Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona8/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Załącznik Nr 1/str. 3Część II Zamówienia
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest: 3 okresy roczne, maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się 30.05.2019 r.
Cena łączna: ……………………… zł
Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 4 oraz następujące klauzule fakultatywne w części II zamówienia:


Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Liczba punktów

5

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
8 pkt

6

Klauzula funduszu prewencyjnego
15 pkt

7

Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia
10 pkt

8

Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń
10 pkt

9

Klauzula zassania wody do silnika
10 pkt

10

Klauzula zmiany definicji szkody całkowitej
15 pkt

11

Klauzula okolicznościowa w AC
10 pkt

12

*Klauzula holowania 300
8 pkt

13

*Klauzula holowania bez limitu kilometrów
15 pkt

14

Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego
10 pkt

*Wykonawca w ofercie zaakceptuje albo klauzulę nr 12 albo klauzulę nr 13. W przypadku zaakceptowania w ofercie zarówno klauzuli nr 12 jak i klauzuli nr 13, Zamawiający uzna, że do oferty ma zastosowanie klauzula korzystniejsza dla Zamawiającego (klauzula nr 13) i za tę klauzulę przyzna punkty w trakcie oceny oferty Wykonawcy.

Załącznik Nr 1/str. 4
Część III Zamówienia
Oferta obejmuje okres ubezpieczenia wskazany w SIWZ to jest: 3 okresy roczne od 01.06.2015 do 31.05.2018 r.

Cena łączna: ……………………… zł

Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne od nr 1 do 4 oraz następujące klauzule fakultatywne w części III zamówienia:


Nr

klauzuli

Nazwa klauzuli

TAK/NIE

Liczba punktów

5

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
5 pkt

6

Klauzula rzeczy osobistych załogi
20 pkt

7

Klauzula uszkodzenia ożaglowania
15 pkt

8

Klauzula kradzieży w transporcie
10 pkt

9

Klauzula transportu lądowego
10 pkt

10

Klauzula czasu ochrony
10 pkt

11

Klauzula zniesienia franszyzy integralnej
10 pkt

12

*Klauzula zwiększenia sumy ubezpieczenia NNW
20 pkt

13

*Klauzula przewłaszczenia mienia
5 pkt

14

Klauzula holowania
10 pkt

Oświadczenie dotyczące wszystkich części Zamówienia:  1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do przedstawienia Zamawiającemu rozbicia składki na poszczególne jednostki Zamawiającego i ryzyka, przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego (dotyczy to również ubezpieczeń wspólnych).

  2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w SIWZ.

  3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

  4. Oświadczamy, że przyjmujemy wartości podane w SIWZ jako podstawę do ustalenia wysokości każdego odszkodowania bez odnoszenia ich do wartości nowej danego środka trwałego.

  5. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych SIWZ zaproponowane przez Zamawiającego warunki płatności zostały przez naszą firmę zaakceptowane.

  6. Oświadczamy, że akceptujemy treść wzoru umowy o udzielenie zmówienia publicznego.

  7. Następujące części niniejszego zamówienia powierzamy podwykonawcom:
L.p.

Nazwa części zamówienia

Uwaga: wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia podwykonawcom
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna