Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udzielanego przez komendanta głÓwnego ochotniczych hufców pracy


Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 253.81 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar253.81 Kb.
1   2   3   4


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy

Pojedynczy pakiet zawiera:

- 29 poradników

- 15 pozycji publikacji multimedialnychSzczegółową listę zamówienia zawiera poniższy wykaz:

WYKAZ ZASOBÓW METODYCZNYCH DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU "OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY "MŁODZIEŻOWYCH CENTRÓW KARIERY, PUNKTÓW POŚREDNICTWA PRACY


 1. Poradniki – lista podstawowa

Lp.

Tytuł

Autor

WydawnictwoDoradztwo zawodowe. Wybrane metody badań

Anna Paszkowska-Rogacz

DifinDoskonałe odpowiedzi na pytania zawodowe podczas rozmów kwalifikacyjnych

Max Egger

Dom Wydawniczy REBISJak rekrutować pracowników przez Internet

Robert Jakrzewski

ODDKZatrudnianie niepełnosprawnych - poradnik dla pracodawcy i pracownika

Marek Rotkiewicz

ODDKRekrutacja kandydatów metodą IPK

Marek Suchar

ODDKJak efektywnie poszukiwać pracy

Taylor Jeff, Hardy Doug

Wolters Kluwer Networking Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów

Michelle Tullier

Wolters Kluwer Jak zostać przedsiębiorcą. Stwórz własny biznes

Bruce Judson

HelionEfektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich

Rae L.

Wolters Kluwer Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

Magdalena Polczyk

Wolters KluwerSztuka prezentacji, czyli jak przemawiać obrazem (+CD)

Elżbieta Żurek

PoltextNowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Urszula Małgorzata Fiała

EMPI2Psychologia dla trenerów

Kossowska Małgorzata, Jarmuż Sławomir, Witkowski Tomasz

Wolters KluwerJak wykorzystać Internet w poszukiwaniu pracy ?

Anna Owczarz

One PressCOACHING Podstawy umiejętności

Jenny Rogers

Gdańskie Wydawnictwo PsychologiczneDoradca zawodowy w środowisku bezrobotnych

Ewa Sarzyńska

UMCSEdukacja dorosłych Doradca zawodowy Rynek pracy

red.Agnieszki Stopinskiej-Pająk

Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWPJak pomóc uczniom w wyborze zawodu Vademecum dyrektora

Bielak Bolesław

WSiPNie daj się zaskoczyć na rozmowie kwalifikacyjnej

Yate Martin John

Wydawnictwo Aha!Testy osobowościowe. Poradnik dla ubiegających się o pracę

Edward Hoffman

One PressŚcieżka kariery zawodowej. Osobisty mentor - Harvard Business Press

Harvard Business Press

One PressMam już prace! Prawo pracy.

Magdalena Stojek-Siwińska

Wolters KluwerWspółpraca doradcy zawodowego z rodzicami. Teoria i praktyka

Łucja Dunajew-Tarnowska, Halina Stasiak

CM ECORYSJak pisać CV i list motywacyjny

Sądowska Sylwia

LiteratJak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym?Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą

Iwona Kania

DifinPoradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty
Bednarczyk Łukasz, redakcja naukowa Kukla Daniel

Daniel Kukla Łukasz Bednarczyk

DifinPrzechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży

Bohdan Rożnowski

Wydawnictwo KULJaki wybrać zawód? Zaplanuj swoją przyszłość

Brooks Katharine

Branta Oficyna WydawniczaBądź kreatywny i pomysłowy

Barrie Hawkins

Helion
 1. Publikacje multimedialne

Lp.

Tytuł

Rodzaj produktu

Wydawnictwo

1

Multimedialne Programy Komputerowe:

IPK- Indywidualny Planer Kariery - Licencja bezterminowa, jednostanowiskowaPłyty CD

Progra

2

Seria Spacery po Zawodach - branża od 1 do 14 (pakiet 14 płyt CD) - licencja bezterminowa na 5 stanowisk

Płyta CD

Progra
 1. Lista publikacji rezerwowych

Lp.

Tytuł

Autor

WydawnictwoAbsolwent 2 - zakładam firmę Licencja jednostanowiskowa
Poradnik dla osób zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą
Premiere multimediaWychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym - multimedialny poradnik komputerowy
Premiere multimediaCoaching kreatywny Umiejętności wspierające sukces klienta

Whitworth Laura , Kimsey-House Karen, Kimsey-House Henry, Sandahl Phillip

Wolters KluwerKomunikacja bez barier

Beata Kozyra

MT BIZNESMetody aktywizujące w szkoleniach

Silberman M., Auerbach C

Wolters Kluwer Jak zapewnić sobie awans. Podręcznik rozwoju kariery

Johyn Less

Wolters Kluwer Porządki pomagania czyli jak kiedy i komu skutecznie pomagać

Hellinger Bert

CZARNA OWCAJak prowadzić seminaria i warsztaty

Robert L. Jolles

Helion

Wykonawca jest zobowiązany do zakupu i podziału publikacji na 61 pakietów oraz dostawy pod określone aktualne na dzień dostawy adresy.
W przypadku, gdy w czasie realizacji Zamówienia przez Wykonawcę nie będzie możliwe
(ze względu na wyczerpanie nakładu) zaoferowanie któregoś z produktów na liście, Zamawiający dopuszcza jego zamianę na inny równoważny produkt z przygotowanej listy produktów rezerwowych. W takim przypadku Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego załączając oświadczenie Wydawcy o wyczerpaniu nakładu oraz zaproponuje i uzasadni równoważny produkt z przygotowanej listy produktów rezerwowych. W zamian za dany produkt należy wybrać i wstawić do dostaw najbardziej zbliżony tematycznie nowy produkt z listy produktów rezerwowych. Zmiana ta staje się obowiązująca po akceptacji przez Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI


WZÓR UMOWY


UMOWA Nr…………/2010
zawarta w dniu ...................... 2010 r. w Warszawie pomiędzy Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolejowej 19/21 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: ……………………..

a

...............................................................................zwaną dalej WYKONAWCĄ , reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.§ 2

1. Strony ustalają, że dostarczenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty podpisania umowy.

2. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy zgodnie z rozdzielnikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, na własny koszt i ryzyko.

3. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołami odbioru podpisanymi przez przedstawicieli Stron.

§ 3


    1. Ustala się cenę za realizację przedmiotu umowy w wysokości :

1) netto ........................................ złotych (słownie złotych ................................................................................),

2) podatek VAT ......................... złotych (słownie złotych ................................................................................),

3) brutto ...................................... złotych (słownie złotych ..............................................................................).

2. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy są protokoły odbioru, o których mowa


w § 2 ust. 3, podpisane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

 1. Zapłata ceny nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanymi przez przedstawicieli Stron protokołami odbioru przedmiotu umowy.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania w fakturze cen jednostkowych produktów z pakietu.

 3. Za datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 tj. …….. zł (słownie: ………………………………………….).

2. Jeżeli Wykonawca wykona dostawę zgodnie z umową zabezpieczenie zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§5
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nienależytego jej wykonania

lub wykonania w sposób sprzeczny z ofertą.

§ 6


 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

 1. 10% łącznej wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust.1 pkt. 3, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

 2. w wysokości 1% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w
  § 3 ust.1 pkt. 3, za każdy dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy, licząc od wymaganego w myśl § 2 ust. 1 terminu dostawy Zamawiającego.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienie w zapłacie odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§ 7


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8


Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 9


W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10


Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają :

..............................................................tel. ........................ - reprezentującego WYKONAWCĘ

oraz

p. Urszulę Kowalską tel. (022) 578-47-31 w. 346 - reprezentującą ZAMAWIAJĄCEGO.§11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPECYFIKACJI


O F E R T A

pieczęć Wykonawcy


......................................, dnia ..............................


Oferta na dostawę 61 pakietów wspomagających pracę doradców zawodowych i pośredników pracy w postaci poradników, narzędzi i publikacji multimedialnych, niezbędnych do wspierania rozwoju zawodowego i umiejętności planowania dalszej edukacji i kariery dla potrzeb tworzonych Młodzieżowych Centrów Kariery, Punktów Pośrednictwa Pracy OHP w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

tel. ................................................ fax. ................................................ e-mail...............................................

REGON …………………………………….. NIP ………………………………………


  1. Oferowana cena za realizację przedmiotu zamówienia:

 1. cena netto ……………. zł

(słownie:...................................................................................................................................)

 1. podatek od towarów i usług VAT –.................................... zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

 1. cena brutto ……………….. zł.

(słownie:.....................................................................................................................................)

…………………………………..Podpis i pieczęć Wykonawcy

2. Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawiony przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia zawarty w opisie przedmiotu zamówienia - 14 dni od podpisania umowy.3. Oświadczenie o akceptacji wymagań określających przedmiot zamówienia:

Oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Opis przedmiotu zamówienia” i stwierdzam, że oferowana oferta spełnia określone w nim wymagania w pełnym zakresie.
4. Oświadczenie o akceptacji warunków płatności:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności za realizację zamówienia.5. Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków umownych realizacji zamówienia:

Oświadczam, że bez zastrzeżeń przyjmuję przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia określone we wzorze umowy załączonym do specyfikacji. Zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.6. Wniesienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wadium przetargowego.

Wadium przetargowe zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w dniu ..........................:

w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy

w formie ...................................................................................................................... .

W razie zaistnienia przesłanek zwrotu wadium, proszę o jego zwrot na:

nr konta ...................................................................................................................... .

na adres ...................................................................................................................... .
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium przetargowego (potwierdzenie wpłaty wadium na dobro wskazanego w specyfikacji rachunku Zamawiającego) lub załączyć do oferty dokument (oryginał) potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej).

7. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom
Oświadczamy, że powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom zgodnie z poniższym zestawieniem*L.p.


Części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy

podwykonawcom*wypełnić tylko w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.

………………………………..

Podpis i pieczęć Wykonawcy
8. Ponadto:


 1. 1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od daty składania ofert.

 2. 2. Oświadczamy, że sposób reprezentowania Spółki lub wykonawców składających ofertę wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

………………………………………………………………………………………………………(wypełniają jedynie wykonawcy prowadzący działalność w formie spółki lub składający ofertę wspólną) 1. 3. Oświadczamy, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ______________________ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Oświadczenie o dokumentach załączonych do oferty:

 1. ......................................................................................................................................

 2. ......................................................................................................................................

 3. ......................................................................................................................................

 4. .......................................................................................................................................

………………………………..Podpis i pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPECYFIKACJI

pieczęć Wykonawcy

......................................, dnia ..............................

1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna