

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne  rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży);

- za szkodę całkowitą uważa się szkodę polegającą na utracie pojazdu lub uszkodzeniu pojazdu w takim stopniu, że koszt jego naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia zaistnienia szkody, przy czym koszt naprawy pojazdu ustala się w oparciu o ceny rynkowe. W przypadku akceptacji klauzuli gwarantowanej sumy ubezpieczenia, zapisy dotyczące gwarantowanej sumy ubezpieczenia mają zastosowanie;

- w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego zobowiązuje się do udzielenie pomocy przy zagospodarowaniu i późniejszym zbyciu pozostałości pojazdu po szkodzie, a w szczególności do znalezienia nabywcy pojazdu w stanie uszkodzonym. Jednocześnie Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości, a ceną uzyskaną ze sprzedaży, do której doszło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w zdaniu poprzednim. W przypadku braku nabywcy na pojazd uszkodzony, Ubezpieczyciel wypłaci całą sumę odszkodowania po dokonaniu złomowania pojazdu. W przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z oferty nabycia pozostałości przez wskazany podmiot, Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu
w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszone o wartość pozostałości powypadkowych ustalone na podstawie systemów eksperckich;

- przy ustalaniu wysokości odszkodowania przy szkodzie całkowitej Ubezpieczyciel może odstąpić od uwzględniania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym – w całości lub części – pod warunkiem zawarcia


z Ubezpieczonym ugody określającej odmienny tryb likwidacji szkody całkowitej.
Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco – RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.,
 Suma ubezpieczenia

 

- uwzględnia kwotę podatku VAT oraz wartość wyposażenia dodatkowego,-    ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (wyceny dokonuje Broker na podstawie komputerowego systemu wyceny pojazdów Info-Ekspert lub indywidualnej wyceny pojazdu) lub faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych lub sprowadzonych z zagranicy,

- w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia autocasco na kolejny okres ubezpieczenia suma ubezpieczenia (wartość pojazdu) zostanie zaktualizowana na kolejny okres ubezpieczenia i w przypadku jej zmniejszenia proporcjonalnie ulegnie zmniejszeniu składka za ubezpieczenie autocasco.

-    suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe

-    udział własny zniesiony/wykupiony

-    franszyza zniesiona/wykupiona

-    amortyzacja części – zniesiona/wykupiona

 

 Likwidacja szkód  -       wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT),

- oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody,

- w przypadku braku oględzin w powyższym terminie, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy,

- zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony,

-    dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu,

- Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność,

- ubezpieczenie pojazdu na niższą niż wartość rynkowa wartość pojazdu, np. gdy pojazd został kupiony
z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania,

- na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego.


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW)


 

Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu

 

Suma ubezpieczenia - 10 000 zł (na osobę - 100% uszczerbku na zdrowiu i śmierć)

 

Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW – RP i Europa


Ubezpieczenie assistance (ASS)
Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego.
Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, wypadku pojazdu, braku paliwa lub kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę (bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance), polegającą m.in. na zorganizowaniu i pokryciu koszów:

- naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu części),

- dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa),

- pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 100 km od miejsca wypadku, awarii),

- zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży,

- wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 3 dni.

Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w wypadku.

Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 10 lat lub wskazanych w załączniku z wykazem pojazdów do tego ubezpieczenia.

Minimalny zakres terytorialny - RP.


Minimalny zakres terytorialny - RP i Europa.

Część III Zamówienia
Okres ubezpieczenia: 01.07.2015 – 31.05.2018.

UWAGA! W pierwszym roku okres ubezpieczenia wynosi 11 miesięcy.

ubezpieczenie OC użytkownika
obligatoryjnie zostają zniesione franszyzy i udziały własne
odpowiedzialność za wyrządzone szkody w zakresie odpowiedzialności cywilnej deliktowej użytkowników jednostki pływającej w związku z eksploatacją lub postojem.
suma gwarancyjna na pojedynczą jednostkę pływającą:

-dla łodzi typu Optimus i laser 470 suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 20 000,00 zł

- dal pontonu RYB450 suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 100 000,00 złubezpieczenie NNW
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które w danym rejsie stanowią załogę jachtu lub osoby użytkujące jednostkę w liczbie zgodnej z zapisem w dokumentacji statku w tym dzieic i młodzież szkolące się na danych jednostkach pływających.
suma ubezpieczenia:

5 000,00 zł – w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przed upływem 2 lat od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,

5 000,00 zł – w przypadku śmierci, jednorazowe świadczenie.
ubezpieczenie jacht-casco
Rodzaj wartości: księgowa brutto

Suma ubezpieczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4

Dopuszczalna franszyza integralna 300,00 zł
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące szkody powstałe wskutek:


 • wywrócenia się lub zatonięcia jednostki

 • utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę wodną,

 • kolizji z inną jednostką pływającą,

 • uderzenia o nadbrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające w okresie eksploatacji jachtu lub sprzętu wodnego na akwenach wodnych,

 • ognia,

 • siły wyższej,

 • wybuchu,

 • upadku statku powietrznego,

 • działania fali wywołanej nadmierną prędkością przechodzących jednostek pływających (kolizja bez kontaktu),

umyślne uszkodzenie jachtu oraz sprzętu wodnego przez osoby trzecie podczas postoju jednostki w miejscu strzeżonym lub przechowywaniu w należycie zabezpieczonymOznaczenie ISO:

Nazwa firmy: Maximus Broker Sp. z o.o.

Nr dokumentu: F2/PS B5/1

Tytuł dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Data obowiązywania: 04.12.2014

Wersja wydania: 12Strona z


Pobieranie 0.73 Mb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna