Specyfikacja istotnych warunków zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207. 000 Euro na ubezpieczenie mienia I odpowiedzialności zamawiającegoPobieranie 0.73 Mb.
Strona9/19
Data07.05.2016
Rozmiar0.73 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19

Załącznik Nr 1/str. 5

 1. Oświadczamy, że Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie będzie zobowiązany do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950.),

 2. Oświadczamy, że do poszczególnych ubezpieczeń stanowiących przedmiot zamówienia będą miały zastosowanie wymienione poniżej warunki ubezpieczenia:

Ryzyko

Warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do danego ubezpieczenia

Część I zamówienia

………………………

OWU …..

………………………

OWU …..

………………………

OWU …..

………………………

OWU …..

Część II zamówienia

……………………..

OWU …..

……………………..

OWU …..

Część III zamówienia
OWU …..
OWU …..
OWU …..
 1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczenia Zamawiającemu ww. OWU przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Załącznikami do niniejszej oferty są: • Oświadczenie nr 1,

 • Oświadczenie nr 2,

 • Oświadczenie nr 3,

 • Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (jeśli umocowanie nie wynika z KRS bądź dokumentu równorzędnego),

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej.

W sprawach nieuregulowanych w ofercie oraz SIWZ, zastosowanie mają OWU. W przypadku wystąpienia sprzecznych zapisów z OWU pierwszeństwo mają zapisy SIWZ i oferty.


Na złożoną ofertę składa się........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

Podpisano:

......................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)Załącznik Nr 1/str. 6


................................................

(miejscowość, data)

....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy/ów


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW nr 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naOCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO

- w części I Zamówienia*

- w części II Zamówienia*

- w części III Zamówienia*
Oświadczam/y, że mogę/możemy ubiegać się o udzielenie zamówienia i spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.
) dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Podpisano:

.........................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)


*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1/str. 7

................................................

(miejscowość, data)

....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy


OŚWIADCZENIE WYKONAWCY nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naOCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO

- w części I Zamówienia*

- w części II Zamówienia*

- w części III Zamówienia*

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Podpisano:

.........................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1/str. 8

................................................

(miejscowość, data)

....................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY nr 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naOCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ ZAMAWIAJĄCEGO

- w części I Zamówienia*

- w części II Zamówienia*

- w części III Zamówienia*

Informuję, że

  1. Nie należę do grupy kapitałowej*

  2. Należę do grupy kapitałowej i załączam do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907
   z późn.zm.)

Podpisano:

.........................................................

(czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

*niepotrzebne skreślić
UWAGA:

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna