Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającego


POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIAPobieranie 0.73 Mb.
Strona7/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

25. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

25.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodzę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

25.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.

25.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

25.4 W przypadku zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:


  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  1. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

26. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 – Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń;

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy dla część I

Załącznik Nr 2a - Wzór umowy dla część II zamówienia

Załącznik Nr 2b - Wzór umowy dla część III zamówienia

Załącznik Nr 3 – Program ubezpieczenia

Załącznik Nr 4 – Wykazy majątku i inne dane Zamawiającego

Załącznik Nr 1/str. 1


................................................

(miejscowość, data)

Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*

* (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)


Nazwa:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Województwo:……………………………………………………………………….

Miejscowość:…………………………………………………………………………

Kod pocztowy:………………………………………………………………………

Kraj:……………………………………………………………………………………..

Adres pocztowy (ulic, nr domu i lokalu): ……………………………………………

Tel.:………………………………………..

e-mail: ………………………………...Gmina Miasto Giżycko
Aleja 1 maja 14
11 – 500 Giżycko


O F E R TA

Przystępując do przetargu na UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie ze SIWZ, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:


Część I Zamówienia

Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest:
  • ubezpieczenia majątkowe: od 01.06.2015 do 31.05.2018.


Cena łączna: ……………………… zł


Załącznik Nr 1/str. 2
Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 36 oraz następujące klauzule fakultatywne (w części I zamówienia):Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Liczba punków/

uwagi

37

Klauzula automatycznego wyrównania sumy ubezpieczenia
15 pkt

38

Klauzula aktów terroryzmu
5 pkt

39

Klauzula strajków, zamieszek, rozruchów społecznych
5 pkt

40

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
5 pkt

41

Klauzula funduszu prewencyjnego
15 pkt

42

Klauzula katastrofy budowlanej
10 pkt

43

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych
10 pkt

44

Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla kosztów odtworzenia dokumentów
5 pkt

45

Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla przezornej sumy ubezpieczenia
15 pkt

46

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia
10 pkt

47

Klauzula udziału w zysku
15 pkt

48

Klauzula kompensacji sum ubezpieczenia
10 pkt

49

Klauzula uznania kosztów dodatkowych wynikających z braku części zamiennych
10 pkt

50

Klauzula 168 godzin
10 pkt

51

Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla szkód mechanicznych
15 pkt

52

Klauzula ryzyk nienazwanych
15 pkt

53

Klauzula wężykowa
10 pkt


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna