Specyfikacja istotnych warunków zamówienia subskrypcja z usłUGĄ serwisową oprogramowania vmware, subskrypcja oprogramowania abbyy recognition servePobieranie 203.06 Kb.
Strona1/2
Data05.05.2016
Rozmiar203.06 Kb.
  1   2
Znak sprawy: DAGZ.261.1.4.2015

pieczęć Zamawiającego


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SUBSKRYPCJA Z USŁUGĄ SERWISOWĄ OPROGRAMOWANIA VMWARE, SUBSKRYPCJA OPROGRAMOWANIA ABBYY RECOGNITION SERVE


 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

tel. 22 279 77 03 (02)


 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie


art. 11 ust. 8 ustawy.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest subskrypcja z usługą serwisową oprogramowania VMware, subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Serve, będących w posiadaniu Zamawiającego. W celu umożliwienia składania w postępowaniu ofert częściowych przedmiot niniejszego zamówienia podzielono na 2 zakresy:

 • Zakres A: Subskrypcja z usługą serwisową oprogramowania VMware,

 • Zakres B: Subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Serve.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1A i 1B do Specyfikacji.

  2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik Nr 2A i 2B do Specyfikacji.

  3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
   ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakres A i B:

Zamawiający wymaga, by zamówienie było realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego prawo do subskrypcji oprogramowania. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ustawy.

Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

   1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
   w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia muszą być złożone przez każdego z Wykonawców.

   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców.

  1. Wykonawcy zagraniczni

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty powinny być wystawione zgodnie z terminami określonymi w pkt 1.

  1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać
  z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

 2. Kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.

  1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
   i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
   zgodnie z załącznikiem nr 6 do Specyfikacji.

Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących

powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy z wykonawców


  1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. i 6.5. należy złożyć w formie oryginału, zaś dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 6.2.1. i 6.2.2. należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJCE

 1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - Zakres A, Zakres B.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 1. PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu zamówienia. Wykonawca wskaże
w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
  A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
  Z WYKONAWCAMI


Zgodnie z art. 38 ustawy, Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 i 1b ustawy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej - zamieszcza na tej stronie.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.

Zastrzeżona powyżej forma faksu lub elektroniczna nie dotyczy dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp.

Numer faksu Zamawiającego: 22 480 43 35, e-mail: przetargi@nfz-warszawa.pl

Zamawiający przekazywać będzie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną i żąda niezwłocznego potwierdzania przez wykonawcę faktu ich otrzymania.

Uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: 1. w sprawach dotyczących strony formalnej niniejszego postępowania:

- Katarzyna Raczyńska-Sady

2) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- Maciej Gabarski, Adam Kiersnowski


 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (Zakres A i Zakres B)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (Zakres A i Zakres B)

Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do Specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna
  z formularzami załączonymi do Specyfikacji.

 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę wraz z wymaganymi Specyfikacją oświadczeniami
  i dokumentami.

 3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz

z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

 1. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.

 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką. Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 5. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 7. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być trwale ze sobą połączone oraz umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, zatytułowanej „SUBSKRYPCJA OPROGRAMOWANIA. Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

 1. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem „POSTĘPOWANIE NR DAGZ.261.1.4.2015. OFERTA – SUBSKRYPCJA OPROGRAMOWANIA”. NIE OTWIERAĆ PRZED 10.04.2015 r. GODZ. 13:00”.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 (Kancelaria, parter, na prawo od głównego wejścia), 00-613 Warszawa w terminie do dnia 10.04.2015 r. do godz. 12:00.

 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.

 3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji.

 4. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.

 5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Informacja o wycofaniu oferty lub zmiany do oferty Wykonawca winien doręczyć Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Opakowania te będą otwierane w terminie otwarcia ofert, określonym w niniejszej specyfikacji. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane. Dla identyfikacji składającego oświadczenie
  o wycofaniu oferty/zmianie oferty, Zamawiającemu należy przedłożyć poza oświadczeniem również odpis z właściwego rejestru.

 6. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2015 r. o godz. 13:00 w Narodowym Funduszu Zdrowia Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 (wejście od
  ul. Wspólnej, Sala Obsługi Świadczeniobiorców - Antresola na parterze).


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Zamawiający wymaga, by oferowana cena brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT) za realizację przedmiotu zamówienia została przedstawiona i wyliczona w sposób określony w pkt 1 formularza oferty (załącznik nr 3 do Specyfikacji).

Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Ceny należy podać w złotych i groszach (PLN).

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia.


 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryteria:

Zakres A: Subskrypcja z usługą serwisową oprogramowania VMware

 1. Cena – 90%

 2. Termin wizyty – 10%

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.Kryterium I: Cena (90 % wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 90 punktów.najniższa oferowana cena brutto

C = ----------------------------------------------- x 90

cena brutto badanej oferty

C- wynik oceny kolejnej badanej oferty

Kryterium II: Termin wizyty (10% wagi oceny)

Punkty za kryterium „Termin wizyty” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów za wskazany w ofercie termin oddelegowania przedstawiciela w przypadku wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem środowiska VMware niemożliwych do rozwiązania zdalnie.Termin oddelegowania przedstawiciela Wykonawcy

(liczony od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego problemu)Liczba punktów

0 (w dniu zgłoszenia)

10

1 dzień

5

2 dni

2

3 dni

0


Zakres B: Subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Serve

 1. Cena – 90%

 2. Termin – 10%

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryteriów zostały przedstawione poniżej.

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.Kryterium I: Cena (90 % wagi oceny)

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna liczba punktów wynosi 90 punktów.najniższa oferowana cena brutto

C = ----------------------------------------------- x 90

cena brutto badanej oferty

C- wynik oceny kolejnej badanej oferty

Kryterium II: Termin (10% wagi oceny)

Punkty za kryterium „Termin” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 10 punktów za wskazany


w ofercie termin przekazania Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego prawo do 12 miesięcznej subskrypcji oprogramowania.

Termin przekazania Zamawiającemu subskrypcji (liczony od dnia zawarcia umowy)

Liczba punktów

0 (w dniu zawarcia umowy)

10

od 1 do 3

8

od 4 do 6

6

od 7 do 9

4

od 10 do 12

2

od 13 do 14

0

 1. Ocena łączna (Zakres A i B)

Dla każdej oferty wynik oceny łącznej zostanie obliczony jako suma punktów przyznanych w obu kryteriach.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej (Zakres A i B)

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie ze sposobem określonym
w pkt 2 (ocena łączna). Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę
z najniższą ceną.

 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie


i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 1. WZÓR UMOWY – ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2 DO SIWZ

 2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
  W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 2. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

 • odrzucenia oferty odwołującego.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

 3. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

 1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2;
  w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób

 2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się
  w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 3. odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

 3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A i 1B),

 2. wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2A i 2B),

 3. formularz oferty (załącznik nr 3),

 4. formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4),

 5. formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5),

 6. formularz oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6).

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SPECYFIKACJI
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKRES A: Subskrypcja z usługa serwisową oprogramowania VMware

Przedmiotem zamówienia jest subskrypcja oprogramowania wraz z usługa serwisową oprogramowania VMware będącego w posiadaniu Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy 12 miesięczną subskrypcję oprogramowania w terminie nie przekraczającym 5 dni od daty podpisania umowy.


L.P.

Symbol

Nazwa

Ilość

1.

102864838

VS5-ENT‐P‐SSS‐CProduction Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

2

2.

103012750 VS5‐ENT‐P‐SSS-C

Production Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

2

3.

102931959 VS5-ENT-P-SSS-C

Production Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

2

4.

131598072 VS5-ENT-G-SSS-C

Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

20

5.

131598073 VU5-PR-STR-G-SSS-C

Basic Support Coverage VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack

1
 1. Miejsce świadczenia

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8 lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.

 1. Subskrypcja oprogramowania

W ramach subskrypcji oprogramowania VMware, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania nośników lub udostepnienie ich poprzez dedykowany do tych celów, dostępny przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu portal internetowy z nowymi wersjami lub aktualizacjami danego oprogramowania tj. wszystkich nowych i udoskonalonych wersji oprogramowania wprowadzonych do sprzedaży przez producenta oprogramowania VMware w okresie realizacji niniejszej usługi. Nowe wersje lub aktualizacje danego oprogramowania Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie do 30 dni licząc od daty rozpoczęcia ich dystrybucji przez producenta oprogramowania.

Subskrypcje oprogramowania VMware zostaną dostarczone Zamawiającemu w formie elektronicznej jako załącznik do wiadomości pocztowej i musza być objęte gwarancją producenta w okresie świadczenia usługi.

Wykonawca oświadcza, iż subskrypcje oprogramowania VMware będą pochodziły z legalnych kanałów dystrybucji oraz, że nie są i nie były kiedykolwiek przedmiotem przestępstwa.


 1. Usługa serwisowa

W ramach usługi serwisowej oprogramowania VMware wykonawca zapewni telefoniczny Hot-Line. Konsultanci Wykonawcy będą dostępni pod wskazanym numerem telefonicznym codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00. Innym sposobem zgłaszania problemów serwisowych będzie dedykowana skrzynka poczty elektronicznej. Zgłoszenie zainicjowane mailem powinno zostać obsłużone mailem zwrotnym.

Jeżeli usunięcie problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska VMware, zgłoszonego przez Zamawiającego na podstawie umowy serwisowej, okaże się niemożliwe za pośrednictwem zdalnej pomocy, Wykonawca oddeleguje przedstawiciela do siedziby Zamawiającego. W przypadku problemów ze środowiskiem, w którym działa system Usługodawca udzieli konsultacji pozwalających usunąć problem.

W ramach umowy Wykonawca będzie świadczył usługi konsultacji w miejscu zainstalowania oprogramowania w ilości do 60 godzin roboczych przez okres obowiązywania umowy. Zapotrzebowanie na usługę konsultacji będzie zgłaszane przez Zamawiającego telefonicznie i potwierdzane mail-em lub faksem. Wykonawca potwierdza niezwłocznie mail-em lub faksem zapotrzebowanie i ustala z Zamawiającym termin realizacji konsultacji.
Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów niezbędnych do realizacji umowy. Osoby po stronie Wykonawcy bezpośrednio wykonujące usługę objętą umową oraz osoby nadzorujące i kierujące ich pracę, zobowiązane są złożyć oświadczenie o treści stanowiącej załącznik do umowy.

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SPECYFIKACJI


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAKRES B: Subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Server wraz ze wsparciem technicznym
Przedmiotem zamówienia jest subskrypcja oprogramowania ABBYY Recognition Server będącego w posiadaniu Zamawiającego wraz z rocznym wsparciem technicznym:

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia subskrypcji oprogramowania wraz z certyfikatem do 14 dni od daty podpisania umowy.


 1. W ramach subskrypcji oprogramowania ABBYY Recognition Server, Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania:

 1. pakietu instalacyjnego (msi lub exe) oprogramowania „ABBYY Recognition Server 4.0” dostarczonego na nośniku optycznym ewentualnie udostępniony na serwerze FTP Wykonawcy,

 2. subskrypcja oprogramowania z wersji ABBYY Recognition Server 2.0
  (nr seryjny: FLXP-2000-5843-2404-5607) do wersji „ABBYY Recognition Server 4.0” z kluczem programowym dokumentacją i certyfikatem,

 3. zachowanie produktywności: 100 tys. stron na miesiąc,

 4. kompatybilność oprogramowania z Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) i VM Version: vmx-10,

 5. nośnik z pakietem instalacyjnym i certyfikat wykonawca dostarczy na adres zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
 1. W ramach wsparcia technicznego ABBYY Recognition Server, Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy:

 1. udzielania konsultacji telefonicznych i mailowych producenta dotyczących zagadnień związanych z bieżącym funkcjonowaniem oprogramowania,

 2. dostarczenia poprawek i aktualizacji oprogramowania poprzez stronę WWW producenta.

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SPECYFIKACJIWzór

Umowa Nr……./2015
zawarta w dniu ...................... 2015 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 00- 613 Warszawa, NIP: 1070001057 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

……………………………………………

a

..............................................................zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

..............................................................


W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn.zm.), zawarto umowę następującej treści:

§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest subskrypcja wraz z usługą serwisową oprogramowania VMware będącego
  w posiadaniu Zamawiającego:
L.P.

Symbol

Nazwa

Ilość

1.

102864838

VS5-ENT‐P‐SSS‐CProduction Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

2

2.

103012750

VS5‐ENT‐P‐SSS-CProduction Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

2

3.

102931959

VS5-ENT-P-SSS-CProduction Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

2

4.

131598072

VS5-ENT-G-SSS-CBasic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor

20

5.

131598073

VU5-PR-STR-G-SSS-CBasic Support Coverage VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack

1

 1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 2. Wykonawca oświadcza, że subskrypcje oprogramowania VMware będą pochodziły z legalnych kanałów dystrybucji oraz, że nie są i nie były kiedykolwiek przedmiotem przestępstwa.

 3. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał materiały, dane, informacje, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych osób trzecich, majątkowych lub osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności intelektualnej lub danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone ponosi Wykonawca.

 4. Ze strony Zamawiającego osoba zobowiązaną i upoważnioną do stałego nadzoru nad realizacją umowy,
  a także do podpisywania protokołów odbioru jest p.o. Naczelnika Wydziału Informatyki Pan …………….

tel. ………, faks………………, e-mail ………………………………… lub osoba przez niego wskazana.

6. Ze strony Wykonawcy osobą zobowiązaną do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym będzie: ……………., tel…………………..……., fax…………..…………, e-mail:……………………….

7. Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 dla swej skuteczności będzie wymagała jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy skierowanego odpowiednio do Zamawiającego bądź Wykonawcy.

§ 2


 1. Wykonawca zobowiązuje się realizować subskrypcję wraz z usługą serwisową oprogramowania VMware przez okres 12 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 2.

 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument/dokumenty potwierdzający prawo do korzystania przez Zamawiającego z subskrypcji oprogramowania w terminie nie przekraczającym 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Powyższe zostanie potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do umowy.

 3. W ramach usługi serwisowej oprogramowania Wykonawca zapewni telefoniczny Hot-Line pod numerem telefonu ……………… Konsultanci Wykonawcy będą dostępni pod wskazanym numerem telefonicznym codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do 17:00. Innym sposobem zgłaszania problemów serwisowych będzie dedykowana skrzynka poczty elektronicznej pod adresem e-mail ……………….. Zgłoszenie zainicjowane mailem powinno zostać obsłużone mailem zwrotnym.

 4. Jeżeli usunięcie problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska VMware, zgłoszonego przez Zamawiającego na podstawie umowy serwisowej, okaże się niemożliwe za pośrednictwem zdalnej pomocy, Wykonawca oddeleguje przedstawiciela do siedziby Zamawiającego w terminie nieprzekraczającym ……….. dni roboczych.

 5. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie usługi serwisowej oprogramowania potwierdzany będzie protokołem odbioru sporządzanym zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy za trzy kolejne miesiące po ich upływie, podpisanym przez przedstawicieli Stron.
  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna