Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) Nazwa zamówienia: Druk I dostawa czasopisma „Nowaja Polsza”Pobieranie 257.54 Kb.
Strona1/2
Data09.05.2016
Rozmiar257.54 Kb.
  1   2Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Nazwa zamówienia:
Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej

Postępowanie 261-08/14I. Informacje o Zamawiającym.
Instytut Książki

ul. Szczepańska 1, II piętro

31-011 Kraków

email: j.michalski@instytutksiazki.pl


II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia.

Oznaczenie postępowania: 261-08/14


III. Opis przedmiotu zamówienia.


 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie druku miesięcznika "Nowaja Polsza", który ukazuje się w języku rosyjskim, kolportaż ww. miesięcznika na terenie Federacji Rosyjskiej oraz jego promocja na imprezach wydawniczych organizowanych w Moskwie. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie numery miesięcznika od numeru 1/2015 do numeru 12/2017. Nakład każdego numeru wynosi 2800 egzemplarzy.

 2. Miesięcznik „Nowaja Polsza” ma nadany numer ISSN.

 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9 Usługi drukowania i dostawy

 4. Przedmiot zamówienia oraz sposób jego wykonywania zostały szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4), formularzu cenowym (załącznik nr 6), wzorze umowy (załącznik nr 7) oraz w wykazie miejsc, do których będzie wysyłany miesięcznik „Nowaja Polsza” (załącznik nr 8).

 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty – załącznik nr 1) zakresu zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.


IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.

Terminy realizacji publikacji i ich kolportażu są określone opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4) oraz we wzorze umowy (załącznik nr 7).


V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu spełniania został określony w pkt. 2.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej dwie umowy na podstawie których świadczy usługi polegające na druku czasopism lub publikacji książkowych, każda umowa o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto lub jedną taką umowę o wartości nie mniejszej niż 500.000 złotych brutto.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.b) potencjał kadrowy:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera pkt. VI niniejszej SIWZ.

 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy Pzp, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w punkcie V.2 SIWZ muszą spełniać łącznie.


VI. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Przedmiotową informację Wykonawca powinien złożyć w formularzu oferty poprzez oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (pkt 6 formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ) w celu sprawdzenia czy brak jest przesłanek do wykluczenia go na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt V.2. należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są:

 1. poświadczenie;

 2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a).

Wykaz powinien być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 („Wykaz usług”). Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt V.2.2. SIWZ.

Wartości podane w w/w dokumentach w walutach innych niż złote Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień ukazania się ogłoszenia o niniejszym zamówieniu.

 1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.2 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 3. Dokumenty i oświadczenia (za wyjątkiem wymienionych w pkt VI.1.3, VI.2.1. oraz zobowiązania, o których mowa w pkt VI.3, które muszą zostać złożone w formie oryginału), należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt VI.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

 6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.

 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 8. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

 1. Oświadczenia określone w punktach VI.1.1., VI.1.3. oraz VI.2.1. muszą być złożone w imieniu wszystkich wykonawców.

 2. Dokumenty określone w pkt VI.2.2. oraz VI.3. powinien złożyć dowolny/dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.


VII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami


 1. Wyjaśnienia treści i ewentualne zmiany SIWZ będą dokonywane zgodnie z treścią art. 38 ustawy Pzp.

 2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (adres email Zamawiającego: j.michalski@instytutksiazki.pl). Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia otrzymania informacji przesłanej w formie innej niż pisemna.

 3. Dokumenty lub informacje przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną będą przesyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę w ofercie lub we wcześniejszej korespondencji, a jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego adresu – na główny adres Wykonawcy podany w jego dokumentach firmowych lub na jego stronie internetowej.

 4. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawie zamówienia jest Jakub Michalski.


VIII. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga składania wadium.
IX. Termin związania ofertą.


 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.


X. Opis sposobu przygotowywania oferty:


 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 4. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów i oświadczeń musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ i powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 5. Cena oferty musi być podana w złotych (PLN) i tylko w takiej walucie będą prowadzone wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

 6. Oferta składa się z wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

 7. Wraz z ofertą powinny być złożone:

 1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w pkt VI.1.2. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.1290

 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

 3. Dokumenty i oświadczenia, określone pkt VI SIWZ.

 1. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą: „Dokument zastrzeżony” powinny być umieszczone w odrębnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

 2. Forma oferty winna spełniać następujące wymagania:

 1. wszystkie strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy spiąć lub zeszyć, w sposób uniemożliwiający przypadkowe ich rozpięcie,

 2. oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,

 3. poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,

 4. wszystkie strony zawierające treść należy kolejno ponumerować,

 5. ofertę należy składać w jednym egzemplarzu, w opakowaniu lub kopercie nieprzeźroczystej. Na kopercie lub opakowaniu należy zamieścić informacje:

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa i adres zamawiającego, na który należy składać oferty

Oferta na:

Kraków (31-011), ul. Szczepańska 1, II piętro, sekretariat

Nie otwierać przed dniem ................ r. godz. … … ...................

 1. Wszystkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 2. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty powinno być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia takie powinny być opakowane tak jak oferta i powinny być oznaczone dodatkowo wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Kraków (31-011), ul. Szczepańska 1, II piętro, w sekretariacie do dnia 04.11.2014 r., do godz. 12:30.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie Działu Wydawnictw Instytutu Książki, w terminie składania ofert o godz. 12:40.

 3. Przebieg otwarcia ofert odbędzie się na zasadach określonych w art. 86 ustawy Pzp.


XII. Sposób obliczenia ceny.


 1. Cena oferty brutto zostanie wyliczona w formularzu cenowym, sporządzonym na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i zostanie następnie przeniesiona do formularza oferty.

 2. Sposób obliczenia ceny:

 1. w kolumnie 3 w każdej pozycji formularza cenowego Wykonawca wskaże ryczałtową wartość jednostkową netto za wykonanie świadczenia określonego w tej pozycji,

 2. w kolumnie 4 w każdej pozycji formularza cenowego Wykonawca wskaże stawkę podatku VAT należnego za realizację świadczenia określonego w tej pozycji. Uwaga: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisuje stawkę podatku od towarów i usług VAT obowiązującą na terenie kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli będzie ona obowiązywała w rozliczeniach dokonywanych w ramach realizacji niniejszego zamówienia,

 3. w kolumnie 5 w każdej pozycji formularza cenowego Wykonawca obliczy wartość jednostkową brutto dla danej pozycji. Wartość jednostkowa brutto będzie obliczana wg następującego wzoru: (wartość jednostkowa netto dla danej pozycji x (1+stawka podatku VAT dla danej pozycji),

 4. w kolumnie 7 w każdej pozycji formularza cenowego Wykonawca obliczy wartość łączną brutto dla danej pozycji. Wartość łączna brutto będzie obliczana wg następującego wzoru: (wartość jednostkowa brutto dla danej pozycji x ilość jednostek dla danej pozycji),

 5. po obliczeniu wartości łącznej brutto dla wszystkich pozycji formularza cenowego, Wykonawca obliczy cenę oferty brutto, która stanowi sumę wartości łącznych brutto dla wszystkich pozycji formularza cenowego.

 1. Cena oferty brutto oraz wszystkie ceny jednostkowe wymagane w formularzu cenowym powinny być wyrażona w złotych (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Cena oferty brutto oraz wszystkie ceny jednostkowe są przez Wykonawcę wyliczane z uwzględnieniem nakładu każdego numeru miesięcznika wynoszącego 2.800 egzemplarzy.

 3. Cena oferty brutto oraz wszystkie ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym powinny uwzględniać wszystkie koszty konieczne do poniesienia w celu należytego wykonania niniejszego zamówienia, w szczególności:

 1. w pozycjach odpowiadających drukowi miesięcznika należy uwzględnić w postaci ryczałtu wszystkie koszty konieczne do uzyskania gotowego do dystrybucji egzemplarza czasopisma produktu m.in. koszt materiałów (papieru, farb, itp.), robociznę, koszt wykonania oprawy itp.,

 2. w pozycjach odpowiadających wywozowi czasopism z drukarni należy uwzględnić w postaci ryczałtu wszystkie koszty związane z logistyką, opakowaniem i ekspedycją danego numeru miesięcznika z drukarni do firmy pocztowej,

 3. w pozycjach odpowiadających usługom pocztowym należy uwzględnić w postaci ryczałtu koszt usług pocztowych mających na celu dostarczenie nakładu danego numeru miesięcznika do wszystkich odbiorców,

 4. w pozycjach odpowiadających kosztom administracyjnym należy uwzględnić w postaci ryczałtu w szczególności: korektę ozalidów, przekazanie zlecenia do drukarni, koszty sporządzenia przesyłek, działania promocyjne i koszty kontaktu z czytelnikami z terenu Federacji Rosyjskiej.


XIII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.


 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu jedno kryterium: najniższej ceny brutto (100%).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą ocenę w jedynym kryterium oceny, obliczoną zgodnie z pkt XIII.2 SIWZ.

 1. Sposób obliczenia punktów w kryterium - Cena brutto – waga 100%

Pc= ( Cmin/ Cbad)x100% przy czym 1% = 1 pkt

gdzie :


Cmin - najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Cbad - zaoferowana cena bruttoPc - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

Maksymalną ilość punktów – 100 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach określonych w art. 92 ustawy Pzp.

 2. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. Nastąpi to w terminie zgodnym z terminami określonymi w art. 94 ustawy Pzp.

 3. W przypadku gdy wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu umowę stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie zamówienia oraz zawierającą upoważnienie jednego spośród Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności.


XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W postępowaniu nie jest przewidziane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia treści umowy.
Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.


 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 3. odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

 3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

 4. Szczegółowe zasady dotyczące odwołania i postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.


XVIII. Załączniki


 1. Formularz oferty zawierający oświadczenia: o braku przesłanek do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1,

 2. Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 2,

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,

 4. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4,

 5. Wzór formularza potwierdzającego doświadczenie Wykonawcy „Wykaz usług” – załącznik nr 5,

 6. Formularz cenowy – załącznik nr 6,

 7. Wzór umowy – załącznik nr 7,

 8. Wykaz miejsc, do których będzie wysyłany miesięcznik „Nowaja Polsza” – załącznik nr 8,

Warszawa, …………………… r.


Zatwierdzam
........................................

Dyrektor Instytutu Książki

Załącznik Nr 1

……………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oferta na:

Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej. Postępowanie 261-08/14


 1. Zamawiający:

Instytut Książki

ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

email: j.michalski@instytutksiazki.pl


 1. Wykonawca/Wykonawcy*:

Nazwa Wykonawcy: ___________________________________________________________________________

Adres Wykonawcy: __________________________________________________________________ 1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę________________ złotych brutto (słownie: _________________________________________________________).

 3. OŚWIADCZAMY, że należymy / nie należymy1 do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).2

 4. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców w następującym zakresie*:

___________________________________________________________________________

(zakres powierzonych prac) 1. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

 2. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa firmy: ________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________

Telefon __________________________, email : __________________________________


 1. OFERTĘ niniejszą składamy na ____ stronach.

_______________ dnia ______ 20__ roku

______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 2

____________________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________

Adres Wykonawcy: ____________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na druk i dostawę czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej. Postępowanie 261-08/14, oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

_________ dnia _____ 20__ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 3

____________________________

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)Oświadczenie Wykonawcy

o spełnianiu warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy: ____________________________________________________________

Adres Wykonawcy: ____________________________________________________________

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na druk i dostawę czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej. Postępowanie 261-08/14, oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

_________ dnia ____ 20__ roku

_____________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 4


Opis przedmiotu zamówienia

Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej. Postępowanie 261-07/14
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie (od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r.) druku miesięcznika „Nowaja Polsza”, który ukazuje się w języku rosyjskim, kolportaż ww. miesięcznika na terenie Federacji Rosyjskiej oraz jego promocja na imprezach wydawniczych organizowanych w Moskwie. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie numery miesięcznika od numeru 1/2015 do numeru 12/2017. Nakład każdego numeru wynosi 2800 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1. Objętość poszczególnych numerów „Nowej Polszy”:

- 10 numerów pojedynczych w ciągu roku 2015, 2016 i 2017 (objętość - 84 kolumny), (łącznie 30 numerów)

- 1 numer podwójny w ciągu roku (lipiec-sierpień) – (objętość - 128 kolumn), (łącznie 3 numery)

2. Parametry techniczne:

• Nakład 2.800 egzemplarzy jednego numeru (92.400 egzemplarzy w okresie 3 lat, w tym 84.000 egzemplarzy numerów pojedynczych oraz 8.400 egzemplarzy numerów podwójnych),

• format 200×287 mm (A4),

• Objętość „środków” – 84 strony (numer pojedynczy) i 128 stron (numer podwójny łączony),

• Papier na „środki” – offset 100 g,

• Papier na okładki – 170 g kreda mat. folia UV – mat,

• Kolorystyka „środków” 1+1,

• Kolorystyka okładek 2+2,

• Oprawa broszurowa klejona,

• Praca obejmuje również montaż kolorowej okładki.3. Sposób wykonywania przedmiotu zamówienia:

 1. przekazanie przez zamawiającego materiałów do druku w wersji elektronicznej nastąpi nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, w którym powinien ukazać się numer. Przesłanie wersji elektronicznej będzie następowało za pośrednictwem serwera ftp udostępnionego przez Wykonawcę lub w inny ustalony w trakcie realizacji sposób,

 2. wykonawca jest zobowiązany do wykonania korekty ozalidów każdego kolejnego numeru „Nowej Polszy” przed rozpoczęciem druku całości nakładu tego numeru,

 3. po zakończeniu druku każdego numeru wykonawca przesyła zamawiającemu 2 szt. egzemplarzy okazowych tego numeru.

3.1. Zasady kolportażu:

a) Rozsyłanie poszczególnych numerów miesięcznika według następującego schematu: • 70 egzemplarzy do Instytutu Polskiego w Moskwie;

 • 30 egzemplarzy do ambasady RP w Moskwie;

 • 2700 egzemplarzy - zgodnie z „Wykazem odbiorców”, który będzie załącznikiem do zawartej umowy, zawierającym adresy odbiorców oraz ilości egzemplarzy przeznaczone dla każdego z tych odbiorców.

Na potrzeby przygotowania oferty zamawiający udostępnia „Wykaz miejsc, do których będzie dostarczany miesięcznik” (załącznik nr 8 do SIWZ), obejmujący również ilość egzemplarzy każdego numeru miesięcznika dostarczanych do każdego z miejsc.

Pozostałe egzemplarze poszczególnych numerów „Nowej Polszy” pozostają u Wykonawcy, który wykorzysta je w czasie promocji oraz będzie je udostępniał indywidualnym czytelnikom. W przypadku przekazania poszczególnych archiwalnych egzemplarzy „Nowej Polszy” odbiorcom indywidualnym bądź instytucjonalnym, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oświadczenia o przekazaniu tych numerów miesięcznika wraz z podaniem liczby egzemplarzy, które zostały rozdysponowane. Takie oświadczenie wykonawca raz na pół roku zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu drogą pisemną. Jeżeli wykonawca nie prześle takiego oświadczenia zamawiający będzie uważać, że te egzemplarze pozostają w dyspozycji wykonawcy i w dowolnym terminie może zażądać przesyłki tych egzemplarzy na swój adres.

b) dostarczenie każdego kolejnego numeru do odbiorców musi nastąpić najpóźniej w terminie 12 dni od momentu przekazania przez zamawiającego materiałów do druku;

Zachowanie ww. terminu będzie monitorowane przez zamawiającego w następujący sposób: do co najmniej pięciu osób lub instytucji, losowo wybranych z „Wykazu odbiorców”, w następnym dniu po upływie terminu deklarowanego przez wykonawcę jako termin przesłania miesięcznika do odbiorców, przez upoważnionego zgodnie z umową przedstawiciela Zamawiającego, zostanie skierowana prośba (telefonicznie lub e-mailem) o potwierdzenie otrzymania danego numeru miesięcznika na adres mailowy redakcji (nowpol@instytutksiazki.pl).

c) wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia przesyłek przed uszkodzeniem w czasie transportu;

W przypadku, gdy przesłane numery miesięcznika „Nowaja Polsza” dotrą do miejsca przeznaczenia w stanie uszkodzonym lub będą posiadały defekty wydawnicze, wykonawca jest zobowiązany do ich wymiany bez obciążenia zamawiającego dodatkowymi kosztami. Wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub posiadających defekty wydawnicze musi nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W przypadku gdyby w dostawie wystąpiły braki tzn. nie wszystkie numery czasopism dotarły do miejsca przeznaczenia, wykonawca ma obowiązek, na wniosek zamawiającego, uzupełnić braki bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami. W przypadku reklamowanych braków, dostawa uzupełniająca te braki musi nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia.3.2. Zasady promocji:

Wykonawca zobowiązuje się promować czasopismo „Nowaja Polsza” na targach książki w Moskwie oraz na innych imprezach drukarsko-wydawniczych (minimum 3 razy w każdym roku kalendarzowym).

Przez promocję Zamawiający rozumie dostarczenie nowym odbiorcom przynajmniej 10 egz. czasopisma na każdym z wieczorów autorskich oraz innych imprezach drukarsko-wydawniczych oraz przekazanie przynajmniej 20 egz. „Nowej Polszy” nowym odbiorcom w ramach Targów Książki w Moskwie. Monitoring działań promocyjnych będzie realizowany na podstawie oświadczeń wykonawcy potwierdzonych przez organizatora imprezy drukarsko-wydawniczej, przesłanych zleceniodawcy drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie.

3.3. Zasady realizacji reklamacji:

Wraz z pierwszym egzemplarzem miesięcznika Wykonawca przekaże każdemu odbiorcy informację o zasadach składania reklamacji, zawierającą następującą treść:

Informacja o zasadach reklamacji

Szanowni Państwo,

w trosce o sprawne dostarczenie Państwu naszego czasopisma informujemy o zasadach reklamacji, które prosimy zgłaszać do redakcji czasopisma „Nowaja Polsza” w Warszawie na adres mailowy nowpol@instytutksiazki.pl bądź telefonicznie: +48 (22) 608-25-65.

Jeżeli w terminie nie późniejszym niż do 17 dnia każdego miesiąca nie otrzymali Państwo przesyłki z kolejnym numerem naszego czasopisma, bądź czasopismo dotarło w stanie uszkodzonym prosimy o zgłoszenie tego faktu. Reklamacja zostanie Wówczas przekazana do Wykonawcy, który na podstawie umowy z Instytutem Książki wydaje miesięcznik na terenie Federacji Rosyjskiej. Reklamacja będzie rozpatrzona, a błędy naprawione nie później, niż do 30 dni od przesłanego przez Państwa zgłoszenia.

...................................................................

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)”

Reklamacje wpływające do Zamawiającego będą niezwłocznie przesyłane Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić wpływ reklamacji. Wszelkie roszczenia wynikające z reklamacji będą wykonywane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji do Zamawiającego.

Po rozesłaniu wszystkich egzemplarzy danego numeru miesięcznika (zgodnie z listą odbiorców) Wykonawca nie później niż do 5 dnia następnego miesiąca prześle zamawiającemu „Oświadczenie o wykonaniu części przedmiotu zamówienia w danym miesiącu” wraz z fakturą. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego (w sposób opisany w pkt. 3.1.b), że dany numer miesięcznika został prawidłowo rozesłany, faktura będzie zaakceptowana.  1. Ochrona danych osobowych

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.), z uwzględnieniem jej zmiany, które mogą zostać uchwalone w toku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca będzie przechowywał i przetwarzał powierzone mu dane wyłącznie w sposób niezbędny do należytego wykonania niniejszej umowy, w szczególności do kolportażu miesięcznika i realizacji obowiązków reklamacyjnych. Wykonawca będzie w szczególności odpowiedzialny za zachowaniem poufności danych osobowych odbiorców.

 1. Kontrola wykonywania zamówienia

Zamawiający będzie uprawniony do kontroli wykonywania zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ i umowie.

 1. Kontakt

We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy i jej rozliczeniem, dla których niniejsza SIWZ i umowa nie wymagają innej formy porozumiewania, Zamawiający i Wykonawca będą się kontaktować przez przedstawicieli wskazanych zgodnie z postanowieniami umowy, w formie pisemnej, faksowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W przypadku przesyłania korespondencji za pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej potwierdzi fakt otrzymania korespondencji.Uwaga: w trakcie trwania przetargu, do momentu podpisania umowy, strony będą kontaktować się na zasadach określonych w pkt VII SIWZ.

Załącznik nr 5


…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


Wykaz głównych usług
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej. Postępowanie 261-07/14
Działając w imieniu i na rzecz:

.........................................................................................................................................................................


stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczam, iż zrealizowaliśmy i/lub realizujemy następujące umowy odpowiadające wymogom Zamawiającego postawionym w pkt V.2.2. SIWZ:

Lp.

Zamawiający

Podmiot realizujący umowę

Przedmiot umowy, odpowiadający wymaganiom pkt V.2.2. SIWZ

Wartość umowy (zł brutto)

Okres realizacji umowy (dd.mm.rrrr – dd.mm.rrrr)

1
2Oświadczam, że:

1. Umowy wskazane w poz. ................... zostały zrealizowane przez Wykonawcę/Wykonawców,

2. Umowy wskazane w poz. ................. zostały wykonane przez inne podmioty i Wykonawca polega na ich wiedzy i doświadczeniu zgodnie z pkt. VI.3. SIWZ.

…………………. dnia ………… 20……… roku
…………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Załącznik nr 6
Druk i dostawa czasopisma „Nowaja Polsza” dla Instytutu Książki, jego kolportaż i promocja na terenie Federacji Rosyjskiej. Postępowanie 261-08/14
Formularz cenowy


Lp.

Przedmiot wyceny

Wartość jednostkowa netto (zł)

Stawka podatku VAT (%)

Wartość jednostkowa brutto (zł)

(kol. 3 x (1+kol.4))Ilość jednostek

Wartość łączna brutto (zł)

(kol. 5 x kol. 6)1

2

3

4

5

6

7

1

Druk jednego egzemplarza pojedynczego numeru miesięcznika „Nowaja Polsza”


84.000
2

Wywóz czasopism z drukarni dla jednego numeru pojedynczego


30
3

Usługi pocztowe dla jednego numeru pojedynczego


30
4

Koszty administracyjne dla jednego numeru pojedynczego


30
5

Druk jednego egzemplarza podwójnego numeru miesięcznika „Nowaja Polsza”


8.400
6

Usługi pocztowe dla jednego numeru podwójnego


3
7

Wywóz czasopism z drukarni dla jednego numeru podwójnego


3
8

Koszty administracyjne dla jednego numeru podwójnego


3
Razem cena oferty bruttoWSZYSTKIE CENY NALEŻY PODAĆ W ZŁOTYCH POLSKICH


Cena oferty brutto: …………………………………………………. zł (słownie: ………………………………………… zł …./100).

……………….. dnia ………………….. 20……. roku

…………………………………………………………….

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)


Załącznik nr 7

Wzór umowyPobieranie 257.54 Kb.

  1   2
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna