Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy


Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresemPobieranie 253.81 Kb.
Strona2/4
Data07.05.2016
Rozmiar253.81 Kb.
1   2   3   4

Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem

Wykonawcy oraz napisem „oferta – dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy, otworzyć w dniu 01.09.2010 r. o godz 10:15”.


Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie Wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu.

Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca .

Zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy oferty złożone po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Zgłoszenia i pisma przesyłane faxem bądź e-mailem nie będą traktowane jako oferty.

Zmiana treści złożonej oferty bądź jej wycofanie jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert.

Oświadczenie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian w ofercie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno być dodatkowo oznaczone odpowiednio wyrazem „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. Koperty oznakowane jako „ZMIANA” będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofane nie będą otwierane.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej „Dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy”. Tajemnica przedsiębiorstwa.

Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie może ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


2.7. Termin związania ofertą

Oferent jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli niej jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze ofert najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedyni wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


2.8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium pod rygorem wykluczania z udziału w postępowaniu

W przypadku złożenia oferty, wysokość wadium wynosi 7 320,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 01.09.2010 r. o godz. 10:00

Jako termin wniesienia wadium uznaje się termin zaksięgowania przelewu na koncie Zamawiającego.

Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.

Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dowodem wniesienia wadium będzie:

1. pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe NBP O/O Warszawa,19 1010 1010 0139 8313 9130 0000

Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Warszawa, ul. Kolejowa 19/21 z dopiskiem „Wadium – dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium,

2. dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).


Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 ustawy.2.9. Otwarcie ofert

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.09.2010 r. o godz. 10:15 w Komendzie Głównej OHP w Warszawie przy ul. Kolejowej 19/21, III piętro sala konferencyjna.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Polegać będzie ono na otwarciu złożonych ofert, podaniu nazwy (firmy) i adresu Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Czynności tych dokonają członkowie komisji przetargowej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje podawane podczas otwarcia ofert.
2.10 Informacja o trybie rozpatrywania ofert

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie jest dopuszczalne prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także , w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.

Zamawiający odrzuca oferty , w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy

Oferty ważne, podlegają ocenie według kryterium określonego w Specyfikacji.

Ponadto Zamawiający badać będzie, czy nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.2.11. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy , przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.2.12. Zawiadomienie o wyborze oferty i powiadomienie o nim uczestników postępowania

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 na stronie internetowej Zamawiającego (www.ohp.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


2.13. Tryb zawarcia umowy

Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do Specyfikacji wzoru umowy.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WARUNKI WYMAGANE W STOSUNKU DO OFERTY, WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  1. Ogólne warunki wymagane w stosunku do oferty oraz sposób przygotowania oferty:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

 4. Ofertę sporządza się w języku polskim.

 5. Zaleca się aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony.

 6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do specyfikacji. Oferent może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji.

 7. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych.

 8. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.

  1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa ).

Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

 1. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

 2. Poprawki muszą być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę.

 3. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie ”za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy , gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3.2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

3.2.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.2.1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:


 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

3.2.2.2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.


W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, musi przedstawić dokumenty wymienione w pkt 3.3.1 i następne SIWZ.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem z postępowania
3.3 Wykaz dokumentów i oświadczeń
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest

załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:


3.3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji.
3.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty na podstawie art. 22 ustawy, następujące dokumenty i oświadczenia:
3.4.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Specyfikacji.
3.4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
3.4.3. Wykonawcy zagraniczni

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.5.3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.4.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1., składają jedną ofertę, przy czym:

a) wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 3.4.1 do 3.4.2. składa osobno każdy z Wykonawców,

b) warunek określony w pkt 3.3.1 musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek

podmioty te mogą spełniać łącznie,

c) załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie ”za zgodność z oryginałem” musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną.Uwaga! każdy z Wykonawców poświadcza ”za zgodność z oryginałem” dokumenty, które go dotyczą.
4. WARUNKI WYMAGANE W STOSUNKU DO TREŚCI FORMULARZA OFERTY

Oferent winien sporządzić ofertę zgodnie z treścią formularza załączonego do specyfikacji.  1. Oświadczenie o oferowanej cenie za realizację przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, by oferowana łączna cena za realizację zamówienia została przedstawiona w PLN w rozbiciu na: cenę netto, podatek od towarów i usług – VAT oraz cenę brutto.

Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto za realizację zamówienia , która w toku postępowania nie może ulec zmianie.

Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Ceny należy podać w złotych i groszach (PLN).


  1. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować termin realizacji zamówienia, określony w pkt 1.3. Specyfikacji.

  1. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego wymagania określające przedmiot zamówienia. Wymagania przedmiotu zamówienia określono w opisie przedmiotu zamówienia.


  1. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności

Zamawiający wymaga, by Wykonawca zaakceptował przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności z tytułu realizacji umowy określone w pkt 1.4. Specyfikacji.

  1. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia

Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia i zobowiązać się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Treść warunków umownych określa wzór umowy załączony do Specyfikacji.
4.6 Oświadczenie Wykonawcy, o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.4.7. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty.

Dla zachowania porządku dokumentów załączanych do oferty Wykonawca obowiązany jest o ich wskazanie w formularzu oferty.4.8. Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy

Jeżeli w czynnościach dotyczących postępowania Wykonawcę zastępuje inna osoba, upoważnienie takie musi być załączone do oferty w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
5. ZASADY ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

5.1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


5.2. Podstawy do odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  1. Ocena ofert

Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o zamówieniu wraz ze wskazaniem jego znaczenia (wagą wyrażoną w % udziale w ocenie oferty).

Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji – do dwóch miejsc po przecinku.

Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej.

5.3.1. Kryterium: CENA (KOSZT) 100%

Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto uzyska 100 pkt. Pozostałe ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto, stosując poniższy wzór:


Gdzie: m – oznacza kolejną badaną ofertę,

Cm – oznacza wynik oceny kolejnej badanej oferty w zakresie

kryterium ceny (kosztu),

n – oznacza najkorzystniejszą (najniższą) cenę brutto

badanej oferty,

m – oznacza cenę brutto kolejnej badanej oferty.

5.4. Wybór oferty najkorzystniejszej

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie ze wzorem określonym w pkt 5.3.1.5.5. Ponowny wybór oferty w razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.5.6. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Treść umowy o realizacje zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do SIWZ wzoru umowy.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy muszą posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.
5.7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą


10 % ceny całkowitej /brutto/ podanej w ofercie.

Dopuszczalne są następujące formy zabezpieczenia:

1) w pieniądzu - wpłacane przelewem na konto bankowe Zamawiającego:

19 1010 1010 0139 8313 9130 0000 Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna

Warszawa, ul. Kolejowa 19/21

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach.

Kwoty pieniężne wpłacone tytułem zabezpieczenia Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Wykonawca jest obowiązany wnieść całość zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w umowie. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, za zgodą tego Wykonawcy zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia, na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 1 i 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokości.5.8. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

1) ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

2. Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania

o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna