Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego


INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓWPobieranie 0.73 Mb.
Strona4/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.


11. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW.

11.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytania na piśmie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 Ustawy).

11.2 Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania źródła zapytania, a także umieszczona zostanie na stronie internetowej (art. 38 ust. 2 Ustawy).

11.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert określonego w pkt. 16.1, zmienić treść SIWZ (art. 38, ust. 4 Ustawy). Dokonaną zmianę SIWZ przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza się na stronie internetowej.

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących SIWZ.

12. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Osoba uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami:

W kwestiach proceduralnych:

Mariola Tafil

Tel. 87 7324143

Mail: przetargi@gizycko.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00
oraz

W kwestiach merytorycznych:

Magda Kowalska

Maximus Broker Sp. z o.o. (Broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie pełnomocnictwa)

ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń,

tel. (056) 669-05-30, fax (056) 664-47-06

e-mail: magda.kowalska@maximus-broker.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.


13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.


14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.


15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

  1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w SIWZ Zamawiającego;

  2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wzorami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie
   z wymaganiami SIWZ;

  3. Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić druki oferty, jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony;

  4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą oraz z wymogami SIWZ;

  5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka;

  6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

  7. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym
   do występowania w obrocie prawnym
   lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;

  8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;

  9. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, koasekuracja) podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony pełnomocnik.

  10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 ust. 1 Ustawy).

  11. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym,

osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.


  1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

  2. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu,

NIP, REGON

OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

NIE OTWIERAĆ PRZED 07 maja 2015 r., godz. 12.10.


15.14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane oraz
wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.


W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 – ze zmianami) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.


Pobieranie 0.73 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna