Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego


OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCHPobieranie 0.73 Mb.
Strona2/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCHDopuszcza się składanie ofert częściowych:
Część I Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

w zakresie:

- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,

- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

- Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

- Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk.
Część II Zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne Zamawiającego w zakresie:

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,

- ubezpieczenie autocasco,

- ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów,

- ubezpieczenia assistance.
Część III Zamówienia
Ubezpieczenie jednostek pływających Gminy Miejskiej Giżycko

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

- ubezpieczenie jacht casco,

- ubezpieczenia NNW załogi

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA


 1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia.

 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom.

 3. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, winno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu. W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

 4. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca będzie odpowiadał za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, jeżeli zamówienie uzupełniające dotyczy ryzyk ubezpieczeniowych wymienionych w zamówieniu podstawowym.

 2. Zamówienia uzupełniające mogą również dotyczyć przedłużenia terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia).

 3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania
  w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym,
  z uwzględnieniem okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis za każdy dzień.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIADotyczy wszystkich części zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy,

przewidywany okres ubezpieczeniaod dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.05.2018 r.
UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.
Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy:

od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r.

od 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r.

od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.

Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r.

od 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r.

od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.
Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego.

Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.05.2018 r.

Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.05.2019 r.
Polisy dla ubezpieczenia jednostek pływających wystawione zostaną na okresy:

od 01.07.2015 r. do 31.05.2016 r. (11 miesięcy)

od 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r.

od 01.06.2017 r. do 31.05.2018 r.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ. 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWDotyczy wszystkich części zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.
Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.Pobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna